"
TB


Gårdshistorie:
Om gårdshistorien

Gårder:
Andersdal
Bakkejord
Balsnes
Bentsjord
Berg
Bjørkenes
Bjørnslett
Botn
Brattfjell
Breivika
Brokskar
Bårdsvik
Eidjord
Ekkernes
Engvik
Erikjord
Fagerbukt
Fagerelv
Fagernes
Finland
Finnes
Finnkroken
Gjøssøy
Grindøy
Grøtfjord
Grøtnes
Gåsvær
Hanslarsanes
Havn
Hjellnes
Holmeslett
Hundbergan
Håkøy
Jamteby
Jøvik
Kaldslett
Kalvebakken
Kiberg
Kobbevågen
Kraknes
Kraksletta
Kristofferjord
Krokelv
Kvalnes
Kvitberg
Kårvik, Nord
Kårvik, Sør
Langnes
Larseng
Laukslett
Laukslett
Laukvik
Lavold
Lyfjord
Lyngøy
Marcelisminde
Marislett
Mellomjord
Melvik
Mjelde
Moldnes
Mortensnes
Movik
Musvær
Måsvik
Nordhella
Oldervik
Ramfjordnes
Risøy
Rottenby
Røsnes
Sandnes
Sandnes m. Puskevik
Sandvik
Sandvær
Skarsfjord
Skavberg
Skittenelv
Skognes
Skogvik
Skulgammen
Skulsfjord
Sletta
Snarby
Sommerlyst
Sommerset
Sparebanken
Stakkevoll
Steinbakkjord
Storelv
Storsteinbukt
Storsteinnes
Strømsbukta
Strømsgården
Svarvaren
Sørhella
Tisnes
Tommasbakken
Tommasjord
Tromsdalen
Tromsea
Tromsø prestegård
Tromvik
Tronjord
Tømmernes
Tønsnes
Tønsvik
Tønsås
Vengsvik
Vengsøy
Voldelv
Vågen
Vågnes
Vågsøy
Zakariasjord

Presentasjon:
Hvorfor
Hvordan
Hvem

Historie:
Steinalderen
Jernalderen
Vikingtiden
Middelalderen
1600-tallet
1700-tallet
1800-tallet
1900-tallet

Annet:
Kirka
Tinglag
Skoler/undervisning
Helsevesen
Kommunikasjon
Botanikk
Geologi
Kart

Kontakt:
Gjestebok
Adresser

eXTReMe Tracker
 


Tromsøysund Bygdebok

Melvik

Forfatter av gårdshistoria ønskes.O. Rygh: Norske Gaardnavne

101. Melvik. Udt. mé2lvíka. -- Sandøy AB. 101. [Niell-uigen (!) 1567]. Meluigen 1610. Melvig 1614. Meelwigen 1723. AK.har Mjølvik, og saa udtalte ogsaa Lensmanden Navnet.

Øen, hvorpaa Gaarden ligger, kaldes endnu paa Kartet Sandøen; mulig bruges dette Navn ogsaa om Gaarden. O. R. 1ste Led kan neppe være meðal, især da der paa den ikke store Ø ei findes flere beboede Viker. Det kan mulig være det under GN. 55 omtalte mjol n., i Betydning af fin Sand. Dertil passer ogsaa Øens Navn.


Vis større kart

Lensregnskapet 1567

Nielluigen
Niels Oluffszennij vog f.
Syurd Rizkardszennij vog f.
Thomis Thomiszennnj vog f.
Thomis Thomiszennnj vog f.

Skoskatten 1645

Mieluigen
Olluff Jensen
Hans Quinde
Hans Pige
Olluff Larsen
Hans Quinde
Hans Pige

Skattemanntallet 1670

Præstens Jorder.
Meluigen 1w:18£. Schatt
Enchen Mallene 1w:18£. 18s£.

Manntallet 1702

Opsidernes eller Leylendings Stand og Vilkor. Gaardenes eller Platzernes Navne Opsidernes eller Leylendings Navn Deris Alder Deris Sønners Navne og hvor de findes Deris Aar og Alder
Ringe tilstand Nærer seig med Udroere Melvigen Siur Hemmingsen 66 Niels Siursen 17
Gregers Siursen 15
Poul Jörgensen 38 Mathias Poulsen 7
Jacob Poulsen 4

Justisprotokoll Helgøy 1710

   End og forregaf Jon Vormhuus at have ladet indkalde Povel Jørgens: Melvigen for skyld, dend Indstefnte møtte og vedstoed Stefnemaalet, og til sagen erbød sig at svare.
   Citanten loed i Retten fremlegge sin Riggenskabs bog som befandis at vere Conditionerit Eftter loven, hvor da paa bogens foliæ ? 201 ?, at Ao: 1705 haver samme Debitorer veret for Retten d: 4 Julj indkaldet og befandis hand da at vere skyldig Eftter Endelig afRegning ? 10 Rixdr:, Endog forregaf Citanten at hand Nogle ganger haver vere betalling begierende mens iche haver kunde bekommet Noget, hvor over hand Nu Er dom paastaaende, med prossesens bekostning skadisløs, givis til afsigt,
   Saasom denne indstefnte Debitorer Povel Jørgens: befindis Eftter Citantens hofvetbog, at vere blefvet af Regning inden tinge skyldig 10 Rixdr:, og derpaa Debitoren iche haver til Datto villet betalt Noget, saa tilkiendis hand, at betalle ovenmelte 10 Rixdr: til Jon Vormhuus, og det paa terminer ? 5 ? aarlig, Enden udj goede døgtige varer, eller og derfor at arbejde prosessens omkostning betaler Povel Jørgens: til Jon Vormhuus med ? 3 ordt.

Justisprotokoll Helgøy 1713

foeden tilspurde samtlige almue, om her i dette aar forrefaldet Noget vrag hvortil almuen svarede at der indtil var faldet her i tingstedet Noget, som dem vitterlig var, undtagen En hval som Niels Siurs: Melvigen hafdt fundet, bemte: Niels siurs: blef paaRaabt, og tilspurdt om bemte: hvals findelse, hvortil hand svarede, at hand fandt dend En støche fra landet, og da hand dend til landet hafde opRoedt, befandis det at der tilforen hafde veret afskaaren - 2 fauner og 1/2 Allen spech i lengten, og 1 faun og 1/2 Allen i breden, Jens villums: beRettede, som paa Prousten ærværdige Hr Olle Oudensens vejne var udsendt Eftter, som samme hval var opRoedt paa Præsteboles goedtz at ditto hval var meed hofvedet og sporen - 24 allen lang, og var En tanghval, som ingen hvaltochen var udj og hovedet var allene - 10 allen lang sig sielf, videre beRettede hand det samme som finderen at der var afskaaren af samme hval, som før Er meldt, og blef da samme hval deelt i 3de parter, Eftter Prostens ordre, hvor af Kongen fich den 1/3 part, Prousten hvis goedtz hvalen Er til land Roedt, dend 1/3 part, og Arbejds folch dend 1/3 part, Eftter at først blef afskaaren findings spechet - 4re Allen i hver kandt, til dend som hvalen fandt udj findingsløn, dernest blef tienden og aftagen, som de tiende beRettiget haver annammet, videre her om kunde Ingen Eftter Retlighed givis. søren haagensen Skaarsfiord, som var med og maalte bemte: hval berettede og alt det samme om samme hvals beskafvenhed, som for er meldt. hvorpaa foeden var begierende et tings vidne. som hannem og blef meddeelt.

Justisprotokoll Helgøy 1721

En bøxselsædel af samme Pastor udsted til Povel Jørgens: paa 1/2 vog 9 marks leje udj Melviigen, datterit d=9 Desembris 1720/:

Matrikkel 1723

MEELWIGEN Pouel Jørgensen
Haagen Iversen

Justisprotokoll Helgøy 1729

"Haagen Ifvers: Molvigen" utses til lagmann for neste ting.

Justisprotokoll Helgøy 1730

"Haagen Ifvers: Melvigen" sitter som lagrettsmann på tinget.

Justisprotokoll Helgøy 1731

"Haagen Ifvers: Melvigen" sitter som lagrettsmann på tinget.

Justisprotokoll Helgøy 1732

"haagen Ifvers: Melvigen" sitter på tinget "for Niels Anders: Noerleenangen".

Justisprotokoll Helgøy 1733

"haagen Ifvers: Melvigen" sitter på tinget, "sad for, Niels Anders. Noerleenanger".

Justisprotokoll Helgøy 1742

   dernest tilspurde hand bondeLensmanden Daniel hansen om hand Eftter den ham i afvigte høst given ordre har Indfundet sig paa gaarden Melvigen og Eftterseed den hval, som der skal verre funden, og hvad beskaffenhed den dermed haver.
   Hvortil Bondelensmanden svarede, at hand strax Eftter høstetinget med bekostning, møye og største livsfare indfandt sig paa Melvigen at erkyede? sig derom. Da hand der ankom, blev ham af opsidderen Haagen Ifvers: BeRettet at hand i afvigte høst hafde funden en gammel for Raadnet hvalkrop paa et Skær uden for landet, og giorde hand strax anviisning paa 2de tønder opskaaret spech, som hand beRettede deraf at være udkommen med undskyldning at hand, at hand iche tilforn har kundet giordt Noget Bud derom formedelst Idelig Indfaldende haarde veirlig, hvorforre hand ej videre der ved kunde giøre; Men har til dette ting indkaldet Bemte: Haagen Ifversen, som hvalen fundet haver, Derom at giøre sin Eedlige forklaring. Ligesaa er og Indstefnet Niels Siursen Sandvær, som var med og Roede hvalen i land, saavelsom Olle Jons: Engvigen, hans Peers: itm:, lars Josepsen Maasvigen, Christen Christens: Skovsfiord og Brynneld Michels: itm:, samtlige Inden Retten under Eed at udsige hvorledes med samme hvals opskærrelse tilgaaet Er. De møtte alle og tilstoed lovlig at være Stefnt, Derpaa Blev da Eedens forklaring dennem af lovbogen forrelæst hvor Eftter Haagen Ifvers: Melvigen med Eed og opRagte fingere, eftter at de Andre fra ham vare Ceparerede, forklarede hand, at sistleden høst Ungefær - 14 dager for Micheli tider fandt hand En forRaaden, hvalkrop som spechet tilforne var afskaaret, udenfor Melvigen, paa et lidet skiær, Samme hvalkrop blev Da formedelst haart indfaldende veirlig liggende paa samme skiær udj 2de dager, Saa hand iche saae, at det kunde være giørligt, at faa den derfra, hvorforre hand imidlertiid foer didhen og med møye og livsfare formedelst Den største Søeboer skar føre smaa støcher Spech af bugen ved Ørebeenet, og førde med sig i land; Imidlertid Drev hvalen der fra hen til et Næs ved landet, hvor den i Nogle Dager udj haart stormende vejer blev liggende. Da samme veir bædrede sig, kom hans grande Niels Siursen Sandvær, og Brynnild Michelsen skarsfiorden til ham for at hielpe ham med et Nøst at Bygge, hvilche Mænd hand da tog med sig til hielp, og roede dem op i En liden viig eller Bugt, i tanche der at komme til at faa Noget af den, Mens da de kom til landet var de U=mueligt goed for at faae den paa landet, Saasom den ganskee fremmer part laae Needsiunchen i havet, hvorfore hand sente bud eftter sine grander, lars Joseps: Maasvig, Olle Jons: Engvigen og Christen Christens: Skarsfiorden, saa alle kom ham til hielp, og saae de da at der slet Intet spech var paa den uden en liden smal Rem ungefær en half favn bred og toe fauner lang, hvilchet de maatte af Baaden skiære fra den, saasom de iche som meldt kunde faa den paa land; Ved sporen sagde hand og at der var lidt spæch, som de og afskar, Men Enten der var høfvet ved hvalen eller iche kunde de iche see, saasom fremmerparten, som Melt laae Nedsiunhen i havet, førend de Mænd kom som hand sent bud eftter, kom hans Peers: Engvigen did i Et ærende, Saa de og tog hannem Med sig i Arbeide. Det spæch som de da afskar byttede de strax imellem sig sielv, saasom de iche holdt det af Nogen værdj, og sagde hand at af alt det spæch som Paa hans part kom, fich hand iche meere paa 3de lotter End Ungefær - 1/2 tønde tran. Imedens hvalen laae ved landet, skar de Noget af det Raadne Kiød og tarmene og kogede fettet af, Men var intet til gavns uden at Breende, da den hafde ligget Der Nogle dager, drev den af et Stært veir fra landet og kom saa aldeles bort; videre forklaring kunde hand iche giøre der om, og sagde hand at hand slet Intet meere deraf faaet haver End nu forklaret Er, Derpaa blev hand af fogdens fuldmegtig tilspurdt, hvor forre hand iche giorde lensmanden Bud derom? hvortil hand svarede: at væiret hindret hannem derfra, og at hand iche holdt det for Nogen vær; Men hafde det haab, at hvad de faaet haver, bliver ham og de andre af Øfrigheden forundt, saasom de sleed merre ondt End det var vær.
   Niels Siursen Sandvær fremstod for Retten og med Eed og opragte fingre forklarede, at Ungefær 14ten dager for Micelig sistleden kom hand og Bryneld Michels: til Haagen Ifvers: Melvigen for at hielpe ham med et Nøst; Da de kom did fortaalte Haagen Ifvers: dem at der laa en Raaden hval krop ude ved et skiær lidt fra landet, mens som veiret da var haardt, kom de iche ud før den Anden dag, da de hialp ham, at Roe den op i en liden viig=bugt, og belagde den der indtil videre, saasom det var En lørfdagsaften, Nogle dager der eftter giorde haagen Ifvers: bud til sine grander, Olle Jons: Engvigen, lars Josepsen Maasvigen og Christen Christens: Scharsfiorden, som Da alle kom did, saavelsom hans Peersen Engvigen, Hvorpaa de da strax begav sig didhen som hvalen laae for at Skære af den hvad de kunde finde paa den; Men som hvalens fremmerpart var Nedsiunchen kunde de iche komme til at skiære Noget af den, uden hvad de kunde Naae af baadene, og fandt de da inhe Meere spech paa den uden En smal Rem langs bugen Ungefær 2de allen Bred, og 1 1/2 fafn eller saa omtrændt lang hvilchet de afskiær, tilligemed noget u=tienlig Spech Nest ved sporen, hvilchet alt de da strax Byttede sig imellem, og sagde hand, at der iche kom Merre deraf paa hans part End Ungefær Eftter hans Meening paa 2de laatter End 9 a 10 kander tran. Der eftter blev et Meeget haardt Vejr, som sleed hvalen løs fra landet saa den Drev bort, Videre hafde hand iche at sige. Fogdens fuldmegtig spurde ham, om hand kunde see af kiøttet paa hvalen om Den hafde ligget lenge i havet siden spechet var afskaaren? hvorpaa hand svarede, at hand iche kunde slutte det, Men det saae hand at kiødet var ganskee slii=voxen, Saa det vel maa have været lenge siden Spæchet var afskaaren, Ellers sagde hand, at førend de Begyndte at Skiære spechet af, talte de med hin Anden om, at der skulle giøris bud til lænsmanden og lade ham det vide. Mens som veiret var haardt, og de iche holdt det of nogen verdj, giorde de intet bud til ham derpaa der om, Saasom de haabede, at det lille som de fich vorder dem af Øfrigheden forundt, Efterdj de leed Meere ondt derfor End det de fortiente kunde være af værdj.
   Brynel Michels: Skovsfiorden fremstod for Retten og med opRagte fingre giorde Eed. og Forklarede, at den Ommelte tid, da hand og Niels Siurs: kom til Melvigen for at forfærdige det ommelte Nøst Blev dennem af Haagen Ifvers: fortalt, at hafde funden En hval liggende Udenfor landet paa et lidet Skiær, Men som veiret imidlertiid, var haart kom de iche derud førend den Anden dag, da de hialp ham, at Roe den op i En liden Viigebugt ved landet og belagde den der, Nogle dager der Eftter kom Olle Jans: Engvigen, lars Joseps: Maasvigen og Christen Christens: Scharsfiord, som var sendt Bud Eftter, til Melvigen, tilligemed Hans Peers: Engvigen, som alle begav sig didhen hvor hvalenlaae, for at afskiære hvad spech de kunde finde Paa den, Men da de kom derhen fandt de hvalens fremmerpart, at være ganskee Nedsiunchet, saa se iche kunde Maae til den af landet, Men Maatte staa i deris Baader og Skiære Det lille som var paa den, og saae de da iche Meere Spech paa hvalen, uden En Rem Under bugen Ungefær toe Allen Bred, og til toe fauner lang, Hvilchet de afskar tilligemed Nogle faa Stycher ved sporen, og byttede De strax spechet mellem sig, Hvoraf hand fich paa En log Ungefær 4reKander Tran, siden Spechet var afskaaren blev Et Meget haart veier, som drev hvalkroppen fra landet, Saa den kom Aldeles bordt. Før de afskar spechet talte de Med hin Anden om at Giøre bud eftter lensmanden, Men som de iche holdt det umagen vær skeede det iche siær Saasom veiret var ont og ustadigt. Paa tilspørsel sagde hand at Kiødet paa hvalen var ganskee Raaden og sliivoxen, videre hafde hand iche at sige.
   Der Eftter blev Olle Jans: Engvigen Indkaldet Som med opRagte fingere ved Eedens afleggelse, forklarede hand dernest, at sistleden høst ungefær - 14ten dager for Micheli, kom der bud eftter ham fra haagen Ifvers: Melvigen, at hand skkulle komme til ham for at besee hvad gavn der kunde værre i En af ham funden hval krop, og hielpe til den at opskærre, hvor paa hand sielf anden foer didhen, og da hand kom til Melvigen fandt hand der, Niels Siursen, lars Josepsen Christen Christens:, hans Peders: og Brynel Michelsen, som alle tillige med ham og haagen Ifvers: fultes ad til det Stæd hvor hvalen laae, da de kom did, saae hand at der laae En gammel Raaden hvalkrop, som alt spechet var afskaaren og kiødet sleiivoxen, og den fremmerpart i havet var Nedsiungen, hvilchen de tog sig for at arbeide paa, og fandt de da iche Meere spæch paa den End en liden smal Rand paa Bugen, Ungefær toe Allen Breed og omtrent toe faufne lang, saa velsom toe a: tre smaa støcher spæch ved sporen, der de med Møye afskar, saasom de iche kunde Naae til hvalen af landet, men maatte staa i Baaderne og skiære det af, samme Spech Byttede de strax Imellem sig, og sagde hand, at af det hand fich paa sine toe laatter blev der iche merre Tran En 10 a: 12 kander i det høyeste, det hand haabede, at Nyde for sin store Møye og Arbeide. Videre viiste hand iche herom.
   Hans Peers: Engvigen forklarede ved Eed og opRagte fingere, at sistleden høst Ungefær 14 dager for Miecheli kom hand et ærende til Melvigen, hvor hand fandt haagen Ifversen ved Søen, som fortalte ham, at hand hafde funden En hvalkrop, sagde og til ham, vj vil Nu hen og skiære den op og du kand være med om du vil og see du kand og faa Noget, hvorpaa hand da foer hen til den viig hvor hvalen laae, i selskab med haagen Ifvers: Niels Siurs: Olle Jans: lars Joseps: Christen Christens: og Brynnel Michelsen, Da de kom did siger hand at Der laae En forRaaden hvalkrop, som spæchet var afskaaren og kiødet slivoxen, hvilchen de strax tog sig for at arbeide paa, men som de iche fandt meere End En liden Strimmel spech paa Bugen ungefær - toe Allen breed og toe faufne lang, saavelsom og - 2 a: 3 smaa Støcher Nest ved sporen, Byttede de det imellem sig, og siger hand, at hand Ungefær vil Meene at have faaet deraf paa sin part - 3 a: 4re : kander Tran, som hand dyre Noch betalte, i det at de iche kunde Naae til hvalen af landet formedelst at det fremmeste af hvalen laa Nedsiunchen I havet, men maatte med møye staae i deris baader og skiære det af, videre hafde hand iche at sige.
   Lars Josepsen Maasvigen, blev dernest for Retten indkaldet, hand fremstod og med opragte fingere aflagde Eed, og dernest forklarede, at sistleden høst Ungefær - 14 dager for Michelie, fich hand Bud fra Haagen Ifvers: Melvigen, at hand hafde funden En gammel Raaden hvalkrop, hand ville komme did og see hvad der var ved den at Giøre, Hvorpaa hand da foer til Melvigen. Imedens hand var der, Indfandt sig Niels Siursen Sandvær, Christen Christens: Skarsford, Brynnel Michels: item: Olle Jans: Engvigen og hans Peders: item: da de Nu alle vare samlede, drog De hen til det Stæd hvor hvalen laae for at begynde med arbeidet, og saae hand da at der laae En Nesten forRaadnet hvalkrop ved landet som alt spechet var afskaaren, og Kiødet med sli overgroedt, paa hvilchen der ichun fandes En liden Strimmel u=duelig Spech Under Bugen Ungefær toe Allen Bred og toe fauner lang, hvilchet de tog sig for at afskiæere, men som de iche kunde Naae til den af landet formedelst at den fremmeste part af hvalen laa Nedsiuchen, maatte de med stoer møye skiære det af Medens de vare i deris baader, ligesaa skar de Och - 2 a: 3 smaa støcher spech Nest ved sporen, hvilchet alt de strax byttede sig imellem, og sagde hand at der kom paa hans 2de, laatter Ungefær - 10 kander tran, Hvilchet hand haabede at Nyde for sit store arbeide og Møye, Saasom derved ellers intet var at giøre, videre hafde hand iche at siige.
   Christen Christens: Skarsfiord fremstoed her for Retten og Eftter aflagde Eed forklarede at sistleden høst Ungefær - 14 dager for Michelie kom der bud Eftter ham fra haagen Ifvers: at hand skulle komme til Melvigen for at Besee den hval krop som hand hafde funden hvorpaa hand strax der Eftter begav sig did, da hand kom til Melvigen fandt hand der Niels Siursen Sandvær, Olle Jans: Engvigen, hans Peers: ibid: Lars Joseps: Maasvig, og Brynel Michels: som tilligemed ham og haagen Ifvers: begav sig til det Stæd hvor hvalen laae, da de kom derhen fandt hand der en Mesten forRaadnet hvalkrop ved landet, Som alt spechet var afskaaren, og kiødet med slii overgrodt, hvorpaa ichkun fandes, En liden strimmel tynt spech under bugen, Ungefær toe Allen Breedt og toe faufner lang saa og Noget lidet spech ved sporen, hvilchet aldt de afskar mens som den fremste part af hvalen var Nedsiunchen kunde de iche Naae af landet at skiære spechet af, men maatte med møye staa i deris baader imedens de skar det op hvad de da fich Byttede de strax, og kom Der saa meeget spech paa hans Ene laadt, at hand deraf fich ungefær 4re kander tran som hand haabede at Nyde for sit store Arbejde og Møye, videre Viste hand iche at sige.
   Fogdens fuldmegtig tilspurde dem alle hvor lang denne hvalen var hvorpaa De svarede, at de iche kunde maale den men Eftter deris gisning var den En 8te Eller - 9 faufner lang, herom var fogdens fuldmegtig tingsvidne begierende.

Justisprotokoll Helgøy 1746

ligeleedes forklarede haagen Iversen meelvigen og at have funden noget Rød Vin i forgangen Høst, samme viin er i alt 2 1/2 tønde, men som der var forskiel paa vinen blev det som var paa den ene tønde taxeret for 8 sk Kanden, og 6 sk Kanden af det som var paa den anden tønde og den halv tønde, derefter opbød fogden denne Viin til auction, om nogen samme ville kiøbe, med Condition at de straxen her paa tingstædet samme betaler, den tønde beste vin blev opbuden for 8 sk pr Kande, men ingen bød, den blev indsatt for 6 sk, derefter bød Sr. Hvid 6 1/2 sk pr Kande, som høyst byden, hvilket bud fogden approberede, siden vinen er ganske bederved og ej lenger kand taale at henligge. den anden vin som er paa de 1 1/2 tønde blev opbuden for 6 sk pr. Kande men ingen bød, den blev indsatt for 4 sk, derpaa bød Peder Figenskov 5 sk, fogden bød 5 1/2 sk, men bem'te: Figenskov blev den høystbydende til 6 sk Kanden, hvilket fogden aproberede, siden det befandtes en ganske bedervet Rødvin og ej lengere kand henligge.

Justisprotokoll Helgøy 1760

Fogden hafde til dette Ting ladet indCitere Iver Haagens: Meelvigen, og Christen Christensen Skarsfiorden, som afv: aar har funden en fostagie vin paa Søen, men formedelst viinen var saa fordærvet at den ikke var til nogen nøtte, saa var de mistænkt for at have beblandet vinen, hvilket de erbød sig at giøre sin Eed, at ikke være skeed; og som Fogden var det paastaaende, saa aflagde de og sin Corporlig Eed for Retten, efter at de vare formande fra falsk Eed, at de ingen Svig med samme viin have begaaet, ved at blande den hverken med Søe eller Vand, og var saa Fogden dermed fornøyet.

"Haagen Iversen Meelvigen" vitner på tinget.

Folketellinga 1769

GårdsnavnFornavnEtternavnStillingAlderKommentar
MelvigenHansJohans.bruker36
MelvigenBerithHogensd.kone30"og"
MelvigenKristenHans.barn8
MelvigenHermandbarn6
MelvigenHansbarn4
MelvigenRasmusbarn2
MelvigenJacobHans.tjener38
MelvigenPeternillaRasmusd.tjener30

Folketellinga 1801

Melvigen
FørenamnMellomnamnEtternamnHushaldstatusAlderSivilstandYrkeKjønn
Klaus NilsenHusbonde42Begges 1ste ægteskabFæstebonde og fiskerM
KarenMariaHansdtrHustrue26Begges 1ste ægteskab K
HannaBirgita Deres børen5 K
Elisabeth Deres børen2 K
HansMortenHansenHusbonde35Begges 1ste ægteskabFæstebonde og fiskerM
Johanna JansdtrHustrue32Begges 1ste ægteskab K
Hans JaensenHusbonde70Begges 1ste ægteskabInderst uden jord og fisker samt kaarmand under ovenskrevne 1ste familieM
Berrit HaagensdtrHustrue67Begges 1ste ægteskab K

Gårdsmatrikkelen 1838

Bruksnr Løpenr Bruksnavn Eiers navn Skyld i Daler-Ort-Skilling Gammel skyld Merknad
50 254 Melviken Claus Nilsens Enke 0-3-11-0 1 B£ 12 M€ Fisk
50 255 Melviken
1-0-4-0 2 B£ 6 M€ Fisk. Øde

Folketellinga 1865

Meelvig, 254
Stort kveg: 4, Får: 12, Svin: 3, Poteter: 2
Cæsar Johannessen, hf, Fisker Selveier, g, 29, m, Tromsø
Jensine P. Jørgensdatter, hans Kone, g, 27, k, Balsfjordens Pr
Johanna P. Cæsarsdatter, deres Datter, ug, 8, k
Jørgine M. Cæsarsdatter, deres Datter, ug, 6, k
Angnethe D. Cæsarsdatter, deres Datter, ug, 4, k
Jensine S. Cæsarsdatter, deres Datter, ug, 1, k
Peder M. W. Johannessen, Tjenestedreng, ug, 21, m, Tromsø
Søren K. Johannessen, Tjenestedreng, ug, 18, m
Katrine A. Christensdatter, Tjenestepige, ug, 21, k, Karlsø Pr
Anne M. Olsdatter, Kaarkone, e, 40, k, Tromsø

Meelvig
Stort kveg: 3, Får: 14, Svin: 2, Poteter: 1
Morten M. Johannessen, hf, Fisker Selveier, g, 27, m, Tromsø
Inger M. Mortensdatter, hans Kone, g, 21, k, Karlsø Pr
Alethe P. T. Mortensdatter, deres Datter, ug, 4, k
Johanna P. Mortensdatter, ug, 3, k
Martha Andrine Mortensdatter, ug, 1, k
Martin Andersen, Tjenestekarl, ug, 31, m
Ingeborg C. Sørensdatter, Tjenestepige, ug, 18, k
Morten L. Hansen, Inderst, Fisker, g, 63, m, Karlsø Pr
Rebækka M. Eliasdatter, hans Kone, g, 63, k, Karlsø Pr

Meelvik, 255
Stort kveg: 9, Får: 18, Svin: 1, Poteter: 2
Lars E. Mortenssen, hf, Fisker Selveier, g, 41, m
Jacobine Andersdatter, hans Kone, g, 42, k, Balsfjord Pr
Helena F. Larsdatter, deres Datr, ug, 17, k
Anna Petrine Larsdatter, deres Datr, ug, 14, k
Ceselie Larsdatter, deres Datr, ug, 13, k
Milla T. Larsdatter, deres Datr, ug, 11, k
Laura E. Larsdatter, deres Datr, ug, 7, k
Jetta A. Larsdatter, deres Datr, ug, 6, k
Hansine Larsdatter, deres Datr, ug, 3, k
Jeremias Figenskau Jeremiassen, Tjenestekarl, ug, 30, m, Karlsø Pr
Ole L. Andersen, Logerende, Fisker, e, 60, m, Balsfjorden Pr

Matrikkelen 1886

Gårdsnr. 101 Bruksnr. 1: Melvik/Melvik - Andreas Torstensen
Gårdsnr. 101 Bruksnr. 2: Melvik/Melvik - Morten Johannessen Kræmer
Gårdsnr. 101 Bruksnr. 3: Melvik/Melvik - Jens Johansen

Folketellinga 1900

GardsnrBruksnrGardsnavn
101 2 Melvik
FornavnEtternavnKjønnSed-
vanlig bosted
Midler-
tidig bosted
Familie-
stilling
Sivil-
stand
YrkeFødsels-
år
Morten Kræmer m   hf g Gaardbruger S og fisker 1838
Inger Heggelund k   hm g Gaardmand-
kone
1839
Odin Mortensen m   s ug Fisker 1876
Oluf Mortensen m  D/S ""Heimdal"" Tromsø s ug Fisker 1874
Hagbart Mortensen m   s ug Fisker 1883
Hilda Mortensdatter k Tromsø  d g Fiskerkone 1872??
Karoline Olsdatter k   fl ug Tjeneste-
pige Husgjerning
1865
Emma Lauritsdatter k   fl ug Datter 1898
Ingvald Karoliussen m Tromsø  fl ug Søn 300399
Karolius Halvorsen m Tromsø  fl g Inderst fisker 1869
Sørn Mortensen m Sandøren Balsfjorden  s g Inderst fisker 1867
Lorents Antonsen m   hf g Inderst fisker 1873
Therese Mortensdatter k   hm g Inderstkone 1868
Alfred Johansen m   s ug Søn af Inderst 1885
Mimmi Johansen k   d ug Datter af Inderst 1889
Anton Thrandsen m Klokkerholm  g Inderst fisker 1838
Hilmar Antonsen m Klokkerholm  ug Inderst fisker 1877
Hans Antonsen m Klokkerholm  g Inderst fisker 1871
Johan Pettersen m Klokkerholm  g Gaardbruger og fisker 1854
GardsnrBruksnrGardsnavn
under 101 2 Melvik
FornavnEtternavnKjønnFamiliestillingSivilstandYrkeFødselsår
Anton Didriksen m hf g Husmand u j fisker 1862
Agnete Cæsarsdatter k hm g Husmandkone 1863
Jørgine Antonsdatter k d ug Husmandsdatter 1884
Josefine Antonsdatter k d ug Husmandsdatter 1886
Amalie Antonsdatter k d ug Husmandsdatter 1890
Ingerda Antonsdatter k d ug Husmandsdatter 1892
Alvhilda Antonsdatter k d ug Husmandsdatter 110599
Andreas Antonsen m s ug Husmandssøn 1897
GardsnrBruksnrGardsnavn
101 3 Melvik
FornavnEtternavnKjønnSedvanlig bostedFamilie-
stilling
Sivil-
stand
YrkeFødsels-
år
Jens Johanssen m  hf g Gaardbruger S og fisker 1850
Cicilie Larsdatter k  hm g Gaardmandskone 1853
Johan Jensen m  s ug Gaardmandssøn og fisker 1877
Lars Jenssen m  s ug Gaardmandssøn og fisker 1879
Helga Jensen k  d ug Gaardmandsdatter 1883
Alfred Jensen m  s ug Gaardmandssøn 1885
Karl Jensen m  s ug Gaardmandssøn 1887
Sigvart Jensen m  s ug Gaardmandssøn 1891
Anna Jensen k  d ug Gaardmandsdatter 1893
Hjalmar Jensen m  s ug Gaardmandssøn 1898
Elisabet Larsdatter k  fl ug Budeie kreaturstel 1840
Helmine Andreasdatter k Finkirken ug Sypige 1874
Johan Hansen m Vasvik ug Gaardmandssøn fisker og skomager 1879
Nicolai Kvalsvik m  fl ug Folkeskolelærer 1872
GardsnrBruksnrGardsnavn
101 1 Melvik
FornavnEtternavnKjønnSedvanlig bostedFamiliestillingSivilstandYrkeFødselsår
Andreas Torstensen m  hf g Gaardbruger S og fisker 1838
Jensine Jørnsdatter k  hm g Gaardmandskone 1840
Ludvig Andreasen m  s ug Gaardmandsøn og fisker 1876
Theodor Andreasen m  s ug Gaardmandsøn og fisker 1873
Jørgen Andreasen m  s ug Gaardmandsøn og fisker 1881
Cæsar Andreasen m Tromsø s g Gaardmandsøn og fisker 1868
Jensine Andreasen k  d ug Datter 1865
Eline Pedersdatter k  fl g Fiskerkone 1878
Aldor Andreasen m  fl ug Pleiesøn 1886
!!  m  fl ug Pleiesøn 150499

Matrikkelutkastet 1950

101Melvik
1Melviken0 mark 43 øreHalvdan
og Kåre Andreassen
2Melviken0 mark 44 øreArne Gebhardt
3Melviken0 mark 76 øreInga Jensen
4Nordgård0 mark 27 øreKarl Jensen
5Elvevoll0 mark 35 øreKarl E. Jensen
6Sørnes0 mark 01 øreSverre Haugland
7Solbu0 mark 08 øreSelmer J. Jensen

Tromsøysund bygdebok - et dugnadsprosjekt på Internett
Besøkere online:   ¦   Besøkere i dag: