"
TB


Gårdshistorie:
Om gårdshistorien

Gårder:
Andersdal
Bakkejord
Balsnes
Bentsjord
Berg
Bjørkenes
Bjørnslett
Botn
Brattfjell
Breivika
Brokskar
Bårdsvik
Eidjord
Ekkernes
Engvik
Erikjord
Fagerbukt
Fagerelv
Fagernes
Finland
Finnes
Finnkroken
Gjøssøy
Grindøy
Grøtfjord
Grøtnes
Gåsvær
Hanslarsanes
Havn
Hjellnes
Holmeslett
Hundbergan
Håkøy
Jamteby
Jøvik
Kaldslett
Kalvebakken
Kiberg
Kobbevågen
Kraknes
Kraksletta
Kristofferjord
Krokelv
Kvalnes
Kvitberg
Kårvik, Nord
Kårvik, Sør
Langnes
Larseng
Laukslett
Laukslett
Laukvik
Lavold
Lyfjord
Lyngøy
Marcelisminde
Marislett
Mellomjord
Melvik
Mjelde
Moldnes
Mortensnes
Movik
Musvær
Måsvik
Nordhella
Oldervik
Ramfjordnes
Risøy
Rottenby
Røsnes
Sandnes
Sandnes m. Puskevik
Sandvik
Sandvær
Skarsfjord
Skavberg
Skittenelv
Skognes
Skogvik
Skulgammen
Skulsfjord
Sletta
Snarby
Sommerlyst
Sommerset
Sparebanken
Stakkevoll
Steinbakkjord
Storelv
Storsteinbukt
Storsteinnes
Strømsbukta
Strømsgården
Svarvaren
Sørhella
Tisnes
Tommasbakken
Tommasjord
Tromsdalen
Tromsea
Tromsø prestegård
Tromvik
Tronjord
Tømmernes
Tønsnes
Tønsvik
Tønsås
Vengsvik
Vengsøy
Voldelv
Vågen
Vågnes
Vågsøy
Zakariasjord

Presentasjon:
Hvorfor
Hvordan
Hvem

Historie:
Steinalderen
Jernalderen
Vikingtiden
Middelalderen
1600-tallet
1700-tallet
1800-tallet
1900-tallet

Annet:
Kirka
Tinglag
Skoler/undervisning
Helsevesen
Kommunikasjon
Botanikk
Geologi
Kart

Kontakt:
Gjestebok
Adresser

eXTReMe Tracker
 


Tromsøysund Bygdebok

Skittenelv

Forfatter av gårdshistoria ønskes.


O. Rygh: Norske Gaardnavne

7. Skitenelven. Udt. sji2ttenælva. -- Schidenelff 1610. 1614. Schiden Elf 1723.Egentlig Navn paa den ved Gaarden udfaldende Elv. 1ste Led er Adj. skitinn, skidden. Navnet maa sigte til urent, leret eller dyndet Vand.


Vis større kart

Skoskatten 1645

Skiden Elff
Hans Ennersen
Hans Quinde
Hans Thienist Pige
Olluff Persen
Hans Quinde

Skattemanntallet 1670

Skriffuer
Gaarde
Snareby 1wog. Huor af
Schrffueren
Oppeberger
Schatt
og Rettighed
Hendrich Einerßen 1wog.
Schiden Elff 2phd.
Hans Einerßen 2phd.

Manntallet 1702

Opsidernes eller Leylendings Stand og Vilkor. Gaardenes eller Platzernes Navne Opsidernes eller Leylendings Navn Deris Alder Deris Sønners Navne og hvor de findes Deris Aar og Alder Tieneste Karle eller Drenge Deris Alder
Soren-
skrifuere
Scytenelv Søfren Pedersen Bogøe 44 Antoni Sørensen 15 Bastian Persen 26
Christian Sörensen 12 Johan Iszachsen fød i Holland 32
Med første Reyser
Begge til Bergen huor dee til forn har gaaed i skole
fosterbørn
Anders Nielsen 18
Ole Størchersen 16

Her Effter Specificeris Huuszmend og derisz
familie som i Tromsöe Sogn findisz:

Opsidernes eller Leylendings Stand og Vilkor. Gaardenes eller Platzernes Navne Opsidernes eller Leylendings Navn Deris Alder
Udarmede Eere alle disze Schydenelv Nielsz Andersen 68

Justisprotokoll Helgøy 1714

En bøxsel Sedel forkyndt, udsted af Karsten Berrenhof d=12 Augusti 1713 til Christen hans: heggel: paa ? 1 pd: fiskis landskl: udj SkidenElf i Helgøe Ting'st: beliggende, som hans vermoder for ham goedvilligen har opladt.

Justisprotokoll Helgøy 1721

Christen heggelund af Schidenelf haffte til dette ting Indstefnet En tøes ved Nafn Marrite og thienndende Nu hos Roel Østens: Snarbye, og det for hun skal have tilsagt sin thienneste til hans qvinde. og iche har villet Effter kommet det.
Bemelte qvindfolch blev paaRaabt mens befandis iche at vere her ved tinget tilstæde, hvor for Citanten var laudag begierende. Dennegang afsagt.
Som denne indstefnte Marrite paa Snarbye iche har villet Mødet dennesinde og svaret til sagen, saa forrelegges hende lauddag til Neste ting at Møde, eller og at have skade for hiemmesidelse.

Matrikkel 1723

SCHIDEN ELF Antonj Bogøe
Christen Hanssen

Justisprotokoll Helgøy 1723

   Haagen Jensen af Schidenelf, der forhen har begaaet leiermaal med Mallene Olsdatter, var Nu til dette ting Indstefnet for bøderne at tilsvare.
   Bente. persoen Møtte og tilstoed gierningen saa og at de iche Ecter hverandre vide blev hand tilspurdt hvad hand haftte at betale sine bøder med, dertil sagde sig iche at eje noget. hvor da Antonie Bogøe tilbøed sig imod hans thienniste til sig at ville svare for ham til de beRettige ? 6 rdr.
   herom afsagt.
   Haagen Jensen som er befunden at have udj løsagtighed aulet barn med Marrite Olsdatter, og de iche Ecter hverandre, saa bliver da hans bøder Eftter loven ? 12 rdr., mens som hand dertil iche er formuende, saa forbliver det da med de 6 rdr. som Antonie Bogøe har Caveret for at tilsvare, og haagen Jens: forøfrige 6dr straffis med halsjernet 2de søndager ved Tromsøe kirche imedens gudsthienniste forRettes.

   Mangnus Berrents: En Ecte gifft mand thiennende paa Schidenelfven hos Christen heggel:, var til dette ting indstefnet for begaaet lejermaal i sit Ecteskab med et løst qvindfolch ved Nafn Susanne Andersdatter;
   bente. personer møtte og tilstoed gierningen og derhos forregiver hand iche at verre meere Ejende End 4 rdr. som hand af sin løn hos bente. heggel: har tilgoede. Eller beRetter hand at dennem ingen Endelig Regning imellem Er sluttet anlangende qvindfolchet, da Erbøed sig Erich torlefsen som hun indstiger i thienniste at vil svare paa hendis bøder imedens hun thienner ham aarlig 3 rdr: til bøderne bliver af betalte. herom afsagt.
   Som denne Magnus Berrents: befindis at have begaaet horerie udj sit Ecteskab bør derforre Effter loven bøede Effter yderste formue og som hans Ejendom iche meere befindis at verre End de i sagen bente: 4 rdr: saa tilfindis hand foruden de bente: 4 rdr. at Erlegge for det øfrige at stande udj halsjernet ved Tromsøe kirche 3de søndager, og saa der Effter at forføje sig af Tromsøe Meenighed, og iche der at forblive Belangende qvindfolchet, da bliver hendis bøder ? 6 rdr. som Erich torlefs: Effter tilbydelse svarer aarlig 3 rd. for hende, saalenge hun thienner ham til samme bøder bliver betalte.

Justisprotokoll Helgøy 1730

   Et løst qvindfolch ved Nafn Karen Rasmusdatter Nu thiennende paa Tisnes hos Claus Christens: saa vel som og Niels thommes: find En Ecte gift mand af Kallefiord, der, Begge Nu Efter forregaaende forleg møtte, hvorda Sagen blef forretaget;
   Hvor da qvindfolchet udsiger da hun thiente 1728 paa SchidenElf hos Antonie Bogøe; og hun med 2de hendis hosbonds drenge var bort faret til hans brugende Jord Røsnes for der at slaa høe, og som Niels tomes: find kom til hendis hosbond udi slotte arbeide 3 dager for olai dag som var En mandag, og hand dagen dernest, Efter sin madmoders ordre foer bort til Bemelte Røsnes hvor bemelte Karen og de andre folch var, hvor de 2de karle da fore hiem med en baad høe, og Karen og Niels thommes: allene blef igien der paa landet, hvor hun da udsiger, at Niels thommes: kom til hende, og begich løsagtigheds gierning med hende. udsiger derhos at hand iche hverchen før eller siden, haver hafte nogen løsagtigheds omgjengelse med hannem, og Ingen anden barnefader End denne Niels thommes: Vad hun af saasom hun for andre til denne gierning veed sig aldelis fri for.
   Dernest giorde Niels thommes: find her om sin bekendelse saaledis at hand dagen Efter hand kom udi Sommerarbeide hos Antonie bogøe, blef hand befalet at fare bort til Røsnes, hvor bemelte Karen og 2de drenger var tilhørende, og om onsdagen dernest Reiste de 2de: drenger hiem, og hand og Karen allene blef der paa landet igien, hvor hand siger da at som hand gich og slog paa marchen kom Karen til ham og bar mad i haanden til ham, og der hand hafte Edet Roste hun ham for sit arbeide, og ønskede hun hafte saadan mand som var, og om hand iche kunde tage Karen, for Karen, saasom hans qvinde heder Karen, hvortil hand da svarede, tal iche saadan, thi Gud seer voris gierninger, dermed gich hand fra hende, hvor hun da blef vred, og sagde, dette skal du angre din gl: finne hund;
   qvindfolchet blef derpaa af retten tilspurdt Efter hans bekiendels for hende var oplæst, om hun endnu bliver ved sin beskyldning til hannem, og om hun iche haver bedrevet nogen horerie med nogen anden,
   Dertil hun svarede at hun aldelis iche viste sig skyldig at have bedrevet nogen horerie med nogen anden, mens aldelis bliver fast ved sin første bekiendelse.
   Herr Michel Hvid motte derpaa tilspørge Niels thommes: om hand veed sig da aldelis fri for ald legemlige horeries omgiengelse med dette qvindfolch, og om hand med nogen goed samvittighed trøster sig til at giøre sin Ed derpaa, om det hannem af retten bliver paalagt, og Efter di hand Nu aar og dag haver haft tiid til betenchelse, ihvilchen tid iche tviles at hand Jo af sin Siællesørger haver haft paamindelser om sin Salighe? iagttagelse, saa vil formodis hand dog lader guds Aand Regiere sig, iche at sverge sig om meen, til hvilchen hannem Endnu gives ydermeere tiid imedens de andre sager for Retten afhandles at betenche sig, og bethienne sig sin Siællesørges Raadførsel, da hand igien for Retten kand indkaldis, og om Retten da eragter ham til Eeds tagelse!
   hvor nest da Sagen vorder opsadt til i morgen tilig de begge haver igien for Retten at møde.

   Dend for om melt Niels tommes. blef igien indkaldet for Retten og tilspurdt om hand endnu er tilsinds at befri sig ved Ed for Karen Rasmusdatters beskyldning, dertil hand svarede at hand det gierne ville giøre, hvor Efter Eden da blef hannem ordlydende forrelæst, som hand derpaa frivilligen med opragte fingre aflagde sin Eed at hand viste sig aldelis fri for denne Karen Rasmusdatters beskyldning, Ja endog at hand aldrig hafte haft nogen legemlig omgjengelse med hende til nogen løsagtigheds begaaelse. her om dømt og afsagt.
   Saasom dend beskylde Niels thommes: Nu her for Retten med aflagde Eed har befriet sig for denne Karen Rasmusdatters giorde beskyldning, at hand iche er hendis barne fader. Hvorfor hand da for samme sigtelse vorder frikiendt. Hvad sig qvindfolchet angaar saa tilfindis hun for denne sin løsagtigheds begaaelse derfor at bøde Efter loven ? 6 rd: eller og i mangel af betalningen, da derfor at stande 2de søndager udi gabestochen ved Tromsøe kirche Naar Gudsthienniste der forrettis.
   Herr Michel Hvid tilspurde qvindfolchet, om hun viste sig noget at betale hendis bøder med, dertil hun svarede Nei.

Justisprotokoll Helgøy 1732

   Haagen Jens: thiennende hos Antonie Bogøe paa Schidenelf, var til dette ting Indstefnet for begaaet lejermaal Med Et løst qvindfolch ved Nafn Pernelle Pedersdatter Nu tilholdende i Malanger udj Hilles? øe tingstæd. hvad hende angaar da gaves Nu her ved Retten dend beretning at hun Er hos Erich Peers: paa Nor Langenes. her i tingstædet. Bemelte Personer Var iche her Ved tinget tilstæde. Dog gaves fuld forsichring at de udj denne beskylde sag Er sagskyldig. og at de iche Egter hverandre. thj blef herom afsagt.
   Som det herved Retten er bekiendtgiordt at denne Haagen Jens: og Pernelle Pedersdatter haver begaaet læermaal og Aulet barn tilsammen, saa og at de iche Egter hver andre, saa bliver da hans bøder derfor at tilsvare med 12 rd. og qvindfolchet ? 6 rdr:, saa og udj processens omkostning, betaler hand med 1 rdr:; og i fald de iche disse deris bøder, kand tilveje bringe, da tilfindis de at straffis paa kroppen, saa at hand Stander 2de Søndager i gabestochen ved Tromsøe kirche imedens guds thinniste forrettis, og qvindfolchet iligemaade at stande 1 Søndag udj gabestochen

   Othe hansen En Egte giftt Mand, og boende udj Oldervigen her i tingstædet; var til dette ting Indstefnet for begaaet horerie med et løst qvindfolch Ved Nafn Anne Olsdatter, Nu thiennende hos Antonie Bogøe paa Schidenelf;
   Samme Personer blef paaRaabt, Mens befandis iche her ved tinget tilstæde. dog Indfandt sig Otte hansens fader hans Ottes:, som paa sin Søns vejne tilstoed , at denne gierning dissver af hans Søn var begaaet. Berettet dernest at hand var intet Eiende Naar hans schyld vorder betalt.
   Sr Michel Hvid som paa sit herskabs vejne var berettet til bøderne, paastoed dom Eftter loven.
   Der om afsagt.
   Som det her inden Retten Er fuldkommelige tilstaaet, at denne Otte hans: haver udj sit Egteschab, begaaet horeries gierning og Auflet Barn med det løsse qvindfolch Anne Olsdatter saa tilfindis hand da derfor Eftter loven at bøde Eftter yderste formue. og saa fremt at hans ber Eftter Creditorenis afbetalning iche schulle til stræche i det Ringeste til dobbelt lejermaals bøder som Er = 24 rdr:, saa tilfindis hand derfor da at Stande ? 3de Søndager udj gabestochen Ved Tromsøe kirche imedens guds thienniste forrettis. og hvad qvindfolchet angaar, da bliver hendis bøder at tilsvare med ? 6 rdr:, saa og i proceshens omkostning betaler hand med ? 5 ort.

Justisprotokoll Helgøy 1733

En bøxselsædel udstædt paa Grundfiord Sommerting 1733 af Sr. Michel Hvid, til hans Peers: paa 1/2 pds leje udj Schidenelf, som Anthonie Bogøe Er frafløttet. til trundhiems tugthuus betalt ? 6 sk:,

En ditto sammetiid udstædt af bemelt Sr: Hvid til Jacob lars: paa 1/2 pds leje udj Schidenelf, som Anthonie Bogøe Er fra fløttet. til tugthuuset betaler hand med ? 6 sk:.

Justisprotokoll Helgøy 1737

Eftterskrefne dammemænd Blev inden Retten tilNefnt at bethienne Retten udj tilkommende aar, og erre deris Nafne - - - -, hans Peers: Schidenelf, Jacob lars: item:, - -, hvilche haver at forføje sif for Hr Laugm: for at aflegge Eeden.

Justisprotokoll Helgøy 1740

Anno = 1740 d = 17 junij blev paa Elvevol holdet et Sædvanligt Sommerting med samtlige Helgøe tingsteds Almue. Ved Retten præsiderede Kongl: May'ts: Foget Ædle Andreas Tønder, Saa blev og Retten administreret og betiendt af Kongl: May'ts: Sorenskriver Asmus Rosenfeldt tilligemed Eftterskrevne laugRet. -, Jachob lars: Schidenelv, Hans Peers: ibid:, - - - - -;

Justisprotokoll Helgøy 1743

Anno = 1743 d = 17de Junij Blev paa Elvevold holdet sommerting Med samtlige Helgøe tingsteds Almue, ved Retten præsiderede udj Herr fogdens absens, hans fuldmegtige thienner Mons'r: Willem Mouritz Thomesen, saa blev og tilligemed Sorenskriveren Retten ad? ministreret og Betiendt af Eftterskrefne lauvRet, - - - - -, Jacob Lars: Schidenelf sad for Carl Anders: Svartnes. - - -.

Justisprotokoll Helgøy 1754

dernest Tinglyst følgende Bygselbreve: Til Hans Mortens: Heggelund paa 1 punds landskyld i Gaarden SchidenElven, kaldet, leverit til Trundhiems Tugthuus 4 sk.
bemte: bøxelsedel udgiven af Sorenskriver Thomæsøn, som er af den udlagde Skrivergaard i Tromsøe fogderie.

Folketellinga 1769

GårdsnavnFornavnEtternavnStillingAlderKommentar
SchidenelvHansMortens.bruker50
SchidenelvJohannaHansd.kone42"o.h."
SchidenelvHansHans.barn3
SchidenelvElenHansd.barn9
SchidenelvKristenLars.tjener31
SchidenelvLarsKristens.tjener60
SchidenelvGiertrueMadsd.tjener21
SchidenelvAnneKristophersd.tjener14
SchidenelvMaritKristophersd.tjener50

Folketellinga 1801

Elven
FørenamnMellomnamnEtternamnHushaldstatusAlderSivilstandYrkeKjønn
Mons PedersenHusbonde38Begges 1ste ægteskabFæstebonde og fiskerM
AneBerritEstensdtrHustrue37Begges 1ste ægteskab K
Jacob MonsenDeres børne4 M
Peder Deres børne3 M
Margrete Deres børne1 K
Petrica PedersdtrTjeneste tøs - hans syster20Ugift K
Nils JansenHusbonde46Begges 1ste ægteskabFæstebonde og fiskerM
Bastiana EstensdtrHustrue31Begges 1ste ægteskab K
HansJacobNilsen 10 M
Elias 8 M
JohanEstion 6 M
Nils 3 M
Jacob 1 M
Grete MadsdtrHusmoder401 gang enkeHar fæstet gaard og med sine sønner driver fiskerieK
Lars KristensenHendes børne26Ugift M
Mads Hendes børne20Ugift M
Margrete Hendes børne24Ugift K
BerritMaria Hendes børne18Ugift K
Edias ArendsenHusbonde36Begges 1ste ægteskabJægtebonde og fiskerM
Grete PaalerdsdtrHustrue39Begges 1ste ægteskab K
Peder JeremiasenHans steed fader50Hans 1ste ægteskabInderste, nær sig af fiskerieM
Marrit EdiasdtrHustrue - husbondens moder60Hendes 2det ægteskab K

Elven'under Gaarden Elven Nd. Pg. 143 Henhører 5te Fam.'
FørenamnEtternamnHushaldstatusAlderSivilstandYrkeKjønn
OleSørensenHusbonde53Hands 2det ægteskabHusmand med jord og fiskerM
ElenBendixdtrHustrue50Hendes 1ste ægteskab K
SusannaOlsdtrHusbondens datter af hands 1ste ægteskab21Ugift K
KarenOlsdtrDeres fælles datter af dette ægteskab12 K

Gårdsmatrikkelen 1838

Bruksnr Løpenr Bruksnavn Eiers navn Skyld i Daler-Ort-Skilling Gammel skyld Merknad
5 22 Skidenelv Lars Hansen 1-0-12-0 12 M€ Fisk
5 25 Skidenelv Lars Christensen 0-2-18-0 6 M€ Fisk
5 27 Skidenelv
0-2-18-0 6 M€ Fisk. Øde

Folketellinga 1865

Skiddenelv, 22a
Poteter: 5
Søren Danielsen, Husf. Logerende, Husleier Fisker, g, 52, m
Elmine H. Sørensdatter, hans Datter, ug, 12, k
Hanne K. Sørensdatter, hans Datter, ug, 5, k
Fine Sørensdatter, hans Datter, ug, 2, k
Anne Catrine Hansdatter, Tjenestepige, ug, 39, k

Skiddenelv, 22b
Hester: 1, Stort kveg: 7, Får: 18, Svin: 1, Poteter: 5
Hans Larsen, hf, Grdbr. Bygselmd. Fisker, e, 45, m
Søren M. Hansen, hans Søn, ug, 8, m
Karen Hansdatter, hans Datter, ug, 11, k
Marie Hansdatter, hans Datter, ug, 13, k
Martha Mikalsdatter, Husholder Tjenestepige, ug, 28, k, Balsfjordens Pr
Sille M. Hansdatter, hendes Datter, ug, 4, k
Morten Nilsen, hf, Husmand uden Jord, g, 35, m
Anne O. Petersdatter, hans Kone, g, 32, k
Hans P. Mortensen, deres Søn, ug, 6, m
Jakobine Mortensdatter, deres Datter, ug, 4, k
Andreas Martinsen, Lægdslem, ug, 53, m

Skiddenelv, 22c
Hester: 1, Stort kveg: 7, Får: 14, Poteter: 4 1/2
Isak Larsen, hf, Grdbr. Bygselmd. Fisker, g, 44, m
Indianne Eidisdatter, hans Kone, g, 41, k
Jens K. Isaksen, deres Søn, ug, 29, m
Lars K. Isaksen, deres Søn, ug, 2, m
Nore A. Isaksdatter, deres Datter, ug, 11, k
Martha S. Isaksdatter, deres Datter, ug, 6, k
Johan K. Nilsen, Fostsøn, ug, 15, m, Hemnæs Pr
Lars M. Johansen, Halvlotskarl, ug, 20, m

Skiddenelv, 25
Hester: 2, Stort kveg: 6, Får: 16, Poteter: 2 1/2
Peter L. Bertusen, hf, Grdbr. Bygselmd. Fisker, g, 46, m
Elen M. Hansdatter, hans Kone, g, 47, k
Hans Petersen, deres Søn, ug, 21, m
Lorents Petersen, deres Søn, ug, 19, m
Andreas O. Petersen, deres Søn, ug, 9, m
Adolf J. Petersen, deres Søn, ug, 4, m
Barbro Petersdatter, deres Datter, ug, 15, k
Peder M. Martinsen, Logerende, Fisker, ug, 32, m

Skiddenelv, 27
Hester: 2, Stort kveg: 6, Får: 18, Poteter: 3
Hans S. Dahl, hf, Grdbr. Bygselmd. Fisker, g, 36, m
Martha Andreasdatter, hans Kone, g, 34, k
Nils A. Hansen, hans Søn, ug, 14, m
Johannes Hansen, deres Søn, ug, 9, m
Hans M. Hansen, deres Søn, ug, 7, m
Andreas Hansen, deres Søn, ug, 5, m
Kristine Hansdatter, deres Datter Trilling, ug, 1, k
Lavine Hansdatter, deres Datter Trilling, ug, 1, k
Anne Hansdatter, deres Datter Trilling, ug, 1, k
Isak Jensen, Tjenestekarl, ug, 62, m
Peter E. Johansen, Halvlotskarl, ug, 19, m
Johanne Johannesdatter, Tjenestepige, ug, 17, k
Hanne Johansdatter, Fostdatter, ug, 8, k

Matrikkelen 1886

Gårdsnr. 7 Bruksnr. 1: Skitenelven/Skitenelven - Morten Heggelund Nilsen
Gårdsnr. 7 Bruksnr. 2: Skitenelven/Skitenelven - Hans Nikolai Larsen
Gårdsnr. 7 Bruksnr. 3: Skitenelven/Skitenelven - Isak Kr. Larsen
Gårdsnr. 7 Bruksnr. 4: Skitenelven/Skitenelven - Peter Lorents Berteussens Enke
Gårdsnr. 7 Bruksnr. 5: Skitenelven/Skitenelven - H. A. Moursunds Enke
Gårdsnr. 7 Bruksnr. 6: Skitenelven/Olderhaugen - Nils Anton Dahl

Folketellinga 1900

Gardsnr

BruksnrGardsnavn
7 6 Olderhaug

Fornavn

EtternavnKjønnFamiliestillingSivilstandYrkeFødselsår
Nils Dahl m hf g Gaardbruger S og fisker 1850
Maren Dahl k hm g Gaardbrugerkone 1850
Hans Dahl m fl e Føderaadsmand 1830
Halfdan Dahl m s ug Husgjerning 1886
Maldevin Dahl m s ug Husgjerning 1889
Magna Dahl k d ug Datter 1891
Helga Dahl k d ug Datter 1894
Jenny Dahl k d ug Datter 1896
Johannes Dahl m s ug Søn 170200

Gardsnr

BruksnrGardsnavn
7 4 Skitenelven

Fornavn

EtternavnKjønnBosattFamiliestillingSivilstandYrkeFødselsår
Hans Pettersen m b hf e Fisker og Gaardbr. Forp. Bruger 1845
Hansine Hansen k d ug Husgjerning 1876
Petter Hansen m s ug Fisker 1883
Lovise Hansen k d ug Husgjerning 1887
Marie Hansen k d ug Datter 1893

Gardsnr

BruksnrGardsnavn
7 2 Skitenelven

Fornavn

EtternavnKjønnFamiliestillingSivilstandYrkeFødselsår
Søren Hansen m hf g Fisker og gaardbr. Selveier 1858
Thea Hansen k hm g Gaardbrugerkone 1857
Marie Hansen k d ug Husgjerning 1887
Nana Hansen k d ug Husgjerning 1889
Hans Hansen m s ug Søn 1891
Sigvard Hansen m s ug Søn 1894
Toralf Hansen m s ug Søn 1896
Ingvard Hansen m s ug Søn 90699

Gardsnr

BruksnrGardsnavn
7 1 Skitenelven

Fornavn

EtternavnKjønnFamiliestillingSivilstandYrkeFødselsår
Morten Nils m hf e Fisker og gaardbr. Selveier 1840
Seselie Olsen k hm ug Kreaturstel 1850
Hilmar Olsen m s ug Fisker 1884

Gardsnr

BruksnrGardsnavn
7 3 Skitenelven

Fornavn

EtternavnKjønnFamiliestillingSivilstandYrkeFødselsår
Jens Isaksen m hf g Fisker og gaardbr. (forpagter) 1851
Pauline Jensen k hm g Gaardbrugerkone 1864
Johan Jensen m s ug Fisker 1883
Anne Jensen k d ug Husgjerning 1885
Teherese Jensen k d ug Husgjerning 1887
Alvin Jensen m s ug Søn 1889
Alfreda Jensen k d ug Datter 1895
Alfred Jensen m s ug Søn 1897
Elias Jensen m s ug Søn 1897
Johannes Jensen m s ug Søn 81299
Jensina Jensen k d ug Datter 1891

Gardsnr

BruksnrGardsnavn
under 7 3 Skitenelven

Fornavn

EtternavnKjønnFamiliestillingSivilstandYrkeFødselsår 
Andreas Nilsen m hf g Fisker husm. uden jord 1864  
Lisabet Nilsen k hm g Husgjerning, kreaturstel 1863  
!! Andreasen* m s ug Søn 150700  
!! Andreasdatter* k d ug Datter 150700 Udøbt pige

Matrikkelutkastet 1950

7Skittenelv
1Skittenelv1 mark 40 øreLars Melkild
2Skittenelv1 mark 00 øreSøren Hanssen
3Skittenelv0 mark 47 øreSkjalvor Jensen
4Skittenelv1 mark 76 øreMathilde O. Lorentsen
5Skittenelv1 mark 00 øreBerta Nilsen
6Olderhaugen0 mark 29 øreEdvin Sørensen
7Sørmo0 mark 30 øreJohan Jenssen
8Solheim0 mark 19 øreHalvdan Mortensen
9Øvervoll0 mark 09 øreJohannes Aleksandersen
10Limones0 mark 12 øreAlvin M. Jensen
11Elvegård0 mark 76 øreJenberg Hansen og Vidar Hansen
12Skogheim0 mark 03 øreUngdomslaget "Ulfstind"
13Solvang0 mark 47 øreElias B. Jensen
14Vang0 mark 26 øreArne Sørensen
15Nyeng0 mark 30 øreMargit G. Henriksen
16Strand0 mark 01 øreHalvdan Mortensen
17Fredheim0 mark 01 øreSkjalvor Jensen
18Elvestrand0 mark 01 øreJohs. Aleksandersen
19Bergli0 mark 08 øreAlvin M. Jensen

Tromsøysund bygdebok - et dugnadsprosjekt på Internett
Besøkere online:   ¦   Besøkere i dag: