"
TB


Gårdshistorie:
Om gårdshistorien

Gårder:
Andersdal
Bakkejord
Balsnes
Bentsjord
Berg
Bjørkenes
Bjørnslett
Botn
Brattfjell
Breivika
Brokskar
Bårdsvik
Eidjord
Ekkernes
Engvik
Erikjord
Fagerbukt
Fagerelv
Fagernes
Finland
Finnes
Finnkroken
Gjøssøy
Grindøy
Grøtfjord
Grøtnes
Gåsvær
Hanslarsanes
Havn
Hjellnes
Holmeslett
Hundbergan
Håkøy
Jamteby
Jøvik
Kaldslett
Kalvebakken
Kiberg
Kobbevågen
Kraknes
Kraksletta
Kristofferjord
Krokelv
Kvalnes
Kvitberg
Kårvik, Nord
Kårvik, Sør
Langnes
Larseng
Laukslett
Laukslett
Laukvik
Lavold
Lyfjord
Lyngøy
Marcelisminde
Marislett
Mellomjord
Melvik
Mjelde
Moldnes
Mortensnes
Movik
Musvær
Måsvik
Nordhella
Oldervik
Ramfjordnes
Risøy
Rottenby
Røsnes
Sandnes
Sandnes m. Puskevik
Sandvik
Sandvær
Skarsfjord
Skavberg
Skittenelv
Skognes
Skogvik
Skulgammen
Skulsfjord
Sletta
Snarby
Sommerlyst
Sommerset
Sparebanken
Stakkevoll
Steinbakkjord
Storelv
Storsteinbukt
Storsteinnes
Strømsbukta
Strømsgården
Svarvaren
Sørhella
Tisnes
Tommasbakken
Tommasjord
Tromsdalen
Tromsea
Tromsø prestegård
Tromvik
Tronjord
Tømmernes
Tønsnes
Tønsvik
Tønsås
Vengsvik
Vengsøy
Voldelv
Vågen
Vågnes
Vågsøy
Zakariasjord

Presentasjon:
Hvorfor
Hvordan
Hvem

Historie:
Steinalderen
Jernalderen
Vikingtiden
Middelalderen
1600-tallet
1700-tallet
1800-tallet
1900-tallet

Annet:
Kirka
Tinglag
Skoler/undervisning
Helsevesen
Kommunikasjon
Botanikk
Geologi
Kart

Kontakt:
Gjestebok
Adresser

eXTReMe Tracker
 


Tromsøysund Bygdebok

Sandvær

Forfatter av gårdshistoria ønskes.O. Rygh: Norske Gaardnavne

100. Sandvær. Udt. sa2NNvær. -- af Sandwere AB. 101. Sandwer NRJ. III 415. [OE. 22]. 1610. 1614. Sandwær 1723.

Ligger tæt nordenfor Risøen. Ligesom i Sandø sigter 1ste Led til sandig Jordbund, maaske ogsaa til Sandbund udenfor. Sidste Led er ver n., Fiske-vær. Navnet findes ogsaa i Edø og paa flere Steder i Nordland.


Vis større kart

Lensregnskapet 1567

Sandøer
Rassmus Pederszenniij vog f.
Jesper Bordszennj vog f.
Laueris Hagenszennj vog f.

Skoskatten 1645

Sanduer
Iffuer Söffrensen
Hans Quinde
Haagen Iffuersen
Anders Iffuersen
Hans Quinde
Peder Iffuersen
Rønniel Aamundsen
Michel Schott
Olluff Persen
Niels Frandsøn
Zachrias Biörnsen
Thienist Piger
Karen
Anne
Daued
Hans Quinde

Skattemanntallet 1670

Sanduehr 1wog. Schatt
Haagen Ifuerßen 1w. ½Rdr.

Manntallet 1702

Opsidernes eller Leylendings Stand og Vilkor.Gaardenes eller Platzernes NavneOpsidernes eller Leylendings NavnDeris AlderDeris Sønners Navne og hvor de findesDeris Aar og AlderTieneste Karle eller DrengeDeris Alder
Credit fra Bergen og temmelig beholdenSandværIfuer Haagensen44Haagen Ifuersen6Henrich Persen20
Anders Ifuersen4Niels Danielsen18
Petter Ifuersen2
udarmetSören Haagensen48Hans Sörensen13fostersön Christen Ifuersen13

Justisprotokoll Helgøy 1709

Anno = 1709 d: 22 Juny holt Kongl: May'ts Constituerede foget et almindelig Leedingberg og Sageting for helgøe tingstedtz almue udj Langesund hvor da Retten blef bethiendt af interims Comtterit Sorenskrifver Asmus Rosenfeldt, samt - - - - -, Ifver haagesen Sandver, - -, alle Edsvorne LaudRettis Mend,

Justisprotokoll Helgøy 1715

Haagen Ifvers: Sandvær var og til dette ting Indstefnet for Ecteskabs bøder Med lisbet Povelsdatter. hvilche Personer ej Eftter stefnemaal til dette ting har villet Mødt. Thj forreleggis dennem laudag til Neste ting at Møde og svare til Sagen, eller og at have skade for udeblifvelse.

Justisprotokoll Helgøy 1716

Haagen Ifvers: Sandver og lisbet Povelsdatter var Indstefnet for Ecteskabs bøder det benefnte haagen Ej kand fragaa, som sielf her var tilstæde, thj er derom afsagt: Haagen Ifvers: og lisbet Povelsdatter for Ecteskabs bøder Med processens omkostning tildømmis at betale Med ? 3 rdr: 3 mk: 8 sk:

Justisprotokoll Helgøy 1718

En bøxselsædel udstedt af hans hansen haarsens, til Niels Sifvers: ? 1 vogs lejhe udj Sandvær, som ifver haagensen Er fra døet, hvis Enche hand igien har bekommet var datterit d=16 Octobr: 1716.

Matrikkel 1723

SANDWÆRNiels Siversen
Søren Haagenssens Encke

Justisprotokoll Helgøy 1736

   Eftter spurde fogden om dend selforstre kahrl hans hansen udj Helgøe tingstæd. som udj 1734. aars huusmands skatte læg, at hand da haftte sit tilhold i Sandvær hos hans Sørensen og vinteren 1734 været paa fiskeriet udj findmarken om hand derfra er tilbagekommet her til fogderiet.
   Hvorpaa lænsmanden svarede at hand var her til fogderiet igien kommet, og at hand Eftter fogdens ordre har betalt sin sielfoster kahrl skat, som Nu ved Sommer tinget 1736 er bleven fogden betalt.

Justisprotokoll Helgøy 1738

   Hans Hansen af Sandvær, og Mette Ifversdatter ibid: Er begge indstefnet til dette ting for begaaet lejermaal tilsammens,
   De indstefnte blev paaraabt Men befandis iche her ved tinget tilstæde; hvorforre sagsøgeren Sr Michel Hvid var begierende laugdag motte dennem forreleggis til Næste ting. Eragtet.
   Denne Hans Hansen og Mette Ifversdatter som er befunden at have bagaaet løsagtighed og auflet barn tilsammens, og nu iche til dette ting eftter stefnemaalet har indfundet sig her for Retten; saa forrelegges de begge laugdag til Næste ting at møde eftter stefnemaal, og samme sin Sag at tilsvare, da der uden lenger udsettelse skal vorde dømt der om.

Justisprotokoll Helgøy 1741

Ved Retten var Fogden Sr Andreas Tønders fuldmegtig tienner Mons'r: Knud Aslou Nær værende, som sagde at ved de hans Principal fra det høy lovlige Cammer Collegie tilhænde kommen Antegnelser udj hans for aar 1738 aller underdaniste aflagde Regnskaber, reqvireres ting attest hvor med hans hansen som i det Nest forrige Aar ? 1737 udj sielv forster karle skatte læg for sielv forster karl har været anførdt sig det aar 1738 ærnæret haver saasom hand samme aar, for sielv forster skat af skatte læget Er udeladt, var alt saa herom almuens oplysning og sande svar begierrende; Hvorpaa de svarede: at denne omspurde hans hansen blev i aaret 1738 giftt med Niels Siursen Sandværs datter, hvor hand som en Inderste sig hos ham opholdt og ærnærede sig som andre fattige folch med fiskeri, saa hand iche for det aar nochen Selfoster skat, kunde eller burde betale, her om var Aslou tingsvidne begierende.

Justisprotokoll Helgøy 1742

"Niels Siursen Sandvær" vitner i retten om stykkingen av en død hval som drev i land ved Melvik.

Justisprotokoll Helgøy 1744

   Christen Christens: En Egte giftt Mand udj Scharsfiord var til dette ting Indstefnet for begaaet lejermaal Med Enchen Siri Stephensdatter udj Sandvær. Begge Møtte for Retten og tilstod Stefnemaalet.
   Ombuds Manden som Sagsøgere tilspurde Dem om de har aulet Barn tilsammen Dertil de svarede Ja, og fremviste samme Barn her for Retten som var et drengebarn og at det heder Stephen, og at det der 7 uger gammelt
   2det tilspurdt Begge Personer hver i sær om der er Nogen tvil udj denne sag, om iche qvindfolchet Siri Stephensdatter udlegger Christen Christens: Skarsfiord til Barnefader til dette sit u=Egte barn, og om hand iche tilstaar at være fader til samme u=Egte Barn.
   Hertil svarede hun Christen Christens: er hendes Barns fader, Hvilchet og hand sielv tilstod saa at være.
   3die: tilspurte Sagsøgeren dennem om de haver staaet skriftt for deris forseelse. Derpaa de begge svarede, at de hellig trefoldigheds Søndag Nestleden Begge tillige stod aabenbarre Skriftte udj Tromsøe Kirche.
   4de tilspurdt Christen Christens: som En skattebonde i tingstedet, om hand er giftt eller u=giftt Mand. svarede dertil, at hand er giftt, og hans kone heder Dorthe Sørensdatter, og lever Endnu, og var giftt med hende da leiermaalet skeede,
   5te Tilspurdt qvindfolchet Siri Stephensdatter om hun er giftt eller udgiftt? derpaa svarede hun at være Enche, og at hendes Sal: Mand hede hans Sørens: og bode udj Sandvær, og Er paa 3de aar siden hand var døed.
   6te tilspurdt ved hvad leilighed eller Anlednig de erre komne udj denne leiermaals forseelse, dertil hand svarede at da hand laae til udroers udj hendes huuse udj sandvær, da er dette leiermaal skeedt, hvilchet hun tilstod
   7de tilspurdt hvor lenge de da har holdt samme u=teerlige lefnet, svarede hand at det iche har været lenger End den u=lychelig tiid som var 8te dager for Olai dag 1743, det samme hun og tilstaar.
   Sagsøgerens OmbudsMand eftter saadan sagens beskaffenhed, og da ingen Anden oplysning var at faa, satte i Rette, at hand som en Egte giftt Eftter loven Maatte Dømmes til strav paa yderste formue, og qvindfolchet til sine leiermaals bøder, og om iche formue Er til bøderne, de da at Maatte straffes paa kroppene, og for videre forargelse at forekomme, de da i anledning af loven Maatte tilholdes, at forføye sig fra hver Andre ud af kirche Sognet, hvor paa Dom var begierende. Dertil De svarede Intet at have derimod at Indføre.
   Sagen opsettes til Doms til i Morgen Da de kand Møde for Retten at anhøre Dom.

Udj Christen Christens: og Siri Stephensdatters Sag saaledes dømt og afsagt.
   som disse for sagen Indstefnte Personer Christen Christens: og Siren Stephensdatter, her for Retten sielv haver tilstaaet, at de udj løsagtighed haver auflet Barn tilsammen, og det af sagen er beviist at hand Christen Christens: er en Egte giftt Mand der haver sin Egte hustrue Enda i live, Hvorforre hand for dette sit horeries begaaelse tilfindes eftter lovens 6te Bogs 13de Cap: 25. art: at bøde eftter sin yderste formue, og i fald at hans boe iche skulle tilstreche 24 rdr: eftter forordningen, Da i mangel af den fulde betalning straffes hand paa kroppen Med at staa udj halsjernet ved tromsøe kirche 2de: Søndager Naar kirche tiennesten der forRettes, En time for og En time eftter tiennisten, udj denne processes omkostning betaler hand med 4re mk:, Belangende qvindfolchet Siren Stephensdatter der er befunden udj løsagtighed Med denne giftt Mand Christen Christens: haver aulet Barn, saa bliver hendis bøder derfor at betale ? 6 rdr:, og udj Mangel af betalningen tilfindes hun at staa udj halsjernet ved Tromsøe kirche En Søndag Naar tiennesten der forRettes, En time for og En time Eftter tiennisten.

Eftterskrefne DanneMend Blev tilNefnt at betienne Retten udj tilkommendes Aar - - - - -, Niels Siursen Sandvær, - - hvilche alle forrelegges at Indfinde sig for Herr Lauvmand eller hans beskichede til at aflegge deris Eed. hvor eftter de kand betienne Retten.

Justisprotokoll Helgøy 1745

et Skibs ? Roer som Niels Siursen Sandvær har funden, hvorom hand fremkom for Retten og forklared: at hand i Høst 1744 fandt et Skibs Roer paa sit eget Land Sandvær hvor af hand har aftaget Jernet og ført med sig her til tinget, som her for Retten blev Vejet og befandtes at være 6 w: 1 p:, samme blev af Mænd Vurderet for 4 mk 8 sk vogen, dereftter blev det opbuden om nogen ville kiøbe det for den priis som er sat derpaa, men ingen bød meere derfor end Stifttskriveren Sr: M: Hvid som blev solt dem høystbydende til 4 mk 8 sk vogen, er ? 4 rd: 4 mk 8 sk, deraf bekom beirgeren Niels Siursen 1/3 part som er 1 rd: 3 mk 8 sk: hvilke penge 1 rd: 3 mk 8 sk blev Niels Siursen her for Retten Leveret, af fogden, Viidere Vrag var ikke funden her i Tingstedet. her om bekom fogdens Tingsvidner.

Konfirmert 1759

Bosted År Fornavn Etternavn Alder
Sandvær1759RasmusHansen18
OBS: Bare et fåtall av konfirmantene er innfört med bosted i kirkeboka, så registreringen er ikke komplett.

Justisprotokoll Helgøy 1760

   Hermand Hansen Sandvæhr mødte for Retten, og tilkiendegav, hannem tilligemed sin broder Rasmus Hans: som ere begge myndige, at være tilfalden en arvepart paa Summa = 133 rd 1 mk 13 1/2 sk, efter afdøde Mætte Siversdr: i Bergen, som var Enke, boende i Drægen; samme benævnte arvepart kand ikke blive disse arvinger udleveret førend de bevise sig at være retmæssige arvinger dertil; hvorfore Niels Siursen Sandvær, Haagen Iversen Meelvigen og Hans Andersen Brevigen mødte for Retten til forklaring derom, hvilken deres forklaring skeede under Eeds afleggelse, efter at de vare advarede fra MeenEed.
   Niels Siursen Soer med opragte fingre at den afdøede Mætte Siversdr: var Hermand Hansen og Rasmus Hansens Faders Søster, og at hand var bekient med bemte: Mætte Siversdr: og var ofte i hendes huus i Bergen. hendes broder som var Hans Hans: Siverts: var Fader til disse tvende brødre Hermand og Rasmus, kom her til landet i sine unge aar, blev siden efter nogle aars forløb gift med Mætte Iversdr: Sandvær, som endnu lever, hvormed hand avlede de tvende Sønner som benævnt er, videre forklaring kunde Niels Siurs: ikke giøre herom. Haagen Iversen Meelvigen, fremstoed for Retten, og under Eed forklarede det samme som Niels Siursen, at hand var bekiendt med afdøde Mætte Siverts: boende i Drægen i Bergen, at hun hafde en broder Naul: Hans Hans: Siverts: som hand selv førte her til Nordland i sine unge aar, blev siden gift med Mætte Iversdr: Sandvær som endnu lever, med hvilken hand avlede de tvende benævnte Sønner, Hermand Hans: og Rasmus Hans: saa at den bente: Mætte Siverts: var disse børns Fader ? Søster. Hans Anders brevigen fremstod for Retten, og under aflagde Eed forklarede det samme som forskrevne tvende Mænd, H? at hand kiendte Mætte Sivertz i Bergen at hand ikke andet veed end Hans Hans: Sivertz var hendes broder, og at denne Hans Sivertz var Fader til Hermand Hans: og Rasmus Hansen. vidre vidste hand ikke at sige. Herom vare disse arvinger.
   Tingsvidne begierede til at erholde deres arvepart i Bergen.

Konfirmert 1768

Bosted År Fornavn Etternavn Alder
Sandvhær1768PederHansen21
OBS: Bare et fåtall av konfirmantene er innfört med bosted i kirkeboka, så registreringen er ikke komplett.

Folketellinga 1769

GårdsnavnFornavnEtternavnStillingAlderKommentar
SandvhærKristenKristens.bruker36
SandvhærRandieKlausd.kone50
SandvhærNilsNils.barn17
SandvhærClausNils.barn8
SandvhærHansNils.barn7
SandvhærKristenKristens.barn3
SandvhærEvaNilsd.barn20
SandvhærPederHans.tjener28

SandvhærMetheIversd.enke60
SandvhærRasmusHans.barn33
SandvhærOleOls.tjener51
SandvhærAnneSvendsd.tjener10

Folketellinga 1801

Sandvæhr
FørenamnEtternamnHushaldstatusAlderSivilstandYrkeKjønn
KristenKristensenHusbonde35Begges 1ste ægteskabFæstebonde og fiskerM
JohannaHaagensdtrHustrue24Begges 1ste ægteskab K
Rasmus Søn2 M
KarnelisAndersenFoster søn7 M
LisbethSamsonsdtrTieneste kone60Enke 1. gang K
KristenKristensenInderst og husbondens fader60Enkemand 1 gangUnderholder sig med fiskerietM
OleAndersenFoster dreng14 M

Gårdsmatrikkelen 1838

Bruksnr Løpenr Bruksnavn Eiers navn Skyld i Daler-Ort-Skilling Gammel skyld Merknad
49252SandværPeder Sørensen0-4-8-01 Vog Fisk
49253SandværPeder Albrigt0-4-8-01 Vog Fisk

Folketellinga 1865

Sandvær, 252, 253
Stort kveg: 2, Svin: 1, Poteter: 1
Christen A. Christensen, hf, Fisker Husmand, g, 33, m, Karlsø Pr
Karoline G. Gundersdatter, hans Kone, g, 26, k
Katrine Michelsdatter, Hans Moder, e, 79, k, Sverige
Edvart M. Gabrielsen, Til Oppfostring, ug, 7, m, Karlsø Pr
Anna B. Christensdatter, hos Faderen, ug, 3, k
Erika L. K. Christensdatter, hos Faderen, ug, 1, k

Matrikkelen 1886

Gårdsnr. 100 Bruksnr. 1: Sandvær/Sandvær - Hans Jakobsen
Gårdsnr. 100 Bruksnr. 2: Sandvær/Sandvær - Hans Jakobsen

Matrikkelutkastet 1950

100Sandvær
1Sandvær1 mark 31 øreJacob Carl Jacobsen
2Sandvær1 mark 27 øreJacob Carl Jacobsen

Tromsøysund bygdebok - et dugnadsprosjekt på Internett
Besøkere online:   ¦   Besøkere i dag: