"
TB


Gårdshistorie:
Om gårdshistorien

Gårder:
Andersdal
Bakkejord
Balsnes
Bentsjord
Berg
Bjørkenes
Bjørnslett
Botn
Brattfjell
Breivika
Brokskar
Bårdsvik
Eidjord
Ekkernes
Engvik
Erikjord
Fagerbukt
Fagerelv
Fagernes
Finland
Finnes
Finnkroken
Gjøssøy
Grindøy
Grøtfjord
Grøtnes
Gåsvær
Hanslarsanes
Havn
Hjellnes
Holmeslett
Hundbergan
Håkøy
Jamteby
Jøvik
Kaldslett
Kalvebakken
Kiberg
Kobbevågen
Kraknes
Kraksletta
Kristofferjord
Krokelv
Kvalnes
Kvitberg
Kårvik, Nord
Kårvik, Sør
Langnes
Larseng
Laukslett
Laukslett
Laukvik
Lavold
Lyfjord
Lyngøy
Marcelisminde
Marislett
Mellomjord
Melvik
Mjelde
Moldnes
Mortensnes
Movik
Musvær
Måsvik
Nordhella
Oldervik
Ramfjordnes
Risøy
Rottenby
Røsnes
Sandnes
Sandnes m. Puskevik
Sandvik
Sandvær
Skarsfjord
Skavberg
Skittenelv
Skognes
Skogvik
Skulgammen
Skulsfjord
Sletta
Snarby
Sommerlyst
Sommerset
Sparebanken
Stakkevoll
Steinbakkjord
Storelv
Storsteinbukt
Storsteinnes
Strømsbukta
Strømsgården
Svarvaren
Sørhella
Tisnes
Tommasbakken
Tommasjord
Tromsdalen
Tromsea
Tromsø prestegård
Tromvik
Tronjord
Tømmernes
Tønsnes
Tønsvik
Tønsås
Vengsvik
Vengsøy
Voldelv
Vågen
Vågnes
Vågsøy
Zakariasjord

Presentasjon:
Hvorfor
Hvordan
Hvem

Historie:
Steinalderen
Jernalderen
Vikingtiden
Middelalderen
1600-tallet
1700-tallet
1800-tallet
1900-tallet

Annet:
Kirka
Tinglag
Skoler/undervisning
Helsevesen
Kommunikasjon
Botanikk
Geologi
Kart

Kontakt:
Gjestebok
Adresser

eXTReMe Tracker
 


Tromsøysund Bygdebok

Lavold

Forfatter av gårdshistoria ønskes.


O. Rygh: Norske Gaardnavne

10. Lavolden. Udt. la:1våLLen. -- Lauwold 1723. Se Berg GN. 14 og Lenviken GN. 42,4.


Vis større kart

Skattemanntallet 1670

Præstens Jorder.
Lauvold 2½phd. Schatt
Hr Niels Breedahl 2½pd. ½ort.

Manntallet 1702

Opsidernes eller Leylendings Stand og Vilkor. Gaardenes eller Platzernes Navne Opsidernes eller Leylendings Navn Deris Alder Deris Sønners Navne og hvor de findes Deris Aar og Alder Tieneste Karle eller Drenge Deris Alder
Ringe Vilkor Lavold Ole Gundersen 42 Stifsöner Gabriel Haldoesen 26
Eides Jonsen 18 fostersøn Morten Nielsen 3
Jon Jonsen 7

Justisprotokoll Helgøy 1707

Kongl: May'ts: foget giorde tilspørsel til almuen om her i dette aar er faldet Noget Strand vrag dertil svarede Sr: Søren Mortensen Hegelund at Anders Povels: Stegervigen, skal have fundet i vinter et Styche skib vrag hvor udi var 28 Jern bolte som hand beRetter, at skal vere af vegt 1 vog, Lars Hansen skaarøen bekiende og at have funden, 3 pothenger, Olle Gunders: Lauvold beRetter at skal have fundet et skibsstiger hvorpaa er 5 høger af Jern, mens hafde det iche Nu her tilstæde.

Justisprotokoll Helgøy 1708

Fogden tilspurde Postbønderne i bemelte tingsted hvad de haver faaet i post penger for dette aar. hvor da fremkom, hans ottesen olderviven Christen Christens: itm:, Olle gundersen Laudvold, baar Nielsen tønsnes. Joen Rønnelsen og henning Jensen Kalleslet, Peer andersen Rafnefiord, Jachob Olsen Lars Andersen ulsfiord, og Niels Jøens:? ulsfiorden, og og vedstaar at have annammet af fogden hver En half Rixdaler for dette aar.

Justisprotokoll Helgøy 1710

Postbønderne udj dette tingsted, hans Ottesen og Christen Christens: oldervigen, Olle gunders: Laudvold, Baar tønsnes, Joen og hemming Kalleslet, og Peer Anders: Rafnefiord, som alle beRettet at have bekommet af fogden hver ? 2 ort, i dette aar for posten at føre.

Justisprotokoll Helgøy 1714

Dernest oplæst En bøxsel Sedel af datto Tromsøe ? 1712 d=1 octobr: udsted af Pastor Hr. Olle Oudense til Jachob Jens: paa ? 2 pd: fiskis leje udj Laufvold, i Helgøe Ting'st: beliggende.

Justisprotokoll Helgøy 1716

Fogden giorde tilspørsel til Postbønderne her i tingstedet om dennem iche var betalt deris postpenger for indeværende aar: Hvor da fremkom Niels Jachopsen, og Olle Jachops: Lyngen, Olle Jachobs:, og Niels Joensen Ulsfiorden, hans Ottes: Oldervigen, Jachob Jensen Laudvold, baar Niels: tønsnes, og Jens Villums: Søer Langenes, som alle bekiender at dennem af fogden Er betalt hver 2 ort, undtagen hans Ottesen Oldervigen som siger sig at hafve bekommet allene ? 1 rdr:, Saa og Jens Villums: Søer Langenes, som har annammmet ? 9 mk: dansk. herom var fogden tingsvidne begierende.

Justisprotokoll Helgøy 1717

End og loed fogden fremkalde Postbønderne, hvor da fremkom, hans Ottes: oldervigen, Jachob Jens: laudvold Baar Niels: tønsnes, Jens Villums: Søer Langenes, Olle Jachobs: find i ulsfiorden, Niels: Joens: ibid:, Niels Jachobs: Lyngen, og gudtorm hansen ibid: hvilche alle vedstoed at dennem alle af fogden var betalt hver ? 2 ort, undtagen hans ottes: og Jens villum, som hver af fogden har bekomme 1 rdr: for indeværende aar, for posten at føre.

Justisprotokoll Helgøy 1720

"Jacob Jensen laudvold" utses til lagmann for neste års ting.

Justisprotokoll Helgøy 1721

"Jacob Jons: laudvold" sitter som lagrettsmann på tinget.

fogden hafde til dette ting Indstefnet Effterskrefne laudRettis Mend, Sal: Gabriel paa hamre. Jon Ollufsen ibid: (samme sted) Jacob Jonsen Laudvold og Peer Ejlers: Mosvigen; og det for de iche Indfandt sig til Rettens besiddelse paa Nest afvicte vaarting. Bemelte Dannemand møtte; og gjorde sin undskyldning at de hafde liden lejlighed dertil; hvorpaa fogden prosterede? og satte udj Rette de for deris modtvillighed, motte tildømmes Effter loven. Derom afsagt,
Som befindis Indbemelte laudRettet Sr: Gabriel hamre, Olle Joens: ibid:, Jacob Jens: laudvold og Peer Ejlers: Mosvigen iche har hafft nogen lovlig aarsag at fremføre forderis udeblivelse fra tinget og Retten at besidde Nu nest holdende vaarting. Effter forregaaende forleg iche heller beskichet En anden Mand i deris stæd, Saa tilfindis de da for denne deris udeblivelse fra Retten, derfor at bøde hver ? 1 rdr: Effter loven.

Justisprotokoll Helgøy 1722

"Jachob Jens: Laudvold" sitter som lagrettsmann på tinget.

Matrikkel 1723

LAUWOLD Jacob Jensen

Justisprotokoll Helgøy 1723

Karen Isachsdatter, thiennende paa Tromsøe Præstegaar, var til dette ting indstefnet for begaaet leieermaal med en ungkarl Haldor Svends: samme sted thiennende. Mens Nu er her fra fogderiet afRømt.
Paa qvindfolchets vejne Møtte hendis Nu værende hostbonde, Jacob Jens: laudvold, som sagde hun iche at vere noget Ejende til bødernes Erleggelse. Hvor da Dommeren tilbøed paa 2de Aar til vedkommende at betale hendeis bøder og derfor hun at indstige i hans thienniste, hvormed vedkommende var med fornøjet. herom afsagt.
Denne Karen Isachsdatter som befindis at have udj løsagtighed aulet børn med Med dend bortRømte haldor Svendsen, da begge thiennende paa Tromsøe Præstegaar. thj bør hun her denne sin bedrefne løsagtigheds gierning derfor Eftter loven bøde, 6 rd: som henfalder til fattige PræstEncher og Eftter aftale her inden Retten blive Sorenskriveren Rosenfeldt, ansvarlig paa samme pengers erleggelse paa 2de aar at betale, hvorimod hun straxen indstiger udj hans thienniste.

Justisprotokoll Helgøy 1725

dernest blev forkyndt Et Pante og Obligations brev udgivet af Jachob Jens: boende paa laudvold og det for ? 37 rdr. 2 Mk. 15 Sk. som hand til Petter Hendichsen Borger udj Bergen skyldig Er, var datterit Bergen d=18 Augustj ? 1722 og til vitterlig underskrevet af Dirich Bastian gierding og Herman Nyensted hvor om Nermere deris ordlydende indhold paa folia skal vorde Indførdt

Justisprotokoll Helgøy 1727

Postbønderne her i tingstædet, blev alle tilspurdt om deris postpengers afbetalning, hvor da Niels Jachops: Lyngen, Jachob Ols: qvæn ibid: Peer Ols: ibid:, Olle Jachops: ulsfiorden, Niels Joens: ibid:, Hans ottes: Oldervigen, Jachob Jens: laudvold, lars Jons: tønsnes, Claus Christophers: Tisnes, og frands hans: ibid: hvilche alle tilstoed at verre af fogden betalt hver 2 ort, untagen hans ottes: som Nyder= 1 rdr:, for posten at føre udj indeværende aar.

Justisprotokoll Helgøy 1728

Petter Henderichsen hosmer udj Bergen haver ladet Indsstefne, Jachob Jens: laudvold for gield Eftter hans udgifne obligation og pantebrev, er skyldig bleven, som tilforren her paa tinget er bleven Publicerit.
bemelte Debitor blev paaRaabt mens befandis iche her ved tinget at verre tilstæde, men berettis at verre udj findmarken, hvornest Citanten var lauddag begierende, dennegang afsagt,
Som debitor Jacob Jens: til dette ting eftter Stefnemaal befindis iche at ville møde; saa forrelegges da bemelte Debitor lauddag til Neste ting at møde og til sagen at svare, eller og at lide skade for udeblivelse saasom da Endelig dom i sagen, vorder faldet.

Justisprotokoll Helgøy 1749

nok blev forkyndt efter ? skrevne af Provsten Herr Junghans udstædde fæstebreve, neml: til Povel Larsen 2 pund i Laugvold, til tugthuuset 8 sk.

Justisprotokoll Helgøy 1752

"Povel Lars Lavold" nevnes som stevnevitne.

Folketellinga 1801

Lavolden
FørenamnMellomnamnEtternamnHushaldstatusAlderSivilstandYrkeKjønn
HansKamelieHansenHusbonde48Begges 2det ægteskabFæstebonde og fisker, er og i skole- og bøygde comisionenM
Malena Mortensdatter MolsandHustrue30Begges 2det ægteskab K
JohanKristian Hans børen af 1ste ægteskab15 M
HansGlad Hans børn af 1te ægteskab10 M
JohannaDortea Deres fælles datter6 K
BerritMariaJohannesdtrFoster barne6 K
IngerMargreteLarsdtrTjenestetøs20Ugift K

Gårdsmatrikkelen 1838

Bruksnr Løpenr Bruksnavn Eiers navn Skyld i Daler-Ort-Skilling Gammel skyld Merknad
7 30 Laugvold John Thoresens Enke 1-1-6-0 2 B£ 12 M¤ Fisk

Folketellinga 1865

Laugvold 30a
Stort kveg: 6, Får: 10, Poteter: 2 1/2
Tore Johnsen, hf, Grdbr. Selveier Fisker, g, 34, m, Tolgens Præstegjæld
Dortea F. Olsdatter, hans Kone, g, 32, k
Peder J. Toresen, deres Søn, ug, 2, m
Jonas Johnsen, Tjenestekarl, ug, 25, m ,Tolgens Præstegjæld
Marie S. Olsdatter, Tjenestepige, ug, 16, k
Ingeborg Pedersdatter, hans Moder, e, 63, k, Tolgens Præstegjæld

Laugvold 30b
Stort kveg: 7, Får: 8, Poteter: 1 1/2
Rikard Eriksen, hf, Gaardbrg. Selveier, g, 55, m, Tolgens Præstegjæld
Dortea Hansdatter, hans Kone, g, 37, k, Næsne Præstegjæld
Elias Rikardsen, deres Søn, ug, 12, m
Hans M. Rikardsen, deres Søn, ug, 10, m
Daniel R. Rikardsen, deres Søn, ug, 8, m
Oluf Rikardsen, deres Søn, ug, 6, m
Rikard N. Rikardsen, deres Søn, ug, 1, m
Johanna M. Johnsen, hendes Datter, ug, 14, k
Marie L. Rikardsdatter, deres Datter, ug, 1, k

Matrikkelen 1886

Gårdsnr. 10 Bruksnr. 1: Lavolden/Lavolden - Søren Larsen
Gårdsnr. 10 Bruksnr. 2: Lavolden/Lavolden - Rikard Eriksen

Folketellinga 1900

Gardsnr  Bruksnr Gardsnavn
10 2 Lavolden

Fornavn

EtternavnKjønnFamiliestillingSivilstandYrkeFødselsår
Anton Borch m hf g Jordbruger Selveier og fisker 1868
Marie Eriksen k hm g Gaardmandskone 1865
Johan Borch m fl ug Fisker og jordbruger 1870
Johan Borch (Lauvold*) m s ug Hendes Søn 1887
Nils Borch m s ug Søn 1892
Daniel Borch m s ug Søn 1894
Alfhild Borch k d ug Datter 1896
Dagny Regine* Borch* k d ug Datter 20200
Oluf Lauvold m hf g Folkeskolelærer og jordbruger 1861
Anna Foss k hm g Husgjerning og gaardsarbeide 1870
Oliva Lauvold k d ug Datter 1892
Ragna Lauvold k d ug Datter 1894
Alma Lauvold k d ug Datter 1896
Kima Lauvold k d ug Datter 1898
Dorthea Lauvold k Kaarenke e Jordarbeide 1830

Gardsnr

BruksnrGardsnavn
10 1 Lavolden

Fornavn

EtternavnKjønnFamiliestillingSivilstandYrkeFødselsår
Søren Larsen m hf g Jordbruger S og fisker 1845
Seserine Martinsen k hm g Gaardmandskone 1845
Anton Sørensen m s ug Fisker og Jordarbeider 1881
Signe Sørensen k d ug Husgjerning 1884
Johannes Sørensen m s ug Søn 1886
Kristian Sørensen m s ug Søn 1888

Matrikkelutkastet 1950

10Lavoll
1Lavoll1 mark 27 øreSøren Pettersen
2Lauvold0 mark 67 øreHåkon Lauvold
3Lillevold0 mark 67 øreLaurits A. Pedersen

Tromsøysund bygdebok - et dugnadsprosjekt på Internett
Besøkere online:   ¦   Besøkere i dag: