"
TB


Gårdshistorie:
Om gårdshistorien

Gårder:
Andersdal
Bakkejord
Balsnes
Bentsjord
Berg
Bjørkenes
Bjørnslett
Botn
Brattfjell
Breivika
Brokskar
Bårdsvik
Eidjord
Ekkernes
Engvik
Erikjord
Fagerbukt
Fagerelv
Fagernes
Finland
Finnes
Finnkroken
Gjøssøy
Grindøy
Grøtfjord
Grøtnes
Gåsvær
Hanslarsanes
Havn
Hjellnes
Holmeslett
Hundbergan
Håkøy
Jamteby
Jøvik
Kaldslett
Kalvebakken
Kiberg
Kobbevågen
Kraknes
Kraksletta
Kristofferjord
Krokelv
Kvalnes
Kvitberg
Kårvik, Nord
Kårvik, Sør
Langnes
Larseng
Laukslett
Laukslett
Laukvik
Lavold
Lyfjord
Lyngøy
Marcelisminde
Marislett
Mellomjord
Melvik
Mjelde
Moldnes
Mortensnes
Movik
Musvær
Måsvik
Nordhella
Oldervik
Ramfjordnes
Risøy
Rottenby
Røsnes
Sandnes
Sandnes m. Puskevik
Sandvik
Sandvær
Skarsfjord
Skavberg
Skittenelv
Skognes
Skogvik
Skulgammen
Skulsfjord
Sletta
Snarby
Sommerlyst
Sommerset
Sparebanken
Stakkevoll
Steinbakkjord
Storelv
Storsteinbukt
Storsteinnes
Strømsbukta
Strømsgården
Svarvaren
Sørhella
Tisnes
Tommasbakken
Tommasjord
Tromsdalen
Tromsea
Tromsø prestegård
Tromvik
Tronjord
Tømmernes
Tønsnes
Tønsvik
Tønsås
Vengsvik
Vengsøy
Voldelv
Vågen
Vågnes
Vågsøy
Zakariasjord

Presentasjon:
Hvorfor
Hvordan
Hvem

Historie:
Steinalderen
Jernalderen
Vikingtiden
Middelalderen
1600-tallet
1700-tallet
1800-tallet
1900-tallet

Annet:
Kirka
Tinglag
Skoler/undervisning
Helsevesen
Kommunikasjon
Botanikk
Geologi
Kart

Kontakt:
Gjestebok
Adresser

eXTReMe Tracker
 


Tromsøysund Bygdebok

Snarby

Forfatter av gårdshistoria ønskes.


O. Rygh: Norske Gaardnavne

4. Snarby. Udt. sna2rbý. -- Snarby 1610. 1614. Snarebye 1723.Kunde være sms. med Mandsnavnet Snara, som ofte forekommer i MA. og i Formen Snare findes paa Jæderen i 1519 og endnu i nogle Vest-landsbygder. Mindre rimeligt er det vel at forklare Navnet afSnar n., Krat. Da der falder en Elv ud ved Gaarden, er der ogsaa Adgang til at tænke paa et Elvenavn *Snara, hvortil der er Spor paa forskjellige Steder.


Vis større kart

Skoskatten 1645

Snarby
Enner Persen
Hans Quinde
Hans Sönn
Hans Daatter

Skattemanntallet 1670

Skriffuer
Gaarde
Snareby 1wog. Huor af
Schrffueren
Oppeberger
Schatt
og Rettighed
Hendrich Einerßen 1wog.
Schiden Elff 2phd.
Hans Einerßen 2phd.

Manntallet 1702

Opsidernes eller Leylendings Stand og Vilkor.Gaardenes eller Platzernes NavneOpsidernes eller Leylendings NavnDeris AlderDeris Sønners Navne og hvor de findesDeris Aar og AlderTieneste Karle eller DrengeDeris Alder
Staar sig temmelig Vel
SnarbyeSander Henrichsen38Henrich Sandersen6fostersön Hans Jonsen8
Hans Henrichsen32

Justisprotokoll Helgøy 1708

Dernest blef Eftterskrefne Mender tilnemt at vere laudRettisMend til aars 1709 da at bethienne Retten, og for hans velbyrd Herr Laudm: at aflegge deris Ed, Nemlig Sander Snarby - - - - - - -, og det under Lovens bøder saafremt det ej Eftterkommes.

Justisprotokoll Helgøy 1712

Anno = 1712 d: 22 Juny blef holdet et almindeligt og Sædvandtligt ledingsberg og Sageting udj ? Langesund, for Helgøe Ting'ts: almue, hvor da Retten blef administerit og bethiendt af Kongl: May'ts: foget Sr: Andreas Tønder og Sorenskrifveren Asmus Rosenfeldt, tilligemed Sander Hendrichs: snarbye, - - - - - alle Edsvorne laud Rettis Mend.

Justisprotokoll Helgøy 1715

Endelig var inden Retten læst, En bæxelsedel udgifvet af Carsten Berrenhofs befuldmegtige, Christen Jørgens: og det til Roel Østensen paa En half vog fiskis leje udj Snarbye, som Enken for hannem opsagt haver. Var datterit Langesund d= 20 Juny?1715.

Justisprotokoll Helgøy 1717

En bøxselsedel oplæst, udsted af Mons'r: hans hansen haarsens, til Jens Christophers:, paa 18 mk: fiskis landskl: udj Snarby. Som Enken Marrite Pedersdatter for hannem har opladt. var datterit Bratrein d=26 octobr: ? 1716/:

Justisprotokoll Helgøy 1719

dernest blef læst Eftterskrefne bøxselsedeler, nemlig,
af bemelte Michel hvid udsted til Christen hans: heggelund, paa 18 Mks. leje udj Snarbye, som Jens Christophers: forhen beboeder, og Nu har frasagt sig, ditto bevis var datterit d=20 Juny?1719.

Iligemaade Eftterspurde fogden inden Retten, Eftter de hannem tilsende Mangels poster 4 de: angaaende de huusmender som iche 1714 Er anførdt men at verre udelaadt begierede herom laudRettis vidende hvor samme huusmender ere henbleven; hvornest fogden Nafn gav dem, som ere Niels Andersen Qvalshousen, Jens Jens: Søerlangenes, Jens Christophers. Balsnes, og Edskeld lars: til dette svarede laudRettet, at dend 1st: har tagen Jord i NoerLeenanger, 2den tog der Eftter thieniste, dend 3die: har taget Jord paa Snarbye, og dend 4de antog sig at vere Mestermand, og boer Nu paa Jord i Senniens fogderie.

Justisprotokoll Helgøy 1720

Noch 1: bøxselsædel udsted af Mons'r: Michel hvid, som forvaltere paa Hr. Baron de Pettersens Jordegoedtz udj Tromsøe fogderie, til Jens Jens: paa?18 Mks. leje udj Snarbye, som Er Sorenskrifverens afsignerede Jord, hvilchen Jordepart Sal: Sanders Enche før har beboet og Nu samme Jens Jens: Ecte, samme datterit 1720 d=19 May/:

Justisprotokoll Helgøy 1721

   Christen heggelund af Schidenelf haffte til dette ting Indstefnet En tøes ved Nafn Marrite og thienndende Nu hos Roel Østens: Snarbye, og det for hun skal have tilsagt sin thienneste til hans qvinde. og iche har villet Effter kommet det.
   Bemelte qvindfolch blev paaRaabt mens befandis iche at vere her ved tinget tilstæde, hvor for Citanten var laudag begierende. Dennegang afsagt.
   Som denne indstefnte Marrite paa Snarbye iche har villet Mødet dennesinde og svaret til sagen, saa forrelegges hende lauddag til Neste ting at Møde, eller og at have skade for hiemmesidelse.

Matrikkel 1723

SNARBYEJens Jensen
Roel Ostensen
Christen Hansen

Justisprotokoll Helgøy 1724

Noch En bøxselsædel udstæd af Sr. Hvid d=16 Juny 1724 til thommis Roelsen, paa 18 Mks. leje udj Snarbye, som hans fader for hannem opladt haver.

Justisprotokoll Helgøy 1728

   Sr: Michel Hvid haftte til dette ting ladet Indstefne Hendrich Sandersen Sandnes, Niels lars: findkrogen, og thommis Ravelsen Snarbye, og det for de haver førdt fisk fra fueløen En helligdag:
   bemte: Persoener blev paaroftt, mens befandis iche her at verre ved tinget.
   Citanten tilspurde Sr: Jeremias fienskouv, hvad hand herom var vidende hand da ville udsige det, derpaa svarede Jeremias at afvicte aar søndagen før Maria Birigans dag om formidagen kom bemelte Persoener til Qvitnes fra fueløen og førde deris aulede fisk i deris baader, som de der hos hannem paa landet straxsen bytte. Iligemaade bevidner og Peer gram NoerEjde som da var til udroe i fueløen, og paasaae at disse indstefnte Personer samme helligdag indskibbet deris fisk, og drog derfra ved duermalstider.
   Herforuden bekiender Jeremias at denne Hendrich Sanders: Nu Nest afvicte Nichos dag kom til hannem fra fueløen med baaden fuld af Raafisk og der hand tiltalte ham derfor gav hand ham en deel u=Nyttige ord. Citanten var dom paastaaende, Efttersom Sagen havde Naaet sin Ende med faste vidner herom afsagt,
   Bemelte Personer Hendrich Sanders: Sandnes, Niels larsen findkrogen, og thommis Ravelsen Snarbye, som her inden Retten med faste vidner er vorden overbevist, at de paa En Søndag skal have førdt deris aulede fisk fra fueløen og samme dag byttet dend paa Qvitnes. saa tilfindis de Effter loven derfor at bøde hver = 3 laad Sølf, saa og for processens omkostning betaler de hver med 2 ort.
   og som meer bemte: Hendrich Sanders: dedsforuden befindis samme formastelse at have øvet paa St: Micheli dag Nest Eftter, som deraf hans halstarighed med Sabadens overtrædelse Nochsom kand fornemmis. saa tilfindis hand da derfor at straffis med kirchens deseiplin, med aabenbarre skrifttemaal.

Justisprotokoll Helgøy 1732

Iligemaader var Indstefnet Tosten Torstens: tilholdende paa Snarbye for fortilig sammeleje med sin qvinde Syneved Olsdatter.
Disse forbenefnte personer Befandis iche her ved tinget tilstæde. hvor om da Inden Retten gives fuldkommen forklaring, at de findis chyldig for denne deris forselse; thj bliver Enhver deris bøder derfor at tilsvare med 3 rdr. 2 Mk. 4 Sk:, saa og udj processens omkostning betaler Enhver ? 1 rdr:,

Justisprotokoll Helgøy 1734

Dernest blef Eftterschrefne Dannemand Nemlig Roel Østens: Snarbye, Christen Hans: Heggelund, Tommis Roels: ibid:, - - - - -, tilnestt at besidde Retten udj tilkommende Aar, og derfor anbefales da at forføye sig for Herr Laugmand, at aflegge Eeden under brøde Eftter loven, om de det iche Eftterkommer.

Justisprotokoll Helgøy 1735

Anno = 1735 d = 10 Junij holdes paa Nor=Grundfiord et Sædvanlig Sommerting Med Helgøe tingsteds Almue. Retten presiderede Kongl: May'ts: foget Sr: Andreas Tønder, samt Sorenskriveren Asmus Rosenfeldt, saa og til Rettens bethiennig Eftter følgende Laugret. - - -, Olle Peers: tønsaasen, thommis Roelsen Snarbye, - - -.

Justisprotokoll Helgøy 1736

Anno = 1736 d = 16 Junij blef paa Norgrundfiord holdet et Sædvanligt sommerting for Helgøe tingstes almue, ved Reten presiderede Kongl: May'ts: foget Sr: Andreas Tønder, samt til Rettens bethienning tilligemed Sorenskriveren Asmus Rosenfeldt, varre Eftterskrefne laugret, Nemlig: - - - - -, tømmis Roels: Snarbye, - -.

Justisprotokoll Helgøy 1737

Anno=1737 d=13 Juny blev paa Nor=grundfiord holdet Sommerting for samtlige helgøe tingstæds Almue. Ved Retten præsiderede Kongl: Mayts: foget Sr: Andreas Tønder samt Sorenskriveren, Asmus Rosenfeldt:, saa og til Rettens Bethienning: - - - -, thommis Roels: Snarbye, - - - og Jørgen Madtisen SøerEide, sad for Sal: Roel paa Snarbye, alle Eedsvorne lavrettes Mænd udj Helgøe tingstæd.

Justisprotokoll Helgøy 1738

Anno = 1738 d = 10 Junij holder paa Norgrundfiord et Sædvanlig Sommerting med samtlige Helgøe tingsteds Almue, Ved Retten præsiderede Kongl: May'ts: Foget Ædle Andreas Tønder, samt Sorenskriveren Asmus Rosenfeldt, saa og til Rettens bethienning Eftterfølgende laugret (udj det tilnefnte Mens stæd, som Retten skulle havet bethiendt, mens hafde iche aflagt Eden:) Nemlig, - - - - -, thommis Roels: Snarbye, - -.

   Sander Jens: af Snarbye, og Birthe Nielsdatter af Findkraagen, vare til dette ting Indstefnt for de udj løsagtighed haver auflet Barn tilsammens. Hvilche Begge Nu Møtte for Retten og tilstoed deris forseelse herom
   Sagsøgeren tilspurde dem om de Egter hverandre der paa Eftter nogen omtale dennem og hans fader Jens Jens: Snarbye, saavelsom hendes Stifmoder Margrethe Falch, blef given dend slutning at de iche Egter hverandre.
   Videre blef Eftterspurdt hvad de til bøderne hafde at udrede hvor da paa hans side blev svaret at hand intet var ejende; Mens hun at have nogen fæderne arv udj behold, til bødernes erleggelse. Sagsøgeren paastoed dom at motte hendømmis Eftter loven; Herom afsagt.
   Disse indstefnte tvende personer Sander Jens: og Birthe Nielsdatter, som eftter Egen tilstaaelse befindis at have udj løsagtighed auflet barn tilsammens og samme personer iche Egter hverandre, saa tilfindis de da derfor: Eftter loven at bøde Nemlig: Sander Jens: at bøde 12 rdr: og saafremt hand iche samme penger kand udrede; da at lide paa kroppen med at stande udj halsjernet ved Tromsøe kirche 2de: Søndager Naar gudsthienniste der forrettes. Hvad Birthe Nielsdatter angaar, da som befindes hun er nogen arv Eiende, hvor af hun kand betale med, saa bliver hendes bøder for dette lejermaal at tilsvare ? 6 rdr:, prossens omkostning betaler hand med ? 2 ort og hun 1 ort.

End og blef læst en Bygselsædel af Sr Hvid udstæd d = 12 Junij ? 1738,til thommes Roelsen paa 6 markes leje udj Snarbye, som hans fader er fradødt, saa blef og Copie deraf i Retten fremvist, til tugthuuset betalt 6 sk;

Noch Enditto af bemelte Sr Hvid udstæd d: 12 Junij ? 1738 til Josten Roelsen, paa 1/2 pds leje udj Snarbye som hans fader er fradødt, saa blev og Copie der af i Retten fremvist, til tugthuuset betalte 6 sk: ?

Justisprotokoll Helgøy 1739

Anno = 1739 d = 10 Junij Blev paa Nor = grundfiord holdet Sommerting, Med samtlige Helgøe tingsteds Almue ved Retten præsiderede Kongl: May'ts: foget Sr Andreas Tønder, samt Sorenskriveren Asmus Rosenfeldt, saa og til Rettens bethienning; - - - -, thommis Roelsen Snarbye, sad for hans Peers: paa SkidenElf, - - - - alle Edsvorne lauvrettes Mænd i Helgøe tingstæd.

Justisprotokoll Helgøy 1740

Anno = 1740 d = 17 junij blev paa Elvevol holdet et Sædvanligt Sommerting med samtlige Helgøe tingsteds Almue. Ved Retten præsiderede Kongl: May'ts: Foget Ædle Andreas Tønder, Saa blev og Retten administreret og betiendt af Kongl: May'ts: Sorenskriver Asmus Rosenfeldt tilligemed Eftterskrevne laugRet. - - - - - - -, Tommis Roels: Snarbye;

Justisprotokoll Helgøy 1741

Anno ? 1741 Den 27 Octobr. blev paa Elvevold holdet høst ting med samtlige Helgøe tingsteds Almue, ved Retten præsiderede en Kongl: May'ts. Fogden Sr Andreas Tønders abseres, hans beskichede fuldmegtige Mons'r Knud Aslou, Saa Blev og Retten Administreret og Betiendt af Sorenskriveren Asmus Rosenfeldt tillige Med det beskichede laugRet: - - - - - - -, og thommes Roels: Snarbye. alle Edsvorne laugRet udj bemelte Helgøe tingsted.

Justisprotokoll Helgøy 1742

Anno=1742 Den 2den Juny blev paa Elvevold holdet det Sædvanlilge Sommerting Med Helgøe tingsteds Almue. Ved Retten Presiderede udj Kongl: Mayts: foget Sr Andreas Tønders Absens, hans Beskiechede fuldmegtig Tienner Mons: Knud Aslou, Saa blef og i Retten tilligemed Sorenskriveren Asmus Rosenfeldt betiendt af Eftterfølgende laugRet, Nemlig -, tommis Roels: Snarbye, - - - - - -.

Noch En Bychsælsædel af Bemelte Sr Hvid udstædt 1741 paa Langesunds Sommerting til Anders Baarsen paa 18 markes leje udj Snarbye som Jens Jens: er fradødt; til tugthuuset betaler hand 6 sk, saa blev og Copie der af i Retten fremvist.

Justisprotokoll Helgøy 1744

   Thommes Roels: paa Snarbye, En Ecte giftt Mand, var Indstefnet for lejermaal Med Ellen Olsdatter af Musvær; Begge Møtte for Retten, og tilstod Stefnemaalet.
   Sagsøgeren tilspurde Begge Personerne som vare tilstæde for Retten, om de tilstoe lejermaalet, eller iche,
   Hand Negter iche at hand Jo haver begaaet løsagtigheds gierning Med hende men siger sig iche at være barnefader til hendis barn:
   Sagsøgeren tilspurde hannem om hand iche haver staaet Skriftt udj kirchen for denne sin Synds forseelse.
   Hand tilstod det at hand haver staaet skriftt for denne gierning.
   Sagsøgeren tilspurde ham videre hvor paa hand har staaet skriftt. Svarede hand fordj hand haftte begaaet løsagtigheds Gierning Med dette Indstefnte qvindfolch, som hand siger ichun at have været Engang.
   Hand blev tilspurdt hvad tiid hand samme gierning haver begaaet, svarede at det var 8te: Dager eftter Hellemis 1742.
   4de: tilspurdt paa hvad stæd det var, svarede at det var udj Musvær, da hand var der til huuse udj hendes forEldris huuse,
   5te tilspurdt hvad tiid at Barnet Er født og om hand iche ved Barnes Daab er angivet for Barnefader. Svarede, at tre uger eftter Olai ? 1743 er Barnet født, men var vel ved kirchen, Men? i kirchen da Barnet blev Døbt; ved derfor iche Der om Men klocheren Villum Jens: som var her ved tinget tilstæde svarede, at tommes Roels: var ved daaben angivet for Barnefader.
   6te tilspurde om hand kand sige og bevise at Dette qvinde Menniske, haver haftt legemlig omgiengelse, Med andens Mands Person End hannem.
   Derpaa hand svarede, at hand kand iche sige Det, men hun faar sielv forklare det. Der eftter tilspurdt qvindfolchet Ellen Olsdatter,
   1 ? om hun tilstaar at have begaaet lejermaal Med tommes Roels:, svarede hun derpaa Ja.
   2det Naar det Er skeedt, og paa hvad stæd, Derpaa hun svarede, at det er skeedt i hendes forelders huus udj Musvær 8te dager eftter Hellemis 1742. og beRetter hun at den første gang var om onsdagen, og anden gang om lørfdagen der eftter, at hand bedrev den gierning med hende.
   Dertil tommes svarede, og tilstod tiden at være Ret, mens iche at have begaaet synd med hende oftere End Engang.
   3die: tilspurdt hande hvad tid Barnet Er født, svarede ? at det var 3 uger eftter olai tiid 1743.
   4de. tilspurdt hvem hun i sin BarnsNød, og ved Barneds Daab har angivet for Barnefader, Svarede Ingen anden end tommes Roels:
   5te: tilspurdt om hun da Med god samvittighed kand sige iche at have haftt Med anden Mands Person legemlig omgiengelse, End tommes Roels:
   Dertil hun svarede Nej, at hun Med En god samvittighed, kand sige, iche at have haftt med anden at bestille i saadant fald End Tommes Roels
   Til Sluttelig tilspurdt om Barnet lever Endnu og hvor det Er, dertil hun svarede at det lever, og fremviste det her for Retten, og at deds Nafn var Rovina.
   Endnu tilspurde Sagsøgeren tommes Roelsen om hand iche er Egte giftt Mand og om hans kone iche lever Endnu. og levede da lejermaalet var begaaet, og hvad hendes Nafn Er, Hvortil svarede hand at hand Er en Egte giftt Mand og Anne Olsdatter lever Endnu, og er den samme kone hand haftte da dette lejermaal er begaaet.
   Sagsøgerens Ombuds Mand satte i Rette, at Eftterdj tommes Roels: og Ellen Olsdatter haver for Retten tilstaaet deris lejermaals forseelse, og at have derforre staaet aaben bahre skriftte i Kirchen, og om Endskiøndt hans bekiendelse imod hendis skiller saa hvidt, at hun haver udlagt hennem for 2de: ganger legemlig omgiengelse Med sig, og hans tilstaaelse ichun er for Engang, hvilchen dog udfalder til den tiid, som Barn Eftter saadan omgiengelse Narturlig fødes; thi paastaaes at hand som En Egte giftt Mand, bør straffes Eftter loven paa Yderste formue, og hun Iligemaade sine lejermaals bøder at betale og Ifald af bødernes Mislighed at straffes paa Kroppene. Hvorpaa dom er begierende.
   Derpaa blev af Retten dem tilspurdt om de haver Noget her imod at svare.
   Hand tommes Roels: svarede at Være Meere forførdt End gierningen Er,
   Men hun svarede hun har ingen anden at bekiende paa, End hannem. Sagen opsettes til Doms afsigelse til i Morgen.

   Udj forrestaaende Tommes Roelsens sag blev Derom saaledes Dømt og afsagt.
   Det Er af denne Indstefnte Tommes Roelsen, Eftter hans Egen tilstaaelse her for retten fuldkommeligen beviist, hand at have udj sit Egteskab Begaaet horerie med det løsse Menniske Ellen Olsdatter; for hvilchen horeries gierning her af Sagsøgeren er Ed sket
   Dom over dem Begge; Thj tilfindes da benefnte Tommes Roelsen udj følge af lovens 6te bogs 25de. art:, at bøde eftter sin yderste formue, og i fald hans formue ej skulle tilstreche til ? 24 daler, da for Det Resterende at straffes paa Kroppen, Med at staa udj halsjernet ved Tromsøe kirche En Søndag Naar tiennisten der forRettes, En time for og En time eftter tiennisten, for denne processens omkostning betaler hand med ? 4 mk: Hvad qvindfolchet Ellen Olsdatter er angaaende, som er befunden udj denne løsagtige gierning, Da bliver her des bøder derfor at betale, 6 rdr: og i Mangel af betalningen straffes hun Paa kroppen Med at staa udj halsjernet ved Tromsøe kirche En Søndag, en time for og En time Eftter kirche tiennisten Naar den der holdes.

Eftterskrefne DanneMend Blev tilNefnt at betienne Retten udj tilkommendes Aar ? Nemlig: - - - -, Østen lars: Snarbye, - - - hvilche alle forrelegges at Indfinde sig for Herr Lauvmand eller hans beskichede til at aflegge deris Eed. hvor eftter de kand betienne Retten.

Justisprotokoll Helgøy 1753

Peder Lars: boende paa Selnes i balsfiorden havde ladet varsle her til dette Ting, ole Niels: Ravnefiord, at forklare hvorledes det haver tilgaaet med Citantens Søn Lars Pedersen afv: aar 1751 om vinteren da de foer i Sælskab sammen til fiskerie i Ulsfiorden, da de vare paa Snarby, og Peder Larsens Søn døede saa hastig den indstevnte ole Niels: mødte ikke, men hans fader Niels olsen mødte og svarede til Sagen; Peder Lars: var begierende at forhøre hvor leedes det har tilgaaet med bemte: hans Søn som døede saa uformodentl: og Hastig paa Snarby, hvorde lagde i land med deres baad, og fordi at et Rygte er udspreed blant folk at de have vær? i haun at brydes paa Snarby, og den døede befant paa sit bryst at være blaa, skal der være kommen mistanke blant folk at ole Niels: kun have giort den døede nogen skade. Thomas Roelsen Snarby fremstoed for Retten og forklarede: at da de kom paa hans land, saa hand ikke at de vare sammen at brydes, men hand saae at tvende Karle kom leedendes med Lars Pedersen som et drukken Menneske, lagde ham paa en Sæng i hans huus, og lidet derefter, da de skulle see til ham, var hand død. Niels olsen paa sin Søns veigne fremlade i Rette, endeel folkes attester, som var med i samme følge, samme folk ere nu paa deres fiskerie i Findmarken; disse bevidner at de ingen Klammerie har sedt imellem ole Niels: og den afdøede Lars Peders: men de at vare venner, sad ved gaarden og talede sammen og havde noget brendevin i en flaske som de drak af. faderen til den afdøede Lars Peders: blev af Retten tilspurt, om hand bedkylder ole Niels: for nogen drabsgierning paa hans Søn? svarede: at hand ikke beskylder ham for noget saadant, men allene begierer et forhør hvorleedes det haver sig tildraget. Nok blev Manden paa Snarby Thomas Roels: tilspurt om hand hørte af den bemte: Lars Peders: om hand førend hand døede, klaget paa ole Niels: at hand skulde tilføyet sig nogen ulempe, hvoraf hand kunde faae skade? svarede: at hand intet hørt noget af hannem, viidere var Peder Lars: ikke begierende denne gang at Qvæstioneres derom, saasom hand ikke kand beskylde ole Niels: for nogen drabs gierning.

Konfirmert 1758

Bosted År Fornavn Etternavn Alder
Snarby1758ElenAndersdtr19
Snarby1758JonTronsen22
OBS: Bare et fåtall av konfirmantene er innfört med bosted i kirkeboka, så registreringen er ikke komplett.

Justisprotokoll Helgøy 1759

Anders Anders: balsfiorden angav for Retten at hand for nogle aar siden skulle have nogle vahre fra Bergen til sine tvende Sønner ole Anders: og Anders Anders: som var dennen anført i Reigning af Sr: Jacob Rik, neml: Penge 7 mk 3 sk, 12 mk blade tobak og 12 mk skruv tobak, som Sr: Riek skal have paastaaet at have leveret til deres da værende førrings folk Thomes Roelsen Snarby og Anders Niels: Kardin, og beretter den gamle Anders Anders: Sr: Riek at have lovet det hand vil gotgiøre dem dette bemt: manglende naar førring folkene var kaldet for examination om de kand negte at de ikke have faaet dette bemt: manglende. nu mødte disse bemt: Thomes Roelsen og Anders Cardin for Retten og ej allene aldeles benegtede at de ikke hos Sr: Riek haver modtaget disse ting hverken hos ham selv eller hans folk, hvilket de med god Samvittighed vil bekræfte med Eed naar paaæskes, ifald Sr: Riek ej vil gotgiøre dem bemt: Penge og tobak.

Justisprotokoll Helgøy 1760

Anno 1760 dend 13de Junj blev almindelig Sommer og Leedingsbergsting holden paa Gaarden Elvevold med Heløe Tinglavs Almue, Retten blev betient af Sorensk: Thomæsøn tilligemed eftermeldende Eedsoerne laugrettesmænd: - - - - -, Thomes Roelsen Snarby, - -.

Konfirmert 1762

Bosted År Fornavn Etternavn Alder
Snarbye1762OleOlsen18
OBS: Bare et fåtall av konfirmantene er innfört med bosted i kirkeboka, så registreringen er ikke komplett.

Folketellinga 1769

GårdsnavnFornavnEtternavnStillingAlderKommentar
SnarbyeHansThomes.bruker50
SnarbyeKarenFransd.kone38"o.h."
SnarbyeThomasFrans.barn14"?"
SnarbyeFransFrans.barn13
SnarbyePeterbarn11
SnarbyeAndersbarn8
SnarbyePeternillabarn4
SnarbyeIngeborPedersd.tjener38
SnarbyeLarsJacobs.bruker42
SnarbyeIngeborNilsd.kone40"o.h."
SnarbyeKristenJohannes.barn16
SnarbyeNilsJohannes.barn15
SnarbyeLarsJohannes.barn12
SnarbyeJohan KristianLars.barn5
SnarbyeJacobLars.barn3
SnarbyeMargrethLarsd.barn1
SnarbyeHansPeders.bruker35
SnarbyeAnneSandersd.kone33"o.h."
SnarbyeJohannaSandersd.enke60
SnarbyeAndersSamuels.stebarn6
SnarbyePederSamuels.stebarn5
SnarbyeKristenSanders.stebarn14
SnarbyePetrichaSandersd.stebarn10

Folketellinga 1801

Snarbye
FørenamnMellomnamnEtternamnHushaldstatusAlderSivilstandYrkeKjønn
Hans MortensenHusbonde40Begges 1ste ægteskabFæstebonde og fiskerM
AnePetricaHansdtrHustrue35Begges 1ste ægteskab K
Petter HansenDeres børne10 M
Hans Deres børne4 M
Karen Deres børne15 K
Friderica Deres børne13 K
Marta Deres børne8 K
Johanna Deres børne4 K
Ane Deres børne1 K
Hans ThomasenHusbonde80Begges 1ste ægteskabInderste - driver med 1 dereg fiskerieM
Karen FransdtrHustrue79Begges 1ste ægteskab K
Jacob IvarsenDeres tjenste dræng18Ugift M
Anders HansenHusbonde37Begges 1ste ægteskabFæstebonde og fiskerM
KarenMariaJonsdtrHustrue42Begges 1ste ægteskab K
HansPederHansenDeres børne8 M
Pabitha HansdtrDeres børne4 K
Johanna UlrichsdtrKonens uægte datter15 K
Johanna AdamsdtrTieneste tøs26Ugift K
Frans KristofersenHusbonde46Begges 1ste ægteskabFæstebonde og fiskerM
Kristiana PedersdtrHustrue33Begges 1ste ægteskab K
Jacob FrandsenDeres børne10 M
Andreas Deres børne2 M
JohanPeder Deres børne1 M
Kristiana Deres børne15 K
Petrica Deres børne14 K
SophiaElisabeth Deres børne12 K
Hans NilsenHusbonde60Begges 1ste ægteskabHusmand med jord og fiskerM
Marta ParlewsdtrHustrue50Begges 1ste ægteskab K
ArneNederos Deres søn22Ugift M
Jacob PedersenHusbonde38Begges 1ste ægteskab M
Hinrica OlsdtrHustrue39Begges 1ste ægteskab K
Margrete JacobsdtrDeres børne9 K
ElenJohanna Deres børne6 K
Nils IngbriktsenDeres tjenere13 M
Lavina AndersdtrDeres tjenere30Ugift K

Gårdsmatrikkelen 1838

Bruksnr Løpenr Bruksnavn Eiers navn Skyld i Daler-Ort-Skilling Gammel skyld Merknad
420SnarbyHans Mortensen1-2-20-01 B£ Fisk
421SnarbyFranz Christophersens Enke0-3-22-019 M€ Fisk

Folketellinga 1865

Snarby, 20a
Hester: 1, Stort kveg: 5, Får: 15, Svin: 1, Poteter: 2
Martin Hansen, hf, Grdbr. Bygselmd. Fisker, g, 44, m
Sofie W. Andersdatter, hans Kone, g, 40, k
Edvard Martinsen, deres Søn, ug, 8, m
Morten W. Martinsen, deres Søn, ug, 4, m
Hansine L. Martinsdatter, deres Datter, ug, 16, k
Inger A. Martinsdatter, deres Datter, ug, 12, k
Alette M. Martinsdatter, deres Datter, ug, 1, k
Peter M. Andreasen, Halvlotskarl, ug, 27, m
Hermann Hansen, Selvfostringskarl. Fisker, ug, 34, m
Johanna M. Hansdatter, Kaarkone, e, 69, k
Nelle K. Olsdatter, Lægdslem, ug, 58, k, Balsfjordens Præstegjeld

Snarby, 20b
Hester: 1, Stort kveg: 8, Får: 20, Poteter: 5/8
Anders H. Andersen, hf, Grdbr. Bygselmd. Fisker, g, 50, m
Alette Petersdatter, hans Kone, g, 46, k
Kristen A. Andersen, deres Søn, ug, 23, m
Eilert K. Andersen, deres Søn, ug, 17, m
Anders A. Andersen, deres Søn, ug, 12, m
Hans P. Andersen, deres Søn, ug, 8, m
Indianne Andersdatter, deres Datter, ug, 19, k
Ann F. Andersdatter, deres Datter, ug, 14, k
Golla J. Andersdatter, deres Datter, ug, 4, k
Peter Hansen, Kaarmand, e, 75, m

Snarby, 21a
Hester: 1, Stort kveg: 7, Får: 16, Poteter: 1 1/2
Hans J. Hansen, hf, Grdbr. Bygselmd. Fisker, g, 36, m
Lavine Andreasdatter, hans Kone, g, 36, k
Peder M. Hansen, deres Søn, ug, 8, m
Hans L. Hansen, deres Søn, ug, 7, m
Helmer M. Hansen, deres Søn, ug, 4, m
Anne L. Hansdatter, deres Datter, ug, 1, k
Grethe J. Isaksdatter, Fostdatter, ug, 13, k, Vadsø Præstegjeld
Jens K. Andreasen, Halvlotskarl, ug, 23, m
Karen M. Johansdatter, Kaarkone, e, 73, k, Bergs Præstegjeld
Fredrik K. Andreasen, Selvfostringskarl. Fisker, ug, 31, m

Snarby, 21b
Stort kveg: 1, Får: 5
Olai Andreasen, Kaarmand, g, 42, m
Martha Jakobsdatter, hans Kone, g, 40, k
Jakob Olaisen, deres Søn, ug, 16, m
Johanne Olaisdatter, deres Datter, ug, 12, k
Anne O. Olaisdatter, deres Datter, ug, 5, k

Matrikkelen 1886

Gårdsnr. 4 Bruksnr. 1: Snarby/Snarby - Edvard Kornelius Martinsen
Gårdsnr. 4 Bruksnr. 2: Snarby/Snarby - Anders Heggelund Andersen
Gårdsnr. 4 Bruksnr. 3: Snarby/Snarby - Hans J. Hansen
Gårdsnr. 4 Bruksnr. 4: Snarby/Snarby - Johan Mathisen

Folketellinga 1900

Gardsnr

BruksnrGardsnavn
4 1 Snarby

Fornavn

EtternavnKjønnFamiliestillingSivilstandYrkeFødselsår
Edevard Martinsen m hf g Fisker og gaardbr. Selveier 1858
Oliane Martinsen k hm g Gaardbrugerkone 1859
Johanna Hansdatter k fl ug offentlig understøttet 1820
Agusta Martinsen k d ug Husgjerning 1880
Ragna Martinsen k d ug Husgjerning 1882
Martin Martinsen m s ug Fisker 1885
Sofie Martinsen k d ug Husgjerning 1887
Emil Martinsen m s ug Søn 1889
Ingvard Martinsen m s ug Søn 1891
Hilmar Martinsen m s ug Søn 1893
Erling Martinsen m s ug Søn 1896
Reidar Martinsen m s ug Søn 1898
!! Martinsen* m s ug Søn 200800
!! Martinsen* k d ug Datter 200800

Gardsnr

BruksnrGardsnavn
4 2 Snarby

Fornavn

EtternavnKjønnFamiliestillingSivilstandYrkeFødselsår
Kristine Hansen k hm g Gaardbrugerkone 1860
Maren Nilsen k fl ug Husgjerning 1830
Josva Grappe?? m b ug Fisker og jæger 1871
Hansine Hansen k tj ug Tjenestepige 1878
Hans Hansen m hf g Fisker og gaardbr. Selveier 1865

Gardsnr

BruksnrGardsnavn
4 3 Snarby

Fornavn

EtternavnKjønnFamiliestillingSivilstandYrkeFødselsår
Peder Hansen m hf e Fisker og gaardbr. Forpagter 1858
Jakobine Johanesen k hm e Husgjerning 1850
Lavine Hansen k d ug Datter 1893
Nana Hansen k d ug Datter 1894
Hans Hansen m s ug Søn 1896
Peter Hansen m s ug Søn 1897

Gardsnr

BruksnrGardsnavn
4 4 Snarby

Fornavn

EtternavnKjønnFamiliestillingSivilstandYrkeFødselsår
Johan Matisen m hf g Fisker og gaardbruger Selveier 1856
Anna Matisen k hm g Gaardbrugerkone 1860
Agusta Matisen k d ug Husgjerning 1888
Magnus Matisen m s ug Husgjerning 1890
Johanna Matisen k d ug Datter 1892
Hans Matisen m s ug Søn 1894
Josefine Matisen k d ug Datter 1896
Alida Matisen k d ug Datter 70899

Matrikkelutkastet 1950

4Snarby
1Snarby1 mark 53 øreOleanne Martinsen
2Snarby0 mark 91 øreErna Ingebrigtsen
3Snarby0 mark 83 øreGunvald W. A. Olsen
4Snarby0 mark 48 øreIngvart Jeremiassen
5Storsandnes0 mark 25 øreJohanna A. Lokkertsen
6Løvli0 mark 20 øreJohanna A. Lokkertsen
7Dalheim0 mark 30 øreSigurd Kr. Hansen
8Snarbydalen II0 mark 40 øredr. T. Hegbom
9Snarbydalen0 mark 40 øredr. Tor Hegbom
10Solstad0 mark 48 øreLaurits Larsen

Tromsøysund bygdebok - et dugnadsprosjekt på Internett
Besøkere online:   ¦   Besøkere i dag: