"
TB


Gårdshistorie:
Om gårdshistorien

Gårder:
Andersdal
Bakkejord
Balsnes
Bentsjord
Berg
Bjørkenes
Bjørnslett
Botn
Brattfjell
Breivika
Brokskar
Bårdsvik
Eidjord
Ekkernes
Engvik
Erikjord
Fagerbukt
Fagerelv
Fagernes
Finland
Finnes
Finnkroken
Gjøssøy
Grindøy
Grøtfjord
Grøtnes
Gåsvær
Hanslarsanes
Havn
Hjellnes
Holmeslett
Hundbergan
Håkøy
Jamteby
Jøvik
Kaldslett
Kalvebakken
Kiberg
Kobbevågen
Kraknes
Kraksletta
Kristofferjord
Krokelv
Kvalnes
Kvitberg
Kårvik, Nord
Kårvik, Sør
Langnes
Larseng
Laukslett
Laukslett
Laukvik
Lavold
Lyfjord
Lyngøy
Marcelisminde
Marislett
Mellomjord
Melvik
Mjelde
Moldnes
Mortensnes
Movik
Musvær
Måsvik
Nordhella
Oldervik
Ramfjordnes
Risøy
Rottenby
Røsnes
Sandnes
Sandnes m. Puskevik
Sandvik
Sandvær
Skarsfjord
Skavberg
Skittenelv
Skognes
Skogvik
Skulgammen
Skulsfjord
Sletta
Snarby
Sommerlyst
Sommerset
Sparebanken
Stakkevoll
Steinbakkjord
Storelv
Storsteinbukt
Storsteinnes
Strømsbukta
Strømsgården
Svarvaren
Sørhella
Tisnes
Tommasbakken
Tommasjord
Tromsdalen
Tromsea
Tromsø prestegård
Tromvik
Tronjord
Tømmernes
Tønsnes
Tønsvik
Tønsås
Vengsvik
Vengsøy
Voldelv
Vågen
Vågnes
Vågsøy
Zakariasjord

Presentasjon:
Hvorfor
Hvordan
Hvem

Historie:
Steinalderen
Jernalderen
Vikingtiden
Middelalderen
1600-tallet
1700-tallet
1800-tallet
1900-tallet

Annet:
Kirka
Tinglag
Skoler/undervisning
Helsevesen
Kommunikasjon
Botanikk
Geologi
Kart

Kontakt:
Gjestebok
Adresser

eXTReMe Tracker
 


Tromsøysund Bygdebok

Tisnes

Forfatter av gårdshistoria ønskes.


O. Rygh: Norske Gaardnavne

65. Tisnes. Udt. tí1ssnés. -- [Thidesnes 1567]. Thisnes 1610. 1614. Tisnes 1723. Formen af 1567 lægger det nær at antage, at 1ste Led i dette ellers vanskelig forklarlige Navn er et Fjordnavn paa -ir, *Þíðir eller *Tíðir, som kan hænge sammen med en af Elvenavnstammerne Þíð- eller Tíð-. Da Tysnes i Hammerø, oldn. *Þýtisnes, i 1567 skrives Thiidsnes, er det maaske heller ikke udelukket, at Thidesnes kan gjengive ældre Þýtis-, af Þýtir, det gamle Navn paa Tysfjorden i Nordre Salten,som vel betyder "den tudende". Navnet maatte have tilhørt den Fjordarm, som her fra Seilleden gaar ind mellem Kvaløen og Tromsøen.

65,3. Storvik. Udt. stó:2rvíka.

65,7. Smaasletten. Udt. små2s£ætta. Her er sidste Led udentvivl Slætt f., Slaatteng. -- I densidste Matr. skr. Smaasletta.

-- GN. 52-91 ligger paa Kvaløen og nogle omliggende Smaaøer.


Vis større kart

Lensregnskapet 1567

Thidesnes
Per Syurdszennj vog f.
Jonn Hanszennj vog f.
Oluff Halstenszennj vog f.

Skoskatten 1645

Tisnis
Erich Christoffersen
Hans Quinde
Olluff Morttensen
Peder Morttensen
Hans stiffdotter

Skattemanntallet 1670

Præstens Jorder.
Tißnæs 1w: Schatt
Peder Grumb ½wog. ½ort.
Gundr: Larßenn ½w: ½ort.

Manntallet 1702

Opsidernes eller Leylendings Stand og Vilkor. Gaardenes eller Platzernes Navne Opsidernes eller Leylendings Navn Deris Alder Deris Sønners Navne og hvor de findes Deris Aar og Alder Tieneste Karle eller Drenge Deris Alder
hafr. Credit fra Bergen Tisnes Jacob Hemmingsen 46 Hemming Jacobsen 15
Lars Jacobsen 10
Ole Johansen 36 Anders Larsen 41
fostersön Jens Olsen 8

Justisprotokoll Helgøy 1707

her Eftter blef og i Retten læst et testemendt bref udgifvet af Olle Jons: tisnes, hvor udj hand Testementerer sin qvinde tyvig torlefsdatter Eftter sinne dage at Nyde for laadtz ud før Nogen arfveskulle? ? 40 Rxdr: hvilchet Testement var til vitterlig underskrefvet af Prousten ærverdige Hr: Olle Odensen, saa og Peer Anders:, og Bendt Ols:

Justisprotokoll Helgøy 1714

En bøxsel oplæst af hæderlig Hr. Olle Oudense Pastor til Tromsen udstedt Er d=1 May ? 1712, paa 1/2 vog fiskis landskl: Jord udj Tisnæs udj Helgøe Ting'st beliggende til Claus Christophersen, som Enchen tyrj, til Ecte bekom.

Videre giorde fogden tilspørsel om her i tingstedet siden Neste afvicte Leedingsberg ting Er forrefaldet noget vrag af hvad slag det End kunde verre. hvorpaa de svarede indtet videre End En hval som blef funden af Niels Nielsen sine folch saa og af Hans hansen Heggelund, Christen Larsen Heggel. og Claus Christensen Tisnes deris folch, var tilsammens 4 baader, hvilchen hval de haver oprodt til holmen paa det Rosencranses godtz, og Eftter det fouden derom blef giordt vitterlig, gaf hand bondelensmanden ordre at medtage 2de mend og maale samme hval, hvor Eftter dend Er befunden Eftter lensmandens Egne ord som Nu her tilstoed for Retten saa vel som af finnerne at samme hval var 8 1/2 Alen lang. Videre tilstoe ovenskrefne Mend og finnere Eftter foudens tilspørsel om de iche Haver faaet deris penger Eftter deris Indgifne Regning, hvortil de svarede Ja at de alle var betalt, og hafde derfor qviterit, derforuden hafde de faaet deris findingsspech af bemte: hval, som loven befaler, iligemaade tilstoed de og Eftter tilspørsel ej at vere nogen hvaltogten udj samme hvalkieften, Men var En tandhval, som Ingen togten haver. Videre vrag viste almuen Ej at sige af at vere fundet til denne tid. Hvorpaa fouden her for Retten var tingsvidne begierende til sine Regenskabers bileggelse.

Justisprotokoll Helgøy 1716

Noch oplæst En bøxselSedel udsted af Pastor Hr Olle Oudensen, datterit d=1 decembr: 1715 til frandtz hansen paa 1/2 vogs leje udj Tisnes, som forrige Jachob hemmings: Er fradøedt.

Justisprotokoll Helgøy 1720

Eftterskrefne Dannemend, -, Claus Christens: Tisnes, - - - - - -, hvilche alle bleve tilneste og anbefalet, at Indfinde sig for velEdle Hr Laudmand Angel, at aflegge Ed, saa de til Neste aar kand bethinne Retten,

Matrikkel 1723

TISNES Claus Christophersen
Hans Hansen

Justisprotokoll Helgøy 1726

   Eftterskrefne Personer vare til dette ting Indstefnet for begaaet lejermaal; Nemlig Anders Davids: andammen, torsten Christensen Noerskaar, Matias Povelsen Skousfiord, Mads hans: ibid, Lars Olsen Tisnes, og Povel Svendsen find Lyngen, Hvilche Personer indfandt sig iche her ved tinget, men beRettis af Bonde Lensmanden, at de hver haver Ectet deris besvangrede.
   Sr. Michel Hvid var paastoed at om Endskiøndt de iche har villet Møde; og deris beskylding findis u=modsigelig, saa formodes at de uden nogen lengere henstaaelse vorder tildømte deris bøder at betale. herom afsagt,
   Saasom det er bevisligt at disse i sagen benente 6 par folch, haver begaaet løsagtighed, før de sig med hin andet haver indladt sig i Ecteskab tilsammen, saa tilfindis de da Eftter loven Enhver derfor at bøde, 3 rdr. 2 Mk. 4 Sk.

Justisprotokoll Helgøy 1727

Postbønderne her i tingstædet, blev alle tilspurdt om deris postpengers afbetalning, hvor da Niels Jachops: Lyngen, Jachob Ols: qvæn ibid: Peer Ols: ibid:, Olle Jachops: ulsfiorden, Niels Joens: ibid:, Hans ottes: Oldervigen, Jachob Jens: laudvold, lars Jons: tønsnes, Claus Christophers: Tisnes, og frands hans: ibid: hvilche alle tilstoed at verre af fogden betalt hver 2 ort, untagen hans ottes: som Nyder= 1 rdr:, for posten at føre udj indeværende aar.

Justisprotokoll Helgøy 1730

En sedelighetssak om "Et løst qvindfolch ved Nafn Karen Rasmusdatter Nu thiennende paa Tisnes hos Claus Christens:".

   Herr Harmand Schrøder af Bergen hafte ved sin fuldmegtige Mons: Jørgen Kiergaar thiennende hos fogden Tønder Nu til dette ting ladet indstefne frands hans: boende paa Tisnes, for gield.
   fuldmegtigen producerede kiøbmandens meddelte Regning indeholdende deris sammenhavende handling fra aar 1716: og til aar ? 1725, med hver aars paategnede handling. som dernest sees af siste aars Regning for aar 1725, hand her blive skyldig til bemelte Schrøder dend Summa ? 94 rd: 5 ort: 14 sk:
   Debitor møtte, og vedgich gielden; Naar først de ? 17 1/2 rd: for dend hest og Creature hand udi afvicte høst derpaa levere til Sorenskrifveren saa hans Endelig rest som hand da igien bliver skyldig Er til sammens 77 rd: 2 ort: 14 sk:, som hand da vedgich at verre Rigtig blef dernest tilspurdt hvad hand hafte dertil at betale det med, hvor til hand svarede iche andet end hans Ringe huuser og fattige Eiendeler,
   fuldmegtigen var dernest paastaaende, at som Debitor iche har Negtet Jo denne fordring at verre Rigtig; og hand ingen betalning derfor kand frembringe, formoder da hand at vorde der for dømt at lide execution udi hans boe og Eiendele for dend fulde Summa som endda resterer, tillige med proceshens omkostninger. herom dømt og afsagt,
   Saasom Debitor Frands Hans: iche haver noget at indvende imod denne hans skyldige, 77 rd: 2 ort: 12 sk: til Harman Schrøder Borger udi Bergen; men tilstaar dend at verre Rigtig; saa tilfindis hand da at betale samme sin Debet til bemelte Herr Schrøder eller hans ordre; alt under adfer Efter loven; saa og udi proceshens omkostning tilfalder hand ? 1 1/2 rd: at betale.

Justisprotokoll Helgøy 1732

Noch En bøxselsædel udstædt af Proisten Herr Junghans, til Stephe ?? paa 1/2 pds leje udj Tisnes som frands hans: for hannem goedvilligen, haver opsagt. Var datterit d = 16 Fbr: 1731/.

Justisprotokoll Helgøy 1733

1 bøxselsædel udstæd af bemte. Herr Junghans til Edias Christens: paa 18 markes leje udj Tisnes som Claus Christensen for hannem haver opladt. var datteret d = 26 Fbr: 1732. betalt til trundhiems tugthuus ? 8 sk:;

Justisprotokoll Helgøy 1743

   Eftter velærværdige Herr Prousten Junghans begiering var til dette ting Indstefnet Stephen lars: Tisnes, og Olle Jons: Hugøen for de skal have Negtet at føre hans Capelan Herr Klingenberg til heløen kirche. Begge møtte og tilstoed at verre lovlig Stefnet.
   Stiftskriveren Sr Michel Hvid Paa Proustens vejne fremlagte hans Skriftlige Indleg af datto Tromsøe Præstegaar Botolshi dag ? 1743.
   Sr Michel Hvid Paa Proustens vegne tilspurde de 2de. Indstefnte, om de Negter, at have Negtet førenskab til Heløe Kirche til hellesmis helgen afvigte vinter,
   Derpaa de Begge svarede, at de haver Negtet hannem det, uden de fich betalning derfor.
   Sr Michel Hvid Proustens Vegne Sætte her paa i Rette, at Eftterdj disse 2de opsiddere paa Præsteboles Jorder haver beviist saadan u=lydighed Som hverchen kand taales af Rette Sogne bønder og iche heller langt mindre af dennem der som Leilendinger besidder Præsreboeletz Eget godtz hvilche i dobelt ere for bundne baade til Præste forenskab til Anegset. og til landdrottens forrenskab eftter loven; thj Paastaas dom til deris fæstes forbrydelse, og denne Ibragte omkostnings erstatning hver ? 1 rdr.
   Til dette svarede de Indstefnte, at de haftte Intet Noget at svarede Sagen optages til Doms

   Udj Den sag som Prousten Herr Junghans fører imod Stephen lars: Tisnes og Olle Jonsen Hugøen, Er derom saaledes Dømt og afsagt.
   Det Er af de for sagen Indstefnte Personer ved deres Egen tilstaaelse giordt Beviisligt, de at have Negtet deris Sognepræst den Eftter loven tillatte førenskab til hans fraliggende kirche Ja End og iche beviist ham den plict med førenskab som lovens 3die bogs 14 Cap: 19de art: omformelder, Mens End og ydermeere Er funden opsetsig imod deris Jorddrot som samme lovens Cap: 10de art: for byder En leilending. Saa kand da derom iche Rettere kiendes End at Stephen larsen, og Olle Jons: for det første for deris førenskabs benegtelse Eftter den der om i saa maader af velbaarne Herr Amtmands giorde anordning, bør at betale for hver miil de var tilsagt, at skulle føre hver ? 16 sk. danske og derforuden at betale til skole Cassen hver ? 3 mk:, dernest for Den opsettighed og u=lydighed de imod deris Jordrot haver beviist sig. tilfindes de derfor Eftter den allegerede lovens 3de bogs 14de Cap 10de art:, at have deris Gaars fæste forbrudt. udj denne processens omkostning betaler de hver med ? 3 mk

Justisprotokoll Helgøy 1754

dernest Tinglyst følgende Bygselbreve:
Til Jakob Frandsen paa 12 markes jord i Tisnes, Tromsøe Kirkegods, udstæd af Sorensk. Thomæson paa Enke Prostindens veigne i hendes Naadsens aar. Leverit til Tugthuuset = 4 sk.

Justisprotokoll Helgøy 1755

Efter at disse Sager vare afhandlede, træde Sorenskriveren til sit Dommersæde igien, Til Laugrettesmend for tilkommende aar, blev opnævnt efterfølgende: - - - - -, Stephen Larsen Tisnes, - -.

Justisprotokoll Helgøy 1756

Dend 31te Maj 1756 blev almindelig Sommer og leedingsbergs ting holden paa Gaarden Elvevold med Helgøe Tinglovs almue; Retten blev betient af Sorenskriveren Thomæson tilligemed efterskrevne Eedsvorne laugrettesmænd, Næml: - - - - -, Stephen Larsen Tisnes, - -. Ved Retten var og nærværende kongel: Mayts Foged Sr. Wang.

Dernest oplæst følgende af Pastor til Tromsøen hr. Johan Arndt Mejer. udgivne Fæstebreve paa sine Mensal jorder neml:
Til hemming Frands: paa 12 Mks. leje i Tisnes, som hans Moeder for hannem haver opladt, leverit til Trundhiems tugthus 8 Sk.

Konfirmert 1757

Bosted År Fornavn Etternavn Alder
Tisnæs 1757 Hans Stephensen 18
OBS: Bare et fåtall av konfirmantene er innfört med bosted i kirkeboka, så registreringen er ikke komplett.

Justisprotokoll Helgøy 1757

Dend 7de Junj 1757 nest efter, blev paa gaarden Elvevold holdet almindelig Sommer ? og Leedingsbergs ting med Helgøe Tinglovs almue; Retten blev betient af Sorenskriver Thomæson tilligemed efterskrevne Eedsvorne Laugrettesmænd, neml: - - - -, Stephen larsen Tisnes, - - -. Ved Retten var og tilstæde kongel: Mayts. Foged Sr. Vang.

Justisprotokoll Helgøy 1758

1758 Dend 6te ditto nestefter blev paa gaarden Elvevold holden almindelig Sommer og Leedingsbergs Ting med Helgøe Tinglovs almue; Retten blev administreret af Sorenskriver Thomæson tilligemed efterskrevne Eedsoerne Laugrettesmænd, Neml: - - - -, Stephen larsen Tisnes, - - -. Ved Retten var og tilstæde kongel: May'ts Foged Jørgen Vang;

Konfirmert 1759

Bosted År Fornavn Etternavn Alder
Tisnæs 1759 Karen Larsdtr 18
OBS: Bare et fåtall av konfirmantene er innfört med bosted i kirkeboka, så registreringen er ikke komplett.

Justisprotokoll Helgøy 1760

Ole Ingebrigtsen Mallangen hafde ved de tvende Mænd Hans Kiil og ole Hansen Findnes ladet indstevne Jakob Lars: tienende paa Tisnes, for hand skal have beskylt Citanten for at have staalen et kiød ? laar; den indstevnte mødte ikke, men mændene afhiemlede lovl: stevnemaal, saavelsom og at have lovl: stevnt vidne i denne Sag, som ere Jens Jakobs: Langenes og Jørgen Hendriks: stranden; hvilke heller ikke mødte; thi var Citanten begierende at de udeblivende gives laugdag og Foreleggelse at møede til neste Ting, som og fra Retten udstædes.

Konfirmert 1764

Bosted År Fornavn Etternavn Alder
Tisnæs 1764 Tarald Ediæsen 17
OBS: Bare et fåtall av konfirmantene er innfört med bosted i kirkeboka, så registreringen er ikke komplett.

Konfirmert 1765

Bosted År Fornavn Etternavn Alder
Tisnæs 1765 Lisbeth Ediædtr 16
OBS: Bare et fåtall av konfirmantene er innfört med bosted i kirkeboka, så registreringen er ikke komplett.

Folketellinga 1769

GårdsnavnFornavnEtternavnStillingAlderKommentar
TisnæsTorløfEdiæs.bruker35
TisnæsMariaStephensd.kone38"og"
TisnæsJonKristens.f.b.8
TisnæsAnneErichsd.f.b.7
TisnæsGregusHans.tjener22
TisnæsAnneHansd.tjener40

TisnæsKristenEdiæs.bruker37
TisnæsLavinaFransd.kone33"og"
TisnæsMargrethKristensd.barn8
TisnæsKarenbarn2
TisnæsElenBendixd.tjener20

TisnæsEdiasKristens.bruker74
TisnæsMargrethKlausd.kone60
TisnæsTaraldEdiæs.barn23
TisnæsLisbethbarn20
TisnæsJohannesAnders.tjener22
TisnæsMarithJensd.tjener20
TisnæsAndersPeders.tjener9f.B.
TisnæsOlenaSvendsd.tjener7f.B.

TisnæsJacobFrans.bruker50
TisnæsGiertrueThomæd.kone40"og"
TisnæsFransJacobs.barn16
TisnæsPederbarn8
TisnæsThomasbarn4
TisnæsMortenbarn0.5

TisnæsHemingFrans.bruker38
TisnæsEvaStephensd.kone33"og Hst."
TisnæsKristenHemings.barn14
TisnæsFransbarn12
TisnæsMargrethbarn8
TisnæsPeternillabarn5
TisnæsMethebarn3
TisnæsBerithbarn1

TisnæsStephenLars.bruker66
TisnæsIverStephens.barn20
TisnæsMathiasbarn18
TisnæsBerithbarn23
TisnæsRachelbarn22

TisnæsHansStephens.bruker27
TisnæsMargrethSørensd.kone21"og"
TisnæsSørenHans.barn0.5

Folketellinga 1801

Tisnæss
FørenamnMellomnamnEtternamnHushaldstatusAlderSivilstandYrkeKjønn
Hemming FrandsenHusbonde80Begges 1ste ægteskabFæstebonde og fiskerM
Eva StefensdtrHustrue66Begges 1ste ægteskab K
Frans Deres børen44Ugift M
Kristen Deres børen21Ugift M
Marrit AndersdtrTieneste tøs20Ugift K
Ole LarsenHusbonde38Begges 1ste ægteskabFæstebond og fiskerM
Berrit HemmingsdtrHustrue39Begges 1ste ægteskab K
Taalew Deres børen11 M
Hans Deres børen8 M
Mathis Deres børen6 M
HansEnoch Deres børen4 M
Peder Deres børen2 M
AneMaria Deres børen3 K
Sylfæster LarsenHusbonde30Begges 1ste ægteskabFætebonde, fisker og giæstgiverM
Kirsten Rasmusdatter_faborHustrue25Begges 1ste ægteskab K
TaalewEdias Deres børen8 M
Andreas Deres børen6 M
RasmusBrox Deres børen3 M
LarsZacharias Deres børen1 M
Hans HansenTieneste dreng40Ugift M
Søren PedersenTieneste dreng14 M
Ribor LarsdtrTieneste tøs30Ugift K
Kirsten HansdtrTieneste tøs16 K
Nils BrodalLogerer - og tiener sig selv39UgiftEr fisker og bygnigs kyndigM
Anders PedersenHusbonde45Begges 1ste ægteskabHusmand med jord og fiskerM
Thyrie IngbriktsdtrHustrue37Begges 1ste ægteskab K
Edias Deres børen13 M
Taalew Deres børen2 M
ElseMaria Deres børen10 K
AnePernilla Deres børen7 K
Ingbor Deres børen5 K
Michel EliæsenHusbonde39Hans 2det ægteskabFæstebonde og fiskerM
Abigael HansdtrHustrue34Hendes 1ste ægteskab K
Elias Deres børen i dette ægteskab10 M
HansEnoch Deres børen i dette ægteskab6 M
Berteus Deres børen i dette ægteskab4 M
SørenKarolus Deres børen i dette ægteskab2 M
AneMargrete Deres børen i dette ægteskab8 K
ElenElisabeth Deres børen i dette ægteskab1 K
Anders SørensenHusbonde50Hands 1ste ægteskabFæstebonde og fiskerM
Susanna NilsdtrHustrue48Hendes 2det ægteskab K
Søren Deres børen i dette ægteskab15 M
Leonard Deres børen i dette ægteskab11 M
Nicolai Deres børen i dette ægteskab3 M
ElenJohanna Deres børen i dette ægteskab21Ugift K
Kirsten Deres børen i dette ægteskab19Ugift K
Adriana Deres børen i dette ægteskab9 K
Frans JacobsenHusbonde50Begges 1ste ægteskabFæstebonde, fisker og baadbyggerM
IngborHelenaAndersdtrHustrue50Begges 1ste ægteskab K
Jacob Deres børen20Ugift M
Anders Deres børen14 M
Susanna AndersdtrFoster baren5 K
Elen KristensdtrTieneste tøs20Ugift K
Hans StefensenHusbonde63Begges 1ste ægteskabFæstebonde og fiskerM
Margrete SørensdtrHustrue51Begges 1ste ægteskab K
Stefan 32Ugift M
Søren 16Ugift M
Morten 14 M
Kristofer 8 M
Serena 22Ugift K
Tharald EdiæsenHusbonde52Hans 2det ægteskabFæstebonde og fiskerM
Kristiana BroxHustrue30Hendes 1ste ægteskab K
Edias Hans børen af 1ste ægteskab30Ugift M
Helena Hans børen af 1ste ægteskab23Ugift K
MargreteMaria Hans børen af 1ste ægteskab25Ugift K
JohanBrox Deres fælles børen af dette ægteskab7 M
TaalevCarolus Holt Deres fælles børen af dette ægteskab3 M
AndreasTrane Deres fælles børen af dette ægteskab1 M
AneMargrete Deres fælles børen af dette ægteskab5 K
Elias HansenFoster dreng14 M
Anders SørensenTieneste dreng26Ugift M
Klaus KristensenHusbonde28Begges 1ste ægteskabFæstebonde og fiskerM
Martina MatisdtrHustrue23Begges 1ste ægteskab K
LorentsKristian Deres børen2 M
Marta Deres børen4 K
HannaSemina Deres børen1 K
Morten JacobsenHusbonde32 Fæstebonde og fiskerM
Ane AndersdtrHustrue28 K
GiertruMaria Datter2 K
Andreas JensenTieneste dreng14 M
Alexander NilsenHusbonde41Begges 1ste ægteskabFæstebonde og fiskerM
AnePernillaKristensdtrHustrue31Begges 1ste ægteskab K
Kristen Deres børen5 M
AnePaulina Deres børen1 K
Andreas Jørgensen FugelbergHusbonde40Begges 1ste ægteskabInderst uden jord og fiskerM
Letta JørgensdtrHustrue30Begges 1ste ægteskab K
AneDortea Datter4 K

Gårdsmatrikkelen 1838

Bruksnr Løpenr Bruksnavn Eiers navn Skyld i Daler-Ort-Skilling Gammel skyld Merknad
40 211 Tisnæs Edies Taraldsen 1-2-11-0 1 B£ Fisk
40 212 Tisnæs Peter C. Petersen 0-2-18-0 9 M¤ Fisk
40 213 Tisnæs
0-3-22-0 12 M¤ Fisk. Øde

Folketellinga 1865

Tisnæs, 211a
Stort kveg: 3, Får: 8, Poteter: 2
Konrad K. Lorentsen, hf, Grdbr. Selveier, Fisker, g, 27, m
Methe M. Johansdatter, hans Kone, g, 30, k
Lorents J. Konradsen, deres Søn, ug, 4, m
Karl K. Konradsen, deres Søn, ug, 3, m
Eldine L. Tharaldsdatter, Tjenestepige, ug, 22, k, E: Tallet 2 er skrevet over Eldine
Thomas A. Johannesen, Tjenestekarl, ug, 17, m, E: Tallet 1 er skrevet over Thomas

Tisnæs, 211b
Hester: 1, Stort kveg: 6, Får: 12, Poteter: 3 1/2
Johan Petersen, hf, Grdbr. Selveier, Fisker, e, 57, m
Tollef J. Johansen, hans Søn, Halvlotskarl, ug, 22, m
Jens P. Johansen, hans Søn, ug, 16, m
Petrikke Johansdatter, hans Datter, styrer Husholdningen, ug, 20, k
Johanne A. Johansdatter, hans Datter, ug, 14, k
Isarine S. Johansdatter, hans Datter, ug, 11, k

Tisnæs, 212
Hester: 1, Stort kveg: 6, Får: 16, Poteter: 4 1/2
Hartvig Isaksen, hf, Grdbr. Selveier, Fisker, ug, 33, m
Gjertrud Petersdatter, Husholderske, ug, 52, k
Ingeborg Rikardsdatter, Tjenestepige, ug, 15, k
Idde Tollefsdatter, Kaarkone, e, 80, k
Jens Petersen, Selvfostringskarl. Fisker, ug, 49, m

Tisnæs*
Hester: 1, Stort kveg: 11, Får: 18, Bygg: 1/2, Poteter: 6
Tharald Eidisen, hf, Grdbr. Selveier, Fisker, g, 52, m
Else M. Hansdatter, hans Kone, g, 54, k
Theodor Tharaldsen, deres Søn, ug, 18, m
Hanne Tharaldsdatter, deres Datter, ug, 19, k
Anne Tharaldsdatter, deres Datter, ug, 13, k
Stine M. Iversdatter, Kaarkone, e, 76, k
Martha M. Lorentsdatter, Inderst, g, 31, k
Elen A. Johansdatter, hendes Datter, ug, 6, k
Johannes M. Johansen, hendes Søn, ug, 1, m
Elen Hansdatter, Tjenestepige, ug, 26, k, Balsfjordens Præstegjeld

Tisnæs, 213a
Hester: 1, Stort kveg: 7, Får: 18, Svin: 1, Poteter: 4
Lars Hansen, hf, Grdbr. Selveier, g, 49, m
Anne P. Andreasdatter, hans Kone, g, 42, k, Balsfjordens Præstegjeld
Andreas Larsen, deres Søn, ug, 7, m
Lavine K. Larsdatter, deres Datter, ug, 16, k
Kornelie M. Larsdatter, deres Datter, ug, 15, k
Hansine K. Larsdatter, deres Datter, ug, 11, k
Hanne M. Larsdatter, deres Datter, ug, 5, k
Joakim Johannesen, Tjenestekarl, ug, 34, m

Tisnæs (Smaasletten), 213b
Hester: 1, Stort kveg: 8, Får: 11, Svin: 1, Bygg: 4/5, Poteter: 8
Morten Sørensen, hf, grdbr. Selveier, Fisker, g, 33, m
Hanne M. Andersdatter, hans Kone, g, 28, k, Balsfjordens Præstegjeld
Morten A. Mortensen, deres S, ug, 4, m
Johan A. Mortensen, deres S, ug, 2, m
Anne E. Mortensdatter, deres Datter, ug, 8, k
Cicelie M. Mortensdatter, deres Datter, ug, 6, k
Mathis Johannesen, Halvlotskarl, ug, 26, m
Jens Sørensen, Tjenestekarl, ug, 16, m
Nikoline A. Sørensdatter, Tjenestepige, ug, 14, k
Ole, Jensen, Kaarmand, g, 65, m, Elverums Præstegjeld
Anne S. Eriksdatter, hans Kone, g, 54, k, Stanges Præstegjeld
Jens Olsen, Selvfostringskarl. Fisker, ug, 21, m, Tromsø By
Ole Olsen, Selvholder Fisker, e, 29, m, Salten Præstegjeld Nordlands Amt
Antone S. Olsdatter, hans Datter, ug, 3, k

Matrikkelen 1886

Gårdsnr. 65 Bruksnr. 1: Tisnes/Tisnes - Tarald Edissen
Gårdsnr. 65 Bruksnr. 2: Tisnes/Bækkevold - Johannes Martin Johannessen
Gårdsnr. 65 Bruksnr. 3: Tisnes/Storvik - Konrad Lorentsen
Gårdsnr. 65 Bruksnr. 4: Tisnes/Tisnes - Tollev Johan Johannessen
Gårdsnr. 65 Bruksnr. 5: Tisnes/Tisnes - Hartvig Isaksen
Gårdsnr. 65 Bruksnr. 6: Tisnes/Tisnes - Mathias Johannessens Enke
Gårdsnr. 65 Bruksnr. 7: Tisnes/Smaasletten - Anne Martine Andersdatter
Gårdsnr. 65 Bruksnr. 8: Tisnes/Annalund - Johan A. Mortensen

Folketellinga 1900

GardsnrBruksnrGardsnavn
65 3 Storvik
FornavnEtternavnKjønnFamiliestillingSivilstandYrkeFødselsår
Jens Konradsen m hf g Gaardbruger selveier og fisker 1866
Magna Andreasdatter k hm g Gaardmandskone 1868
Anny Jensdatter k d ug Datter 1895
Jon Jensen m s ug Søn 1896
Konrad Jensen m s ug Søn 1898
Malfred Jensen m s ug Søn 190400
Marie Petersdatter k tj ug Tjenestepige 1885
Konrad Lorentsen m hf g Føderaadsmand 1838
Mette Johansdatter k hm g Føderaadskone 1835

GardsnrBruksnrGardsnavn
65 1 Tisnes
FornavnEtternavnKjønnFamiliestillingSivilstandYrkeFødselsårFødested
Tarald Edissen m hf g Gaardbruger selveier 1815  
Oline Olsdatter k hm g Gaardmandskone 1839 Lom Krs
Ole Olsen m el Selvholder ug Landbrugsarbeide 1847 Lom Krs
Alette Andreasdatter k tj ug Tjenestepige 1868


GardsnrBruksnrGardsnavn
65 2 Bækkevold
FornavnEtternavnKjønnFamiliestillingSivilstandYrkeFødselsår
Peder Konradsen m hf g Gaardbruger selveier og fisker 1875
Hanna Adriansdatter k hm g Gaardmandskone 1874
Karoline Martinsdatter k fl e Landbrugs- og husligt arbeide 1852
Marta Lorentsen k el Føderaadsenke e Føderaadsenke 1835

GardsnrBruksnrGardsnavn
65 4 Tisnes
FornavnEtternavnKjønnFamiliestillingSivilstandYrkeFødselsår
Tøllef Johannesen m hf g Gaardbruger selveier og fisker 1844
Ellen Enoksdatter k hm g Gaardmandskone 1850
Johanna Tøllefsdatter k d ug Landbrugsarbeide 1875
Anna Tøllefsdatter k d ug Landbrugsarbeide 1878
Hansine Tøllefsdatter k d ug Landbrugsarbeide 1882
Peder Tøllefsen m s ug Landbrugsarbeide 1887
Ingvard Tøllefsen m s ug Søn 1888
Inga Tøllefsdatter k d ug Datter 1892

GardsnrBruksnrGardsnavn
65 5 Tisnes
FornavnEtternavnKjønnFamiliestillingSivilstandYrkeFødselsår
Hartvig Isaksen m hf g Gaardbruger selveier 1830
Ovedie Jonasdatter k hm g Gaardmandskone 1843
Pauline Hartvigsdatter k d ug Kokke ved stenbrug 1873
Jonas Hartvigsen m s ug Fisker 1880
Helga Isaksdatter k b ug Landbrugsarbeide 1876

GardsnrBruksnrGardsnavn
65 6 Tisnes
FornavnEtternavnKjønnFamiliestillingSivilstandYrkeFødselsår
Mathias Johannesen m hf g Gaardbruger selveier 1839??
Hanna Taraldsdatter k hm g Gaardmandskone 1845
Karen Gerhardsdatter k Pleiedatter ug Landbrugsarbeide 1883
Peder Gerhardsen m el Selvholder ug Fisker 1881
Ane Taraldsdatter k fl e Enke med formue 1852
Antone Antonsen k Pleiedatter ug Pleiedatter 1891

GardsnrBruksnrGardsnavn
65 6 Tisnes
FornavnEtternavnKjønnFamiliestillingSivilstandYrkeFødselsår
Lars Larsen m hf g Fisker Strandsidder 1873
Elise Johannesdatter k hm g Husligt arbeide 1873
Konstanse Larsdatter k d ug Datter 1898
Jenny Larsdatter k d ug Datter 70800

GardsnrBruksnrGardsnavn
65 9 Bispelund
FornavnEtternavnKjønnFamiliestillingSivilstandYrkeFødselsår
Hans Nilsen m hf g Gaardbruger selveier og fisker 1864
Olufine Mortensdatter k hm g Gaardmandskone 1866
Morten Hansen m s ug Søn 1894
Henry Hansen m s ug Søn 1895
Figenskau Hansen m s ug Søn 1897
Anna Hansdatter k d ug Datter 1897
Rebækka Bernhardsdatter k tj ug Tjenestepige 1885

GardsnrBruksnrGardsnavn
65 7 Smaasletten
FornavnEtternavnKjønnFamiliestillingSivilstandYrkeFødselsår
Anna Andersdatter k hm e Gaardbrugerske selveier 1838
Karl Mortensen m s ug Fisker 1883
Ulrik Mortensen m Selvholder el ug Fisker 1874
Emil Mortensen m hf g fisker Inderst 1880
Agna Andreasdatter k hm g Husligt arbeide 1879

GardsnrBruksnrGardsnavn
65 8 Annalund
FornavnEtternavnKjønnFamiliestillingSivilstandYrkeFødselsår
Johan Mortensen m hf g Gaardbruger selveier og fisker 1864
Henriette Nilsdatter k hm g Gaardmandskone 1869
Anny Johansdatter k d ug Datter 1890
Olav Johansen m s ug Søn 1892
Nanna Johansdatter k d ug Datter 1894
Eline Johansdatter k d ug Datter 1896
Jenny Johansdatter k d ug Datter 1898
Agnete Adriansdatter k tj ug Tjenestepige 1878

Matrikkelutkastet 1950

65Tisnes
1Tisnes0 mark 75 øreTrygve Konradsen
2Bakkevold0 mark 42 øreEinar Mikalsen
3Storvik0 mark 29 øreJohn Jensen
4Tisnes0 mark 77 ørePeder O. Tøllefsen
5Tisnes0 mark 76 øreIvar Olsen
6Tisnes0 mark 45 øreOle J. Hartvigsen
7Småslett0 mark 42 øreAlert Evertsen
8Annalund0 mark 37 øreHelge K. Jensen
9Bispelund0 mark 11 øreJendine Nilssen
10Fredheim0 mark 01 øreSlåtnes forsamlingshus
11Elvelund0 mark 08 øreOtto Myrvang
12Molund0 mark 15 øreHenry Hanssen
13Bakkemo0 mark 14 øreMorten A. Hansen
14Rydningen0 mark 10 øreOle K. Hansen
15Teigen0 mark 24 øreOle Antonsen
16Solbakken0 mark 10 øreKarl A. Jensen
17Molund II0 mark 01 øreHenry Hanssen
18Bispelund II0 mark 01 øreHans Nilsen
19Torheim0 mark 17 øreThorvald V. Hansen
20Birchwood0 mark 01 øreAgnes M. Høegh
21Galtnes0 mark 05 øreThorvald V. Hansen
22Torheim0 mark 05 øreThorvald Hansen
23Eines0 mark 15 øreOle J. Hartvigsen
24Helgaheim0 mark 22 øreOle J. Hartvigsen
25Bjørkely0 mark 01 øreJendine Nilsen
26Solhauen0 mark 01 øreBjørg K. Anderssen
27Skoglund0 mark 01 øreIvar Evertsen

Tromsøysund bygdebok - et dugnadsprosjekt på Internett
Besøkere online:   ¦   Besøkere i dag: