"
TB


Gårdshistorie:
Om gårdshistorien

Gårder:
Andersdal
Bakkejord
Balsnes
Bentsjord
Berg
Bjørkenes
Bjørnslett
Botn
Brattfjell
Breivika
Brokskar
Bårdsvik
Eidjord
Ekkernes
Engvik
Erikjord
Fagerbukt
Fagerelv
Fagernes
Finland
Finnes
Finnkroken
Gjøssøy
Grindøy
Grøtfjord
Grøtnes
Gåsvær
Hanslarsanes
Havn
Hjellnes
Holmeslett
Hundbergan
Håkøy
Jamteby
Jøvik
Kaldslett
Kalvebakken
Kiberg
Kobbevågen
Kraknes
Kraksletta
Kristofferjord
Krokelv
Kvalnes
Kvitberg
Kårvik, Nord
Kårvik, Sør
Langnes
Larseng
Laukslett
Laukslett
Laukvik
Lavold
Lyfjord
Lyngøy
Marcelisminde
Marislett
Mellomjord
Melvik
Mjelde
Moldnes
Mortensnes
Movik
Musvær
Måsvik
Nordhella
Oldervik
Ramfjordnes
Risøy
Rottenby
Røsnes
Sandnes
Sandnes m. Puskevik
Sandvik
Sandvær
Skarsfjord
Skavberg
Skittenelv
Skognes
Skogvik
Skulgammen
Skulsfjord
Sletta
Snarby
Sommerlyst
Sommerset
Sparebanken
Stakkevoll
Steinbakkjord
Storelv
Storsteinbukt
Storsteinnes
Strømsbukta
Strømsgården
Svarvaren
Sørhella
Tisnes
Tommasbakken
Tommasjord
Tromsdalen
Tromsea
Tromsø prestegård
Tromvik
Tronjord
Tømmernes
Tønsnes
Tønsvik
Tønsås
Vengsvik
Vengsøy
Voldelv
Vågen
Vågnes
Vågsøy
Zakariasjord

Presentasjon:
Hvorfor
Hvordan
Hvem

Historie:
Steinalderen
Jernalderen
Vikingtiden
Middelalderen
1600-tallet
1700-tallet
1800-tallet
1900-tallet

Annet:
Kirka
Tinglag
Skoler/undervisning
Helsevesen
Kommunikasjon
Botanikk
Geologi
Kart

Kontakt:
Gjestebok
Adresser

eXTReMe Tracker
 


Tromsøysund Bygdebok

Tromsø prestegård

Forfatter av gårdshistoria ønskes.


O. Rygh: Norske Gaardnavne

119. Tromsø Præstegaard. -- Tromsøe Præstegaard og det lille Kobbeveide i Rafnefiord og Ring Elven ved Røsnes 1723. Om Rafnefiord se GN. 24. Ringelven er Elven fra Ringvatnet, som falder ud ved Røsnes (GN. 110); jfr. under "Forsvundne Navne".

-- GN. 115-125 ligger paa Tromsøen.
Vis større kart

Skattemanntallet 1670

Trumßens Præstegaard Schylder - 2wogr:
Huilchen Sognepræsten Hr Niels Breedahl Nyder och Bruger Frj.
Hußmands Schatt. I forschreffne Tingsted
Haldor Olßenn Borgen ½ort.
Jan Raßmußen Borgen ½ort.
Christopher Gunderßen Stor Jord 1ort.
Selfoster Karle. I. Bemelte Tingsted.
Matiias Christenßen Stor Jord ½Rdr.

Manntallet 1702

Opsidernes eller Leylendings Stand og Vilkor.Gaardenes eller Platzernes NavneOpsidernes eller Leylendings NavnDeris AlderDeris Sønners Navne og hvor de findesDeris Aar og AlderTieneste Karle eller DrengeDeris Alder
Proust ofr Sennien og TromsöenTromsöen Prouste ResidentszHr. Oluf Oudensen (Thuelsius)64Knud Olsen22Ole Larsen32
Niels Olsen16Ole Jonsen22
holdisz til Bogen og med förste at afreyse. Den förste en liden Handelfosterbörn
Jacob Arnesen12
Torgier Larsen8
Lars Hansen4

Her Effter Specificeris Huuszmend og derisz
familie som i Tromsöe Sogn findisz:

Opsidernes eller Leylendings Stand og Vilkor.Gaardenes eller Platzernes NavneOpsidernes eller Leylendings NavnDeris AlderDeris Sønners Navne og hvor de findesDeris Aar og Alder
Udarmede Eere alle diszeTromsöenEnchen KarenErich Jonsen18
Ole Nielsen65Ole Olsen16
Jensz Olszen34

Justisprotokoll Helgøy 1721

"Henrich Kield thiennende hos Prousten i tromsen" nevnes som vitne.

   Ærværdige Hr Niels Tulesius udj Tromsøe hafde til dette ting ved Bodelensmanden Niels lemming ladet Indstefne Hemming og hans broder Hendrich begge tilholdende paa Sannes. og det formedelst de har modsagt ej at vil betale de ? 9 rd: 1 mk: 8 sk: som de inden tinge Er ver lagt for at svare, udj de aaringer Sal: Hr Olle Outers:? levede, hvilche penger hand til fogden har betalt.
   Dend Indstefnte møtte iche, ej heller nogen paa deres vejne.
   Citanten loed ved Bondelensmanden producere 2de Regninger af fogden Tønder udsted dend første af 29 Juny?1718. og dend anden af dato ? 21 Juny 1717, hvor af erfares at hemming Rønnelsen udj de aaringer 1717 og 18 skal vere lagt udj sielfosterskat ? 4 rdr: og i dagskat ? 1 dr: 1 mk: 8 sk: ligeledis hans broder Hendrich i samme aaringer at vere lagt for sielvfosterskat ? 4 rdr: Videre proponerede hand at Eftter som hand maa betale disse deris skatter til fogden, saa paastaar hand at de uden nogen ophold maa vorde tildømt hannem igien at betale, med processens omkostninger hvorpaa hand vil forvente Rettens afskeedelse.
   Saaledis dømt og afsagt.
   Hemming Rønnelsen, og hans broder hendrich Som inden tinge Er vorden lagt og taxcerit udj de aaringer?1717 og 18 i dagskat og sielvfosterskatt, alt opløbende til penger ? 9 rdr: 1 mk: 8 sk: tilfindis Straxsen ved denne doms anvisning, at betalle til ærværdige Hr Niels Olsen ofvenmelte 9 rdr: 1 mk: 8 sk: tillige med udj processens omkostninger ? 2 rdr: Eller og at lide Namsudleggelser derfor udj, deris Ejendes Midler hvor de findes, alt under adfær Eftter loven.

Justisprotokoll Helgøy 1723

   Stifttskriver Sr. Michel Hvid, haftte tildette ting ladet Indstefne Knud Olsen af Tromsen og Morten Reesen af Langenes for hvis de paa deris Sal: faders Hr. Olle Oudens: vejne Er skyldig til Sal: Erich Blixses Sterboe for Stifttskriver løn af Tromsøe Kirche benente personer Møtte iche. derfor dennegang afsagt.
   Som Knud olsen og Morten Reisen til dette ting Eftterstefnemaalet har villet møde, saa forreleggers dennem lauddag til Neste ting at Møde og til sagen at svare eller og at have skade for udeblivelse, saa som da Eftter forrefinde beskaffenheder skal feldes dom i sagen.

   Karen Isachsdatter, thiennende paa Tromsøe Præstegaar, var til dette ting indstefnet for begaaet leieermaal med en ungkarl Haldor Svends: samme sted thiennende. Mens Nu er her fra fogderiet afRømt.
   Paa qvindfolchets vejne Møtte hendis Nu værende hostbonde, Jacob Jens: laudvold, som sagde hun iche at vere noget Ejende til bødernes Erleggelse. Hvor da Dommeren tilbøed paa 2de Aar til vedkommende at betale hendeis bøder og derfor hun at indstige i hans thienniste, hvormed vedkommende var med fornøjet. herom afsagt.
   Denne Karen Isachsdatter som befindis at have udj løsagtighed aulet børn med Med dend bortRømte haldor Svendsen, da begge thiennende paa Tromsøe Præstegaar. thj bør hun her denne sin bedrefne løsagtigheds gierning derfor Eftter loven bøde, 6 rd: som henfalder til fattige PræstEncher og Eftter aftale her inden Retten blive Sorenskriveren Rosenfeldt, ansvarlig paa samme pengers erleggelse paa 2de aar at betale, hvorimod hun straxen indstiger udj hans thienniste.

Justisprotokoll Helgøy 1725

   Peder halfvorsen forhen thiennende velærværdige Hr. Henning Junghans paa Tromsøe Præstegaard, samt og Marite larsdatter thiennende sammested, vare begge til dette ting Indstefnet for begaaet lejermaal tilsammens.
   bente. Peer halfvorsen møtte og tilstoed gierningen og beRetter at de iche Ecter hver andre, hvornest Retten tilspurde ham hvad hand haffte til sine bøders Erleggelse, dertil hand svarede at hand iche var noget Ejende.
   her imod deris ærværdighed var paastaaende, at hand motte hendømmis til fæstningerne at opthienne der sine bøder, som Er tilhørende de fattige PræstEncher herom afsagt,
   Denne Peder halfvorsen som befindis udj løsagtighed at have aulet barn med marrite larsdatter, imedens de thiente paa Tromsøe Præstegaar hos velErværdige Hr. henning Junghans, og da de Ecter hverandre tilfindis da derfor hand at bøede til PræstEncherne ? 12 rdr. Effter loven og Effter som hand beRetter, iche dertil meget at vere ejende til betalningens Erleggelse, Saa hendømmis hand da til festningen i Bergen at arbejde saa lenge til bemelte hans fulde bøder Er afbetalt med paaløbende omKostninger med hans persoen derhen at forskaffe. belangende qvindfolchet, da bliver hendis bøeder ? 6 rdr. som iligemaade er forfaldet til PræstEncherne; som hun med sin thieniste hos deris velverdighed Prousten, har at indstige og der at forblive saalenge tilsamme bøder dermed ere opthiente.

   Susanne Andersdatter Nu tilholdende hos Niels tostes: huusmand paa Tromsøen, var til dette ting indstefnet for begaaet lejermaal imedens hun thiente Antonio bogøe, med En ungKarl Beenjamen N: som forleden sommer af Rømte her fra fogderiet.
   dette gvindfolch Møtte iche, Ellers beRetter laudRettet dette at verre dend andengang hun sig i løsagtighed haver aulet barn, saa og beRettes hun indtet at vere Ejende til bødernis erlegges.
   herom dennegang afsagt.
   Som dette løsse qvindfolch befindis dette at verre dend andengang hun udj løsagtighed har auflet barn, det ene Effter dend anden med særdelis personer, og hun intet til bødernis betalning er ejende. saa tilfindis hun da at staae udj halsjernet ved tromsøe kirche 2de Søndager imedens gudthienniste der forholdes.

Justisprotokoll Helgøy 1727

Jonas Svenche boende paa Tromsøen var til dette ting indkaldet, for hans u=barmhiertighed, at hand iche ville hielpe og Ræde Sal: Søren Olsen og hans Broder Peer Ols:, som udlycheligen kuldseiglet sig strax udfor der Jonas Svenskee, var boende, da Eftter at sagen inden Retten var Nøje exsaminerit Eftter parternis forklaring, blev det overtydet bente: Jonas Svenske at hand Endelig noch kunde have verret disse ind komne folch til hielp, saa dend bortkomne Sal: Sørensen da vel var at formode at kunde vordet bierget, haftte denne hans u=Christelig og u=barmhiertighed iche verret aarsag til dend bortkomne Sørens. døe, hvorforre bemelte Jonas Svensche som saa u=Christelig iche har ?? bevist sin hielp udj sin Næstes stoere livsNøed og iche har villet verret dennem til nogen frelse i Ringeste maader, bør derforre straxsen ved føre sin hiemkomst her fra tinget, at forføje sig her fra, og til Sverrig hvor hand er kommen fra. saa som det her Eftter iche Er tilstædeligt hand her iblandt os maa forblive.

Justisprotokoll Helgøy 1728

Jeremias Fienschouv, haftte til dette ting ladet indstefne lars snicher Nu tilholdende paa Tromsøe Prestegaar, og det for 1 tønde mel hand skal have laandt ham.
bemelte lars snicher møtte iche thj blev hannem da forrelagt lauddag til Neste ting at møde, sagen at tilsvare, eller og at have skade for udeblivelse saasom da Endelig dom i sagen vorder faldet.

Justisprotokoll Helgøy 1729

Udi Helgøe tingstæd var det aar schippere disse, Nemlig Jeremias Elias: paa Qvitnes, Morten Sørens: Bachebye, hans hans: paa Elvevold, Jan Vormhuus paa Rødgammen og Knud Olsen paa Tromsen, hvilche samtlige 5 schippere holdt hver En bøydefars Jegt for Helgøe tingsteds Almue. Videre forklaring om samme postes indhold vidis iche at kand meddeles.

Justisprotokoll Helgøy 1730

   Jon Povels: Nu thiennende hos Prousten i Tromsen og Olive hansdatter af stoersteennesset vare begge til dette ting indstefnet for begaaet leiermaal hvilche Personer iche møtte, hvor da deris vel ærværdige Herr hemming Junghans, som ved tinget var tilstæde berettede de begge for samme forseelse haver staaet obbenbare skrift.
   hvornest Herr Michel Hvid, som til sagefaldet paa sit herskabs veine var berettiget, var paastaaende, deris fulde bøder Efter loven, Eller og at lide straf paa kroppen i mangel af betalningen, Her om afsagt.
   Saasom det befindis Jon Povels:, og Olive hansdatter de at have begaaet leiermaal tilsammen, og derfor begge at have udstaaet kirchens desciplin med obenbare skriftemaal og Sagsøgeren er paastaaende dom Efter loven, saa tilfindis da Jon Povels: derfor at bøde ? 12 rd: eller i mangel af betalningen at stande 2de: Søndager i gabestochen ved Tromsøe kirche. og qvindfolchet Olive hansdatter, at bøde ? 6 rd:, Eller derfor at stande 1 Søndag i halsjernet ved tromøe kirche. Naar Guds thienniste der vorder forrettet.

Justisprotokoll Helgøy 1738

"Anniche Jonasdatter som er hos hendis forældre Jonas Svenche og er huusmand paa Tromsøen" vitner å tinget.

Justisprotokoll Helgøy 1742

   En Ung Persoen af Nafn Petter Niels: som er niels tostesens Søn, huusmand i Tromsen, og Margrete Pedersdatter tiennende hos bemte: Niels tostes: De var til dette ting Indstefnet for begaaet lejermaal tilsammen.
   De Indstefnte Blev paaRaabt men befandes iche her ved tinget tilstæde. ej heller Nogen paa deris vejne.
   hvorpaa StefnesMendene Blev fremkaldet og da fremkom Niels Olsen qvæn Andersdal, og beRetter at hand tilligemed Haagen Goutesen Kalslet haver lovlig Indstevnt de her for sagen tvende Personer, til dette ting at møde. sagsøgeren var paastaaende forleg til Neste ting at møde.
   Denne gang eragtet, Eftter som Petter Niels: og Margrete Pedersdatter iche til dette ting eftter lovlig stefnemaal haver Indfundet og sin sag at tilsvare; saa forelegges De Eftter lovlig stefnemaal til Næste ting at møde, saafremt de iche vil have skade for hiemmesidelse, Da derom sagen skal gives Endelig Dom.

   Daniel Hansen Elvevold hafde til dette ting ladet Indstefne Anders Andersen qvæn tilholdende i Tromsen, og det for hand iche eftter sit kom til Daniel da hand sende sine folch til ham i Tromsen for at arbejde paa hans Jegt.
   Den Indstefnte befandis iche her ved tinget at være tilstæde. ligeledes beRettede lensmanden Daniel hans: at hans Stefnings iche Nu var her ved tinget tilstæde. Denne gang Eragtet. Efttersom den Indstefnte Anders qvæn iche haver befunden sig at svare til sagen; saa forrelegges hannem lovdag til Næste ting eftter lovlig stefnemaal at Møde. til hvilchen tiid denne sag opsættes.

Justisprotokoll Helgøy 1751

Hans Hans: og Søren Hans: Selnes haver ladet til dette Ting indstevne Hans Simons: boende paa Tromsøen, angaaende en desput dennem er imellem om nogen fisk, de skal have leveret bemte: Hans Simonsen at sælge i Bergen, som de siger at have været 17 voger, men hand har ej giort dennem Regnskab for meere end 7 voger, dend indstevnte Hans Simonsen mødte ikke ej heller nogen paa hans veigne; thi blev Stevnevidnerne Niels olsen Ravnefiord og Torlev Eriksen Viigen fremkaldede for Retten, som forklarede at de for over 3 uger siden haver stevnet bemte: Hans Simons: til dette Ting og for denne Sag. thi blev den udeblivende givet laugdag.

Justisprotokoll Helgøy 1752

Paa Justitiens veigne var til dette Ting indvarslet en tøs Naunl: Sigtrud olsdr, tienende hos Hendrik Rynilds: paa Stranden, for et mistænkelig levnet med en ægte mand ved Navn Jonas, boende paa Tromsøen, tillige var og indvarslet hendes husbond og Madmoeder som har ej villet skille sig af med hende, paadet hun kunde komme saa langt afvegen at hun og den bent. (benefnte) Jon ej skulle fremdeeles leve mistænkl. sammen af traadsighed forholt hende hos sig imod Præstens ofte giorde advarsler. Personerne efter paaraab mødte ikke, men stevne vidnerne Povel Lars Lavold og Torlev Eriks: Tønsvigen mødte og afhiemlede at de bent. (benefnte) Personer haver faaet lovl: Kald og varsel? thi bliver de udeblivende givet Laugdag.

Konfirmert 1756

Bosted År Fornavn Etternavn Alder
Stranden1756JørgenHendricsen16
OBS: Bare et fåtall av konfirmantene er innfört med bosted i kirkeboka, så registreringen er ikke komplett.

Konfirmert 1757

Bosted År Fornavn Etternavn Alder
Tromsøe??1757DorotheaOlsdtr16
OBS: Bare et fåtall av konfirmantene er innfört med bosted i kirkeboka, så registreringen er ikke komplett.

Justisprotokoll Helgøy 1757

Velærværig hr. Bødker, Cappelan til Tromsen og Helgøen, fremsendte en Skrivelse her til Retten, hvorudi hand beklager sig det hand for kort tid siden haver været antastet med beskikkelse af en vis Person, de beskylder hr. Bødker for at skulle have paatalt beskikkeren noget i hans fraværelse som kunde sigte til hans fornærmelse; og var hr. Bødker samtlige almuens svar begierende, baade af Tromsøen, saavelsom af Helgøens annex, som her søger Ting, om de nogen sinde haver hørt at hr. Bødker enten i samqvæm, eller ved anden leilighed kand have hørt at hand har brugt ord og talemaader som kunde sigte til nogens fornermelse? hvor paa blev svaret, efter Spørsmaal; at de aldrig har hørt eller fornemmet saadant af hr. Bødker, ved nogen Leilighed, men de takker hannem meget mere for hans smukke opførsel baade i Embede og levnet, saa at det er langt fra det de kand sige andet om hannem end det som got og anstandigt er.

Konfirmert 1758

Bosted År Fornavn Etternavn Alder
Stranden1758MarthaEricsdtr16
OBS: Bare et fåtall av konfirmantene er innfört med bosted i kirkeboka, så registreringen er ikke komplett.

Justisprotokoll Helgøy 1759

   Provstinde Mejer i Tromsen hafde til dette Ting ladet indstevne Hans Glad med sin Hustru Ellen Rasmusdatter boende paa Sandnes, angaaende en omtvistet Souv som bemte: Hans Glad og Hustru sig har vedkiendt og dog skulle være Provstinden tilhørende.
   Paa Sagsøgerindens veigne mødte Sr: Lindgaard som begierede Sagen i rette. de indstevnte mødte tillige, og kunde ej negte at dend i rette fremlagde skriftlige Stevning som læst blev og i Acten vorder indført, var dennem lovlig ankyndiget. Til oplysning i denne Sag, var nævnt i stevnemaalet som vidne, Erik Nielsen og Ingebore Pedersdr: Kalsletten, Hans Kiil Langenes, Kirsten Mogensdr: Langenes, Kirstine Eriksdr: Tromsen og Kirsten olsdr: itm, som alle mødte for Retten, undtagen Erik Niels: som er Syg. derpaa blev de mødende vidne for Retten fremkaldet og Eeden for dem af lovbogen oplæst, samt formanet at vidne sandhed. Dend omtvistede Souv hafde Sagsøgeren ladet bringe levende her paa tinget og var Kirstine Eriksdatter's vidne under aflagde Eed, at Souven tilhører hendes Madmoeder Provstinden, at hun har faaet den hos Erik Niels: Kalsletten afv: aar om vaaren, og om Sommeren afv: aar blev Souven borte i marken, blev befalet af sin madmoeder at søge efter den og fandt den blant Hans Glads Creature, hvor hun tog den til sig og bringede den hiem til sin madmoder. nogle dager derefter kom Hans Glad til Tromsen og ville tage samme Souv tilbage, men formedelst de vedkiente sig Souven, fik hand den ikke, vidnet siger at før Souven kom bort, var den umærket, men siden da hun fandt den var den mærket paa det ene øre. siger: at da hun tog Souven fra Hans glads Creature, var Hans glads tieneste pige Kirsten Mogensdr: nærværende og tilstod at det var ikke hendes Husbonds Souv, men mærket paa Souven blev ej dengang omtalt, siden vidnet ej gav agt paa noget merke. videre var ikke at spørge dette vidne, blev saa afskediget for Retten. ? Kirsten olsdr: forklarede under Eed, at hun ikke var med at hente Souven hiem, men hun var tilstæde da Hans Glad var i Tromsen og ville hente Souven tilbage, og beretter at Hans glad siger: at hand gaar efter sit mærke, og der hand finder sit mærke, tager hand Souven. vidnede, at det er selv samme Souv som hendes madmoeder tilforen hafde faaet hos Erik Nielsen Kalsletten, og er nu her frembragt til des fastere? vidnesbyrd for at see at det er den samme omtvistede Souv. siger at Hans Glad og hans Kone var atter siden i Tromsen i Præstegaard og brugte nogen allarm og skenderie angaaende samme Souv, men hvad ord der falt, kunde vidnet ej rettelig mindes at forklare. videre forklaring kunde vidnet ej giøre derom. blev saa afskediget.
   Kirsten Mogensdr: som nu tiener hos ole Hans: Findnes, hendes Eedelig vidne om denne Souv, var saaledes: at hun var lidet kient med Hans Glads Creature og hafde kort tid været hos ham i tieneste derfore ikke kunde sige enten det var en fremmed Souv eller ej, og ikke vidste heller hvormange Souer Hans Glad hafde, men efter andres sigende, lod hun Provstindens pige annamme Souven med sig da hun som foran melt, kom og ledede efter Souven, siden hun hafde hørt at det skulle være en Souv fra Præstegaarden. da hun kom hiem til Sandnes med Creaturene talede hun om at Provstindens pige hafde været efter Souven, og hørde hun da af hans Glad og hans Kone at de ville hente denne Souv tilbage, og siger at det er den samme Souv som nu er frembragt her paa tinget. derpaa blev hun tilspurt om hun saae med sin øyne at hendes Madmoeder neml: Hans Glads Kone, med sin egen haand mærkede denne omtvistet Souv som nu er her for Retten? svarede: at hun saae at hendes da værende Madmoeder Hans Glads Hustru mærkede selv samme Souv som nu er her for Retten. Souven hafde den tid 2de tvilling lam, et Rød lam og et hvidt lam, disse lam blev tagen fra Souven, det ene lam gav hun til Hans Kiil og det andet gav hun til Peder Jens: paa Skiulgammen. videre forklaring kunde man ikke faae af hende til denne Sags oplysning.
   Hans Kiils vidne under Eed var ikke anderledes end hand hafde faaet et lam til foræring hos Hans Glads Kone, men andet veed hand ikke at forklare om denne Sag.
   Ingeborre Pedersdatter Kalsletten, som er et hiemmels vidne i denne Sag, aflagde sin Eed paa sandhed at sige. blev tilspurt, om hun har ladet Provstinden i Tromsen faae den omtvistede Souv hos sig, og om det er den selv samme Souv som nu er her tilstæde svarede: at det er den samme Souv som var hendes opfødning, og Provstinden fik samme Souv hos Ingebore Pedersdr: afv: aar om vaaren, men den var da ikke mærket, hafde ej heller lammet, men gik med lam, og siger at hun sagde til Provstinden at Sauven var med lam, og var vant til at have tvillinglam, bekræftede paa sin aflagde Eeds sandhed at det er selv samme Souv som er nu bringet her for Retten. videre var ikke at spørge hende.
   Dernest Blev Hans Glad tilspurt af Retten, om hand tilstaar at det er den samme Souv som nu er her tilstæde, og hand forhen har vedkiendt sig at være sig tilhørende? svarede: at det er samme Souv, som er her tilstede, hvilken hand har vedkiendt at være sin Souv, men siger at hand gik efter mærke, thi Souven har det samme mærke som hand bruger, men negte at hand ikke har mærket Creaturet, ikke heller hans Kone, undskylde sig at om kunde have mærket den saaledes, og derfore er hand bleven forleedet til feieltagende. Efter at denne Sag saaledes var examineret, var Lindgaard som fuldmægtig for Provstinden, fornøyet med at Sagen bliver udsatt til neste ting, da hand formeente at Parterne kunde blive forligt, tilmed mangler tid til Sagens afgiørelse siden det er Reise dag i morgen, og her ere i dag mange andre Sager som maa forhøres, og blev da Hans Glad og hans Hustru betydet inden Retten at møede til neste almindelige ting 1760, til Sagens slutning at anhøre, uden vider Stevnemaal og advarsel.

Justisprotokoll Helgøy 1760

   Capellanen til Tromsen, hr Bødker hafde til dette Ting ladet indstevne Lars Mortensen, boende paa Hungeren ved Tromsen, formedelst hans Malversation og slemme opførsel imod hr Brødker, som vidne nærmere kand forklare. Paa Citantens veigne mødte Sr: Lindgaard, som ædskede Sagen i rette; den indstevnte blev paaraabt, men mødte ikke ej heller nogen paa hans veigne. Stevnevidnerne Hans Kiil Langenes ole Hans Findnes, afhiemlede for Retten med Eed, at de lovl: har stevnt lars Mortens: til dette Ting for denne Sag, og at anhøre vidnesbyrd derom. vidnerne er Niels Rasmusen tienende paa Storsteennesset, og Niels Niels: boende paa Toftefiordnesset. disse mødte for Retten, for dem blev Eeden af lovbogen oplæst, og formanet at vogte sig for MeenEed. Niels Rasmusen blev først examineret af Sagsøgerens Fuldmægtig, og Efter aflagde Eed, var hans forklaring og gien svar paa Spørsmaal saaleedes:
   1 Naar denne Sag Reist sig? svarede afv: aar strax efter Ste: Hans tid, som skal have været den 9de Julj.
   2) tilspurt, om ikke, da hr Bødker kom frem fra Heløen samme tid om morgenen, saae at Lars Mortensens Creature gik paa jorden i Engen, hvor græsset skulle Høstes, og en liden pige gik med Creaturene for at passe dem? hvortil hand svarede jo; og siger derhos, at hand skulle gaae hen til Creaturene, da løb hun ind i huset, men som hand var kommen hen imod Creaturene, kom hun løbende ud igien, muligens i den meening at hun da skulle Creaturene drive af Engen.
   3 da hr Bødker med benævnte vidne gik til Hungeren, der Lars Mortensen boer, for, i følge lovens tilladelse, at lade drive Creaturene derfra til sin boepæl, at indsette dem i huus, om hand da beviste nogen ubesindighed mod Lars Mortensen eller hans Kone enten i ord eller gierninger? svarede: at hand ingen ubesindighed beviste mod dem.
   4) Da nu hr Bødker vilde saaleedes lade Creature drive hiem og gik frem ved stranden, om da ikke Lars Mortens: kom løbende til hr Bødker i forbittrelse, sigende: hvad vilt du? og derpaa greb hr Bødker i brøstet med den ene haand og vilde rive hannem i ansigtet med den anden haand? svarede: jo, saa at være, at hand kom løbende og tog præsten i brystet med den ene haand, og krummede sine fingre imod hans Ansigt med den anden haand ligesom hand ville rive præsten, men præsten fik da holde ham fra sig.
   5) om hand ikke hørte at præsten bad Lars slippe sig men blev ved at holde sig Tag? svarede: hand kunde ikke efter mærke hvad ord hr Bødker sagde om at slippe, men hand saae at Lars blev ved at holde sit tag i brøstee paa Præsten. Og som da Præsten, for at blive skilt med ham, var nødsaget at gribe ham i Nakken og kaste ham ned til Jorden, om vidnet da ikke saae at Præsten strax gik fra Lars Mortens: uden at slaa hannem eller rive haar af ham? svarede: at Præsten, hverken slog ham eller rev ham i haaret, men gik fra ham efter hand hafde nedkast ham paa marken.
   7) om Lars Mortens: ikke, siden hand reiste sig op igien, brugte Steen, træffede Præsten dermed i den ene side, og blev ved at steene intil Præsten kom et stykke norden for Hungeren? svarede: at hand tog steen og træffede Præsten dermed i den ene side, tog atter tvende steene op at kaste med, men slap dem dog ned uden at kaste dermed.
   8) om hand ikke for at naae Præsten desbeder tog sine tøfler af og med dem slog et par gange efter Præstens Hoved? svarede: at hand tog sine tøfler af og holt en tøffel i hver haand og slog dem mod hver andre, men hand saae ikke at Lars Mortens: kastede dem paa Præsten.
   9) om vidnet ikke hørte at Lars Mortens: til sidste afsked kaldede Præsten en Tyv og en Skielm svarede: at hand hørde hand kaldede Præsten en Tyv og en Skielm, som Præsten bad vidnet ligge paa minde, desuden brugte hand mange andre skænds ord mod Præsten som hand ikke erindrer, uden allene de tvende betydelige Skænds ord som melt er. videre vidste vidnet ikke at sige, blev saa afskediget fra Retten.
   Derefter blev det andet vidne Niels Niels: som imidlertid var udviist mens det første vidne blev forhørt, frem kaldet for Retten, og under aflagde Eed og formaning om sandhed at sige, blev tilspurt de samme Qvæstioner som det første vidne, hvorpaa hans giensvar og forklaring var i allemaade lige som Niels Rasmus: haver forklaret, og hafde og hørt at Lars Mortens: brugte adskillige unøttige ord, men de betydeligste ord var dette at hand skieldede præsten for en Tyv og en skielm. kunde saa ikke sige videre om denne Sag. Nok hafde Præsten ladet indstevne Bent Hans: Kalsletten og Lars Haagens: Reenen, som vidne at Lars Mortens: siden hafde været hos Præsten Hr Bødker for at bede ham om forladelse for sin grove opførsel imod hannem, og at hr Bødker da forlad ham forseelsen. disse vidne mødte for Retten, og efter aflagde Eed bleve tilspurte om de ikke hørte at Lars Mortens: bad hr Bødker om forladelse for sin forseelse, med det løfte at hand derefter aldrig mere skulle antaste ham eller nogen af Naboerne, som ofte have ført klagemaal over hannem? dertil svarede disse tvende mænd ja, sigende vider: at nyelig efter Lars Mortensens mishandling mod Præsten, kom hand til Præsten for at bede ham om forladelse, da disse tvende mænd bleve kaldet overværende, og hørte paa at Lars Mortens: med graad bad Præsten om forladelse, med løfte ej at giøre saadant meere, hverken mod ham eller Naboerne; hvorpaa og Præsten forlad ham sin begangne brøde.
   Dernest var Citanten begierende at den lovlig indstevnte og nu udeblivende Lars Mortens: bliver forelagt at møde til nest holdende Ting for at lide Dom i Sagen. Herom Eragtet: at Lars Mortens: Hungeren gives Laugdag at møde til nest anstundende Sommerting efter almindelig berammelse og Ting bud, her paa gaarden Elvevold, hvilken laugdag videre bliver hannem ankyndiget, eller for udeblivende have skade.

Konfirmert 1765

Bosted År Fornavn Etternavn Alder
Trums1765CeciliaMejer17
Trums1765LarsHendrichsen21
OBS: Bare et fåtall av konfirmantene er innfört med bosted i kirkeboka, så registreringen er ikke komplett.

Folketellinga 1769

GårdsnavnFornavnEtternavnStillingAlderKommentar
TromsøePeterNils.bruker46
TromsøeElenErichsd.kone40"og Hst."
TromsøeNilsPeters.barn16
TromsøeJohannesbarn14
TromsøeKristianbarn12
TromsøeMortenbarn10
TromsøeAndreasbarn8
TromsøeKristianabarn21
TromsøeDaarethbarn1
TromsøeRagnelFransd.fosterbarn7
TromsøeHansErichs.tjener50
TromsøeSaraKristophersd.tjener84enke

TromsøeKristopherGunders.bruker48
TromsøeIngeborMonsd.kone50"og Hst."
TromsøeGunderKristophers.barn25
TromsøeMortenbarn18
TromsøePederbarn4
TromsøeIngeborbarn16
TromsøeAnnebarn8

TromsøeJacobGunders.bruker56
TromsøeAnne MargrethPedersd.kone42"og Hst."
TromsøeJohannaOlsd.tjener49

TromsøeIrgensbruker46Hr.
TromsøeAnne MargrethBorchgrewinkkone42"og Hst."
TromsøeHenning Johanesbarn12
TromsøeLeonhardt Christianbarn10
TromsøeMalenabarn8.5
TromsøeGiertruebarn7
TromsøeAndersAnders.tjener21
TromsøeNilsNils.tjener24
TromsøeAndersHendrichs.tjener27
TromsøeHansOls.tjener13
TromsøeIngeborStephensd.tjener23

TromsøePederBorchgrewinkbruker29
TromsøeAnne Margrethbarn4
TromsøeIngeborHagebarn1.5
TromsøeBolethaSchiortertjener19
TromsøeKarenKristophersd.tjener28?
TromsøeJohannaHansd.tjener20
TromsøeRachelSvendsd.tjener36
TromsøeMarithOlsd.tjener38
TromsøeCarneliaPedersd.tjener14f.B
TromsøeMarenSchiortertjener40
TromsøeMarithErichsd.tjener75

Folketellinga 1801

Tromsøe Præstegard
FørenamnMellomnamnEtternamnHushaldstatusAlderSivilstandYrkeKjønn
Rasmus SchielderupHusbonde62Begges 1ste ægteskabSognepræst i kaldet og provst i provstietM
JohannaMargreteGieeverHustrue49Begges 1ste ægteskab K
Rasmus SchielderupMine børn15Ugifte M
HansPaul Mine børn13Ugifte M
CasparFrideric Myhlenphort Mine børn11Ugifte M
RebeccaElisabeth Mine børn21Ugifte K
JohannaMargrete Mine børn12Ugifte K
HannaAndrea Mine børn9Ugifte K
AnaRaschRaschMine børn7Ugifte K
BerritLucia Mine børn5Ugifte K
Johannes LarsenMine tjenste folk25Ugift M
Ola Mathisen-giærMine tjenste folk26Ugift K
Peder Larsen-fiuusMine tjenste folk76UgiftAlmisselæm, har underholdnig i min gardM
Helena IsaksdtrMine tjenste folk40Ugift K
Berrit HansdtrMine tjenste folk39Ugift K
Berrit NilsdtrMine tjenste folk21Ugift K
Berrit AndersdtrMine tjenste folk23Ugift K
Anders AndersenHusbonde66Begges 1ste ægteskabLogerer i en kirkestue, ernærer sig som fisker og arbeyds mandM
Comelia PedersdtrHustrue48Begges 1ste ægteskab K
IngeborAnnaMichalsdtrTjenste folk46Enke 1 gang K
Hans FalkHusbonde44Begges 1ste ægteskabBoer i en kirkestue, driver fiskerieM
BirgithaMariaWalnumHustrue67Begges 1ste ægteskab K
SinaBirgithaFaberTieneste tøser37Ugift K
Malena FransdtrTieneste tøser36Ugift K
Kristen KnutzenHusbonde40Hands 2det ægteskabBoer i en kirkestue, flikker skoe og driver fiskerieM
Siri NilsdtrHustrue30Hendes 1ste ægteskab K
Samsonanarius Deres børen14 M
AndersWalnum Deres børen10 M
Kristian Deres børen6 M
NilsHinrich Deres børen3 M
Eric BendixenHusbonde40Hands 2det ægteskabHusmand med jord og driver fiskerieM
Pernilla HansdtrHustrue35Hendes 1ste ægteskab K
HansBorteus Deres børne7Ales af hans 2det ægteskab M
PetterAndreas Deres børne3Ales af hans 2det ægteskab M
KristianaFriderica Deres børne10Ales af hans 2det ægteskab K
GunillaMargrete Deres børne5 K
Eric DolisHusbonde36Begges 1ste ægteskabHusmand med jord og driver fiskerieM
Giertrud ThorstensdtrHustrue38Begges 1ste ægteskab K
HinrichKristofer Deres børne7 M
AneKristina Deres børne5 K
ElisabethMargrete Deres børne3 K
TheaMartina Deres børne2 K
Kristofer DolisHusbonde69Hans 1ste ægteskabInderste hos sin søn og snedker af professionM
Giertrud EstensdtrHustrue67Hendes 2det ægteskab K
AneMargreteAndersdtrTjenste tøs15 K
Morten KristofersenHusbonde45Begges 1ste ægteskabHusmand med jord og driver fiskerieM
AneMariaSørensdtrHustrue41+ K
Søren Deres børne11 M
Ingborg Deres børne9 K
Giertrud AndersdtrTjeneste tøs46Ugift K
Kristofer GundersenHusbonde90Begges 1ste ægteskabInderst i sønnens huus og underholdes af ham.M
Ingborg MonsdtrHustrue86Begges 1ste ægteskab K
Andreas PettersenHusbonde36Hands 2det ægteskabHusmand med jord og driver fiskerieM
AneMariaHansdtrHustrue39Hendes 1ste ægteskab K
JohanKristian Deres børne11 M
AneSofie Deres børne10 K
AlitMargrete Gram Deres børne7 K
IngerBirgite Deres børne5 K
MartaMalena Deres børne3 K
Hans LarsenDeres tjeneste folk23Ugift M
Johan JacobgensenDeres tjeneste folk17Ugift M
Marta AndersdtrDeres tjeneste folk20Ugift K
Elen EricsdtrHans moder791 gang enkeUnderholdes i sønnens huusK
Nils Nilse BrahmanHusbonde69Begges 1ste ægteskabBoer i en huus gamme og ernærer sig af vedhugstM
Sara OlsdtrHustrue58Begges 1ste ægteskab K
Ane Huusmoder70EnkeBoer i en kirkestue og ernærer sig vid haand- arbeyde, at spinde liin, hamp og uldK
Eva JohannesdtrHendes datter45UgiftDenes uægte datter, benævnte eva, tiener moderenK

Gårdsmatrikkelen 1838

Bruksnr Løpenr Bruksnavn Eiers navn Skyld i Daler-Ort-Skilling Gammel skyld Merknad
83217, 286Tromsø Præstegaard!! Sognepræsten!!2-4-12-03 Vog Fisk.Herunder indbefattet Grindøerne og Mægten.90
0116ElvebakkenNils Thomessen0-3-22-0

00Forhaabningen!! Kulengren, Kjøbmand0-0-15-02 1/2 M¤ Fisk
00Forsøged!! Reetz, Apotheker0-0-12-02 M¤ Fisk
00Myrengen!! Scancke, Viceconsul0-0-12-02 M¤ Fisk
00Nøisomhed!! Berg, Toldbetjent0-0-18-03 M¤ Fisk
00Peters-MindeL. J. Pettersen, Kjøbmand0-0-6-01 M¤ Fisk
00Pouls-MindeP. Hansen, Kjøbmand0-0-18-03 M¤ Fisk
00SkovlystM. Holmboe, Kjøbmand0-0-16-02 M¤ Fisk
0285Storjorden!! Figenschou, Kjøbmand0-3-3-0

00Transiten!! Mejer, Tolder0-0-12-01 1/2 M¤ Fisk

Folketellinga 1865

Haug og Laureng, 217aaa, 286
Stort kveg: 3
Peder, Jensen, hf, Sogneprest, g, 34, m, Christiania
Fredrikke A. Jensen, hans Kone, g, 27, k, Opdals Prgjld.
Marie J. Jensen, deres Datter, ug, 7, k, Tromsø
Johannne Helene Jensen, deres Datter, ug, 5, k, Tromsø
Gjertrud Evensdatter, Tjenestepige, ug, 36, k, Opdals Prgjld.
Karen Johnsdatter, Tjenestepige, ug, 34, k, Opdals Prgjld.

Strimmelen, 217zz, 286
Peter C. Nikolaisen, hf, Kirkesanger, g, 32, m, Lurø Prgjld.
Caroline B.Hansdatter, hans Kone, g, 19, k
Karl N. Nikolaisen, deres Søn, ug, 1, m, Tromsø
Helmine Hansdatter, Tjenestepige, ug, 26, k, Tromsøysund

Lorentsdal, 217øø, 286
Stort kveg: 3, Svin: 1
Berthe Johnsdatter, hm, Grdr. Selveier, g, 60 k
Martin Paulsen, hendes Fostersøn, ug, 9, m, Klæbo Prgjld.

Mølleborg, 217kkk2, 286
Anders O. Aas, hf, Arbeidermand, g, 71, m, Værdalens Prgjld.
Anne Pedersdatter, hans Kone, g, 66, k, Værdalens Prgjld.

Tromsø Præstegaard 285, 286, 287, 288, 289
Johannes Olli, hf, Strandsidder forestaar en Dampbads Indretning, g, 61, m, Sverige
Bereth M. Johansdatter, hans Kone, g, 58, k, Sverige
Amalie Johannesdatter, deres Datter, ug, 24, k, Tromsø By
Erik Johannesen, ders Søn, ug, 18, m, Tromsø By

Tromsø Præstegaard*
Andreas Corneliussen, hf, Strandsidder Arbeidsmand, g, 57, m
Martha E. Hansdatter, hans Kone, g, 44, k
Anne P. Hansdatter, hendes Datter, ug, 19, k, Balsfjordens Prgjld


Matrikkelen 1886

Gårdsnr. 119 Bruksnr. 1: Tromsø Præstegaard/Tromsø Præstegaard - !! Sognepræsten!!
Gårdsnr. 119 Bruksnr. 2: Tromsø Præstegaard/Nautstranden - Fr. Collin m. fl
Gårdsnr. 119 Bruksnr. 3: Tromsø Præstegaard/Tromsø Damptrankogeri -  Tromsø Damptrankogeris Interessentskab
Gårdsnr. 119 Bruksnr. 3: Tromsø Præstegaard/Tromsø Damptrankogeri -  Tromsø Damptrankogeris Interessentskab
Gårdsnr. 119 Bruksnr. 4: Tromsø Præstegaard/Næverhytten - O. C. Berge, Missionskasserer
Gårdsnr. 119 Bruksnr. 5: Tromsø Præstegaard/Storberget - Johan M. Jensen
Gårdsnr. 119 Bruksnr. 6: Tromsø Præstegaard/Paulsminde - Paul Olsen
Gårdsnr. 119 Bruksnr. 7: Tromsø Præstegaard/Halvorsminde - Lorents Rikardsen
Gårdsnr. 119 Bruksnr. 8: Tromsø Præstegaard/Halvorsminde søndre - Andreas Paulsen
Gårdsnr. 119 Bruksnr. 9: Tromsø Præstegaard/Brevik søndre - Hans Tobias Pedersen
Gårdsnr. 119 Bruksnr. 10: Tromsø Præstegaard/Nordheim - !! Thyholdt, Skibsbygmester
Gårdsnr. 119 Bruksnr. 11: Tromsø Præstegaard/Bentsminde - !! Petersen, Seilmager
Gårdsnr. 119 Bruksnr. 12: Tromsø Præstegaard/Doktordalen - D. Mack, Sagfører
Gårdsnr. 119 Bruksnr. 13: Tromsø Præstegaard/Mikaelsminde - O. M. Stenestø
Gårdsnr. 119 Bruksnr. 14: Tromsø Præstegaard/Bjerkli - P. A. Næsvold
Gårdsnr. 119 Bruksnr. 15: Tromsø Præstegaard/Sjøgaard - Chr. Johnsen
Gårdsnr. 119 Bruksnr. 16: Tromsø Præstegaard/Vestervik - D. G. Evjen
Gårdsnr. 119 Bruksnr. 17: Tromsø Præstegaard/Sjølund - M. Berg
Gårdsnr. 119 Bruksnr. 18: Tromsø Præstegaard/Skovmyren - D. G. Evjen
Gårdsnr. 119 Bruksnr. 19: Tromsø Præstegaard/Nylokken - Peter Sørem
Gårdsnr. 119 Bruksnr. 20: Tromsø Præstegaard/Fagersletten - Peter Sørem
Gårdsnr. 119 Bruksnr. 21: Tromsø Præstegaard/Marielund - Marie Enoksen
Gårdsnr. 119 Bruksnr. 22: Tromsø Præstegaard/Fredriksberg - Hans Olsen
Gårdsnr. 119 Bruksnr. 23: Tromsø Præstegaard/Skovbakken - W. Holmboe, Boghandler
Gårdsnr. 119 Bruksnr. 24: Tromsø Præstegaard/Storskoven - Andreas Aagaard, Konsul
Gårdsnr. 119 Bruksnr. 25: Tromsø Præstegaard/Forhaabningen - Peder Andreassen
Gårdsnr. 119 Bruksnr. 26: Tromsø Præstegaard/Myrengen - P. Hanssen & Ko
Gårdsnr. 119 Bruksnr. 27: Tromsø Præstegaard/Skovlyst - Fr. Gylche
Gårdsnr. 119 Bruksnr. 28: Tromsø Præstegaard/Petersminde - Claus Petersen, Kommandør
Gårdsnr. 119 Bruksnr. 29: Tromsø Præstegaard/Charlottenlund - Fr. Gylche
Gårdsnr. 119 Bruksnr. 30: Tromsø Præstegaard/Bækkevold - Ludvig og Julius Abrahamsen
Gårdsnr. 119 Bruksnr. 31: Tromsø Præstegaard/Waterloo - Andreas Aagaard
Gårdsnr. 119 Bruksnr. 32: Tromsø Præstegaard/Bjerkli - Henriette Angelika Jensen
Gårdsnr. 119 Bruksnr. 33: Tromsø Præstegaard/Skovdal - E. Killi
Gårdsnr. 119 Bruksnr. 34: Tromsø Præstegaard/Skovdal - E. Killi
Gårdsnr. 119 Bruksnr. 35: Tromsø Præstegaard/Skovli øvre - Lars Haugen
Gårdsnr. 119 Bruksnr. 36: Tromsø Præstegaard/Skovli nedre - !! Torbersen, Snedker
Gårdsnr. 119 Bruksnr. 37: Tromsø Præstegaard/Skovli nedre - Anna Klausen
Gårdsnr. 119 Bruksnr. 38: Tromsø Præstegaard/Freden - O. B. Røst
Gårdsnr. 119 Bruksnr. 39: Tromsø Præstegaard/Nøisomhed - Johan Wennberg
Gårdsnr. 119 Bruksnr. 40: Tromsø Præstegaard/Skovstuen - O. Eidissen, Emissær
Gårdsnr. 119 Bruksnr. 41: Tromsø Præstegaard/Skovstuen - !! Horst, Overlærer
Gårdsnr. 119 Bruksnr. 42: Tromsø Præstegaard/Lille Lanes - Johan Hansen & Søn
Gårdsnr. 119 Bruksnr. 43: Tromsø Præstegaard/Guleng søndre - Lorents Rikardsen
Gårdsnr. 119 Bruksnr. 44: Tromsø Præstegaard/Guleng nordre - Lorents Rikardsen
Gårdsnr. 119 Bruksnr. 45: Tromsø Præstegaard/Borgaas - Morten Ingebrigtsen
Gårdsnr. 119 Bruksnr. 46: Tromsø Præstegaard/Laurdal - Nikolai Berg
Gårdsnr. 119 Bruksnr. 47: Tromsø Præstegaard/Engen - Ole Gundersen d. y
Gårdsnr. 119 Bruksnr. 48: Tromsø Præstegaard/Engen - Tollev Olsen
Gårdsnr. 119 Bruksnr. 49: Tromsø Præstegaard/Lavold - Ludvig Mack
Gårdsnr. 119 Bruksnr. 50: Tromsø Præstegaard/Lavold - Ludvig Mack
Gårdsnr. 119 Bruksnr. 51: Tromsø Præstegaard/Lavold - Ludvig Mack
Gårdsnr. 119 Bruksnr. 52: Tromsø Præstegaard/Aldershvile - !! Nergaard, Bager
Gårdsnr. 119 Bruksnr. 53: Tromsø Præstegaard/Hvilhaug - Christen Dreyer
Gårdsnr. 119 Bruksnr. 54: Tromsø Præstegaard/Broderskab - !! Bentzon, Apotheker
Gårdsnr. 119 Bruksnr. 54: Tromsø Præstegaard/Broderskab - Hanna Koht, Frøken
Gårdsnr. 119 Bruksnr. 55: Tromsø Præstegaard/Solbakken - Fr. Bentzon, Apotheker
Gårdsnr. 119 Bruksnr. 56: Tromsø Præstegaard/Udsigten - Ole Dalsbø d. æ
Gårdsnr. 119 Bruksnr. 57: Tromsø Præstegaard/Fredheim - K. Moursund
Gårdsnr. 119 Bruksnr. 58: Tromsø Præstegaard/Skovbakken - Hans D. Holst
Gårdsnr. 119 Bruksnr. 59: Tromsø Præstegaard/Myraas - O. B. Røst
Gårdsnr. 119 Bruksnr. 60: Tromsø Præstegaard/Valhalla - Andreas Aagaard
Gårdsnr. 119 Bruksnr. 61: Tromsø Præstegaard/Borgaas - M. A. Ingebrigtsen
Gårdsnr. 119 Bruksnr. 62: Tromsø Præstegaard/Maristuen - Andreas Aagaard, Konsul
Gårdsnr. 119 Bruksnr. 63: Tromsø Præstegaard/Elvebakken - !! Mack, Sagfører
Gårdsnr. 119 Bruksnr. 64: Tromsø Præstegaard/Kveldro - Chr. F. Dreyer
Gårdsnr. 119 Bruksnr. 65: Tromsø Præstegaard/Fagerli nedre - Joh. Hansen & Søn
Gårdsnr. 119 Bruksnr. 66: Tromsø Præstegaard/Fagerli øvre - Ulrik Ebeltoft
Gårdsnr. 119 Bruksnr. 67: Tromsø Præstegaard/Godthaab - Marie Wilhelmine Wold
Gårdsnr. 119 Bruksnr. 68: Tromsø Præstegaard/Vesterli - Erik Eriksen
Gårdsnr. 119 Bruksnr. 69: Tromsø Præstegaard/Johansminde - D. G. Evjen
Gårdsnr. 119 Bruksnr. 70: Tromsød Præstegaard/Johansminde - !! Nergaard, Bager
Gårdsnr. 119 Bruksnr. 71: Tromsød Præstegaard/Heimdal øvre - P. O. Killi
Gårdsnr. 119 Bruksnr. 72: Tromsød Præstegaard/Heimdal nedre - P. C. Nikolaysen
Gårdsnr. 119 Bruksnr. 73: Tromsød Præstegaard/Haabets Minde - Ludvig Mack
Gårdsnr. 119 Bruksnr. 74: Tromsød Præstegaard/Fredriksberg - John A. Giæver
Gårdsnr. 119 Bruksnr. 75: Tromsød Præstegaard/Sorgenfri - Bernhard Pedersen
Gårdsnr. 119 Bruksnr. 76: Tromsød Præstegaard/Bjerkager - Martin Berg
Gårdsnr. 119 Bruksnr. 77: Tromsød Præstegaard/Bjerkager - Martin Berg
Gårdsnr. 119 Bruksnr. 78: Tromsød Præstegaard/Filefjeld - Andreas Aagaard
Gårdsnr. 119 Bruksnr. 79: Tromsød Præstegaard/Sofielund - G. E. Kjeldseth, Bogtrykker
Gårdsnr. 119 Bruksnr. 80: Tromsød Præstegaard/Rolighed -  Den katholske Mission
Gårdsnr. 119 Bruksnr. 81: Tromsød Præstegaard/Nyvænget - P. Hanssen & Ko
Gårdsnr. 119 Bruksnr. 82: Tromsød Præstegaard/Nygaard - H. D. Clodius
Gårdsnr. 119 Bruksnr. 83: Tromsød Præstegaard/Solli - !! Henriksen, Skomager
Gårdsnr. 119 Bruksnr. 84: Tromsød Præstegaard/Strimmelen - !! Kirkesangeren!!
Gårdsnr. 119 Bruksnr. 85: Tromsød Præstegaard/Laureng - !! Sognepræsten!!
Gårdsnr. 119 Bruksnr. 86: Tromsød Præstegaard/Haug - !! Sognepræsten!!
Gårdsnr. 119 Bruksnr. 87: Tromsød Præstegaard/Lorentsdal - Lars Haugen
Gårdsnr. 119 Bruksnr. 88: Tromsød Præstegaard/Stenløkken - Tøger Amundsen
Gårdsnr. 119 Bruksnr. 89: Tromsød Præstegaard/Petersborg - Ole A. Dalsbøen
Gårdsnr. 119 Bruksnr. 90: Tromsød Præstegaard/Hoheluft - Theod. Jebens
Gårdsnr. 119 Bruksnr. 91: Tromsød Præstegaard/Vandsletten - D. G. Evjen
Gårdsnr. 119 Bruksnr. 92: Tromsød Præstegaard/Trineminde - A. Aagaard
Gårdsnr. 119 Bruksnr. 93: Tromsød Præstegaard/Paulinelund - P. Hanssen & Ko
Gårdsnr. 119 Bruksnr. 94: Tromsød Præstegaard/Solbakken - Emma Kristine og Ragna Antone Moe
Gårdsnr. 119 Bruksnr. 95: Tromsød Præstegaard/Jordbærengen - Lars Haugen
Gårdsnr. 119 Bruksnr. 96: Tromsød Præstegaard/Solheim - Rasmus Greger
Gårdsnr. 119 Bruksnr. 97: Tromsø Præstegaard/Solheim - Nikolai Berg
Gårdsnr. 119 Bruksnr. 98: Tromsø Præstegaard/Solheim - R. S. Holmboe
Gårdsnr. 119 Bruksnr. 99: Tromsø Præstegaard/Solheim - O. Chr. Berge, Missionskasserer
Gårdsnr. 119 Bruksnr. 100: Tromsø Præstegaard/Solheim - R. S. Holmboe
Gårdsnr. 119 Bruksnr. 101: Tromsø Præstegaard/Solheim - R. S. Holmboe
Gårdsnr. 119 Bruksnr. 102: Tromsø Præstegaard/Mølleborg - A. Aagaard
Gårdsnr. 119 Bruksnr. 103: Tromsø Præstegaard/Karlsløkken - Olaus Jakobsen
Gårdsnr. 119 Bruksnr. 104: Tromsø Præstegaard/Hanslund - Fr. Gylche
Gårdsnr. 119 Bruksnr. 105: Tromsø Præstegaard/Stensletten - Anne Widerberg
Gårdsnr. 119 Bruksnr. 106: Tromsø Præstegaard/Fredelig - S. Friis, Guldsmed
Gårdsnr. 119 Bruksnr. 107: Tromsø Præstegaard/Ensomheden - A. Klæboe, Smed
Gårdsnr. 119 Bruksnr. 107: Tromsø Præstegaard/Ensomheden - A. Klæboe
Gårdsnr. 119 Bruksnr. 108: Tromsø Præstegaard/Bjerkli - D. G. Evjen
Gårdsnr. 119 Bruksnr. 109: Tromsø Præstegaard/Høiset - Chr. Larsen, Uhrmager
Gårdsnr. 119 Bruksnr. 110: Tromsø Præstegaard/Jordbærhaugen - Jakob Larsen Haugen
Gårdsnr. 119 Bruksnr. 111: Tromsø Præstegaard/Friheden - Hans Olsen, Skomager
Gårdsnr. 119 Bruksnr. 112: Tromsø Præstegaard/Friheden - C. Ebeltoft
Gårdsnr. 119 Bruksnr. 112: Tromsø Præstegaard/Friheden - W. R. Ebeltoft
Gårdsnr. 119 Bruksnr. 113: Tromsø Præstegaard/Hæggeli - Christen Dreyer
Gårdsnr. 119 Bruksnr. 114: Tromsø Præstegaard/Stenhaugen - Hans Gabrielsen
Gårdsnr. 119 Bruksnr. 115: Tromsø Præstegaard/Stenhaugen - Chr. Dreyer
Gårdsnr. 119 Bruksnr. 116: Tromsø Præstegaard/Søberg - Ole Dørum
Gårdsnr. 119 Bruksnr. 117: Tromsø Præstegaard/Søberg - Olaus Sørem
Gårdsnr. 119 Bruksnr. 118: Tromsø Præstegaard/Kristinelund - Eilert Olsen
Gårdsnr. 119 Bruksnr. 119: Tromsø Præstegaard/Kristinelund - Eilert Olsen
Gårdsnr. 119 Bruksnr. 120: Tromsø Præstegaard/Dahlsminde - I. H. Henriksen
Gårdsnr. 119 Bruksnr. 120: Tromsø Præstegaard/Dahlsminde - I. H. Henriksen
Gårdsnr. 119 Bruksnr. 121: Tromsø Præstegaard/Fredensborg - Anton Olsen
Gårdsnr. 119 Bruksnr. 121: Tromsø Præstegaard/Fredensborg - Anton Olsen
Gårdsnr. 119 Bruksnr. 122: Tromsø Præstegaard/Fagerdal - Conrad Holmboe
Gårdsnr. 119 Bruksnr. 122: Tromsø Præstegaard/Fagerdal - Conrad Holmboe
Gårdsnr. 119 Bruksnr. 123: Tromsø Præstegaard/Solhaug - Conrad Holmboe
Gårdsnr. 119 Bruksnr. 123: Tromsø Præstegaard/Solhaug - Conrad Holmboe
Gårdsnr. 119 Bruksnr. 124: Tromsø Præstegaard/Bratli - Chr. Dreyer
Gårdsnr. 119 Bruksnr. 124: Tromsø Præstegaard/Bratli - Chr. Dreyer
Gårdsnr. 119 Bruksnr. 125: Tromsø Præstegaard/Storbakken - Hilmar Lehne
Gårdsnr. 119 Bruksnr. 126: Tromsø Præstegaard/Guldborgsro - Wollert J. Jordan
Gårdsnr. 119 Bruksnr. 127: Tromsø Præstegaard/Grønli - Hilmar Lehne
Gårdsnr. 119 Bruksnr. 128: Tromsø Præstegaard/Triangelen - O. Sivertsen, Slagter
Gårdsnr. 119 Bruksnr. 129: Tromsø Præstegaard/Olderbakken - E. Eriksen
Gårdsnr. 119 Bruksnr. 130: Tromsø Præstegaard/Fosbakken - O. A. Foesnæs, Farver
Gårdsnr. 119 Bruksnr. 131: Tromsø Præstegaard/Olderbakken - E. Eriksen
Gårdsnr. 119 Bruksnr. 132: Tromsø Præstegaard/Elvevold - Andreas Aagaard
Gårdsnr. 119 Bruksnr. 133: Tromsø Præstegaard/Bymyren -  Tromsø Bykommune
Gårdsnr. 119 Bruksnr. 134: Tromsø Præstegaard/Marielund - Nikolai Berg
Gårdsnr. 119 Bruksnr. 135: Tromsø Præstegaard/Skytterstad - Ludvig og Julius Abrahamsen
Gårdsnr. 119 Bruksnr. 136: Tromsø Præstegaard/Lillebakken - M. Urdal
Gårdsnr. 119 Bruksnr. 136: Tromsø Præstegaard/Lillebakken - M. Urdal
Gårdsnr. 119 Bruksnr. 136: Tromsø Præstegaard/Lillebakken - M. Urdal
Gårdsnr. 119 Bruksnr. 136: Tromsø Præstegaard/Lillebakken - M. Urdal
Gårdsnr. 119 Bruksnr. 137: Tromsø Præstegaard/Juledagene - M. Urdal
Gårdsnr. 119 Bruksnr. 137: Tromsø Præstegaard/Juledagene - M. Urdal
Gårdsnr. 119 Bruksnr. 137: Tromsø Præstegaard/Juledagene - M. Urdal
Gårdsnr. 119 Bruksnr. 137: Tromsø Præstegaard/Juledagene - M. Urdal

Folketellinga 1900

Gardsnr

BruksnrGardsnavn
119 9 Brevik

Fornavn

EtternavnKjønnFamiliestillingSivilstandYrkeFødselsår
Hans Tobias Pedersen m hf g Gaardbruger S 1848
Ragnhild Pedersen k hm g Arbeider i Huset og Fjøset 1844
Anna Emilie Pedersen k d ug Arbeider i Huset og Fjøset 1877
Hansine Marie Pedersen k d ug Elev ved Seminariet 1879
Johan Halfdan Pedersen m s ug Hjælper Faderen paa Gaarden 1882
Kristian And. Kristensen m Fostersøn ug Barn 1894

Gardsnr

BruksnrGardsnavn
119 43 Guleng søndre

Fornavn

EtternavnKjønnFamiliestillingSivilstandYrkeFødselsår
Søren Kræmer m hf g Reder og Skipper paa Seilskib Gaardbr. S 1847
Josefine Latti k hm g Styrer Husholdningen 1848
Marie Pauline Kræmer k d ug udfører Arbeide i Huset 1880
Sigurd Johannes Kræmer m s ug Sømand 1882
Waldemar Hillbert Kræmer m s ug reiser med Faderen 1884
Søren Johannesen Forde m s til No 3 ug Barn 1898
Elise Marie Isaksen k Pleiedatter ug af ishavsskipper? 1894
Lars Nikolai Josefsen m Fostersøn ug af ishavsskipper? 1887
Hansine Kristine Hansen k tj ug Steller Fjøset 1875

Gardsnr

BruksnrGardsnavn
119 6 Paulsminde

Fornavn

EtternavnKjønnFamiliestillingSivilstandYrkeFødselsår
Ole Andreas Paulsen m hf g Kjører Arbeidsvognmand 1860
Bergitte Kristine Nordby k hm g Udfører de daglige Husgjerninger 1869
Johan Martin Paulsen m s ug Barn 1887
Paul Leonhard Paulsen m s ug Barn 1896
Alfhilde Marie Paulsen k d ug Barn 1888
Astrid Paulsen k d ug Barn 260599

Gardsnr

BruksnrGardsnavn
119 44 Guleng nordre

Fornavn

EtternavnKjønnFamiliestillingSivilstandYrkeFødselsår
Sivert Botolfsen m hf g Reder for Fartøi paa Ishavet og lidt Gaardbrug Forp. 1847
Oliva Aas k hm g Udfører alt i Huset og Fjøset 1868
Martin Aas Botolfsen m s ug Barn 1889
Sverre Aas Botolfsen m s ug Barn 1892
Borghild Rebikka Aas Botolfsen k d ug Barn 1894
Otto Sigfred Aas Botolfsen m s ug Barn 1897
Artur Aas Botolfsen m s ug Barn 170399

Gardsnr

BruksnrGardsnavn
119 39?? Nøisomhed

Fornavn

EtternavnKjønnFamiliestillingSivilstandYrkeFødselsår
Albert Leonard Kjeldsen m hf g Fisker og Gaardbruger S 1858
Berte Elisabet Johannesen k hm g Udfører Arbeide i Huset 1865
Maren Bergitte Andreasen k d ug Barn 1890
Johannes Alfred Kjeldsen m s ug Barn 1892
Artur Kristian Kjeldsen m s ug Barn 170499
Anna Margrete Gundersen k tj ug udfører Arbeide Fjøset og Huset 1878

Gardsnr

BruksnrGardsnavn
119 120 Østraat (Dalsminde)

Fornavn

EtternavnKjønnFamiliestillingSivilstandYrkeFødselsår
Th. C. Mack m hf g Bryggerimester Selveier 1850
Ragnhild Mack k hm g Husgjerning 1851
Ragnvald Mack m s ug Barn 1884
Egil Mack m s ug Barn 1885
Sverre Mack m s ug Barn 1887
Magdalene Mack k d ug Barn 1888
Marie Johansen k tj ug Kjøkkenpige 1874

Gardsnr

BruksnrGardsnavn
119 137 Juledagene

Fornavn

EtternavnKjønnFamiliestillingSivilstandYrkeFødselsår
Johan Kristian Nilsen m hf g Fiskeri 1848
Karen Anna Hansen k hm g Steller Huset 1855
Peder Magnus Johansen m s ug Fiskeri 1878
Johanna Helmine Johansen k d ug driver?? noget Dagsarbeide 1880
Sofie Jendine Johansen k d ug Barn 1885
Karl Johan Johansen m s ug Barn 1888
Hans Anton Johansen m s ug Barn 1885
Alfred Almar Johansen m s ug Barn 1889
Edvard William Johansen m s ug Barn 1893
Erling Helberg Johansen m s ug Barn 1897
Karen Elis?? Marie Johansen k d ug Barn 50900

Gardsnr

BruksnrGardsnavn
119 137 Juledagene

Fornavn

EtternavnKjønnFamiliestillingSivilstandYrkeFødselsår
Pauli Widding m hf g Fiskeri 1866
Jensine Kristoffersen k hm g Steller Huset 1867
Klarissa Joh. Widding k d ug Barn 1891
Kristine Eline Widding k d ug Barn 1892
Karnette Josine Widding k d ug Barn 1895
Ragnhild Widding k d ug Barn 1898

Gardsnr

BruksnrGardsnavn
119 137 Juledagene

Fornavn

EtternavnKjønnFamiliestillingSivilstandYrkeFødselsår
Martin Asbjørnsen m hf g Fiskeri 1857
Anna Asbjørnsen k hm g Steller Huset og sælger Fisk 1852
Fredrik Asbjørnsen m s ug Fiskeri og gaar Erinder 1884
Sivert Asbjørnsen m s ug Fiskeri og Kjører 1885
Hans Anton Asbjørnsen m s ug Barn 1887
Marinius Asbjørnsen m s ug Barn 1890

Gardsnr

BruksnrGardsnavn
119 137 Juledagene

Fornavn

EtternavnKjønnFamiliestillingSivilstandYrkeFødselsår
Hans Martin Hansen m hf g Fiskeri 1862
Kristine Petrine Hansen k hm g Steller Huset 1866
Hansine Gustava Hansen k d ug Barn 1892
Marit Helene Hansen k d ug Barn 1895
Ingeborg Marie Hansen k d ug Barn 1896

Gardsnr

BruksnrGardsnavn
119 137 Juledagene

Fornavn

EtternavnKjønnFamiliestillingSivilstandYrkeFødselsår
Nils Lokkert Hansen m hf g Driver Dagarbeide 1837
Elen Sofie Johansen k hm g Steller Huset 1832
Nils Leonard Nilsen m s ug Driver Fiskeri 1866
Nikolai Kornelius Nilsen* m s ug Matros Sjømand 1874
Eline Nikoline Nikkolaisen k d til No 4 ug Barn 1894
Anders Martin Nilsen m hf g Reiser med Fartøi 1870
Anna Nilsen k hm g Steller Huset 1866
Ninna Ivanna?? Nilsen k d ug Barn 1891
Nilla Elfrida Nilsen k d ug Barn 1894
Ragna Kanette Nilsen k d ug Barn 1896
Aasta Erikke Nilsen k d ug Barn 30799

GardsnrBruksnrGardsnavn
119 137 Juledagene
FornavnEtternavnKjønnFamiliestillingSivilstandYrkeFødselsårFødested
Andreas M. P. Haagensen m hf g Vedskjæring og Hugning samt Fiskeri 1849  
Oline Petrikke Reinholdtsen k hm g Hustellet og Vask i Byen Tromsø 1856
Nikolai Andersen m s ug Fiskeri 1879  
Kristofa Andersen k d ug Steller i Huset 1881  
Hans Joakim Andersen m s ug Gaar Erinder i Byen 1884  
Karl Julius Andersen m s ug Gaar Erinder i Byen 1886  
Albert Olai Andersen m s ug Barn 1889  
Herman Jentoft Andersen m s ug Barn 1891  
Hans Jakob Jensen m s til No 4 ug Barn 150200  

Gardsnr

BruksnrGardsnavn
119 137 Juledagene

Fornavn

EtternavnKjønnFamiliestillingSivilstandYrkeFødselsår
Hanna Haagensen k hm e Steller i Huset 1848
Isak Martin Jakobsen m s ug Fiskeri 1873
Kristen Peder Jakobsen m s ug Fiskeri 1876
Johannes Hagbart Jakobsen m s ug Fiskeri 1881
Nikoline Andrea Jakobsen k d ug Klippfisktørring og Arbeide i Byen 1878
Hanna Hansine Jakobsen k d ug Klippfisktørring og Arbeide i Byen 1883
Henrik Wilhm. Rath m hf g Stevnevidne og Skomager 1869
Temine Hansine Jakobsen k hm g Steller Huset 1871
Haakon Martin Rath m s ug Barn 1898
Johan Edevard Rath m s ug Barn 1898
Johanna K. Karlsen k hm e Husvask og Klævask 1870
Johannes M. Edevardsen m s ug Barn 1894

Gardsnr

BruksnrGardsnavn
119 137 Juledagene

Fornavn

EtternavnKjønnFamiliestillingSivilstandYrkeFødselsår
Hans B. Kristoffersen m hf g Fiskeri 1857
Anna Mat. Andreasen k hm g Steller Huset 1866
Anny Henriette Hansen k d ug Barn 1891
Kristoffer Sigurd Hansen m s ug Barn 1896
Aminda Pauline Hansen k d ug Barn 1898
Gunda Marie Hansen k d ug Barn 260700

Gardsnr

BruksnrGardsnavn
119 137 Juledagene

Fornavn

EtternavnKjønnBosattFamiliestillingSivilstandYrkeFødselsår
Morten Edv. Mortensen m b hf g Dagarbeide og Fiskeri 1830
Hilda Hansen k b hm g Dagarbeide 1849
Martha Gurine Hansen k b hm ug Dagarbeide 1871
Gudrund Larsen k b Dotter til No 3 ug Barn 1892
Erling Olsen m b s til No 3 ug Barn 1895
!!  m b s til No 3 ug Barn 130500

Gardsnr

BruksnrGardsnavn
119 137 Juledagene

Fornavn

EtternavnKjønnFamiliestillingSivilstandYrkeFødselsår
Henrik Rath m hf g Lods 1830
Elen Kristine Rath k hm g Steller Huset 1851
Ingolf Martin Rath m s ug Arbeider ombord i Fartøier 1882
Teodor Bernhard Rath m s ug Arbeider ombord i Fartøier 1885
Haakon Wilhelm Rath m s ug Barn 1892
Henriette Eline Hansen k Pleiedatter ug har nogen offentlig Understøttelse 1885

Gardsnr

BruksnrGardsnavn
119 54 Broderstad

Fornavn

EtternavnKjønnFamiliestillingSivilstandYrkeFødselsår
Ole Næsø m hf g Reder og Skipper paa Ishavet Seilskib 1844
Sofie Hauan k hm g Steller Huset 1862
Mæry Elvine Næsø k d ug Barn 1886
Anna Elfrida Næsø k d ug Barn 1888
Laura?? Sofie Næsø k d ug Barn 1890
Olaf Egelund Næsø m s ug Barn 1893
Torleif Næsø m s ug Barn 1895
Kreola Terehse Næsø k d ug Barn 1898
Ingvald Larsen m tj ug Hjælper til i Gaarden 1884

Gardsnr

BruksnrGardsnavn
119 22 Fredriksberg

Fornavn

EtternavnKjønnFamiliestillingSivilstandYrkeFødselsår
Ludvik Krist. Lorentsen m hf g Fiskeri og Gaardbruger S 1863
Emelie Regine Nilsen k hm g Steller Huset og Fjøset 1867
Hilmar Olaf Ludviksen m s ug Barn 1891
Henry Ingvald Ludviksen m s ug Barn 1895
Nils Hagerup Ludviksen m s ug Barn 1897
!! Ludviksen* m s ug Barn 191100
Rikarda Angel k b tj ug Budeie 1876
Hanna Lavine?? Ludviksen k d til No 1 ug Barn 1892

Gardsnr

BruksnrGardsnavn
119 21?? Marielund

Fornavn

EtternavnKjønnFamiliestillingSivilstandYrkeFødselsår
Albert Sørensen m hf g Fiskerkjøber og Gaardbruger S 1862
Marie Sørensen k hm g Steller Huset og Tilser Fjøset 1862
Petrine Pauline Olsen k Pleiedatter ug Barn 1890
Eline Kristine Edevardsen k tj ug Steller Fjøset 1880
Bergitte Olsen k fl ug Har offentlig Understøttelse 1869

Gardsnr

BruksnrGardsnavn
119 69 Johannesminde

Fornavn

EtternavnKjønnFamiliestillingSivilstandYrkeFødselsår
Martinus Ant. Hansen m hf g Gaardbruger S og Lærerpension 1835
Ane Helmine Hansen k hm g Steller Huset 1847
Magnus Krohn Hansen m s ug Barn 1886
Margrete Hansen k tj ug Steller Fjøset 1871

Gardsnr

BruksnrGardsnavn
119 53 Hvilhaug

Fornavn

EtternavnKjønnFamiliestillingSivilstandYrkeFødselsår
Margrethe Collin k hm e Andel i Handelsforretning og Gaardsbrug 1866
Georg Collin m s ug  1893
Erling Collin m s ug Barn 1896
Ellen Collin k d ug Barn 1897
Jenny Olsen k tj ug Kjøkkenpige 1880
Johanne Eliasen k tj ug Børnpige 1866
Karl Hansen m tj ug Gaardsdreng 1878

Gardsnr

BruksnrGardsnavn
119 84 Strimmelen (og Heimdal)

Fornavn

EtternavnKjønnFamiliestillingSivilstandYrkeFødselsår
Peter Christian Nikolaisen m hf g Kirkesanger og Lærer Præparant og Gaardbruger 1834
Karoline Berntine Nikolaisen k hm g Husgjerning 1847
Sigurd Nikolai Nikolaisen m s ug Maskinist Dampskib 1878
Helmine Kihl Hanssen k tj ug Husgjerning 1840

Gardsnr

BruksnrGardsnavn
119 87 Lorentsdal

Fornavn

EtternavnKjønnFamiliestillingSivilstandYrkeFødselsår
Kristian Gleditsch m hf g Overlærer ved Tromsø latinskole 1851
Petra Gleditsch k hm g Hustru 1857
Ellen Gleditsch k d ug Farmaceut 1879
Birgit Gleditsch k d ug Kasserer ved bankier og handelsforretning 1882
Eivind Gleditsch m s ug Søn 1885
Leif Gleditsch m s ug Søn 1886
August Gleditsch m s ug Søn 1888
Adler Gleditsch m s ug Søn 1893
Astrid Gleditsch k d ug Datter 1895
Liv Gleditsch k d ug Datter 1895
Marie Kristiansen k tj ug Tjenestepige 1877

Gardsnr

BruksnrGardsnavn
119 86 Haug og Laureng

Fornavn

EtternavnKjønnFamiliestillingSivilstandYrkeFødselsår
Ole Christian Berge m hf g Sogneprest og Prost 1855
Fredrikke Lovise Berge k hm g Husmoder 1853
Astrid Berge k d ug Barn 1884
Eyvind Berge m s ug Barn 1885
Ragnhild Berge k d ug Barn 1888
Aslaug Berge k d ug Barn 1890
Margit Berge k d ug Barn 1891
Ole Christian Berge m s ug Barn 1895
Solveig Berge k d ug Barn 1897
Henriette Regine Borchgrevink k fl ug Af distriktslæge 1885
Charlotte Bergliot Ustad k fl ug af handelsmand 1885
Leif Due m fl ug Forsørges af Sogneprest. Due 1885
Sofie Henriette Norby k tj ug Tjenestepige 1873
Elen Helmine Pedersen k tj ug Tjenestepige 1871

Gardsnr

BruksnrGardsnavn
119 156 Havn

FornavnYrke

Fødselsår
Jakob Spane Schneider m hf g Konservator i Tromsø Museum Lærer i offentlige Tegnerskole 1853
Aleksandra Schneider k hm g Husmoder 1869
Gunvor Schneider k d  Barn 1893
Odd Schneider m s  Barn 1897
Konrad Nilsen m Pleiesøn  Barn 1886
Inga Amundsen k tj ug Tjener 1879

GardsnrBruksnrGardsnavn
119 88 Stenløkken
FornavnEtternavnKjønnFamiliestillingSivilstandYrkeFødselsår
Carl Christensen m hf g Overlærer (Embedsmand) 1846
Louise Christensen k hm g Husgjerning 1857
Annie Christensen k d ug Barn 1887
Antonette Larsen k tj ug Husgjerning 1867
Thøger Amundsen m hf g Gaardbruger Selveier 1832
Julianna Amundsen k hm g Husgjerning 1844
Adelhard Amundsen m s ug Barn 1884??

GardsnrBruksnrGardsnavn
119 91 Vandsletten
FornavnEtternavnKjønnFamiliestillingSivilstandYrkeFødselsår
Nils Martin Gundersen m hf g Driver Bødkertarbeide 1854
Hanna Albertine Tynæs k hm g Steller Huset 1862
Karen Sofie Nilsen k d ug Barn 1885
Borghild Serine Nilsen k d ug Barn 1891
Astri Gunhilda Nilsen k d ug Barn 1893
Henry Marinus Nilsen m s ug Barn 1896
Trygve Nilsen m s ug Barn 1898
!! Nilsen* m s ug Barn 110800
Magnus Skjæpmo m hf g Snedker (Haandverksarbeid) 1873
Marie Jensine Dahl k hm g Steller Huset 1871
Elen Anna Dahl k fl e Understøttes af No 9 1836

GardsnrBruksnrGardsnavn
119 91 Vandsletten
FornavnEtternavnKjønnBosattMidlertidig bostedFamiliestillingSivilstandYrkeFødselsår
Karl Erik Blomkvist m b  hf g Skræphandel 1854
Antonette Martinsen k b  hm g Steller Huset 1857
Anette Charlotte Blomkvist k b  d ug Barn 1889
Tekla Agnete Blomkvist k b  d ug Barn 1894
Knut Søberg m b  hf g Tømmermand 1846
Henriethe Wilh. Brænne k b  hm g Steller Huset 1854
Henriette Wilhel. Knudsen k b  d ug Barn 1887
Karl Fredrik Knudsen m b  s ug Barn 1894
Nikolai Waldemar Nilsen m f !! s til No 6 ug Matros Reiser med Dampsk. Vega 1878

GardsnrBruksnrGardsnavn
119 91 Vandsletten
FornavnEtternavnKjønnFamiliestillingSivilstandYrkeFødselsår
Paul Jakobsen m hf g Dagarbeide (Sand og Stenarbeide??) 1841
Eli Mikalsen k hm g Steller Huset 1841
Olaf Paulsen m s ug fors. af faderen der delvis har fattigunderstøttelse? 1878
Petter Bjørstad m hf g Har Fattigunderstøttelse 1834
Marit Olsen k hm g Arbeider ude med Vask 1854
Teretze Bjørstad k d ug Arbeider ude med Vask 1882
Augusta Bjørstad k d ug Barn 1892
Malene Bjørstad k d ug Barn 1884
Marie Bjørstad k d ug Barn 1897
Ane Marie Olsen Klene k hm el ug Fattigunderstøttelse og Arbeider med Klippfisktørringen 1842

GardsnrBruksnrGardsnavn
119 109 Høiset
FornavnEtternavnKjønnFamiliestillingSivilstandYrkeFødselsår
Paul Peter Svendsen m hf g Apotheker 1847
Eleonore Johanne Svendsen k hm g Husgjerning 1849
Olga Marie Løkke k b ug Telegrafistinde 1876
Hildur Julie Møller k Pleiebarn ug Barn 1884
Einar Johannes Svendsen m s ug Barn 1885
Emilie Kirstine Bersvendsen k tj ug Tjenestepige 1877

GardsnrBruksnrGardsnavn
119 90 Hobeluft??
FornavnEtternavnKjønnFamiliestillingSivilstandYrkeFødselsår
Theod.?? Jebens m hf g Kjøbmand 1857
Maria Jebens k hm g Husgjerning 1863
Henrik Jebens m s ug Barn 1888
Sverre Jebens m s ug Barn 1890
Bjarne Jebens m s ug Barn 1891
Johann Jebens m s ug Barn 270699
Sofie Rasmussen k tj ug Kjøkkenpige 1880
Klara Rasmussen k tj ug Barnepige 1883

GardsnrBruksnrGardsnavn
119 148 Heimen
FornavnEtternavnKjønnSedvanlig bostedMidlertidig bostedFamilie- stillingSivil standYrkeFødselsår
Karl J. Hall m   hf g Kjøbmand 1856
Marie Hall k   hm g Husgjerning 1845
Laura Erichsen k   fl ug Lærerinde ved Høiere Almenskole 1873
Nickoline Olsen k   tj ug Tjenestepige Enepige 1870
I. C. Hall m Maalsnæs  b ug Statsdyrlæge 1840
Anne Iversen Tune k Maalselven  b ug Tjenestepige 1877
Albert Jacobsen m  Høvik pr. Christiania hf g Krigskommisair 1838
Fredrikke Jacobsen k  Høvik pr. Christiania hm g  1840

GardsnrBruksnrGardsnavn
119 96 Solheim
FornavnEtternavnKjønnFamiliestillingSivilstandYrkeFødselsår
Johannes Irgens Holmboe m hf g Kjøbmand og Bankkasserer 1838
Sofie Jensine Holmboe f Greger k hm g Husgjerning 1842
Reidar Holmboe m s ug Kjøbmand 1874
Helga Henriette Holmboe* k d ug Husgjerning 1883
Sverre Holmboe* m s ug Matros 1880
Mariane Christine Johannesen k tj ug Tjenestepige 1868

GardsnrBruksnrGardsnavn
119 98 Solheim
FornavnEtternavnKjønnFamiliestillingSivilstandYrkeFødselsår
Rasmus Holmboe m hf g Grosserer og russ. Viceconsul 1822
Rise?? Holmboe m hm g Husgjerning 1834
Anka Holmboe k d ug Lærerinde ved privat forberedelsesskole 1857
Aagot Johnsen k tj ug Tjenestepige 1879

GardsnrBruksnrGardsnavn
119 97 Solheim øvre
FornavnEtternavnKjønnFamiliestillingSivilstandYrkeFødselsår
Julius Fogth m hf g Overlærer ved Tromsø høiere skole 1842
Louise Fogth k hm g Husgjerning 1858
Dagny Fogth k d  Skoleelev 1885
Marie Fogth k d  Skoleelev 1887
Jan Fogth m s  Skoleelev 1888
Kristian Fogth m s  Skoleelev 1891
Johannes Fogth m s  Barn 1895
Leif Fogth m s  Barn 1896
Helga Nilsen k tj ug Husgjerning 1874
Anna Olsen k tj ug Husgjerning 1883
Magnhild Olsen k fl ug Skoleelev af Lensmand 1885
Marta Helberg k fl ug Skoleelev af handelsmand 1885
Constance Holmboe k fl ug Skoleelev Forsørges af sognepr. Holmboe 1885

GardsnrBruksnrGardsnavn
119 135 Skytterstad
FornavnEtternavnKjønnFamiliestillingSivilstandYrkeFødselsår
Lars Abrahamsen m hf g kjører og Grb. 1821
Nella Abrahamsen k hm g Husmoder 1823
Lauritz Abrahamsen m hf g Kjører 1871
Johanna Andersen k hm g Husgjerning 1872
Lars Andr. Abrahamsen m s til no 3 ug Barn 1894
Kristian Abrahamsen m s til no 3 ug Barn 1897

GardsnrBruksnrGardsnavn
119 143 Fagervang
FornavnEtternavnKjønnFamiliestillingSivilstandYrkeFødselsår
Birger Dahl m hf g Bogholder i Norges Bank Agent 1875
Borghild Dahl k hm g Husgjerning 1875
Johanna Dahl k fl e Ingen forsørges af No 1 1845
Arvid Dahl m fl ug Fortiden Ingen forsørges af No 1 1884
Nils Johan Dahl m s ug Barn 180700
Johannes Celius m fl ug Kontorist ved Agenturforretning 1880
Ingine Hansen k tj ug Husgjerning 1880

GardsnrBruksnrGardsnavn
119 141 Maalselvstuen
FornavnEtternavnKjønnFamiliestillingSivilstandYrkeFødselsår
Iver Nilsen Guldhav m hf g Dagarbeider og Jæger 1847
Emilie Pedersen Guldhav k hm g Steller Huset 1854
Inga Guldhav k d ug Sypige 1878
Martinus Guldhav m s ug Sømand (Matros) 1883
Jørgen Kristoffersen m b ug Blækkenslager 1877

GardsnrBruksnrGardsnavn
119 57 Fredheim
Fornavn Etternavn KjønnFamiliestillingSivilstand Yrke 
Olai Tobias Wildsgaard m hfhf g Fiskeopkjøber 1851
Charlotte Amalie Wildsgaard k hmhm g Styrer Huset 1859
Harald S. Wildsgaard m s s ug Butikbetjent 1880
Geirda Karoline Wildsgaard k dd ug Barn 1884
Toralf Viktor Wildsgaard m s S ug Barn 1886
Jens Martinus Wildsgaard m s s ug Sjømand 1882
Elena Johanna Wildsgaard k dd ug Barn 1888
Scharles Jakob Wildsgaard m s s ug Barn 1890?
Haakon Hannest Wildsgaard m s s ug Barn 1891
Dina Hansen k tj tj ug Steller Fjøset og hjælper i Huset 1875

GardsnrBruksnrGardsnavn
119 94 Solbakken
FornavnEtternavnKjønnFamiliestillingSivilstandYrkeFødselsår
Peder Sivertsen m hf g Toldrorskar og Gaardbruger 1853
Julie Sivertsen k hm g Steller Huset 1857
Dagmar Louise Sivertsen k d ug Barn 1888
Jørdis Palandra Sivertsen k d ug Barn 1898

GardsnrBruksnrGardsnavn
119 40 Bjørkaas
FornavnEtternavnKjønnFamiliestillingSivilstandYrkeFødselsår
Severin Ytreberg m hf g Lærer ved Tromsø folkeskole og gaardbruger S 1864
Olufine Ytreberg k hm g Husgjerningen 1865
Otilie Ytreberg k d ug Elev ved Tr. høiere almenskole 1887
Signe Ytreberg k d ug Elev af Tromsø folkeskole 1890
Erling Ytreberg m s ug Elev af Tromsø folkeskole 1892
Ragnfrid Ytreberg k d ug Elev af Tromsø folkeskole 1894
Nils Ytreberg m s ug Barn 1896
Ole Ytreberg m s ug Barn 1898
Ellen Ytreberg k d ug Barn 3.01.1900
Ole Eidissen m Svigerfar g Emissær for hedningemissionen 1832
Elen Eidissen k Svigermor g Husgjerning 1832
Laura Hansen k tjenestepige ug Hus og fjøsstel 1882
Johan Marcelius Knutsen m hf g Telegraffuldmægtig 1850
Dorothea Pauline Knutsen k hm g Husgjerningen 1852
Harald Felthus Knutsen m s ug Sømand 1877
Sigfred Karl Knutsen m s ug Udenrigs Maskinist (til søs) 1879
Sverre Knutsen m s ug Barn 1885
Karoline Knutsen k d ug Elev af Tromsø høiere Almenskole 1887

GardsnrBruksnrGardsnavn
119 157 Bakkerud
FornavnEtternavnKjønnFamiliestillingSivilstandYrkeFødselsår
Albert Melkild m hf g Snedker og dreier Haandværker for egen regning 1870
Anna Melkild k hm g Husgjerning 1869
Betty Melkild k d ug Barn 1892
Alf Melkild m s ug Barn 1894
Wilhelm Melkild m s ug Barn 1895
Peter Melkild m s ug Barn 1898
Rebekka Krogh k hm e Assistent i Hypotekbanken 1873
Ivar Krogh m s ug Barn 1894
Gunnar Krogh m s ug Barn 1896
Ingeborg Krogh k d ug Barn 1897
Kriste?? Johnsen k tj ug Husgjerninger 1875

GardsnrBruksnrGardsnavn
119 25 Forhaabningen
FornavnEtternavnKjønn FamiliestillingSivilstandYrkeFødselsår
Peder Andreas Andresen m b hf e Harpuner i Ishavsdrift og Gaardbruger S 1847
Peder Andreas Andresen m b s ug Barn 1886
Leonhard Eilertsen m b hf g Fisker 1868
Andrea Johansen k b hm g Husgjerning 1876

GardsnrBruksnrGardsnavn
119 27 Skovlyst og Hanslund
FornavnEtternavnKjønnFamiliestillingSivilstandYrkeFødselsår
Julius Karolius Junge m hf g Kjører og Gaardbruger S 1858
Berte Margrete Junge k hm g Husgjerning 1862?
Annaton Marenius?? Junge m s ug Barn 1886
Olaf Martin Junge m s ug Barn 1887
Harald Bernt Junge m s ug Barn 1892
Magnhild Junge k d ug Barn 1897
Bjarne Johannes Junge m s ug Barn 91099
Marie Manassesdatter k fl e Underholdes af Svigersønnen No 1 1830

GardsnrBruksnrGardsnavn
119 28 Petersminde
FornavnEtternavnKjønnFamiliestillingSivilstandYrkeFødselsår
Helovard Knoph m hf g Eier og bestyrer af m. verksted 1862
Itta Knoph k hm g Husgjerning 1866
Jan Kielland Knoph m s  Barn 1889
Peter Ulrik Knoph m s  Barn 1891
Roald Thorolf Knoph m s  Barn 1894
Gunnar Kielland Knoph m s  Barn 1898
Anna Kielland k fl e Pension (Provstinde) 1844
Gudrun Kielland k fl ug Seminarieelev 1880
Ida Hansen k tj ug Kjøkkenpige 1877
Signora Sørensen k tj ug Barnepige 1884

GardsnrBruksnrGardsnavn
119 45 Borgaas
FornavnEtternavnKjønnFamiliestillingSivilstandYrkeFødselsår
Peter Richard Norberg m hf g Toldkasserer 1835
Bernhardine Marie Norberg k hm g Husgjerning 1852
Gudrun Bernhardine Norberg k d ug samtlige ere skolesøgende 1883
Rikard Norberg m s ug samtlige ere skolesøgende 1885
Asta Anna Martha Norberg k d ug samtlige ere skolesøgende 1888
Thorleif Olaf Martin Norberg k s ug samtlige ere skolesøgende 1889
Kristine Agnete Hildora Hansen k tyende ug Husgjerning 1882

GardsnrBruksnrGardsnavn
119 63 Elvebakken
FornavnEtternavnKjønnFamiliestillingSivilstandYrkeFødselsår
D. Mack m hf g Overretssagfører og Bankchef 1848
Karen Mack k hm g Husgjerning 1867
Solveig Mack k d ug Barn 1894
Daniel Mack m s ug Barn 1895
Arild Mack m s ug Barn 1897
Magdalene Johannesen k tj ug Kjøkkenpige 1874
Julie Larsen k tj ug Barnepige 1875

GardsnrBruksnrGardsnavnKorn, potetKreaturFjærkreBikuberKjøkkenhageFrukthage
119 116 Søberg n j n n n n
FornavnEtternavnKjønnFamiliestillingSivilstandYrkeFødselsår
Ole Martin Dørum m hf e Gaardsbrug S 1837
Ingvard Olai Dørum m s ug Barn 1889
Helmine Klausine Olsen k tj ug Steller Huset 1848
Petrine Marie Matisen k tj ug Steller Huset 1848
Frants NieIsen m hf g Fiskeri 1850
Eva Susanna Esaiasdatter k hm g Steller Huset 1846
Oluf Bergeton Frantsen m s ug Grubearbeider 1877
Elise Henriette Frantsen k d ug Barn 1884
Bergitte Andrea Esaiasdatter k fl ug Lever af offentlig Understøttelse 1830
Karen Marie Iversen k fl e Lever af offentlig Understøttelse 1835

GardsnrBruksnrGardsnavn
119 155 Friborg (Søberg)
FornavnEtternavnKjønnFamiliestillingSivilstandYrkeFødselsår
Karl Johan Nilsen m hf g Eier og fører Fartøi 1855
Temine Marie Larsen k hm g Steller i Huset og Syning 1868
Trygve Nordgren Nilsen m s ug Barn 1890
Ella Nilsine Nilsen k d ug Barn 1898
Henry Augustin Nilsen m s ug Barn 140600
Berte Johnsen k tj ug Hjælper til i Huset 1868
Hans Lokkert Nilsen m hf g Eier og fører Fartøi 1864
Sisilie Albertine Kristoffersen k hm g Steller Huset 1867
Charlotte Sigfrida Hansen k d ug Barn 1888
Edely Ivanna Hansen k d ug Barn 1890
Agnes Amanda Hansen k d ug Barn 1893
Haldis Sollaug Marie Hansen k d ug Barn 1896
Barleif Hansen m s ug Barn 290700
Johan Iversen m hf g Fører Dampskib 1873
Fredrikke Larsen k hm g Steller Huset 1875
Eddy Ivanna Johansdatter* k d ug Barn 9.08.1900

GardsnrBruksnrGardsnavn
119 117 Søberg
FornavnEtternavnKjønnFamiliestillingSivilstandYrkeFødselsår
Andreas Larsen m hf g Fiskeri 1858
Vilhelmine Dort. Pedersen k hm g Steller Huset Budeie 1858
Elen Margrete Larsen k d ug Barn 1.05.1899??
Alfred Johan Larsen m b ug Fiskeri 1878

GardsnrBruksnrGardsnavn
119 117 Søberg
FornavnEtternavnKjønnFamiliestillingSivilstandYrkeFødselsår
Hans Edevard Hansen m hf g Fiskeri og Dagarbeide 1864
Elen Johanna Johansen k hm g Steller Huset og Dagarbeide 1876
Olufine Kristine Hansen k d ug Hjælper til i Huset 1885
Henrik Anton Hansen m s ug Barn 1889
Emma Emelie Hansen k d ug Barn 1896
Einar Hagbart Hansen m s ug Barn 1898
Eldar Aron Hansen m s ug Barn 20200
Karl Jakobsen m b ug Fisker 1870

GardsnrBruksnrGardsnavn
119 88 Stenløkken
FornavnEtternavnKjønnFamiliestillingSivilstandYrkeFødselsår
Christian Ulve m hf g Kontorfuldmægtig hos kjøbmand og Hypotekbankrevisor 1862
Henriette Ulve k hm g Husgjerning 1870
Erik Ulve m s  Barn 1898
Gunnar Ulve m s  Barn 25.07??.1900
Octavia Killi k b ug Frøken af Gbr. handelsmand? 1875
Jetta Eriksen k tj ug Tj 1880
Hanna Bangsund k tj ug Tj 1882

Tromsøysund bygdebok - et dugnadsprosjekt på Internett
Besøkere online:   ¦   Besøkere i dag: