"
TB


Gårdshistorie:
Om gårdshistorien

Gårder:
Andersdal
Bakkejord
Balsnes
Bentsjord
Berg
Bjørkenes
Bjørnslett
Botn
Brattfjell
Breivika
Brokskar
Bårdsvik
Eidjord
Ekkernes
Engvik
Erikjord
Fagerbukt
Fagerelv
Fagernes
Finland
Finnes
Finnkroken
Gjøssøy
Grindøy
Grøtfjord
Grøtnes
Gåsvær
Hanslarsanes
Havn
Hjellnes
Holmeslett
Hundbergan
Håkøy
Jamteby
Jøvik
Kaldslett
Kalvebakken
Kiberg
Kobbevågen
Kraknes
Kraksletta
Kristofferjord
Krokelv
Kvalnes
Kvitberg
Kårvik, Nord
Kårvik, Sør
Langnes
Larseng
Laukslett
Laukslett
Laukvik
Lavold
Lyfjord
Lyngøy
Marcelisminde
Marislett
Mellomjord
Melvik
Mjelde
Moldnes
Mortensnes
Movik
Musvær
Måsvik
Nordhella
Oldervik
Ramfjordnes
Risøy
Rottenby
Røsnes
Sandnes
Sandnes m. Puskevik
Sandvik
Sandvær
Skarsfjord
Skavberg
Skittenelv
Skognes
Skogvik
Skulgammen
Skulsfjord
Sletta
Snarby
Sommerlyst
Sommerset
Sparebanken
Stakkevoll
Steinbakkjord
Storelv
Storsteinbukt
Storsteinnes
Strømsbukta
Strømsgården
Svarvaren
Sørhella
Tisnes
Tommasbakken
Tommasjord
Tromsdalen
Tromsea
Tromsø prestegård
Tromvik
Tronjord
Tømmernes
Tønsnes
Tønsvik
Tønsås
Vengsvik
Vengsøy
Voldelv
Vågen
Vågnes
Vågsøy
Zakariasjord

Presentasjon:
Hvorfor
Hvordan
Hvem

Historie:
Steinalderen
Jernalderen
Vikingtiden
Middelalderen
1600-tallet
1700-tallet
1800-tallet
1900-tallet

Annet:
Kirka
Tinglag
Skoler/undervisning
Helsevesen
Kommunikasjon
Botanikk
Geologi
Kart

Kontakt:
Gjestebok
Adresser

eXTReMe Tracker
 


Tromsøysund Bygdebok

Storsteinnes

Forfatter av gårdshistoria ønskes.


O. Rygh: Norske Gaardnavne

17. Storsteinnes. Udt. stó:2rsteinnése. -- Hungeren med Storsteen Nesset og Reinen (da under Tromsø Præstegaard, netop skyld-lagt og bestemt til Enkesæde) 1723.Se Malangen GN. 15.

17,4. Hungeren. Udt. hó1ngeren. Er Ordet Hunger og altsaa et "nedsættende Navn", der betegner Gaarden som et daarligt Næringssted. Jfr. det paa Østlandet oftere forekommende Gaardnavn Hungerholt (Bd. I S. 145).

17,7. Reine. Udt. rein. Af rein f., Rein, Græskant, maaske ogsaa brugt om en Limed maadelig Helding (Bd. XV S. 147). Findes navnlig ofte som Gaardnavn omkring Trondhjemsfjorden; i Buksnes og i Flakstad i Formen Reine, som vel er Flt. (Bd. XVI S. 332). Da Gaarden her vist er temmelig ung, kan det være sandsynligt, at Navnet er kommet hid ved Opkaldelse.


Vis større kart

Matrikkel 1723

HUNGERN med STORSTEENNESSET og REINEN kaldetHr Henning Junghans

Justisprotokoll Helgøy 1730

   Jon Povels: Nu thiennende hos Prousten i Tromsen og Olive hansdatter af stoersteennesset vare begge til dette ting indstefnet for begaaet leiermaal hvilche Personer iche møtte, hvor da deris vel ærværdige Herr hemming Junghans, som ved tinget var tilstæde berettede de begge for samme forseelse haver staaet obbenbare skrift.
   hvornest Herr Michel Hvid, som til sagefaldet paa sit herskabs veine var berettiget, var paastaaende, deris fulde bøder Efter loven, Eller og at lide straf paa kroppen i mangel af betalningen, Her om afsagt.
   Saasom det befindis Jon Povels:, og Olive hansdatter de at have begaaet leiermaal tilsammen, og derfor begge at have udstaaet kirchens desciplin med obenbare skriftemaal og Sagsøgeren er paastaaende dom Efter loven, saa tilfindis da Jon Povels: derfor at bøde ? 12 rd: eller i mangel af betalningen at stande 2de: Søndager i gabestochen ved Tromsøe kirche. og qvindfolchet Olive hansdatter, at bøde ? 6 rd:, Eller derfor at stande 1 Søndag i halsjernet ved tromøe kirche. Naar Guds thienniste der vorder forrettet.

Justisprotokoll Helgøy 1741

Anno ? 1741 Den 27 Octobr. blev paa Elvevold holdet høst ting med samtlige Helgøe tingsteds Almue, ved Retten præsiderede en Kongl: May'ts. Fogden Sr Andreas Tønders abseres, hans beskichede fuldmegtige Mons'r Knud Aslou, Saa Blev og Retten Administreret og Betiendt af Sorenskriveren Asmus Rosenfeldt tillige Med det beskichede laugRet: - - - - -, Svend Niels: storsteenNesset, - -. alle Edsvorne laugRet udj bemelte Helgøe tingsted.

Justisprotokoll Helgøy 1742

Anno=1742 Den 2den Juny blev paa Elvevold holdet det Sædvanlilge Sommerting Med Helgøe tingsteds Almue. Ved Retten Presiderede udj Kongl: Mayts: foget Sr Andreas Tønders Absens, hans Beskiechede fuldmegtig Tienner Mons: Knud Aslou, Saa blef og i Retten tilligemed Sorenskriveren Asmus Rosenfeldt betiendt af Eftterfølgende laugRet, Nemlig - - -, Svend Niels: Stoersteenesset, - - - -.

   Morten larsen værende hos sin fader som har huus paa Reinen og Rebecha Olsdatter tienende hos Niels Niels: tommisJord, de vare til dette ting Indstefnt for begaaet lejermaal tilsammen, og derfor at svare til dette ting.
   Disse Indstefnte Personer møtte iche ej heller nogen paa deris vejne; thj blef da derom denne afsagt.
   Saasom Morten larsen, og Rebecha Olsdatter, der er befunden for lejermaal til sammens, Personer iche til dette ting har villet Indfundet sig at svare til sin sag, saa forrelegges de alle at møde til Næste ting eftter lovlig Stefnemaal, saa fremt de iche vil have skade for udeblivelse.

Justisprotokoll Helgøy 1743

   Petter Niels: Schatøre og Margrete Pedersdatter samme stæd, disligeste og Morten larsen stoersteenNæset Med Rebeche Olsdatter samme stæd, hvilche Personer var Nu andengang Eftter forregaaende forleg Indstefnet for Begaaet lejermaal tilsammens
   for Petter Niels: Møtte hans Moder Margrete Niels tostesens paa Schatøre, Men Morten larsen møtte sielv.
   Bemelte Personer blev tilspurdt om de tilstoed gierningen, hvorpaa Margrete Paa hendis Søns vegne svarede Ja, og at de iche Egter hver andre lige det samme svarede Morten larsen sielv her for Retten,
   Sr: Michel Hvid tilspurde dem paa hvad steder disse legermaaler er begaaet,
   Morten larsen svarede at hands lejermaaler Begaaet paa Hungeren Eller stoerstennesset der hans forEldre boer,
   Til samme spørsmaal svarede Petters Moder Margrete, at hand var hiemme hos sine forEldre som boer paa skatøre da gierningen blev begaaet Med Margrete Pedersdatter som da tiente sammestæd.
   Sr Michel Hvid herpaa satte i Rette, at saasom leiermaal Er beviist at være begaaet de da Eftter loven vorder dømte til deris bøder at betale, eller straffis paa kroppene. Herom dømt og afsagt.
   Saasom disse Personer Nemlig: Petter Niels. og Margrete Pedersdatter, disligeste Morten lars. og Rebeche Olsdatter iche har kundet Benegtet Jo at have udj løsagtighed aflet Barn tilsammens og de iche vil Egte hver andre; Saa tilfindes de da derfor at bøde Eftter loven, Sc: MandsPersonen ? 24 lod Sølv og Qvindts Personen ? 12 lod Sølv, ogsaa fremt de samme bøder ej kand betale, da straffes paa kroppen Med at stande En Søndag Ved Tromsøe kirche udj halsjernet, Naar tiennesten der forRettes. En timme før og En timme Eftter tiennisten. processens omkostning betaler Petter Niels: og Morten lars: hver med ? 3 ort.

Konfirmert 1757

Bosted År Fornavn Etternavn Alder
Storstenæs1757NielsRasmussen20
OBS: Bare et fåtall av konfirmantene er innfört med bosted i kirkeboka, så registreringen er ikke komplett.

Justisprotokoll Helgøy 1760

   Capellanen til Tromsen, hr Bødker hafde til dette Ting ladet indstevne Lars Mortensen, boende paa Hungeren ved Tromsen, formedelst hans Malversation og slemme opførsel imod hr Brødker, som vidne nærmere kand forklare. Paa Citantens veigne mødte Sr: Lindgaard, som ædskede Sagen i rette; den indstevnte blev paaraabt, men mødte ikke ej heller nogen paa hans veigne. Stevnevidnerne Hans Kiil Langenes ole Hans Findnes, afhiemlede for Retten med Eed, at de lovl: har stevnt lars Mortens: til dette Ting for denne Sag, og at anhøre vidnesbyrd derom. vidnerne er Niels Rasmusen tienende paa Storsteennesset, og Niels Niels: boende paa Toftefiordnesset. disse mødte for Retten, for dem blev Eeden af lovbogen oplæst, og formanet at vogte sig for MeenEed. Niels Rasmusen blev først examineret af Sagsøgerens Fuldmægtig, og Efter aflagde Eed, var hans forklaring og gien svar paa Spørsmaal saaleedes:
   1 Naar denne Sag Reist sig? svarede afv: aar strax efter Ste: Hans tid, som skal have været den 9de Julj.
   2) tilspurt, om ikke, da hr Bødker kom frem fra Heløen samme tid om morgenen, saae at Lars Mortensens Creature gik paa jorden i Engen, hvor græsset skulle Høstes, og en liden pige gik med Creaturene for at passe dem? hvortil hand svarede jo; og siger derhos, at hand skulle gaae hen til Creaturene, da løb hun ind i huset, men som hand var kommen hen imod Creaturene, kom hun løbende ud igien, muligens i den meening at hun da skulle Creaturene drive af Engen.
   3 da hr Bødker med benævnte vidne gik til Hungeren, der Lars Mortensen boer, for, i følge lovens tilladelse, at lade drive Creaturene derfra til sin boepæl, at indsette dem i huus, om hand da beviste nogen ubesindighed mod Lars Mortensen eller hans Kone enten i ord eller gierninger? svarede: at hand ingen ubesindighed beviste mod dem.
   4) Da nu hr Bødker vilde saaleedes lade Creature drive hiem og gik frem ved stranden, om da ikke Lars Mortens: kom løbende til hr Bødker i forbittrelse, sigende: hvad vilt du? og derpaa greb hr Bødker i brøstet med den ene haand og vilde rive hannem i ansigtet med den anden haand? svarede: jo, saa at være, at hand kom løbende og tog præsten i brystet med den ene haand, og krummede sine fingre imod hans Ansigt med den anden haand ligesom hand ville rive præsten, men præsten fik da holde ham fra sig.
   5) om hand ikke hørte at præsten bad Lars slippe sig men blev ved at holde sig Tag? svarede: hand kunde ikke efter mærke hvad ord hr Bødker sagde om at slippe, men hand saae at Lars blev ved at holde sit tag i brøstee paa Præsten. Og som da Præsten, for at blive skilt med ham, var nødsaget at gribe ham i Nakken og kaste ham ned til Jorden, om vidnet da ikke saae at Præsten strax gik fra Lars Mortens: uden at slaa hannem eller rive haar af ham? svarede: at Præsten, hverken slog ham eller rev ham i haaret, men gik fra ham efter hand hafde nedkast ham paa marken.
   7) om Lars Mortens: ikke, siden hand reiste sig op igien, brugte Steen, træffede Præsten dermed i den ene side, og blev ved at steene intil Præsten kom et stykke norden for Hungeren? svarede: at hand tog steen og træffede Præsten dermed i den ene side, tog atter tvende steene op at kaste med, men slap dem dog ned uden at kaste dermed.
   8) om hand ikke for at naae Præsten desbeder tog sine tøfler af og med dem slog et par gange efter Præstens Hoved? svarede: at hand tog sine tøfler af og holt en tøffel i hver haand og slog dem mod hver andre, men hand saae ikke at Lars Mortens: kastede dem paa Præsten.
   9) om vidnet ikke hørte at Lars Mortens: til sidste afsked kaldede Præsten en Tyv og en Skielm svarede: at hand hørde hand kaldede Præsten en Tyv og en Skielm, som Præsten bad vidnet ligge paa minde, desuden brugte hand mange andre skænds ord mod Præsten som hand ikke erindrer, uden allene de tvende betydelige Skænds ord som melt er. videre vidste vidnet ikke at sige, blev saa afskediget fra Retten.
   Derefter blev det andet vidne Niels Niels: som imidlertid var udviist mens det første vidne blev forhørt, frem kaldet for Retten, og under aflagde Eed og formaning om sandhed at sige, blev tilspurt de samme Qvæstioner som det første vidne, hvorpaa hans giensvar og forklaring var i allemaade lige som Niels Rasmus: haver forklaret, og hafde og hørt at Lars Mortens: brugte adskillige unøttige ord, men de betydeligste ord var dette at hand skieldede præsten for en Tyv og en skielm. kunde saa ikke sige videre om denne Sag. Nok hafde Præsten ladet indstevne Bent Hans: Kalsletten og Lars Haagens: Reenen, som vidne at Lars Mortens: siden hafde været hos Præsten Hr Bødker for at bede ham om forladelse for sin grove opførsel imod hannem, og at hr Bødker da forlad ham forseelsen. disse vidne mødte for Retten, og efter aflagde Eed bleve tilspurte om de ikke hørte at Lars Mortens: bad hr Bødker om forladelse for sin forseelse, med det løfte at hand derefter aldrig mere skulle antaste ham eller nogen af Naboerne, som ofte have ført klagemaal over hannem? dertil svarede disse tvende mænd ja, sigende vider: at nyelig efter Lars Mortensens mishandling mod Præsten, kom hand til Præsten for at bede ham om forladelse, da disse tvende mænd bleve kaldet overværende, og hørte paa at Lars Mortens: med graad bad Præsten om forladelse, med løfte ej at giøre saadant meere, hverken mod ham eller Naboerne; hvorpaa og Præsten forlad ham sin begangne brøde.
   Dernest var Citanten begierende at den lovlig indstevnte og nu udeblivende Lars Mortens: bliver forelagt at møde til nest holdende Ting for at lide Dom i Sagen. Herom Eragtet: at Lars Mortens: Hungeren gives Laugdag at møde til nest anstundende Sommerting efter almindelig berammelse og Ting bud, her paa gaarden Elvevold, hvilken laugdag videre bliver hannem ankyndiget, eller for udeblivende have skade.

Konfirmert 1762

Bosted År Fornavn Etternavn Alder
Rhein1762HendrichNilsen17
OBS: Bare et fåtall av konfirmantene er innfört med bosted i kirkeboka, så registreringen er ikke komplett.

Folketellinga 1769

GårdsnavnFornavnEtternavnStillingAlderKommentar
Storstennesset med Rhein og HungerenMejerprovstinde68
Storstennesset med Rhein og HungerenMartha SophiaMejerbarn29
Storstennesset med Rhein og HungerenCecilia ChatrinaMejerbarn24
Storstennesset med Rhein og HungerenLarsNils.tjener50
Storstennesset med Rhein og HungerenThomasJacobs.tjener60
Storstennesset med Rhein og HungerenOlavaOlsd.tjener24
Storstennesset med Rhein og HungerenPeternillaJansd.tjener51
Storstennesset med Rhein og HungerenIngeborMortensd.tjener17

Storstennesset med Rhein og HungerenLarsHogens.bruker40
Storstennesset med Rhein og HungerenElenNilsd.kone31"o.h."
Storstennesset med Rhein og HungerenNilsLars.barn12
Storstennesset med Rhein og HungerenHogenLars.barn4
Storstennesset med Rhein og HungerenElenLarsd.barn9
Storstennesset med Rhein og HungerenIngeborLarsd.barn2
Storstennesset med Rhein og HungerenHendrichNils.tjener26
Storstennesset med Rhein og HungerenKirstenNilsd.tjener65

Storstennesset med Rhein og HungerenSivertStabelbruker44
Storstennesset med Rhein og HungerenAnne MargrethOlsd.kone33"o.h."
Storstennesset med Rhein og HungerenJohannesSiurs.barn14
Storstennesset med Rhein og HungerenSynøfPedersd.tjener19

Folketellinga 1801

Storstennæs
Føre-
namn
Mellom-
namn
Etter-
namn
Hushald-
status
AlderSivil-
stand
Yrke
/Merknad
Kjønn
PederHanningHammerHusbonde34Begges 1ste ægteskabSorenskriver i sognet og tromsøe M
FridericaDorteaWiertHustrue25Begges 1ste ægteskab K
Gunner Deres børne5 M
AneMargrete Wilhelmina Deres børne3 K
GunnerAndreasHammerHans broder421 gang gift, er skildt fra sin koneCaracteriseres auditeur M
CatharinaElisabethBrandtrHans søskenede barn23Gift 1ste gang med procurator ristLogerende i huuset K
PaulusGelmeydenMøinikenFuldmægtig, sorenskriver51Ugift 'under sidstnævnte 1ste familie af storstennæsset henføre vidre.'M
Petter DinesenTjeneste drænge36Ugift 'under sidstnævnte 1ste familie af storstennæsset henføre vidre.'M
Andreas JacobsenTjeneste drænge22Ugift 'under sidstnævnte 1ste familie af storstennæsset henføre vidre.'M
Johannes OlsenTjeneste drænge22Ugift 'under sidstnævnte 1ste familie af storstennæsset henføre vidre.'M
LarsJacobNilsenTjeneste drænge20Ugift 'under sidstnævnte 1ste familie af storstennæsset henføre vidre.'M
Peder PedersenArbeydsmand30Ugift 'under sidstnævnte 1ste familie af storstennæsset henføre vidre.'M
Ane Johannesdtr 25Ugift 'under sidstnævnte 1ste familie af storstennæsset henføre vidre.'K
Lovisa Damsdtr 20Ugift 'under sidstnævnte 1ste familie af storstennæsset henføre vidre.'K
Elen Olsdtr 30Ugift 'under sidstnævnte 1ste familie af storstennæsset henføre vidre.'K
Marrit Andersdtr 35Ugift 'under sidstnævnte 1ste familie af storstennæsset henføre vidre.'K
Ane OlsdtrMarrit andersdatters uægte barne11 'under sidstnævnte 1ste familie af storstennæsset henføre vidre.'K
Ane Torkilsdtr 79Ugift 'under sidstnævnte 1ste familie af storstennæsset henføre vidre.'K
Haagen LarsenHusbonde36Begges 1ste ægteskabHusmand med jord og fisker/ 'under storstennæsset henføre og husmandspladsen reeten og haugen og bliver undeM
Karen AndreasdtrHustrue37Begges 1ste ægteskab K
LarsXstian Deres børne13 M
HansPeder Deres børne2 M
Nilla Deres børne16Ugift K
HannaAndrea Deres børne14 K
ElenJohanna Deres børne9 K
Karen Deres børne5 K
Lars HaagensenHans fader69Enkemand 2den gangI sønnens huus, og fisker M
Hinrich NilsenHusbonde57Begges 1ste ægteskab M
Kristina EricsdtrHustrue63Begges 1ste ægteskab K
Nils Deres børne20Ugift M
ElenJohanna Deres børne23Ugift K
Ole OlsenHusbonde38Begges 1ste ægteskabInderste og fisker M
Kirsten AndersdtrHustrue36Begges 1ste ægteskab K
Ole OlsenDeres børne1 M
Maria OlsdtrDeres børne13 K
Elen Deres børne11 K
Kirsten Deres børne7 K
Catrina Deres børne4 K

Gårdsmatrikkelen 1838

Bruksnr Løpenr Bruksnavn Eiers navn Skyld i Daler-Ort-Skilling Gammel skyld Merknad
1142Storsteennæs!! Sorenskriveren!!3-0-15-01 Vog Fisk

Folketellinga 1865

Storstennæs, 42a
Hester: 2, Stort kveg: 17, Får: 1, Svin: 3, Poteter: 6
Ingebrigt Eriksen, Tjenestekarl driver Gaardsbrug, ug, 33, m, Opdals Præstegjæld
Haagen Haagensen, Tjenestekarl driver Gaardsbrug, ug, 36, m, Opdals Præstegjæld
Siverts Sivertsen, Tjenestekarl driver Gaardsbrug, ug, 31, m, Opdals Præstegjæld
Lorents J. Larsen, Tjenestekarl driver Gaardsbrug, ug, 34, m, Brønø Præstegjæld
Anne M. Sørensdatter, Tjenestepige, ug, 44, k
Margreth Henriksdatter, Tjenestepige, g, 48, k, Lenvigs Præstegjæld
Stort kveg: 1
Nils Amundsen, Logerende, Møller, g, 42, m, Faabergs Præstegjæld
Alette Petersdatter, hans Kone, g, 48, k
Anna P., Nilsdatter, deres Datter, ug, 3, k, Tromsø
Teodare?? Martinsdatter, deres Pleiedatter, ug, 9, k

Storstennæs*
Får: 1, Poteter: 1/2
Martin, Johannesen, hf, Husmand med Jord, g, 48, m, Tromsø
Inger Olsdatter, Hans Kone, g, 43, k
Mikael Martinsen, deres Søn, ug, 17, m
Oluf B. Martinsen, deres Søn, ug, 1, m
Hanna Martinsdatter, deres Datter, ug, 16, k
Inger Martinsdatter, deres Datter, ug, 5, k
Josefine Martinsdatter, deres Datter, ug, 3, k

Hungeren, 42b1
Hester: 1, Stort kveg: 7, Får: 6, Svin: 1, Bygg: 1, Poteter: 7
Gerhard Kristoffersen, hf, Gdbr. Selveier, g, 43, m
Jensine Johansdatter, hans Kone, g, 38, k
Anne L. Pedersdatter, hans Moder, e, 75, k, Balsfjordens Præstegjæld
Johan Kristiansen, deres Pleiesøn, ug, 7, m, Tromsø
Pauline Johansdatter, deres Pleiedatter, ug, 12, k
Vilhelmine Maeh??, deres Pleiedatter, ug, 5, k
Joakim Johansen, Logerende, Fisker, ug, 28, m

Hungeren, 42b2
Stort kveg: 2, Bygg: 3, Poteter: 2
Morten Faih, hf, Gbr. Selveier, e, 68, m, Trondenæs Præstegjæld
Ingeborg Amundsdatter, hans Husholderske, ug, 57, k, Gausdal Præstegjæld
Olaus Jensen, Logerende, Jordarbeide, g, 45, m, Værnæs Nedre Stjørdalens Præstegjæld
Iveranna Johansdatter, hans Kone, g, 29, k, Maalselvens Præstegjæld
Jens J. Olausen, deres Søn, ug, 4, m
Bernhard Stenberg, deres Pleiesøn, ug, 8, m, Tromsø

Renen, 42c
Hester: 1, Stort kveg: 10, Får: 10, Poteter: 11
Lars H. Johansen, hf, Gdbr. Selveier, g, 46, m
Martha Danielsen, hans Kone, g, 46, k
Hans A. Larsen, deres Søn, ug, 24, m
Johan V. Larsen, deres Søn, ug, 20, m
Gabriel L. Larsen, deres Søn, ug, 18, m
Paul K. Larsen, deres Søn, ug, 16, m
Lars H. Larsen, deres Søn, ug, 14, m
Julius H. Larsen, deres Søn, ug, 11, m
Jakob O. Larsen, deres Søn, ug, 9, m
Leonore Jensdatter, deres Pleiedatter, ug, 5, k
Golla Olsdatter, Tjenestepige, e, 75, k, Balsfjordens Præstegjæld
Petrikke Ediasdatter, Tjenestepige, ug, 63, k, Trondenæs Præstegjæld
Solberg K. Andersen, Logerende, Snedker, g, 56, m, Trondhjem

Seljenæs (plads) (Webmaster anm: usikker lokalisering)
Stort kveg: 3, Får: 3, Poteter: 2
Ole Danielsen, hf, Husmand med Jord, g, 38, m
Jensine Dallis, hans Kone, g, 33, k
Josefine S. Olsdatter, deres Pleiedatter, ug, 11, k
Eilert Mathiasen, Logerende, Fisker, ug, 35, m

Matrikkelen 1886

Gårdsnr. 17 Bruksnr. 1: Storsteinnes/Storsteinnes - Theodor Vidding
Gårdsnr. 17 Bruksnr. 2: Storsteinnes/Petroleumskjelderen - Andreas Aagaard
Gårdsnr. 17 Bruksnr. 2: Storsteinnes/Petroleumskjelderen - Anton Næss
Gårdsnr. 17 Bruksnr. 3: Storsteinnes/Teglværket - John Giæver
Gårdsnr. 17 Bruksnr. 4: Storsteinnes/Hungeren - Gerhard Kristoffersen
Gårdsnr. 17 Bruksnr. 5: Storsteinnes/Hungeren - Joachim Giæver
Gårdsnr. 17 Bruksnr. 6: Storsteinnes/Hungeren - Søren Johannessen
Gårdsnr. 17 Bruksnr. 7: Storsteinnes/Reine - Lars Hagerup Johansen

Folketellinga 1900

GardsnrBruksnrGardsnavn
17 1 Storstennæs
FornavnEtternavnKjønnFamiliestillingSivilstandYrkeFødselsår
Anton Leonhard Guldbrandsen m hf g Formand for Tromsdals Teglværk 1858
Grete Hansine Guldbrandsen k hm g Husmoder 1861
Marie Olsen k fl e Husmandsenke m j 1814
Gyda Guldbrandsen k d ug Barn 1886
Guldbrand Guldbrandsen m s ug Barn 1888
Hedvig Guldbrandsen k d ug Barn 1890
Jens Guldbrandsen m s ug Barn 1891
Hedly Guldbrandsen m s ug Barn 1895
Aslaug Guldbrandsen k d ug Barn 1897
Karl Guldbrandsen m s ug Barn 130499
Anna Andreassen k el ug Sypige 1876

GardsnrBruksnrGardsnavn
17 1 Storstennæs
FornavnEtternavnKjønnFamiliestillingSivilstandYrkeFødselsår
Theodor Rodman H. Widding m hf e Gaardsbrug S 1844
Berntine Widding k d ug Steller i Huset og Fjøset 1879
Alfred Widding m s ug Arbeider paa Gaarden 1881
Hilda Widding k d ug Barn 1889
Amanda Tomasen k tj ug Budeie 1877
Ingebrigt Ingebrigtsen m b hf  Gbrg.? 1835?
Leonhard Ingebrigtsen m b hf  fisker og Inderst? 1872?

GardsnrBruksnrGardsnavn
17 9 Vensæt
FornavnEtternavnKjønnFamiliestillingSivilstandYrkeFødselsår
Ole Andreas V. Hansen m hf g Lærer ved Folkeskole og Gaardbruger S 1861
Petra Ingvardine Hansen k hm g Husgjerning 1865
Peder Ingvald Hansen m s ug Barn 1888
Eivind Johan Hansen m s ug Barn 1897
Gudrun Otelie Hansen k d ug Barn 1897
Trygve Magnus Hansen m s ug Barn 311298
Ingerte Otelie Olsen k tj ug Tjenestepige 1884
Amalie Kristine Figenschou k b fl ug Sypige og Væverske 1859
Hans Olaf Viksjø m b ug Lærer ved Folkeskole 1880
Sivert Gerhard Kristiansen m Logerende og hf g Fisker 1875
Alette Jakobine Hansen k Logerende og hm g Husgjerning 1876

GardsnrBruksnrGardsnavn
17 4 Hungeren
FornavnEtternavnKjønnFamiliestillingSivilstandYrkeFødselsår
Gerhard Kristoffersen m hf g Gaardbruger S 1824??
Elen Johanna Mikalsen k hm g Husgjerning 1865
Jensine Gerharda Johannesen k Fostedatter ug af inderstenke? 1889
Kristian Pil?? Kristensen m Logerende og hf g Fisker 1844
Sigrid Anna Knudsen k Logerende og hm g Husgjerning 1844??
Marie Kristofa Lund k fl ug Sypige 1876
Tea Sofie Kristoffersen k el ug Budeie 1857
Hans N. Sørensen m el ug Fisker og Skomager 1868

GardsnrBruksnrGardsnavn
17 6 Hungeren
FornavnEtternavnKjønnFamiliestillingSivilstandYrkeFødselsår
Søren A. Johannesen m hf g Gaardbruger S og Lods 240651
Charlothe Theres Johannesen k hm g Husgjerning 210646
Søren Thorleif Johannesen m s ug Matros Sjømand 200780
Kristian Pil Johannesen m s ug Gaardsarbeide 160783
Johan Johannesen m s ug Barn 130186
Astrid Johannesen k d ug Barn 100888
Svære Johannesen m s ug Barn 260990
Ivar Johannesen m s ug Barn 260692
Erling Johannesen m s ug Barn 270297
Elen Johannesen k tjeneste i Fjøs ug Budeie 120770
Anna Pettersen k tjeneste i Kjøkken ug Kjøkkenpige 200672

GardsnrBruksnrGardsnavn
17 10 Hjorten
FornavnEtternavnKjønnFamiliestillingSivilstandYrkeFødselsår
Julius Herman?? Hagerup m hf g Gaardbruger S og Fisker 1855
Teodora Emilie Johansen k hm g Husgjerning 1862
Betty Katrine Hagerup k d ug Barn 1886
Gabriella Lindemor?? Hagerup k d ug Barn 1888
Paul Kristian Hagerup m s ug Barn 1890
Martha Helmine Hagerup k d ug Barn 1892
Julius Teodor Hagerup m s ug Barn 50999
Katrine Knudsen k tj ug Budeie 1827
Ole Danielsen m Logerende e Har været Tømmermand 1827
Kristoffer Bernh. Olsen m Logerende ug Skomager 1876
Teodor Parelius Hagerup m s til No 1 ug Barn 1896

GardsnrBruksnrGardsnavn
17 7 Renen
FornavnEtternavnKjønnFamiliestillingSivilstandYrkeFødselsår
Ole Johan Aanesen m hf g Fisker og Dagarbeider 1855
Bergitte Hansen k hm g Husgjerning 1848
Hans Teodor Hansen m s ug Fisker 1875
Karl Edevard Hansen m s ug Fisker 1883

GardsnrBruksnrGardsnavn
17 7 Renen
FornavnEtternavnKjønnFamiliestillingSivilstandYrkeFødselsår
Jakob Olai Hagerup m hf g Gaardbruger 1857
Berte Olsen k hm g Husgjerning 1861
Lars Hagerup m s ug Barn 1890
Olai Ingvald Hagerup m s ug Barn 1891
Jakob Kristian Hagerup m s  Barn 1894
Anna Bernharda Hagerup k d ug Barn 1898
Ingeborg Anna Evensen k fl e Tilser Børnene 1822
Lars Hagerup Johansen m fl g Kaarmand 1820
Martha Danielsen k fl g Kaarkone 1820
Johanna Sørensen k tj ug Budeie 1857

Matrikkelutkastet 1950

17Storsteinnes
1Storsteinnnes0 mark 01 øreTromsøysund kommune
2Petroleumskjelderen0 mark 02 øreRagnar B. Stokmo
3Teglverket0 mark 64 øreTromsøysund kommune
4Hungeren0 mark 30 øreBjarne Møller
5Hungeren0 mark 02 øreLeonh. Hansen
6Hungeren1 mark 10 øreJohan A. Johannessen
7Renen0 mark 86 øreMarie Hagerup
8A/S Tromsø Sildemel
og Tranfabrikk
0 mark 02 øreA/S Storsteinnes
9Venseth0 mark 10 øreAnton Jakobsen
10Hjorten1 mark 06 øreTheodor P. Hagerup
11Rolighet0 mark 36 øreLars Hagerup
12Trannesset0 mark 01 øreA/S Storsteinnes Framnesset (overstrøket)
13Bjørklund0 mark 01 øreNikolai Nikolaisen
14Petroleumsbugten0 mark 07 øreVestlandske Petroleumscomp.
15Fagerstrand0 mark 05 øreMarie Johansen
16Sørbukten0 mark 08 øreKr. Johannessen
17Sandbukten0 mark 09 øreA/S Tromsøysund Jernfelter
18Luneborg0 mark 04 øreAnton Antonsen
19Utsikten0 mark 01 øreTromsøysund kommune
20Vinje0 mark 01 ørePeder Winje
21Nordlund0 mark 01 øreNils Andreassen
22Sørlund0 mark 01 øreAlette H. Breivoll
23Skogly0 mark 01 øreKarl G. Hansen
24Bjørkli0 mark 05 øreEinar Jensen
og Håkon Jensen
25Øvergård0 mark 08 øreOle Jakobsen
26Fløistad0 mark 12 øreRichard Pedersen
27Fjellbygd0 mark 10 øreWilliam
, Martin
, Johannes
, Aage
, Elsa
og Wilhelm Martinsen
28Heimstad0 mark 02 øreJohan
, Olaf
og Harry Johansen
29Heimen0 mark 02 øreJohannes Johansen
30Fuglesang0 mark 01 øreJenny B. Albertsen
31Sverresborg0 mark 04 øreHjørdis Jakobsen
32Solstad0 mark 05 øreRasmus K. Pedersen
33Nylund0 mark 01 øreLeonhard
og Bernhard Nilsen
34Leikvang0 mark 01 øreSverre Larsen
35Myrvang0 mark 01 øreSigurd Johansen
36Venseth0 mark 09 øreAnton Jakobsen
37Heimro0 mark 13 øreAdolfine Wiklund
38Lyngeng0 mark 01 øreJohan Solberg
39Lyngmo0 mark 01 øreJohan
og Harald Henriksen
40Bellevue0 mark 01 øreUngdomslaget "Freidig"
41Solhaug0 mark 01 øreTromsøysund kommune
43Bjerkeng0 mark 18 øreNikolai Jensen
44Ringstad0 mark 16 øreAstrid Karlsen
45Bjørkstua0 mark 18 øreErling Johannessen
46Lunheim0 mark 20 øreThorvald Brox
47Nyheim0 mark 01 øreHelene Rajahn
48Lykkebo0 mark 01 øreAnton M. Andreassen
49Finstad0 mark 05 øreLars Abrahamsen
og Martin Martinsen
50Lyngbakken0 mark 05 øreJohan F. Dreyer
51Dalsbø0 mark 05 øreEmil Wangberg
52Midnattsol0 mark 05 øreInga J. Hansen
53Havblikk0 mark 04 ørePetrine Hauge
54Kveldstua0 mark 03 øreAnna C. Richardsen
55Fredheim0 mark 03 øreCarl Bertheussen
56Heimen0 mark 03 øreOtto Johnsen
57Rostad0 mark 03 øreAmanda S. Jensen
58Dalsland0 mark 09 øreHedløi G. Gulbrandsen
60Øvre0 mark 11 øreRagnar A. Hansen
61Lillestad0 mark 04 øreHans J. Amundsen
62Skoglund0 mark 01 øreAgur Nilsen
63Wolstad0 mark 08 øreDagny Larsen
64Bjørkelien0 mark 03 øreOscar Gamst
65Lækkerholen0 mark 05 øreHalgjerd Knutsen
66Skjold0 mark 01 øreJohan Olsen
67Steinro0 mark 01 øreJohannes
og Anton Hansen
68Solvang0 mark 01 øreOdd
og Ivar Rørnes
69Sollund0 mark 01 øreSofie Eliassen
70Bergli0 mark 01 øreTromsøysund kommune
71Solset0 mark 01 øreTromsøysund kommune
72Kronstad0 mark 07 øreArne Winje
73Fagertun0 mark 14 øreEdvin B. Pettersen
74Haug0 mark 01 øreJakob J. Kalvebakk
75Myreng0 mark 01 øreTromsøysund kommune
76Myrsletta0 mark 05 øreHalgjerd Knutsen
77Storstennes Trankokeri0 mark 03 øreA/S Storsteinnes
78Løvlund0 mark 03 øreAlf Øvergård
79Heim0 mark 03 øreTromsøysund kommune
80Mariero I0 mark 02 øreTrygve Dahl
81Hansminde0 mark 06 øreHalfdan A. Hansen
82Lunheim0 mark 06 øreJoakime Karlsen
83Stuevold0 mark 07 øreRigmor Pettersen
84Heggtorp0 mark 04 øreKristian Heggen
85Wangbergs minde0 mark 01 øreHulda Wangberg
86Solheim0 mark 01 øreIngbert
og Jensine Nilsen
87Sverres minde0 mark 01 øreKirsten A. Wangberg
88Volstad0 mark 01 øreOlav Martinsen
89Solheim0 mark 01 øreJørgine Falch
90Heggen0 mark 10 øreArthur Jensen
91Welhaven0 mark 01 øreHarder Hansen
92Nylund0 mark 01 øreLeonhard
og Bernhard Nilsen
93Thorsvoll0 mark 01 øreHåkon
og Alfon Johansen
94Dalheim0 mark 01 øreJoakim Nordberg
95Lillevik0 mark 06 øreAlfred Jakobsen
96Solstreif0 mark 01 øreSverre Melvær jr.
og Nils Sørensen
97Kveldsol0 mark 01 øreKarl Pedersen
98Barstad0 mark 01 øreEinar Evensen
99Fagerhaug0 mark 05 øreBirger Kristensen
100Frihaug0 mark 03 ørePauline Kolsum
101Skogbakken II0 mark 01 øreKarl H. Eriksen
102Valhall0 mark 02 øreCarnot Berg
103Dalsland0 mark 05 øreHedløi G. Gulbrandsen
104Fagerbakken0 mark 01 øreMeyer J. Hansen
106Steinhaugen0 mark 04 øreJens Guldbrandsen
107Hannalund0 mark 01 øreHans Gundersen
108Hugseth0 mark 07 øreTrygve Widding
109Kyrrestad0 mark 04 øreHalgjerd Knutsen
110Skogbakken II0 mark 01 øreKarl H. Eriksen
111Fredhaug II0 mark 01 øreTromsøysund kommune
112Midnattsol II0 mark 01 øreInga J. Hansen
113Guldbrandheimen0 mark 01 øreAnna Kaasbøe
114Mosbakken0 mark 01 øreSverre Sehetlein
115Nordveien0 mark 01 øreSverre Larsen
116Nordveien II0 mark 01 øreTromsøysund kommune
117Selset0 mark 01 øreSigurd Larsen
118Rundhaugen0 mark 03 øreHarald
og Olav Hansen
119Solbakken0 mark 02 øreJulius Jensen
120Olafsheim0 mark 01 øreSigmund Wangberg
121Heggås0 mark 07 øreIngeborg H. Norberg
122Vårheim0 mark 01 øreAndreas Pedersen
123Aastrup0 mark 01 øreInda Jensen
124Løvseth0 mark 05 øreLauritz
og Karl Gulbrandsen
125Troldhaugen0 mark 02 øreHans Wicklund
127Fjellstua I0 mark 01 øreOlga J. Hansen
128Fjellstua II0 mark 01 øreOlga J. Hansen
129Vårli0 mark 01 øreKnut Næsvold
130Ofstad0 mark 05 øreSverre Jensen
131Solglimt0 mark 01 øreJohannes Hansen
132Steinry0 mark 01 øreAlfred Antonsen
133Steinvoll0 mark 01 øreBorghild Pedersen
og Haldis Andersen
134Solbu0 mark 02 øreJulius B. Johnsen
135Sandmo0 mark 01 øreAksel Brox
136Heimvoll0 mark 01 øreTromsøysund kommune
137Myrland0 mark 75 øreTromsøysund kommune
138Wangbergs minne0 mark 01 øreHulda Wangberg
139Elvebakken0 mark 01 øreSigfred Larsen
140Strand0 mark 01 øreAnton Hansen
141Kveldsol0 mark 01 øreHans Wicklund
142Torstad0 mark 01 øreArne S. Jensen
143Bakken0 mark 04 øresøstrene Horst
144Strandheim0 mark 01 øreJosefine Hansen
145Heggheim0 mark 03 øreTromsøysund kommune
146Schell0 mark 01 øreA/S Norske Schell
147Fløya0 mark 01 øreBarnelosjen Fløya
148Gurihaugen0 mark 01 øreFritz G. Zapffe
149Storsletta0 mark 03 øreLosje Fløya
150Løvhaug0 mark 01 øreOddrun
og Kari Evenmo
151Lundheim II0 mark 01 øreThorvald S. Brox
152Skoglund0 mark 01 øreIvar J. Meyer Nilsen
153Bjørgum0 mark 01 øreCarl J. Juliussen
154Borglund0 mark 01 øreHelge Nilsen
155Trollhaugen II0 mark 01 øreArne Johansen
156Gunheim0 mark 05 ørePetter
og Ivanna Hansen
157Åseheim0 mark 02 øreJohannes C. Willumsen
158Fredtun0 mark 02 øreOle Jacobsen
160Elvestrand0 mark 03 øreBjarne Haug
161Høgtun0 mark 01 øreTromsøysund kommune
162Valhall0 mark 01 øreTrygve Thøring
163Terjebukt0 mark 03 øreTromsøysund kommune
164Biltun0 mark 03 øreHåkon Ingebrigtsen
165Solbakken0 mark 01 øreJacob Didriksen
166Bakkehell0 mark 01 øreJohannes Jacobsen
167Tune0 mark 01 øreReidar Pedersen
168Vassbakken0 mark 01 øreEdvin Vassbakk
169Grønneng0 mark 01 øreTrygve E. Nilsen
170Bjørstad0 mark 01 ørePetter Bjørstad
171Knatten0 mark 01 øreTrygve Thørring
172Dalebu0 mark 01 øreArne Juliussen
173Veidal0 mark 02 øreKonrad Martinsen
174Bjørglund0 mark 01 øreIngvard A. Larsen
175Solglimt0 mark 01 øreKristian Heggen
176Utsikten0 mark 02 øreAlf Karlsen
177Åsvang0 mark 01 øreKåre Evenseth
178Daltun0 mark 01 øreJohannes Knudsen
179Audtun0 mark 01 øreSverre Larsen
180Melund0 mark 01 øreKarstein Moe
181Vang0 mark 01 øreReidar Jordan
182Nystad0 mark 01 øreMartin J. Johansen
183Røstvang0 mark 01 øreOdd A. Halvorsen
184Steinrud0 mark 01 øreLudolf Lorentsen
185Solslett0 mark 01 øreArne Hansen
186Oddheim0 mark 02 øreAlfred Westad
187Haugrud0 mark 03 øreTromsøysund kommune
188Sandstad0 mark 03 øreOlaf Mikalsen
189Pettersborg0 mark 05 øreJohanna
og Petter Martinsen
190Ingas Minde0 mark 01 øreEinar Leonhardsen
191Fred0 mark 01 øreFiladelfia menigheten
192Larsgård0 mark 01 øreBjarne Hagerup
193Reimbo0 mark 01 øreOle Evensen
194Skogly II0 mark 01 øreKåre Pettersen
195Fredheim II0 mark 01 øreJohs. Nilsen
196Fredheim0 mark 01 øreJohannes Nilsen
197Brorstun0 mark 01 øreSverre Jensen
198Løvlund0 mark 01 øreOle Angell
199Brortun0 mark 01 øreIvar Olsen
200Kronset0 mark 01 øreHelge K. Eilertsen
201Torstad0 mark 01 øreEinar Madsen
202Tunheim0 mark 01 øreRagnar Kvitberg
203Solvang0 mark 01 øreKarl Arntzen
204Lovi0 mark 01 øreOdd Rude
205Strandvegen 180 mark 01 øreTroms fylkes Kraftforsyning
206Kilbo0 mark 01 øreA/S J. A. Killengreen & Sønn
207Sommervoll0 mark 01 øreHarald Rasmussen
208Åsheim0 mark 01 øreGerhard B. Hansen
209Nyheim0 mark 01 øreRagnvald Berge
210Moen0 mark 01 øreOlav Sandnes
211Rosenborg0 mark 01 øreHåkon Dybdal
212Karlstua0 mark 01 øreKåre Karlsen
213Fjelstad0 mark 02 øreMartin Martinsen
214Haraldsheim0 mark 01 øreHarald Smith
215Daleng0 mark 01 øreHans Bertheussen
216Nerdrum0 mark 01 øreGunnar Gamst
217Åsvegen 20 mark 01 øreTromsøysund kommune
218A/S Vestlandske Petroleumskompani II0 mark 08 øreA/S Vestlandske Petroleumskompani
219Nymo0 mark 02 øreEinar R. Nilsen
220Olsborg0 mark 01 øreOlav Nilsen
221Breidablikk0 mark 01 øreErling Wilhelmsen
222Bakkeli0 mark 01 øreKaspara Hermansen
223Solseth0 mark 02 øreGunnar Jakobsen
224Bakkely0 mark 03 øreAnna Jakobsen
225Turistvegen 300 mark 01 øreAage Steffensen
226Nylund0 mark 01 øreHans Slettli
227Viglund0 mark 01 øreArnold Knutsen
228Kveldro0 mark 01 øreSverre Larsen
229Bjørkli II0 mark 02 øreEinar
og Håkon Jensen
230Villa Mai0 mark 03 øreBodil Vinje
231Fredborg0 mark 01 øreErling
og Thorvald Aasnes
232Anton Jakobsensveg 90 mark 01 øreErling Johansen
233Anton Jakobsensveg 110 mark 01 øreJohan H. Johansen
234Vonheim0 mark 01 øreHelge Jakobsen
235Bjørgan0 mark 01 øreJohannes Stenersen
236Nordvang0 mark 01 øreBjarne Andreassen
237Kveldsol0 mark 01 øreSverre Larsen
238Solvik0 mark 01 øreViggo Sverresvold
239Hegge0 mark 01 øreArild Sørensen
240Kveldtun0 mark 02 ørePaul Møller
241Ivar Walnumsveg 290 mark 01 øreHans E. Johnsen
242Østvang0 mark 01 øreHans Larsen
243Løkli0 mark 01 øreJendor Johansen
244Fløyheim0 mark 01 øreSedvart Jakobsen
245Heim0 mark 01 øreKåre W. Krogh
246Turistvegen 380 mark 01 øreTheodor Johansen
247Borgrud0 mark 02 øreBergethon Hansen
248Østli0 mark 01 øreHemming Andreassen
249Solslett0 mark 01 øreKristian Skog
250Iver Walnumsveg 50 mark 01 øreKarstein Skog
251Åseheimen 20 mark 01 øreKarl G. Hansen
252Løvstad0 mark 01 øreTorleif Jakobsen
253Lundli0 mark 01 øreHans Lauritsen
254Hegge II0 mark 01 øreArild Sørensen
255Gausdalsvegen nr. 230 mark 01 øreAlfon Jernberg
256Rabben0 mark 01 øreSverre Larsen
257Åsgata nr. 60 mark 01 øreEgil P. Vilhelmsen
258Åsgata nr. 80 mark 01 øreAlf Borch
259Fjellheim0 mark 02 øreWilliam L. Martinsen
260Soleng0 mark 03 ørePeder A. Monsen
261Gausdalsvegen nr. 190 mark 02 øreKlaus Olsen
262Gausdalsvegen nr. 250 mark 02 øreJohan Moen
263Fjellborg0 mark 01 øreAage Martinsen
264Fredheim II0 mark 01 øreKarl G. Hansen
265Røstvang II0 mark 01 øreOdd Halvorsen
266Ivar Walnumsveg nr. 20 mark 02 øreErling E. Bangsund
267Anton Jakobsensveg nr. 30 mark 02 øreHans Wiklund
268Anton Jakobsensveg nr. 5-70 mark 02 øreJens Heggelund
269Heimlund0 mark 02 øreBjarne Simonsen
270Ivar Walnumsveg nr. 200 mark 02 øreAnbjørg P. Jacobsen
271Ivar Walnumsveg nr. 220 mark 01 øreAnbjørg P. Jacobsen
272Åsvegen nr. 120 mark 01 øreArne Juliussen
273Åsvegen nr. 200 mark 01 øreAstrid Thørring
274Løvlund II0 mark 01 øreKarl G. Hansen
275Moen II0 mark 01 øreOlav Sandnæs
276Dalslett0 mark 01 øreEvald J. Henriksen
277Leikvang II0 mark 01 øreJens A. Larsen
278Gausdalsvegen 150 mark 01 øreJohannes B. Myhrvold
279Torgilsbu0 mark 02 øreTorgils Jakobsen
280Ramfjordgata 190 mark 01 øreJensine Johansen
281Åsvegen nr. 50 mark 01 øreNils A. Bjellmo
282Høgstua0 mark 02 øreHilda Høgseth
283Carl Bertheussensveg nr. 20 mark 02 øreRoald Bertheussen
284Myrvegen nr. 60 mark 02 øreHans Andreassen
og Paul Blikfeldt
285Carl Bertheussensveg nr. 10 mark 01 øreHedley
og Oddmund Hansen
286Åsvegen nr. 90 mark 01 øreTerje Olsen
[Myrvegen nr. 9 (overstrøket)]
287Myrvegen nr. 260 mark 02 øreEinar
og Håkon Jensen
288Grøtsundvegen 30 mark 01 øreTromsøysund kommune
289Hungeren II0 mark 34 øreJohn Jacobsen
290Jaro0 mark 10 øreRuth Jacobsen
291Lillebo0 mark 01 øreOlaf S. Salomonsen
292Turistvegen nr. 120 mark 01 øreRagnar
og Sevald Stokmo
293Turistvegen nr. 28a0 mark 01 øreTromsøysund kommune
294Kabelhuset
, Hungeren
0 mark 04 øreBjarne Møller
295Turistvegen nr. 28b0 mark 01 øreKarl Pedersen
296Strandvegen nr. 2 og 30 mark 10 øreTromsøysund kommune
og Tromsøsundets Sparebank
297Strandvegen 10 mark 02 øreHans Johnsen
298Solstua0 mark 02 øreJohan H. Jakobsen
299Skogbakken III0 mark 01 øreKarl Eriksen
300Skoglund II0 mark 01 øreIvar Nilsen
301Skogvegen nr. 250 mark 01 øreKarl Knutsen
302Nyheim0 mark 02 øreTrygve Danielsen
303Arnetun0 mark 02 øreJulian Nordgård
304Barli0 mark 01 øreKåre Nilsen
305Fjelli0 mark 01 øreHagbart M. Stabel
306Solbakken0 mark 02 øreTorsten Isaksen
307Tryggheim0 mark 01 øreTrygve Larsen
308Gausdalsvegen nr. 180 mark 01 øreEinar
og Håkon Jensen
309Myrvegen nr. 240 mark 02 øreAlf M. Nilsen
311Storsteinnes II0 mark 01 øreAdolfine Wiklund
312Solborg0 mark 01 øreHjørdis Jakobsen
313Tromsø
Transformatorstasjon
0 mark 09 øreJohan A. Johannessen
314Dalvegen nr. 10 mark 01 øreTrømsøysund kommune
315Midnattsol0 mark 02 øreHalgjerd Knudsen
316Elgen0 mark 40 øreMarie Hagerup
317Heimro II0 mark 02 øreAlfhild Wiklund

Tromsøysund bygdebok - et dugnadsprosjekt på Internett
Besøkere online:   ¦   Besøkere i dag: