"
TB


Gårdshistorie:
Om gårdshistorien

Gårder:
Andersdal
Bakkejord
Balsnes
Bentsjord
Berg
Bjørkenes
Bjørnslett
Botn
Brattfjell
Breivika
Brokskar
Bårdsvik
Eidjord
Ekkernes
Engvik
Erikjord
Fagerbukt
Fagerelv
Fagernes
Finland
Finnes
Finnkroken
Gjøssøy
Grindøy
Grøtfjord
Grøtnes
Gåsvær
Hanslarsanes
Havn
Hjellnes
Holmeslett
Hundbergan
Håkøy
Jamteby
Jøvik
Kaldslett
Kalvebakken
Kiberg
Kobbevågen
Kraknes
Kraksletta
Kristofferjord
Krokelv
Kvalnes
Kvitberg
Kårvik, Nord
Kårvik, Sør
Langnes
Larseng
Laukslett
Laukslett
Laukvik
Lavold
Lyfjord
Lyngøy
Marcelisminde
Marislett
Mellomjord
Melvik
Mjelde
Moldnes
Mortensnes
Movik
Musvær
Måsvik
Nordhella
Oldervik
Ramfjordnes
Risøy
Rottenby
Røsnes
Sandnes
Sandnes m. Puskevik
Sandvik
Sandvær
Skarsfjord
Skavberg
Skittenelv
Skognes
Skogvik
Skulgammen
Skulsfjord
Sletta
Snarby
Sommerlyst
Sommerset
Sparebanken
Stakkevoll
Steinbakkjord
Storelv
Storsteinbukt
Storsteinnes
Strømsbukta
Strømsgården
Svarvaren
Sørhella
Tisnes
Tommasbakken
Tommasjord
Tromsdalen
Tromsea
Tromsø prestegård
Tromvik
Tronjord
Tømmernes
Tønsnes
Tønsvik
Tønsås
Vengsvik
Vengsøy
Voldelv
Vågen
Vågnes
Vågsøy
Zakariasjord

Presentasjon:
Hvorfor
Hvordan
Hvem

Historie:
Steinalderen
Jernalderen
Vikingtiden
Middelalderen
1600-tallet
1700-tallet
1800-tallet
1900-tallet

Annet:
Kirka
Tinglag
Skoler/undervisning
Helsevesen
Kommunikasjon
Botanikk
Geologi
Kart

Kontakt:
Gjestebok
Adresser

eXTReMe Tracker
 


Tromsøysund Bygdebok

Tønsnes

Forfatter av gårdshistoria ønskes.


O. Rygh: Norske Gaardnavne

12. Tønsnes. Udt. tø1nnsnés. -- Tønnesnes 1610. Thonnsnes 1614. Tønsnes 1723.Se Tønsaas.

12,5. Stranden. Udt. stra1NNa.


Vis større kart

Skoskatten 1645

Tönsnis
Olluff Bentzön
Hans Quinde
Hans Fostersön
Hans Thienist Pige
Baard

Skattemanntallet 1670

Præstens Jorder.
Tønsnæs 2pd. Schatt
Olle Christopherßen 1pd. 1ort.

Manntallet 1702

Opsidernes eller Leylendings Stand og Vilkor.Gaardenes eller Platzernes NavneOpsidernes eller Leylendings NavnDeris AlderDeris Sønners Navne og hvor de findesDeris Aar og AlderTieneste Karle eller DrengeDeris Alder
fattige tilsammen TönsnesNiels Pedersen68fostersön Joen Jonsen fra Trondhjem22
Lars Johansen35stifsön Ole Abrahamsen9
Johan Olsen58fostersön Aage Jensen16
Er temmelig beholdensamme gaard TönsnesOle Arnesen68fostersön Haldor Nielsen fra Trondhjem16

Her Effter Specificeris Huuszmend og derisz
familie som i Tromsöe Sogn findisz:

Gaardenes eller Platzernes NavneOpsidernes eller Leylendings NavnDeris Alder
TönsnesAndersz Johansen66

Justisprotokoll Helgøy 1707

Baar hansen tønsnes var og til denne Ret indstefnet for lejermaal Med Adsel Christophersdatter hvilchen Persoen iche Møde, og iche Nogen heller nogen paa hans vejne hafde Noget der udj at tale, Da saasom bemte: Baar iche her for Retten Nu Møtte opsettis hans sag til Neste ting, da hand Eftter loflig stefnemaal skal faa dom, angaaende Adsel Christophersdatter som for Retten Mødte og vedstoed sin forseelse, hvor hun da blef af Sagsøgeren forligt for hendes fattigdoms skyld at bøde ? 2 Rixdr: som hans larsen Buresund Caverit for hvorimod hun indstiger i hans thieniste.

Justisprotokoll Helgøy 1708

Dernest blef Eftterskrefne Mender tilnemt at vere laudRettisMend til aars 1709 da at bethienne Retten, og for hans velbyrd Herr Laudm: at aflegge deris Ed, Nemlig - - - - - -, Lars Jonsen tønsnes; og -, og det under Lovens bøder saafremt det ej Eftterkommes.

Fogden tilspurde Postbønderne i bemelte tingsted hvad de haver faaet i post penger for dette aar. hvor da fremkom, hans ottesen olderviven Christen Christens: itm:, Olle gundersen Laudvold, baar Nielsen tønsnes. Joen Rønnelsen og henning Jensen Kalleslet, Peer andersen Rafnefiord, Jachob Olsen Lars Andersen ulsfiord, og Niels Jøens:? ulsfiorden, og og vedstaar at have annammet af fogden hver En half Rixdaler for dette aar.

Justisprotokoll Helgøy 1710

Postbønderne udj dette tingsted, hans Ottesen og Christen Christens: oldervigen, Olle gunders: Laudvold, Baar tønsnes, Joen og hemming Kalleslet, og Peer Anders: Rafnefiord, som alle beRettet at have bekommet af fogden hver ? 2 ort, i dette aar for posten at føre.

Justisprotokoll Helgøy 1712

Anno = 1712 d: 22 Juny blef holdet et almindeligt og Sædvandtligt ledingsberg og Sageting udj ? Langesund, for Helgøe Ting'ts: almue, hvor da Retten blef administerit og bethiendt af Kongl: May'ts: foget Sr: Andreas Tønder og Sorenskrifveren Asmus Rosenfeldt, tilligemed - -, Lars Jons: Tønsnes, - - - - - alle Edsvorne laud Rettis Mend.

Eftterskrefne mender, - - - - - - -, og baar Niels: Tønsnes, hvilche dannemend haver at Indfinde sig for Sr: Jachob Rosenving som Eftter Herr Laudmandtz ordre, af dennem haver at annamme deris laudRettis Ed. saa de til Neste aar kand bethienne Retten; under lovens brøde saafremdt de det iche Eftterkommer.

Justisprotokoll Helgøy 1715

Anno=1715 d=22 Juny, blef udj Langesund holdet et Sædvanligt og aardignarit leedingsberg og Sageting, for Helgøe Ting'st: almue, overværende ved Retten Kongl: May'ts: fouget Sr Andreas Tønder, samt til Rettens administration, Kongl: Sorenskrifver Asmus Rosenfeldt, - -, Baar Niels: Tønsnes, - - - - -, alle Edsvorne laudRettis Mend.

Justisprotokoll Helgøy 1716

Anno=1716 d=23 April: holdis et Sædvanligt vaarting paa Langesund for helgøe tingstedtz almue oververende kongl: foget Sr Andreas Tønder, samt til Rettens bethienning Sorenskrifveren Asmus Rosenfeldt, - - - -, baar Niels: tønsnes, - - -, Edsvorne laudRettismend.

Fogden giorde tilspørsel til Postbønderne her i tingstedet om dennem iche var betalt deris postpenger for indeværende aar: Hvor da fremkom Niels Jachopsen, og Olle Jachops: Lyngen, Olle Jachobs:, og Niels Joensen Ulsfiorden, hans Ottes: Oldervigen, Jachob Jensen Laudvold, baar Niels: tønsnes, og Jens Villums: Søer Langenes, som alle bekiender at dennem af fogden Er betalt hver 2 ort, undtagen hans Ottesen Oldervigen som siger sig at hafve bekommet allene ? 1 rdr:, Saa og Jens Villums: Søer Langenes, som har annammmet ? 9 mk: dansk. herom var fogden tingsvidne begierende.

Justisprotokoll Helgøy 1717

Anno = 1717:d=18 Juny holdis et Sædvanligt leedingsberg og sageting udj Langesund, for helgøe tingstedtz almue, overværende til Rettens administration og bethienning, Kongl: foget Sr Andreas Tønder, Sorenskrifveren Asmus Rosenfeldt, samt laudRettet, Nemlig, - - - - - - -, og Baar Niels: tøunsnes, alle Edsvorne laudRettis Mend.

End og loed fogden fremkalde Postbønderne, hvor da fremkom, hans Ottes: oldervigen, Jachob Jens: laudvold Baar Niels: tønsnes, Jens Villums: Søer Langenes, Olle Jachobs: find i ulsfiorden, Niels: Joens: ibid:, Niels Jachobs: Lyngen, og gudtorm hansen ibid: hvilche alle vedstoed at dennem alle af fogden var betalt hver ? 2 ort, undtagen hans ottes: og Jens villum, som hver af fogden har bekomme 1 rdr: for indeværende aar, for posten at føre.

Justisprotokoll Helgøy 1718

Anno=1718 d=29 Juny Blef holdet et almindeligt leedingsberg og sageting udj Grundfiord for Helgøe ting st: almue, hvor da Retten blef præsiderit af Kongl: May'ts: foget Sr: Andreas Tønder, samt bethiendt af Kongl: Sorenskrifver Asmus Rosenfeldt, saa og - - - - - - -, og baar Niels: tønsnes, alle Edsvorne laudRettis Mend.

   Sr: hans Joensen kiil tilholdende paa sit kremmerleje paa Bensjord, fremkom for Retten, gaf for at haver veret foraarsaget, til dette ting at lade indstefne Lars Jons: boende paa Tønsnes her i tingstædet; for Nogen ærRørrige skieldtzord hand Nest afvicte Nytaarsdag paa Tromsøe Præstegaar Eftter Prædichen var forRettet, talt haver dem hand formeener sig skal vere anRørende.
   Dend Indstefnte blef 3de: ganger paaRaabt mens befandis iche at vere her tilstæde ved tinget, ej heller Erbøed sig nogen paa hans vejne sagen at tilsvare.
   Hvornest Citanten fremstillet sine Stefnismend, som var hendrich Anders: Balsnes og hemming Jens: kalslet, her for Retten Eftter loven afhemlede Stefnemaalet, af disse ord, at Eftter hans Joensen Kiils ordre, Romt 14 dager siden, haver veret hos Lars Joensen boende paa Tønsnes og forkyndt ham Stefnemaal, Nu til dette ting, at møde bente: hans Joensen Kiil, i Retten og der at anhøre vidnisbyrd hand agter at føre, over ham for de skieldtzord, hand udj sin fraværelse paa tromsøe Præstegaar passerit Nyt aarsdag Nestleden, saa og dernet til sagen at svare.
   Som Contraparten Ej Indfandt sig Eftter Stefnemaalet, fremførde hand sine vidner hvor da fremkom, Joen Christophers: balsnes, gunder Christophers: Selnes, og Hans bendts: finnes, hvorda Eden blef for dennem ordlydende oplæst, og forreholdt, sin sandhed i denne sag at udsige som da de 2de blef udvist, imedens Joen Christophers: aflagte sit vidne, og Eftter at hand forhen med opRagte fingre aflagde sin Corpolig Ed, udsiger og vidner hand saaledis, at Nyt aarsdag paa Tromsøe Præstegaar, Eftter gudtzthienniste i kirchen var forRettet, kom hans Joensen Kiils søn Nafnlig thommis hans:, da sit Logement og tilhold hafde paa Præstegaarden, En liden Carel imellem hannem og bente: Lars Jons: søn, hvilchet hans fader lars Jons: fornam, som og var samme tid der tilstæde, giech strax op paa mallet lofttet, og strax der Eftter kom hand Ned paa gaarden igien, sagde hand hvor Er Nu hand thommis dend svine hund hand er en stoer kahrl, men fader hans Er En tiuf alligevel, dertil svarde vidnet ham strax, og bad ham iche skulle snache saadanne ord, Ieg har aldrig hørdt, dend mand har staalet noget. Ja hand har staalet En vog fisk fra mig, dertil vidnet videre svarde ham, om hand kand have giort Eder udRet, derfor saa har hand dog iche veret udj Eders Huus og staalet dend, dertil hand iche svaret ham noget, Mens gich til Søes og foer hiem, om morgenen, som der da og var prædichen paa tromsen, kom bemelte lars Jons: igien til kirchen hvor da bente: thommis hansen, for prædichen talde til bente: lars Jons: med tilspørsel om hand vil staa med de ord hand i Jafttis? hafde talt, Ja svarede lars, de ord som ieg haver talt kand ieg sagde staae med, og gich saa i kirche, og loed sig bethienne med alterens Sacramente, videre hafde dette Vidne hverchen seet heller hørdt sagen angaaende,
   dernest fremkom Gunder Christophers: og Eftter hand med opRagte fingre aflagde sin Corpoli Eed at sige sin sandhed i denne sag, hvor hand da udsiger og vidner det samme som Joen Christophers:
   udj sit giorde vidne, vunnet haver, at hand hørde at da lars Jonsen kom ned af loftet, sagde hand hvor Er, Nu dend stoere Kahrl, Sønnen hans, hans Joens: Kiil, hans fader Er dog en tiuf adligevel, dertil siger, at det forrige svaret, at hand har aldrig hørdt at dend Mand har staalet noget, Jo sagde hand, hand har staalet En vog fisk fra mig, meere Eller videre viste dette vidne iche at af sige, sagen angaaende.
   det 3die vidne Nafnlig hans bendts: fremstoed og med opRagte fingre aflagde sin Corpolie Ed og dernest vidner at som hand kom gaaendis oven af fra gaarden paa Tromsen, hørde hand at lars Jons: sagde hand Er En tiuf, dertil svarde det første vidne, snach iche saadanne ord Ieg har iche hørt dend Mand har staalet noget derpaa svaret lars Jons: og sagde hand er En tiuf, hand har staalet En vog fisk fra Mig. Videre hafde dette vidne at vidne, sagen angaaende;
   Citanten var begierende, og paastaaende, at hans Contra part, som ej villet til dette ting møde, motte af dommeren forreleggis laudag til Neste tings holdelse her i tingstædet, at møde, til sagen at svare, med videre lovmaal hand da agter over hannem at føre, med paastaaende Dom. dennegang saaledis afsagt.
   Som dend Indstefnte lars Jons: iche Eftter Stefnemaal, denne sinde har villet Mødt, forreleggis Nu lauddag til Neste ting, her i tingstædet holdende, Eftter Stefnemaal at Møde, og til sagen at svare, Eller og at have skade for modtvilig udeblivelse, til hvilchet ting Citanten og haver at Møde sin sag nermere at udføre.
   fogden loed Indføre, at saasom dagen var til Ende, og helligdag i morgen tilstunder, derforuden Er tingdagen beRammet i Senniens fogderie, Eftter 2de dagers forløb, saa at de sager som Nu her til dette ting Er indstefnet iche kand forretagis denne gang, formedelst dend korte tid skyld, Mens beRoer til Neste ting, hvor da Enhver kand have sit Ret ved forregaaende lovlig Stefnemaal at siøge og tiltale.
   Hernest blef dend i gaard optagne Dom, over da forommelte Misstædere lydeligen for dennem afsagt, og var af Eftterfølgende indhold.

Justisprotokoll Helgøy 1719

Anno=1719 d=19 Juny, holdis Et almindeligt leedingberg og sageting udj grundfiord for samtlige Helgøe tingstedtz almue. hvor da Retten blef administrerit og behiendt af kongl: foget Sr: Andreas Tønder og Sorenskrifveren Asmus Rosenfeldt, disligeste til Rettens behienning, - - - - - -, Baar Niels. tønsnes, og- alle Edsvorne laudRettis Mend.

   Hans Joensen Kiil, som paa Nestholdende leedingsberg ting hafde indCiterit lars Jons: Tønsnes for skieldtz ord hand hannem hafde tillagt, var Nu til dette ting atter indstefnet.
   Benente lars Jons: Møtte her for Retten, og udsiger, at hand iche kand mindis, at hand skal have talt de ord om hans Joens: Kiil som vidnerne forhen? har vunnet, og siger derhos at hand iche veed eller kand sige andet om bente: Kiil, End alt hvis Erligt Er i allemaader. Saasom hand bekiender at have veret druchen, da samme forseelse skulle vere begaaet.

Justisprotokoll Helgøy 1720

Anno=1720 d=18 Juny holdis Et sædvanligt leedingsberg og Sageting paa Norgrundfiord, for samtlige Helgøe tingstedtz Almue. hvor da Retten blev administrerit og bethiendt af Kongl: foget Sr: Andreas Tønder, Sørenskrifveren Asmus Rosenfeldt, samt til Rettens behienning, - - - - -, Baar Niels: Tønsnes, - - alle Edsvordne laudRettis Mend.

End og En bøxselsædel af Ærverdige Hr. Oluf Oudensen Pastor til Tromsen, paa 1 pds. leje udj Tønsnes En af Præsteboels Jorder; var datterit 1712: d=1 Augsutj/:

Sr. hans Joensen Kiil, som til leedingsbergting?1718, hafde Indstefnet, dend dannemand Lars Jonsen boende paa Tønsnes, var Nu atter indstefnet at overbevise bente: Kiil de errørige ord hand hannem hafde paasagt med videre doms paafølgning.
Bente: Lars Jons: Møtte Nu sielf, og sagde sig at vere lovligen Stefnet.
dernest Indlagte Citanten sit Skriftlig Indleg af d=13 Sept: 1719, som ordlydende paa folia?165: skal indføris.
dernest udsiger lars Jons: iche at kand overbevise ham noget uErligt paa, Mens refererer sig til sit forrige paa Nest holdende leedingsbergting, hvilchet hand Endnu atter igientager og ymyg afbeder sin formastelse imod hans Joens: og sagde sig ej at vide eller kunde paasige bente: hans Joens: saavel som hans Søn thommis hansen, andet End alt hvis Erligt Er i allemaader; og som vel Egner og instaar Erlige folch i alle Maader.
HvorEftter da hans Joens: formedelst got folche intersesion loed sig beqvemme til forladelse med de paastaaelse hand udj afsigten kunde blive purgerit for samme errørige tilleg,
Videre hafde parterne iche i sagen at indvende mens Eftter deris foreening var derom En Kiendelse paastaaende. Er da her om saaledis udj sagen afsagt og dømt.
af denne sags agerende tingagt, erfaris Noch af de førde vidner, lars Jonsens store og grove formastelse, med errørige tilleg paa dend Dannemand Sr Hans Joensen Kiil, hvorfor bente. lars Jonsen her inden Retten har deprecerit til hans Joensen med afbedelse omforladelse for denne sin formastelse imod ham, saa som hand da samme tid har veret druchet, og derfor ej viste hvad hand talde, og sagde ieg Nu og ej andet at kunde paasige bente. Kiil End alt hvis Erligt Er i allemaader, hvormed hans Joensen loed sig da vere med fornøyet hvornest da dend sag bente: hans Jons: vedkommende dermed vorder Endet, saa at samme sag Errørrige ord og tilleg, iche bør komme Hans Joens: Kiil til nogen Nagdeel eller æris forkleignelse i Ringeste maader, Mens verre og blive som udtalte, og ubeskylde. Belangende hans Søn thommis hans: som samme tid og af ditto Lars Jons: Er tuhserit paa hans reputation, saa tilfindis hand derfor at bøde 3 rdr. halfparten til de fattige i Tromsøe Meenighed og dend halfve part til helgøe kirche. Endelig og processens omkostning angaaende, Dasom lars Jons: udskyldeligen har paaførdt og foraarsaget Meer bente: hans Joensen denne proces, og dermed førdt ham til omkostning, saa tilfindis hand at betale og erlegge til hans Joens: ? 4 rdr: udj processens omkostning.

Jens Jons: af Tønsvigen, Paa Niels Erichsen af Scherføen sine vejne, fremstoed for Retten og var begierende, at dend sag angaaende dend tiltalle som bente: Niels Erichs: hafde til gunder Christophersen Selnes tillige med hans medskibbere, angaaende hans baad de hafde deris fisk hiem paa fra findmarken; hvilchen sag var indstefnt 1717 d=18 Juny, de Nu motte forretagis til doms afsigelse;
Hvornest de blev paaRaabt, Mens ingen af dem befandis her ved tinget tilstæde, iche heller sagde Jens Jens: de at verre Stefnet, mens for meente at som dennem forhen 1711 var forrelagt lauddag at Møde til Neste ting, som siden og blev forfuldt, mens formedelst Mellem tale derom at afhandle dend sag uden tinget, som dog Ej Endnu har kundet skeet, var hans Meening da dend Nu til Endelighed kunde udføris og paastoed paa Citantens vejne at de motte tilfindis at betale ham 20 w fisk i fragt, saa og 30 voger for sin bekostning baaden at hende fra Tromsen til Scherføen, med videre Erstatning for hvis af Rendskabbet kand vere borkommet, saavelsom og paastaaer processens omkostning. hvor om hand var dom paastaaende. hvorom da blev afskeediget, I hvor vel gunder Christophers: med sine andre medskibbere var 1717 d=18 Juny, forrelagt lauddag til Neste ting derEftter at Møde og tilsagen at svare, hvor Eftter dom da skulle fellis. Dog som sagen det udfordrer at de søgende Persoenligen faar at Møde; og det erfaris at de til dette ting iche har verret indstefnet saa kand ingen Endelig dom udj sagen kienddis; Mens Citanten haver dem til Neste ting at Indstefne, hvor nest de forreleggis da Eftter stefnemaal at Møde, Eller have skade for udeblivelse saasom da udj sagen Endelig dom skal vorde afsagt, saafremt de iche disinden kand blive indbyrdis foreent, om deris mellem havende

Matrikkel 1723

TØNSNESBaard Nielsen
Lars Jansen
TONNIS JORDOle Olsen

Justisprotokoll Helgøy 1727

Postbønderne her i tingstædet, blev alle tilspurdt om deris postpengers afbetalning, hvor da Niels Jachops: Lyngen, Jachob Ols: qvæn ibid: Peer Ols: ibid:, Olle Jachops: ulsfiorden, Niels Joens: ibid:, Hans ottes: Oldervigen, Jachob Jens: laudvold, lars Jons: tønsnes, Claus Christophers: Tisnes, og frands hans: ibid: hvilche alle tilstoed at verre af fogden betalt hver 2 ort, untagen hans ottes: som Nyder= 1 rdr:, for posten at føre udj indeværende aar.

Justisprotokoll Helgøy 1734

Dernest blef Eftterschrefne Dannemand Nemlig - - -, Hendrich Rønnels: tønsnes, - - -, tilnestt at besidde Retten udj tilkommende Aar, og derfor anbefales da at forføye sig for Herr Laugmand, at aflegge Eeden under brøde Eftter loven, om de det iche Eftterkommer.

Justisprotokoll Helgøy 1735

Anno = 1735 d = 10 Junij holdes paa Nor=Grundfiord et Sædvanlig Sommerting Med Helgøe tingsteds Almue. Retten presiderede Kongl: May'ts: foget Sr: Andreas Tønder, samt Sorenskriveren Asmus Rosenfeldt, saa og til Rettens bethiennig Eftter følgende Laugret. -, Hendrich Rønnelsen Tønsnes, - - - - - -.

Justisprotokoll Helgøy 1737

Anno=1737 d=13 Juny blev paa Nor=grundfiord holdet Sommerting for samtlige helgøe tingstæds Almue. Ved Retten præsiderede Kongl: Mayts: foget Sr: Andreas Tønder samt Sorenskriveren, Asmus Rosenfeldt:, saa og til Rettens Bethienning: - - - -, hendrich Rønnels: Tønsnes, - - -, alle Eedsvorne lavrettes Mænd udj Helgøe tingstæd.

Justisprotokoll Helgøy 1739

Anno = 1739 d = 10 Junij Blev paa Nor = grundfiord holdet Sommerting, Med samtlige Helgøe tingsteds Almue ved Retten præsiderede Kongl: May'ts: foget Sr Andreas Tønder, samt Sorenskriveren Asmus Rosenfeldt, saa og til Rettens bethienning; - - - - - -, Hendrich Rønnelsen Tønsnes, sad for Jon Christophers: Balsnes, og - alle Edsvorne lauvrettes Mænd i Helgøe tingstæd.

Endelig Blev læst en Bygselsædel. af Prousten Herr henning Junghans udstædt d= 20 Fbr: 1738, til Niels Baars: paa 1/2 pds leje udj Tønsnes, som hands moder er fra døedt, til tugthuuset givet 8 sk:

Justisprotokoll Helgøy 1745

Dend = 14de Junii nest efter blev paa gaarden Elvevold holdet almindelig Sommer og ledings bergs ting paa Gaarden som melt er, for Helgøe Tinglavs Almue, hvor da Retten blev af mig Soerenskriveren Thomæsøn administreret tilligemed eftterskrevne Eedsvoren laugretts? mend, - - -, Hendrik Rynildsen Tønsnes, - - - -, 3die Ting. Ved Retten var og tilstæde Kongel: May'ts: Foged Sr: M: Ursin.

1 dag blev for Retten oplæst der mig i hende leverede fæstebreve som ere følgende, og af Provsten Herr Henning Junghans udstæd, Johan Larsens bøxelsedel paa 1 punds landskyld i Gaarden Tønsnes,

endelig blev tilnævnet saamange nye mænd her udi dette Tingsted som findes, til at være laugrettsmend og fare til Lovmanden eftter Loven, for at aflegge Laugretts Eed, hvilke ere følgende: - - - - - - - - - -, Niels Baardsen Tønsnes, - - - - - - - - - -. Disse tilnævnes og anbefales at fare til lovmanden at aflegge deres Lovretts Eed, paa det de kand være i beredskab til Rettens betiening naar paafordris, følgelig lovens 1t bogs 7de: Cap: 2den art:

Justisprotokoll Helgøy 1748

Dend 5te Junij 1748 blev holdet Sommerting paa Elvevold med Helgøe Tinglavs almue, hvor Retten blev administreret af mig Sorenskriver Thomasøn tilligemed efterskrevne Eedsvorne Laugrettesmend, neml: - - - -, Hendrik Rynildsenn Tønsnes i steden for Torlev Eriksen tønsvigen, - - -. Ved Retten var og tilstæde Kongl: Mts: Fogd Sr: M: Ursin;

Justisprotokoll Helgøy 1755

"Jon Lars: Tønsnes" nevnes som stevnevitne.

Folketellinga 1769

GårdsnavnFornavnEtternavnStillingAlderKommentar
TønsnæsJohanLars.bruker57
TønsnæsGiertrueJonsd.kone55"o.h."
TønsnæsLarsJans.barn26
TønsnæsAnneJonsd.barn22
TønsnæsAbelonabarn19

TønsnæsLarsRønningbruker40
TønsnæsVivichOlsd.kone26
TønsnæsJensWallintjener30"Wollin?"
TønsnæsJohanesTorlofs.tjener21
TønsnæsOleTorlefs.tjener15
TønsnæsBarbroPedersd.tjener60

TønsnæsNilsBoass.bruker54
TønsnæsKarenHemingsd.kone62"o.h."
TønsnæsMarthaErichsd.barn23
TønsnæsOlavaNilsd.barn22
TønsnæsSanderHendrichs.tjener26
TønsnæsIngeborPedersd.tjener30
TønsnæsPederKristophers.f.søn7
TønsnæsAnneHansd.tjener66

TønsnæsJørgenHendrichs.bruker36
TønsnæsDaarithOlsd.kone33
TønsnæsNilsAnders.barn8
TønsnæsLarsHendrichs.tjener34
TønsnæsGurriLarsd.tjener40

TønsnæsOlePeders.bruker40
TønsnæsElenHendrichsd.kone33"o.h."
TønsnæsPederOls.barn8
TønsnæsMarenOlsd.barn9
TønsnæsKarenbarn7
TønsnæsHendrichabarn5
TønsnæsIngeborbarn3
TønsnæsElenbarn0.5

TønsnæsMargrethPedersd.enke30
TønsnæsErichAnders.barn11
TønsnæsPeterAnders.barn3
TønsnæsMargrethAndersd.barn2

Folketellinga 1801

Tønsnæss
FørenamnMellomnamnEtternamnHushaldstatusAlderSivilstandYrkeKjønn
Jørgen HinriksenHusbonde61Hans 3die ægteskabFæstebonde og fiskerM
MarlaJonetaPettersdtr 40Hendes 1ste ægteskab K
Isach OlsenTienste dreng30Ugift M
Martinus KristensFoster barne7 M
Anders HansenHusbonde52Begges 1ste ægteskabInderste - nærer sig allene med fiskerie- tillige med sønnen og datterenM
Adelus JensdtrHustrue51Begges 1ste ægteskab K
HansPeder 20Ugift M
BerritJohanna 16Ugift K
Peder OlsenHusbonde35Begges 1ste ægteskabFæstebonde og fiskerM
Ane PedersdtrHustrue55Begges 1ste ægteskab K
Ole PedersenHusbonde701 gang enkemandFæstebonde og fiskerM
Hinrik OlsenHans søn22Ugift M
Lars XstofersenHusbonde47Begges 1ste ægteskabInderste og lever allene af fiskerieM
Thyrie HansdtrHustrue50Begges 1ste ægteskab K
Karen LarsdtrDeres datter6 K
Marta OlsdtrHusmoder44Enke 1ste gangHar fæstet gaardK
Ole JonsenHendes børne7 M
Berteus Hendes børne5 M
Johannes Hendes børne1 M
AneMargrete Hendes børne11 K
Ole LarsenHendes afdøde mands broder søn14 M
Hans BastiansenHusbonde34Begges 1ste ægteskabHusmand med jord og fiskerM
Elen OlsdtrHustrue26Begges 1ste ægteskab K
Berteus Deres børne6 M
Elias Deres børne1 M
HansPederHeggelundHusbonde41Hands 1ste ægteskab K
Wiivike Hustrue51Hendes 2det ægteskab K
HansHinricHansenDeres tieneste folk18Ugift M
Mathis HansenDeres tieneste folk24Ugift M
Peder ZebulonsenDeres tieneste folk30Ugift M
Berrit JohanesdtrDeres tieneste folk21Ugift K
Marta LarsdtrDeres tieneste folk26Ugift K
Massie MukleFoster barn4 K
Ingborg Estensdtr 49Gift - men lever ikke sammen med sin mandArbeyder for sig selv i huuset til hendes underholdnigK
Johannes TaalewsenHusbonde51Begges 1ste ægteskabFæstebonde og fiskerM
Olena NilsdtrHustrue52Begges 1ste ægteskab K
Taalew OlsenTjeneste dreng17Ugift M
Andreas JonsenFoster børne3 M
Nille OlsdtrFoster børne8 K
Ingborg Rasmusdtr 70UgiftNyder gratis underholdnig i huusetK
Ole TaalewsenHusbonde46Begges 1ste ægteskabHusmand med jord og fiskerM
Giertrud OlsdtrHustrue56Begges 1ste ægteskab K
HansPederOlsenDeres børne19Ugift M
Ane Deres børne22Ugift K
Nils JohannesenHusbonde43Begges 1ste ægteskabHusmand med jord og fiskerM
Karen OlsdtrHustrue41Begges 1ste ægteskab K
Johannes NilsenDeres børne13 M
Søren Deres børne9 M
Nicolai Deres børne1 M
Elen Deres børne10 K
Olava Deres børne6 K
IngebourgMaria Deres børne3 K

Gårdsmatrikkelen 1838

Bruksnr Løpenr Bruksnavn Eiers navn Skyld i Daler-Ort-Skilling Gammel skyld Merknad
934TønsnæsStefanus Hansen1-0-21-012 M€ Fisk
935TønsnæsChristen Pedersen1-0-21-012 M€ Fisk
936TønsnæsMons Bertheussen1-0-21-012 M€ Fisk
937TønsnæsMathias Hansen0-2-23-06 M€ Fisk
938TønsnæsBesse Garnæs0-2-23-06 M€ Fisk

Folketellinga 1865

Tønsnæs nordre 34
Hester: 2, Stort kveg: 8, Får: 20, Poteter: 4
Eilert Stefanusen, hf, Gdbr. Selveier, e, 47, m
Morten Eilertsen, hans Søn, Fisker, ug, 25, m
Stefanus Eilertsen, hans Søn, Fisker, ug, 23, m
Anna M. Eilertsdatter, hans Datr., styrer Husholdningen til Faderen, ug, 21, k
Hans Pedersen, Tjenestekarl, g, 81, m, Vaage Præstegjæld
Karoline Bertheusdatter, Tjenestepige, ug, 26, k
Anders Hansen, Logerende, Fisker, g, 49, m
Nikoline Stefanusdatter, hans Kone, g, 51, k
Kristian Rafaelsen, Pleiesøn, ug, 15, m, Balsfjordens Præstegjæld
Ole A. Rafaelsen, Pleiesøn, ug, 9, m, Tromsø

Tønsnæs søndre 35
Hester: 2, Stort kveg: 9, Får: 26, Poteter: 3
Johan Adriansen, hf, Gbgr. Selveier, g, 59, m, Balsfjordens Præstegjæld
Sarine Hansdatter, hans Kone, g, 55, k, Balsfjordens Præstegjæld
Johan J. Johansen, deres Søn, Fisker, ug, 22, m
Søren A. Johansen, deres Søn, ug, 12, m
Peter Jensen, Logerende, Fisker, g, 35, m
Anne M. Johansdatter hans Kone g 31 k Balsfjordens Præstegjæld
Johan K. Petersen deres Søn ug 9 m
Anton M. Petersen deres Søn ug 1 m
Charlotte K. Petersdatter deres Datter ug 6 k
Lisabeth S. Petersdatter deres Datter ug 3 k
Dankert Hermansen Logerende Fisker g 28 m
Kristine S. Johansdatter hans Kone g 25 k
Larine H. Dankertsdatter deres Datter ug 1 k

Tønsnæs 36
Hester: 2, Stort kveg: 8, Får: 15, Svin: 1, Poteter: 2
Nikolai Nilsen hf Gbgr. Selveier g 62 m
Elisabeth Dallis hans Kone g 67 k
Hans H. Petersen Halvlodskarl Fisker ug 26 m
Hans N. Jensen Tjenestekarl Fisker ug 17 m
August J. Jensen Pleiesøn ug 13 m
Simon Jensen Pleiesøn ug 12 m
Berentine E. Jensdatter Tjenestepige ug 19 k
Jens Hansen Logerende Fisker g 42 m
Hansine J. Andersdatter hans Kone g 22 k Tromsø
Didrek Jensen hans Søn ug 10 m
Amandus G. Jensen hans Søn ug 8 m
Edel L. Jensdatter hans Datter ug 15 k

Tønsnæsstrand 37a
Hester: 1, Stort kveg: 4, Får: 12, Poteter: 2
Enok Matthiasen, hf, Gdbr. Selveier, g, 53, m
Anne R. Bessesdatter, hans Kone, g ,47, k
Hans E. Enoksen, deres Søn, Fisker, ug, 24, m
Morten B. Enoksen, deres Søn, Fisker, ug, 19, m
Jens M. Enoksen, deres Søn, ug, 13, m
Peter A. Enoksen, deres Søn,, ug 9, m
Martha J. Enoksdatter, deres Datter, ug, 20, k
Else K. Enoksdatter, deres Datter, ug, 17, k
Henriethe A. Enoksdatter, deres Datter, ug, 11, k

Tønsnæsstrand 37b
Hester: 1, Stort kveg: 7: Får: 14, Poteter: 3
Lovise Danielsdatter, hm, Gdbr. Selveier, e, 51, k
Ole A. Hermansen, hendes Søn, hjælper Moderen med Gaardsbruget, ug, 23, m
Søren K. Hermansen, hendes Søn, hjælper Moderen med Gaardsbruget, ug, 20, m
Johannes H. Hermansen, hendes Søn, ug, 15, m
Lars H. Hermansen, hendes Søn, ug, 13, m
Edevard Hermansen, hendes Søn, ug, 10, m
Sarine M. Hermansdatter, hendes Datter, ug, 7, k
Susanne M. Olsdatter, Tjenestepige, ug, 25, k, Balsfjordens Præstegjæld
Josefine A. Rikardsdatter, Pleiedatter, ug, 10, k, Tromsø
Hans M. Johansen, Logerende, Fisker, g, 28, m
Hanna B. Hermansdatter, hans Kone, g, 26, k

Tønsnæs 38a
Hester: 1, Stort kveg: 5, Får: 12, Svin: 1, Poteter: 2 1/2
Søren Larsen, hf, Gdbr. Selveier, g, 37, m
Ingeborg M. Nilsdatter, hans Kone, g, 37, k, Balsfjordens Præstegjæld
Hans T. Sørensen, deres Søn, ug, 7, m, Balsfjordens Præstegjæld
Martin E. Sørensen, deres Søn, ug, 5, m
Nikoline M. Sørensdatter, deres Datter, ug, 9, k, Balsfjordens Præstegjæld
Martha Sørensdatter, deres Datter, ug, 3, k
Vilhelm Johannesen, Halvlodskarl Fisker, ug ,26, m, Balsfjordens Præstegjæld
Eilert Bessesen, Kaarmand, Fisker, ug, 49, m

Tønsnæs 38b
Hester: 1, Stort kveg: 4, Får: 13, Poteter: 3
Ole A. Andersen, hf, Gaardbr. Selveier, Fisker, g, 37, m
Martine Olsdatter, hans Kone, g, 43, k
Didrik Olsen, deres Søn, ug, 13, m
Oluf M. Olsen, deres Søn, ug, 10, m
Ulrik Olsen, deres Søn, ug, 5, m
Anna G. Didriksdatter, hendes Datter, ug, 18, k
Agnete J. Olsdatter, deres Datter, ug, 7, k

Matrikkelen 1886

Gårdsnr. 12 Bruksnr: 1: Tønsnes/Tønsnes - Eilert Albrigt Stefansen
Gårdsnr. 12 Bruksnr: 2: Tønsnes/Tønsnes - Søren Johansen
Gårdsnr. 12 Bruksnr: 3: Tønsnes/Hansnes - Hans Johansen
Gårdsnr. 12 Bruksnr: 4: Tønsnes/Lyrnes - Dankert Hermansen
Gårdsnr. 12 Bruksnr: 5: Tønsnes/Stranden - Jens Hansen
Gårdsnr. 12 Bruksnr: 6: Tønsnes/Movik - Johan Kornelius Petersen
Gårdsnr. 12 Bruksnr: 7: Tønsnes/Amalielyst - Nils Konradsen
Gårdsnr. 12 Bruksnr: 8: Tønsnes/Storsletten - Ole Hermansen
Gårdsnr. 12 Bruksnr: 9: Tønsnes/Stranden - Søren Larsen
Gårdsnr. 12 Bruksnr: 10: Tønsnes/Storsletten - Ole Andersen

Folketellinga 1900

Gardsnr

BruksnrGardsnavn
12 3 Tønsnes

Fornavn

EtternavnKjønnFamiliestillingSivilstandYrkeFødselsår
Hans Martin Johansen m hf g Jordbruger Selveier fisker 1838
Hanna Hermansen k hm g Husgjerning 1841
Sofie Hansen k d ug Husgjerning og Søm 1877
Ove Olsen m Pleiesøn ug Fisker og jordarbeider 1883
Aksel Kjeldsen m s ug Søn 111298
Ole Andreas Rafaelsen m hf g Fisker 1857
Helmine Hansen k hm g Husgjerning 1867
Edvin Olsen m s ug Søn 1890
Helga Olsen k d ug Datter 1892
Marie Olsen k d ug Datter 230499

Gardsnr

BruksnrGardsnavn
12 3 Tønsnes

Fornavn

EtternavnKjønnFamiliestillingSivilstandYrkeFødselsår
Vilhelm Konradsen m hf g Fisker og jordarbeider Husmand m j 1865
Gurine Jensen k hm g Husgjerning 1865
Jakobine Vilhelmsen k d ug Datter 1889
Jakob Vilhelmsen m s ug Søn 1891
Leonhard Vilhelmsen m s ug Søn 1894
Elise Vilhelmsen k d ug Datter 1896
Hansine Johansen k fl e Husgjerning og kreaturstel 1833

Gardsnr

BruksnrGardsnavn
12 2 Tønsnes

Fornavn

EtternavnKjønnFamiliestillingSivilstandYrkeFødselsår
Søren Johannessen m hf g Jordbruger og fisker Selveier 1855
Indianna Adriansen k hm g Husgjerning 1856

Gardsnr

BruksnrGardsnavn
under 12 2 Tønsnes

Fornavn

EtternavnKjønnFamiliestillingSivilstandYrkeFødselsår
Anton Pettersen m hf ug Fisker 1865
Anna Johansen k hm e Husgjerning 1835

Gardsnr

BruksnrGardsnavn
12 4 Tønsnes

Fornavn

EtternavnKjønnFamiliestillingSivilstandYrkeFødselsår
Dankert Kornelius Hermansen m hf g Jordbruger Selveier Fyrpasser og fisker 1837
Kristine Johansen k hm g Husgjerning 1841
Johanna Dankertsen k d ug Husgjerning 1880
Henriette Olsen k Pleiedatter ug Pleiedatter 1890

Gardsnr

BruksnrGardsnavn
12 11 Tønsnes
FornavnEtternavn KjønnFamiliestillingSivilstandYrkeFødselsår
Lars Jensen m hf g Fisker og jordbruger Selveier 1868
Jørgine Johannessen k hm g Husgjerning 1867
Hilmar Larsen m s ug Søn 1893
Borghild Olsen k Pleiedatter ug Datter 1893
Julie Gabrielsen k tj ug Tjenestepige Husstel 1881

Gardsnr

BruksnrGardsnavn
12 5 Tønsnes

Fornavn

EtternavnKjønnFamiliestillingSivilstandYrkeFødselsår
Amandus Jensen m hf g Fisker og jordbruger Selveier 1858
Henriette Konradsen k hm g Husgjerning 1859
Henry Andresen m s ug Fisker og arbeidsmand 1883
Sigurd Amandussen m s ug Søn 1886
Alfred Amandussen m s ug Søn 1888
Johannes Amandussen m s ug Søn 1890
Amanda Amandussen k d ug Datter 1892
Inga Amandussen k d ug Datter 1894
Margit Amandussen k d ug Datter 1896
!! Amandussen* k d ug Datter 231100
Johan Jensen m fl ug Arbeidsmand og fisker 1876

Gardsnr

BruksnrGardsnavn
12 9 Tønsnes

Fornavn

EtternavnKjønnFamiliestillingSivilstandYrkeFødselsår
Søren Larsen m hf g Jordbruger Selveier og fisker 1828
Ingeborg Nilssen k hm g Husstel 1828
Hans Sørensen m s ug Fisker og Skomagerarb. 1859
Martha Sørensen k d ug Husstel 1863
Martin Sørensen m hf g Fisker og jordbruger Snedkerarbeider 1861
Eline Kristoffersen k hm g Husstel 1864
Ingrid Sørensen k d ug Datter 1893
Ingvald Sørensen m s ug Søn 1895
Einar Sørensen m s ug Søn 1898
Eivind Sørensen m s ug Søn 91299

Gardsnr

BruksnrGardsnavn
12 10 Tønsnes

Fornavn

EtternavnKjønnFamiliestillingSivilstandYrkeFødselsår
Ole Andersen m hf e Jordbruger Selveier og Fisker 1828
Mathias Isaksen m el e Lægdslem 1815
Anna Didriksdatter k d ug Husstel 1848
Hjalmar Nilssen m fl ug Dattersøn 1893
Arthur Nilssen m fl ug Dattersøn 1885

Gardsnr

BruksnrGardsnavn
12 8 Tønsnes

Fornavn

EtternavnKjønnFamiliestillingSivilstandYrkeFødselsår
Ole Hermandsen m hf g Jordbruger Selveier og fisker 1844
Martha Enoksen k hm g Husstel 1845
Hilda Olsen k d ug Husstel 1881
Sigvart Olsen m s ug Fisker og jordarbeider 1883
Birger Olsen m s ug Søn 1886

GardsnrGardsnavn

12 6 Tønsnes
FornavnEtternavnKjønnFamiliestillingSivilstandYrkeFødselsår
Johan Pettersen m hf g Jordbruger Selveier og fisker 1857
Sofie Konradsen k hm g Husstel 1863
Jens Johansen m s ug Fisker og jordarbeider 1883
Alfild Johansen k d ug Datter 1886
Haakon Johansen m s ug Søn 1889
Julie Johansen k d ug Datter 1891
Borghild Johansen k d ug Datter 1894
Amalia Johansen k d ug Datter 1897

GardsnrBruksnrGardsnavn
12 7 Tønsnes
FornavnEtternavnKjønnFamiliestillingSivilstandYrkeFødselsår
Nils Konradsen m hf g Fisker jordbruger Selveier 1855
Henriette Enoksen k hm g Husstel 1855
Dagmar Nilssen k d ug Husgjerning 1882
Sigurd Nilsen m s ug Fisker 1883
Hagbart Nilssen m s ug Søn 1886
Hilda Nilssen k d ug Datter 1888
Anton Nilssen m s ug Søn 1890
Jenny Nilssen k d ug Datter 1893
Anna Nilssen k d ug Datter 1895

Matrikkelutkastet 1950

12Tønsnes
1Tønsnes0 mark 26 øreBergljot Skjeggestad
2Tønsnes0 mark 37 øreSigurd Hansen
og Jacob Kristoffersen
3Hansnes0 mark 20 øreBjarne Pettersen
4Lysnes0 mark 36 øreAlmar Pedersen
5Tønsnes0 mark 20 øreAlfred Jensen
6Tønsnes0 mark 70 øreHelga Andreassen
7Amalielyst0 mark 59 øreKristian Mortensen
8Tønsnes0 mark 83 øreEvald P. Storslett
9Stranden0 mark 94 øreKarl U. Mortensen
10Storsletta0 mark 52 øreMorten B. Eilertsen
11Lillenesset0 mark 85 øreHilmar Jensen
12Myrlandshaugen0 mark 72 øreCecelie Pettersen
13Fagervold0 mark 49 øreNorvald Sørensen
14Elvebakken0 mark 54 øreEdvard A. Eilertsen
15Bakken0 mark 19 øreHans Nilssen
16Myrvold0 mark 12 øreNancy Stefansen
17Elvebakken0 mark 07 øreEdvard A. Eilertsen
18Solheim0 mark 10 øreAlfred Moe
19Elvelund0 mark 02 øreSigurd P. Jensen
20Solheim II0 mark 03 øreAlfred Moe
22Tripolis0 mark 02 øreEvald Nilsen
23Skoglund0 mark 41 øreHarald Svenning
24Mogård0 mark 02 øreTrømsøysund kommune
25Myre0 mark 39 øreAnna E. Lorentsen
26Myrlandshaugen0 mark 04 øreAnton Pettersen
27Vang0 mark 03 øreLaila Moe
28Skogly0 mark 01 øreEiliv Aronsen
29Skogeng0 mark 01 øreAnna K. Eilertsen
30Åsheim0 mark 01 ørePaul H. Jensen
31Bergstad0 mark 35 øreAksel Kjeldsen
32Nyheim0 mark 01 øreHenry Jensen
33Solhaug0 mark 01 øreHans T. Sørensen
34Sommerseth0 mark 01 øreLudvig Iversen
35Skogly0 mark 18 øreJohan B. Stefanussen
36Nyeng0 mark 06 øreAage Eilertsen
37Skoglund0 mark 20 øreSigfred Stefansen
38Utsikten0 mark 01 øreAnna E. Lorentsen
39Sandmo0 mark 01 øreMorten B. Eilertsen
40Elvesus0 mark 01 øreOlaf E. Lauritsen
41Rydningen I0 mark 04 øreCharles Eilertsen
42Rydningen II0 mark 01 øreEdvard A. Eilertsen
43Lyngmo0 mark 02 øreInge Eilertsen
44Kveldro0 mark 01 øreSverre Svenning
45Olderheim0 mark 01 øreIvar Fryberg
46Tågørstad0 mark 01 øreAnna E. Lorentsen
47Bjørklund0 mark 36 øreSigurd Hansen
og Jacob Kristoffersen
48Soleng0 mark 15 øreJohannes B. Jensen
49Teigland0 mark 15 øreKarl Jensen
50Nordgård0 mark 09 øreNils Hansen
51Betania0 mark 01 øreAlmar Pedersen
52Kjosheim0 mark 01 øreHjalmar Eilertsen
53Nymo0 mark 01 øreJan Andreassen
54Heimtun0 mark 08 øreHans Nilsen
55Myrtun0 mark 05 øreAnton M. Pedersen
56Arneheim0 mark 01 øreJohn B. Stefanussen

Tromsøysund bygdebok - et dugnadsprosjekt på Internett
Besøkere online:   ¦   Besøkere i dag: