"
TB


Gårdshistorie:
Om gårdshistorien

Gårder:
Andersdal
Bakkejord
Balsnes
Bentsjord
Berg
Bjørkenes
Bjørnslett
Botn
Brattfjell
Breivika
Brokskar
Bårdsvik
Eidjord
Ekkernes
Engvik
Erikjord
Fagerbukt
Fagerelv
Fagernes
Finland
Finnes
Finnkroken
Gjøssøy
Grindøy
Grøtfjord
Grøtnes
Gåsvær
Hanslarsanes
Havn
Hjellnes
Holmeslett
Hundbergan
Håkøy
Jamteby
Jøvik
Kaldslett
Kalvebakken
Kiberg
Kobbevågen
Kraknes
Kraksletta
Kristofferjord
Krokelv
Kvalnes
Kvitberg
Kårvik, Nord
Kårvik, Sør
Langnes
Larseng
Laukslett
Laukslett
Laukvik
Lavold
Lyfjord
Lyngøy
Marcelisminde
Marislett
Mellomjord
Melvik
Mjelde
Moldnes
Mortensnes
Movik
Musvær
Måsvik
Nordhella
Oldervik
Ramfjordnes
Risøy
Rottenby
Røsnes
Sandnes
Sandnes m. Puskevik
Sandvik
Sandvær
Skarsfjord
Skavberg
Skittenelv
Skognes
Skogvik
Skulgammen
Skulsfjord
Sletta
Snarby
Sommerlyst
Sommerset
Sparebanken
Stakkevoll
Steinbakkjord
Storelv
Storsteinbukt
Storsteinnes
Strømsbukta
Strømsgården
Svarvaren
Sørhella
Tisnes
Tommasbakken
Tommasjord
Tromsdalen
Tromsea
Tromsø prestegård
Tromvik
Tronjord
Tømmernes
Tønsnes
Tønsvik
Tønsås
Vengsvik
Vengsøy
Voldelv
Vågen
Vågnes
Vågsøy
Zakariasjord

Presentasjon:
Hvorfor
Hvordan
Hvem

Historie:
Steinalderen
Jernalderen
Vikingtiden
Middelalderen
1600-tallet
1700-tallet
1800-tallet
1900-tallet

Annet:
Kirka
Tinglag
Skoler/undervisning
Helsevesen
Kommunikasjon
Botanikk
Geologi
Kart

Kontakt:
Gjestebok
Adresser

eXTReMe Tracker
 


Tromsøysund Bygdebok

Langnes

Forfatter av gårdshistoria ønskes.


O. Rygh: Norske Gaardnavne

117. 118. Langnes nordre og søndre. Udt. la2ngnés. -- [Langenes 1567]. Langenes 1610. Lanngnes 1614. Nordlangenes med Sweschouven, Søer Langenes 1723.

*Langanes, det lange Nes. Det i 1723 nævnte Sweschouven maa svare til et gammelt *Sviðuskógr, af sviða f., Brænden, ogsaa om et Sted, som er ryddet ved Brænden. Det var tidligere paa mange Steder Skik at afsvide Skovstykker og saa i dem nogle Aar og derefter igjen lade Skoven voxe til.

-- GN. 115-125 ligger paa Tromsøen.


Vis større kart

Lensregnskapet 1567

Langenes
Willum Syuordszenni vog f.
Syuord Asmudszennj vog f.
Erick Nielszenni vog f.

Skoskatten 1645

Langenes
Peder Mogensen
Hans Quinde
Olluff Olsen
Hans Quinde
Hans Pige
Adam Erichsen
Hans Quinde
Hans Sönn
Lars Pedersen
Hans Quinde

Manntallet 1664

Søre Langnæs - 1 W.
Opsidere.
 Degnebooll:
 Dog har Degnen Bevilgett indtill vjdere Brynel Herckilßen ½ W: 50 Aar.
Sønner.
 Degnens Sønner:
  Christopher, 21 Aar.
  Jacob - 18 A.
  Lars - 14 A.
  Olle - 11 A.
  Herckild B: 1 Aar.
Drenge.
  Iffuer Christofferß. 20 A.

Skattemanntallet 1670

Præstens Jorder.
Sør Langenæs 1w: Schatt
Brynnild Herkelßenn ½w: ½ort.
Gunder Klocher ½wog. frj for
Schatt
Nor Langenæs 1wog.  
Anders Edißenn 1w. 1ort.
Noch Efftersckreffne Leilendinger, som findis Her i Tingstedet,
at hafue noget Lidet Brug.
Och derfore Lagt och Taxerit for Schatt.
Brynnile Herckelßenn Langenæs 1ort.

Manntallet 1702

Opsidernes eller Leylendings Stand og Vilkor.Gaardenes eller Platzernes NavneOpsidernes eller Leylendings NavnDeris AlderDeris Sønners Navne og hvor de findesDeris Aar og AlderTieneste Karle eller DrengeDeris Alder
af ringe tilstandSör LangenesJacob Larsen80
KlocherJens Villumssen (Ebeltoft)34Willum Jensen1Lars Olsen30
henter sin Vnder-
holdning fra Bergen, dog skyldbunden
Nord LangenesJon Nielsen38Niels Jonsen2Sören Andersen fra Bergen23

Her Effter Specificeris Huuszmend og derisz
familie som i Tromsöe Sogn findisz:

Opsidernes eller Leylendings Stand og Vilkor.Gaardenes eller Platzernes NavneOpsidernes eller Leylendings NavnDeris Alder
Udarmede Eere alle diszeSör LangnesJon Olszen Tömermand46

Justisprotokoll Helgøy 1710

Christian Arens: Skulgammen, ladet Stefne, Joen Nielsen paa Noerlangenes, for hand overfaldt han, og Røgte haaret af.

Justisprotokoll Helgøy 1716

Fogden giorde tilspørsel til Postbønderne her i tingstedet om dennem iche var betalt deris postpenger for indeværende aar: Hvor da fremkom Niels Jachopsen, og Olle Jachops: Lyngen, Olle Jachobs:, og Niels Joensen Ulsfiorden, hans Ottes: Oldervigen, Jachob Jensen Laudvold, baar Niels: tønsnes, og Jens Villums: Søer Langenes, som alle bekiender at dennem af fogden Er betalt hver 2 ort, undtagen hans Ottesen Oldervigen som siger sig at hafve bekommet allene ? 1 rdr:, Saa og Jens Villums: Søer Langenes, som har annammmet ? 9 mk: dansk. herom var fogden tingsvidne begierende.

Justisprotokoll Helgøy 1717

End og loed fogden fremkalde Postbønderne, hvor da fremkom, hans Ottes: oldervigen, Jachob Jens: laudvold Baar Niels: tønsnes, Jens Villums: Søer Langenes, Olle Jachobs: find i ulsfiorden, Niels: Joens: ibid:, Niels Jachobs: Lyngen, og gudtorm hansen ibid: hvilche alle vedstoed at dennem alle af fogden var betalt hver ? 2 ort, undtagen hans ottes: og Jens villum, som hver af fogden har bekomme 1 rdr: for indeværende aar, for posten at føre.

Justisprotokoll Helgøy 1718

Endelig før Retten blef opsagt, loed fogden fremkalde Postbønderne udj bemelte tingsted, og dennem tilspurde om de iche var af ham betalt og gotgiordt deris postpenger for indværende aars post at føre.
dertil de alle enstemmende svarede Ja at dennem hver er betalt 2 ort undtagen hans Ottes: oldervig, og Jens Villums: søer langenes, hvilche 2de: hver har bekommet ? 1 rdr.

Justisprotokoll Helgøy 1720

Noch En bøxselsædel udstedet ? 1696: d=2 Desembris af ærværdige Nu Sal: Hr Niels Bredal, da Pastor til Tromsen, paa 1 vogs leje udj Noer Langenes, En af Præsteboels Jorder og det til Joen Nielsen.

Justisprotokoll Helgøy 1721

blev i Retten læst En bøxselSædel udsted af ærværdige Hr Hemming Junghans, Pastor til Tromsøe gield, og det til Morten Ressen paa 1/2 vog fiskis landskyld udj Noer Langenes som Enchen Joen Nielsens for hannem opsagt haver; ditto Jord En af Præsteboels Jorder til Tromsøe gield datterit d=21 decembris 1720/:

   Jens Villums: klocher til Tromsen, fremkom og gaf for at have Nu andengang ladet Indstefne hemming Rønnelsen for de ærRørrig tilleg hand haver tillagt ham, bemelte Rønnelsen blev paaRaabt, mens var iche her ved tinget men til findmarken fiskerig forReist, hvor da hans broder Rasmus Rønnelsen fremstoe paa hans vejne at svare til sagen,
   til Citantens sags bestøchning melder velærværdige Hr. Henning Junchans Pastor til Tromsen, at dend 4de Januarj Nestleden hafde hand bud Effter hemming Rønnelsen paa Sannes for at tale med hannem angaaendede de Resterende skatter hand var skyldig, til hvilchet der hand kom til Pousten, og blev omtalt skatten, tog hand mistache til Jens Villums:, at hand skulle hafft forførdt ham til denne skat at utgive hvor haNd da sagde dend vederfadt og Reindspil Jens Villums: har veret aarsag tillagt ont for mig,
   End og beRaabte Citanten sig paa Christopher Anders: huusmand paa Langenes, og at vere prov i denne sag, hvilchen ej var her til tinget til stæde, mens beRettes at vere siug, Saa og Henrich Kield thiennende hos Prousten i tromsen, Hvichen iche heller var tilstæde.
   Hemming Rønnelsen som for sagen stoed hafde til dette ting ladet Indstefne ved Roel Østen og Christopher Anders:, Sr: Birte Andersdatter langenes, Niels Joens: langenes lars Olsen og hans kone søer langenes disse til at prove i denne sag hvis de derom viste.
   Provet Niels Joens: langenes møtte, og der hand blev examinerit, udsiger hand, at Jens Villums: hafde staalet En vejer fra hans fader Joen Niels: hvor om hand giør dend beRetning at hans skulle hafft taget samme vejer i Tromsen, og leedt dend over Ejdet til sig sielv, og merchede dend, da imedens det skeede kom hans fader til ham og sagde det at verre sin vejer. og spurde Jens Villums: og sagde dend at vere sin, dertil svaret Jens Nej, spurde saa Niels sin fosterdatter ad om det iche var sin. dertil hun svarde det er vor, da spurde hand Jens ad hvor hand haver faaet dend, dertil svarede hand at have faaet dend hos Olle Kields: i Malanger, der, paa haver hans faders dreng ved Nafn Niels thommes: tilspurdt Olle Kields: om samme vejer dertil hand svaret Nej iche at have faaet dend hos ham, nogen dager der Effter taldes hans fader og Jens Villums: sammen om samme vejer, hvor da Jens Villlumsen falt tilføje og hans fader fich vejern igien. Videre viste hand iche derom; her om blev hand av Retten tilspurdt hvor lenge det er sidet dette skal vere passerit,og hvor gl: hand var, til det første svarde hand det iche kand vide, saasom hand var liden, saasom hand Nu forklarer Nu at vere 23 aar gl: og iche destincte kand sige hvor lenge det Er siden det Er Skeedt, Da som det befindes effter Hans Egen tilstaaelse om hans alder, saa tiden siden dette skal vere passerit, at vere skedt udj hans ungdom, hvor over Retten iche ansaae ham til til Edstagelse.
   Lars Ols: qvinde paa Søer Langenes Marrite Baarsdatter fremstoed, og Effter Eds afleggelse, bekiende og udsiger hun, at som hun og sin Mand gich fra kirchen, var Jens Villums: gaaet før dem i vejen og leede tvende smale Creatur Nemlig 2 vejere, og hun og sin mand som Effter gich Naade ham, da siger hendis mand til hende, hielp ham og kiør paa for ham, hvilchet hun og saa giorde, og fulde ham alt hiem til sit huus, saasom deris til sit hiem og loed der frem, og da Jens var hiemkommet med Creaturene, da siger hun at hun saae at Jens merchet dend ene vejer thi dend anden var tilforn merchet, Begge disse Creatur bekiender hun, at hand har faaet dem udj Tromsø Præstegaard, iblant deris Creatur, videre blev vidnet tilspurdt om hun veed og kand sige at disse Creatur var Joen? Nielsen paa Langenes tilhørrig, og om Jens Villums: haffte taget dem fra ham, dertil hun svarede Nej aldelis iche noget der om at vere vidende, End meere blev tilspurdt hvor lenge det kand vere sidet det blev skeedt eller er passerit, derpaa hun giorde ? denne beRetning at hendis første barn var ? 23 aar gl: Nu, og det 2det 21 aar, saa og det 3de 19 aar gl: til denne tid og imellom fattedis andet og 3de barn da var det at dette blev passerit, hvor af da kand forfares det at vere 20 aar siden omtrent. videre hafde hun iche at vidne.
   Parterne paastoed at deris paabeRaabte og udeblivende prou motte af Retten forrelegges at møde til Neste ting, og aflegge sit vidne.
   De udj sagen ommelte og udeblivende prou Nemlig Christopher Anders: Noer Langenes, samt Birte Andersdatter ibid: (samme sted), og Lars Olsen ibid: vorder hermed forrelagt under adfær
   Effter loven at Møde til Nestholdende ting her udj tingstædet holdende, da at aflegge deris vidne hvad de om denne sag kand have seedt og hørdt til hvilchen tiid parterne haver at Møde, og Enhver til sagen at svare, hvor Effter deds befundende beskaffenhed de haver at anhøre dom.

Justisprotokoll Helgøy 1722

   Jens Villumsen Klocher til Tromsen, hafde Effter det foreleg som skeede paa Tromsen d=28. Novembris Nestleden afsagt udj dend sag hannem og hemming Rønnelsen Sannes imellom ladet sin Contrapart der Effter indstefne til dette ting.
   Contraparten fremstoed, og sagde sig samme forleg for hannem lovligen at verre forkyndt.
   Citanten begierte at hans forrige udeblivende prov Christopher Andersen, som Nu indfinder sig for Retten, motte Nu aflegge sit vidne, Hvor vidnet da fremkom, og Effter Eds afleggelse, udsiger og vidner at, hand haver hørt paa det at hemming Rønnelsen sagde udj Proustens stue paa Sannes, og kalde bemelte Jens Villums: for en Reinspil og et værfad. videre om sagen hafde hand iche at vidne. Dertil hemming sielf svarede, at hand iche Negter at hand Jo har sagt de ord som vidnet beRetter.
   Contraparten begierede at hans Prou motte forretages, Hvorda fremkom lars Olsen af Søer Langenes, og Effter Eds afleggelse, befindis hans vidne at verre ordlydende af samme Indhold som hans qvinde forhen i denne sag vidnet haver.
   Birrite Andersdatter af Noerlangenes fremkom at skulle vidne i denne sag, hvor hun Effter Eds afleggelse udsiger og vidner det samme som hendis Søn Niels Joensen Noerlangenes i denne sag talt og sagt haver her inden Retten Nest afvigte leedingsbergting, undtagen dette at hun siger at hendis mand beholdt iche vejeren, mens Jens Villums bekom dend, saa og hvorledis og paa hvad maade at hendis mand og Jens derom blev forligt, det viste hun slet intet om at kunde beRette.
   Endelig og fremkom En qvinde Sara Christophersdatter af langenes og om dette for ommelte smale creatuer skulle vidne mens der hun derom blef forhørdt befindis hun at da skal have veret et u=myndigt barn da dette skal verre passeret, hvor over Retten iche ansaae det for Lovligt hende iche til Edtagelse og derom at vidne hvis som udj hendis barndom Er passeret. Videre sagde Contraparten sig iche i sagen at have indvende.
   Citanten til disse førde vidners afleggelse svarede, at hand dennesinde agter det u=nødigt at tilsvare, videre End hand hensetter det til Dommerens og laudRettens, skønsomhed hvor hvidt de Effter loven kand ansees, i det øfrige refererer hand sig til forhen indførde indleg, Med paastaaende Dom.
   Som da indtet videre var i sagen at Indvende blev herom saaledis dømt og afsagt.
   Af denne sags agerende ting agt kand Nochsom befindes Hvorledis Hemming Rønnelsen skal have paakostet dend Dannemand Jens Villumsen, med nogen u=tilbørlige udnafne og dermed sigtende hen til hans æris forklejnelse som Nermere kand erfares ved de førde vidner, som bemelte hemming Rønnelsen bruger til denne sin sags bestørchning, dermed sigtende at beskemme hans Erlige Nafn og Rycte. Mens Naar sagen saavelsom hans adskillige sammensanchede vidner grundig vorder Efftertengt, da befindis først bemelte Rønnelsen, til sin beskyldnings besmychelse at vil immellere sig udj en andens sag/: om Ellers derom skulle vere noget:/ som hannem aldelis i Ringeste Maader iche er vedkommende at paatale. dernest Hvad hans førde vidner sig anbelanger, da har Niels Joensen tilligemed hans Moder Birrite Andersdatter vel i groveste maader her for Retten paatalt Jens Villumsen til æres forklejgning, Hvilchet dog iche af Retten kand ansees, og det formedelst Niels Joensens spæde aar af tre aar gl: da dette Effter hans sigelse skulle verre passeret Saa det iche Effter fornufften kand bifaldes at et barn paa 3 aars gammel kand mindis i sin laudalder hvad som er passerit i hans barndom, iche heller kand saadant af saadan beskaffenhed med lov formeres af nogen krafft at verre; deels og at som sagen skulle angaae hans fader, hvor hand da saavelsom hans moder iche bør vidne Effter lovens Pag: 127 arts: 17de: og bør derforre denne deris hid indtil u=beviislige paasigelse iche at komme meer bemelte Jens Villumsen til Ringeste Nagdeel eller æris forkleinelse udj nogen maader, og Jens Villumsen derforuden at have sin tiltale til dennem sig for beholden for denne deris u=beviselige paa sagen.
   Hvad sig Lars Olsen med sin qvinde Marrite Baarsdatter sig anbelanger, da findis iche Noget af dennem at verre vudnet, som kand henRøre til nogens ærisforklejnelse i Ringeste Maader, Mens samme deris udsigende tildeels overstemmende med Jens Villumsens Egen giorde tilstaaende udj sit Indgifne indleg. Og over alt kand befindis det at verre henved 20 Aar siden da saadant skulle verre passeret. Saa derom Noch kand erfares, dend sag ingen beskaffenhed fuldkommeligen kand haves med de ovenbemeltes sigelse Effter saa lang tiids henløbende, og af vedkommende imedens u=paatalte søgning. Hvad sig Ellers denne indstefnte sag Ejentlig i sig sielv er angaaende, da som det af saa faste prov er Vunnet, saavelsom og af hemmings Egen tilstaaelse, at oftte bemelte hemming Rønnelsen har til foragt kaldet tidtbenefnte Jens Villumsen En Reinspil og et værfad, og saaledis paalagt ham u=tilbørlige udnafne som dog af sagen iche kand erfares, hand at kunde have dertil nogen billig føje Ret eller aarsag, i Ringeste Maader; thj de af hannem førde vidner Er som før er meldt vordet anseet af ingen krafft, og kand der over iche Effter hans tanche vere ham til nogen befrielse udj denne sin sag, Mens som hand med disse sine u=tilbørlige udnafnes paakastelse har dermed beskjemmet dend dannemand Jens Villumsen paa hans Erlige Nafn og Rycte, saa vorder hand Da derfor tilfunden det at afsoene med 6 rdr: at betale til Jens Villumsen, og det Effter lovens anleedning, af 6te bogs 21 Cap: 4de art: Og bør dernest saadanne utilbørlige og u=bevislige udnafne her Effter dags iche at verre eller komme offte benefnte Jens Villumsen til nogen Nagdeel og Ringeste forkleinelse paa Erlige Nafn og Rycte, Mens verre og forblive aldelis som døede og u=talte udj alle Maader.
   Prossens omkostninger angaaende, da som Jens Villumsen til sit Erlige Nafns befrielse har verret Nødsagende til denne process at føre, og sagen først til vaarting d=22 Aprilis 1721 lovligen ladet indstefne, samt og den forfuldt til Nest Effter holdende Leedingsbergting d=16 Juny, som dog formedelst Contra partens udeblivelse, sagen iche har kundet Naaet sin fuldkommen Endelighed, hvorover Citanten, for at see sagen til Ende, saavelsom og for parternes Magelighed skyld har derover formaaet hos Øfrigheden et escetra ordinarie tings holdelse paa Tromsøe Præstegaar d=28 octobris Nestleden, hvor da iligemaade som før bemelte Hemming har ladet see sin udeblivelse fra Retten, og saaledis Endvidere paaførdt Citanten med deds ydermeere besværringer til dette tings søgning, Hannem alt til deds større og meere bekostninger, som af hans indgifne indleg kand fornemmes, thj tilfindis effter bemelte Hemming Rønnelsen udj denne sags processens omkostninger over alt at betale til Citanten derfor ? 6 rdr: hvilche hand tilligemed de øfrige 6 rdr: har at afbetale, 14ten dager Effter denne dom hannem lovligen vorder anviiste alt under adfær Effter loven, om det ej tilforrelagde tiid vorder Effterkommet.

Matrikkelforarbeidet 1723

Gaarde Nafne:Søer-Langenes.
Opsidders Tall:1 opsider.
Proprietairs og Bøxel-Raadig:Tromsøe Præsteboels Jord.
Huusmands Pladser:Ingen Huusmands plads.
Schoug og Setter:Fornøden Brendeved.
Qvern og Fischerie:Ingen Fiskerie.
Situation og Beleilighed:Lætvunden. Har Soellie.
Sæd:Har begynt at optage ½ tn. Byg Sæd.
Korn aufling:1 tn.
Hæste og Creature:1 Hæst - 10 Kiør - 14 Sourer - 4 Geder.
Taxt effter Gamble Matricul [1 våg = 3 bismerpund (Pd.) = 72 bismermerker]:1 - 0 - 0.
Forhøied:0 - 1 - 12».
Utdrag fra den samtidige matrikuleringsprotokollen:
«Opsiddernes Nafne:Jens Willums
Taxt effter Gl: Matricul [W: - Pd: - Mark]:1 - 0 - 0
Gl: Leilending Schat [rDr: - Shilling]:0 - 48

Matrikkel 1723

NORD LANGNESMorten Reissen
Joen Nielsens encke
Christopher Andersen

Justisprotokoll Helgøy 1723

   Lars Ollufsen af langenes der befindis at have i løsagtighed aulet born Med sit Nedsøskende born goule Hansdatter, var til dette ting indstefnet, for samme forseelse
   benefnte personer Møtte iche. thj forrelegges dennem lauddag til neste ting at møde og til sagen at svare, og videre derpaa at anhøre dom.

   Stifttskriver Sr. Michel Hvid, haftte tildette ting ladet Indstefne Knud Olsen af Tromsen og Morten Reesen af Langenes for hvis de paa deris Sal: faders Hr. Olle Oudens: vejne Er skyldig til Sal: Erich Blixses Sterboe for Stifttskriver løn af Tromsøe Kirche benente personer Møtte iche. derfor dennegang afsagt.
   Som Knud olsen og Morten Reisen til dette ting Eftterstefnemaalet har villet møde, saa forreleggers dennem lauddag til Neste ting at Møde og til sagen at svare eller og at have skade for udeblivelse, saa som da Eftter forrefinde beskaffenheder skal feldes dom i sagen.

   Jens Villumsen langenes fremkom og forregav at hand til dette ting har veret Nødsaget ved 2de dannemend at lade Indstefne hemming Rønnelsen paa Sannes for hans øvede slagsmaal imod ham da hand med Rettens Meedel forkynderne ham dend dom hannem og bemelte Rønnelsen var imellem faldet og afsagdt.
   Bente. Rønnelsen blev paaRaabt Mens befandis iche her ved tinget tilstæde, videre beRetter Citanten at hans Stefningsmend Er nylig her fra tinget afRest, begerer derfor at sagen motte opsettes til Neste ting. herom afsagt. Som Citanten formedelst Sine Stefnemens udeblivelse iche derover kand bevise dedtz lovlig forkyndelse, saa forreholdes hand denne sin sag til Neste ting lovlig at Indstefne. til hvilchet tid da Contraparten forreleges at møde og til sagen at svare; eller have skade for udeblivelse saa og samme tid at anhøre dom udj sagen.

   Jens Villumsen Klocher til tromsen haftte Nu atter til dette ting lade indstefne hemming Rønnelsen, for hans øvede overlast imod hannem; hvor om i sagen for er melt;
   Protestanten blev Eftter loven paaRaabt Men befandis iche her ved tinget at vere tilstæde; ej heller nogen paa hans vejne.
   Bondelensmanden Niels Niels: fremstoed og sagde at hand og Jørgen Knudsen verende hos lensmanden til dette ting louligen har indstevnet denne benefnte henning Rønnelsen for sin verende boepel paa Rennes. Ligeledis beretter hand Samme tid, at have indstefnet Monsr: Morten Restn, paa Langenes, saa og Peer Christophers: paa grøtfiord, begge at aflegge deris vidne, udj denne sag; hvilche begge iche er her Nu ved tinget tilstæde.
   Citanten i Retten produserede, En hientings dom over denne henning Rønnelsen afsagt d=10 Aprilis-|722; Hvorpaa fandis Eftterfølgende tegnet.
   Anno=1722 d=13 Julij, vare vj underskrefne 2de: mend Morten Reisen, og Peder Christophersen grøtfiorden, med Jens Villumsen Klocher tilsammen hos henning Rønnelsen, at forkynde hannem denne afsigt og dom. Dens tiid dend var oplæst, sprang Henning Rønnelsen op med magt, og slog Jens Villumsen til marchen, Haardrog hannem og slog hannem med knøtte Nefver, med haanlige skieldsord Endnu som tilforn. Dette bekreftter vj med Egne hender, af Norlenangens ut Supra. Michelsen. (p.l.s.) siger Peder Christophers.
   Citanten var dernest begeerende, at som hans Contrapart iche endda, saavelsom hans ovenmelte prov, har villet Møde og sagen at tilsvare, disligest vidnerne deris vidne Edlig at aflegge, saa paastaar hand, dennem under lovens brøde at motte paalegges til Neste ting at møde, da hand formeener En Endelig dom i sagen at Nyde. denne gang afsagt.
   Saasom befindis at denne Indstefnte Hemming Rønnelsen Endda iche dennesinde Eftter lovlig stefnemaal til dette ting har villet møde; saa forelegges ham hermed End da laudag til Neste ting at Møde, sagen at tilsvare, og dernest Endelig dom at anføre. I ligemaade som provene iche Eftter foregaaende lauddags forleg, til dette ting har villet Compareret, saa forelegges dom Nu til Neste ting at Møde, og da med Ed for Retten at bekreftte, hvis de under deris hender paa dommen har bekiendt giordt alt hver under 20 laad sølfsbøder Eftter loven at betale, om nogen udeblivelse Enda af dennem skulle befindis.

Justisprotokoll Helgøy 1724

   Jens Villumsen haffte Effter forregaaende forleg paa Nest forregaaende høste ting; ladet ved lensmanden anviset for hans Contrapart hemming Rønnelsen Sannes, til hvilchen Ende sin sag at udføre hand Nu for Retten fremstillede sig.
   Contraparten hemming Rønnelsen blev paaRaabt Men befandis iche her ved tinget at vere tilstæde ej heller nogen paa hans vejne indfandt sagen at tilsvare.
   Citanten fremlagde i Retten for beRoffte Skrifftlig forleg, som befindis af lensmanden Niels Lemming og Jørgen Knuds: deris paaskrifft at verre dend 13 May?1724 for hannem saavelsom Provene louligt forkyndet.
   De tvende dannemend Nemlig Morten Resen, og Peer Christophersen, som paa Rettens vejne med Jens var Nerværende, da dend forefaldende dom af datto 10 Aprilis 1722 for bemelte hemming blev anviist og forkyndt. aflagde Nu her for Retten deris Corpolie Eed at vere saaledis i alt sandhed passeret som deris paaskrifft paa samme dom udvise, hvilchet ordlydende forhen i sagen er indførdt.
   Jens Villumsen loed hernest indføre for Retten, og formoder at Nyde En tilstrechelig Revans for dend tort hand var vederfaret. saavidt hans Egen Persoen er angaaendes i det øfrige indstiller hand sagen saavidt hemming Rønnelsens person angaaende med Rettens foræt?, til proprietariens Nermere paatale, at bøder for Effter loven,
   Sr. Michel Hvid var ved denne Ret tilstæde, og paaførde dennegang denne sags action, men iche tilforen da den for Retten har verret agerit og som fornemmis sagen Nu saa Ner er dreven tilEnde, og Citanten har beviist hvor udtilbørlig hans Contrapart sig imod hannem har forholdt, saa det synes som hand ville revoltere imod Retten, saa giøres da Conjuntuen dend paastaaende med Citanten, at hemming Rønnelsen Effter lovens strengeste regiørmaa vorde straffet. andre Rettens foracter til excempel, og saafremt hand iche skulle vere bemedelet til saadan anseelige bøder at udRede, som denne sag medfører, hands persoen da som et opsessig menniskee Maa henvises til festningens arbejde
   Som intet meere var i sagen at indvende, saa blev herom i sagen saaledis dømt og afsagt. samme dom og afsigt skal findis verbaliter her Effter paa folia 246 indførdt.
   Jens Villums: var dom begerede beskreven.

Justisprotokoll Helgøy 1729

"Christopher Anders: langenes" utses til lagrettsmann for neste ting.

Justisprotokoll Helgøy 1730

"Christopher Anders: langenes" sitter som lagrettsmann på tinget.

Justisprotokoll Helgøy 1731

"Christopher Anders: langenes" sitter som lagrettsmann på tinget.

   Hendrich Peersen værende Nu hos Olle hendrichs: BratRein, saa og Erich Peers: paa Søer langenes. Begge var her til dette ting Indstefnet for Ectebøder; samme personer møtte iche, iche dissmindre beretter lensmanden at om samme personer er vist noch at de der udi erre skyldige. thi er herom afsagt.

   Eftersom det befindis at Henrich Peersen af Bratrein, og Erich Peers. SøerLangenes begge at have aulet barn med deris Nu havende qvinde thi de har verret Ecteviede tilsammen, thi bliver da deris bøder derfor haver at betale med 3 rd: 2 ort: 12 sk:

Justisprotokoll Helgøy 1732

"Christopher Anders: Langenes" sitter som lagrettsmann "for Olle Anders: Søer leenanger".

Dernest Effter følgende Bøxselsædler læst og forkyndt. 1 bøxselsædel af Prousten Velærværdige Herr Henning Junghans udstædt til Villum Jens: paa 1/2 vogs leje udj Søer langenes, som hans fader for ham haver opsagt, var datterit d = 14 Fbr: 1731/:

   Haagen Jens: thiennende hos Antonie Bogøe paa Schidenelf, var til dette ting Indstefnet for begaaet lejermaal Med Et løst qvindfolch ved Nafn Pernelle Pedersdatter Nu tilholdende i Malanger udj Hilles? øe tingstæd. hvad hende angaar da gaves Nu her ved Retten dend beretning at hun Er hos Erich Peers: paa Nor Langenes. her i tingstædet. Bemelte Personer Var iche her Ved tinget tilstæde. Dog gaves fuld forsichring at de udj denne beskylde sag Er sagskyldig. og at de iche Egter hverandre. thj blef herom afsagt.
   Som det herved Retten er bekiendtgiordt at denne Haagen Jens: og Pernelle Pedersdatter haver begaaet læermaal og Aulet barn tilsammen, saa og at de iche Egter hver andre, saa bliver da hans bøder derfor at tilsvare med 12 rd. og qvindfolchet ? 6 rdr:, saa og udj processens omkostning, betaler hand med 1 rdr:; og i fald de iche disse deris bøder, kand tilveje bringe, da tilfindis de at straffis paa kroppen, saa at hand Stander 2de Søndager i gabestochen ved Tromsøe kirche imedens guds thinniste forrettis, og qvindfolchet iligemaade at stande 1 Søndag udj gabestochen

Justisprotokoll Helgøy 1733

"Christopher Anders: langenes" sitter som lagrettsmann, "sad for Olle Anders. Søerleenanger".

En bøxselsædel udstæd d = 3 Fbr: 1732. af bemelte Herr Junghans til Christopher Anders: paa ? 18 markes leje udj Noerlangenes. til trundhiems tugthuus betalt 8 sk:

En bøxselsædel af Herr Junghans udstædt d = 9 Fbr. 1732. til Matias Povels: paa 1/2 vogs leje udj Noerlangenes, som Morten Resen er frafløttet, til trundhiems tugthuus betalt 8 sk.

Justisprotokoll Helgøy 1734

Dernest forkyndt En Bøxselsædel af Prousten Herr HenningJung? hans udstæd til Jachob Joensen paa 1 pds leje udj Søer langenes, som Jens Villums: for hannem opladt haver, til tugthuuset betaler hand ? 8 sk:, var datteret d = 23 Fbr: 1733/:

En ditto af Prousten udstædt til Christopher Anders: paa 18 markes leje udj NoerLangenes, som hans vermoder for hannem haver afstaaet. til tugthuuset betaler hand ? 8 sk:, bøxselsædelen datteret 23 Fbr. 1733/:

Justisprotokoll Helgøy 1738

   Adrian Jørgensen falch boende paa Sannes, hafde ved Villum Jensen Sørlangenes, og Niels Olsen Andersdal, til dette ting ladet Indstefne Christopher Anders: Norlangenes, for hand tirsdagen Nest for Pintzehelgen; kom til Sandnes, og da overskiente hans qvinde Ellen Rasmus; med Nogen ubeqvems ord; saa og for at høre hans vidner som hand at føre derpaa i Rette.
   Niels Olsen fremstod for Retten og Eftter loven afhemlede Stefnemaalet, Christopher Anders: at verre lovligen Stefnet.
   Villum Jens: indgav her i Retten sit skrifttlig bevis med Edlig tilstaaelse, at hand tilligemed benefnte Niels Olsen haver til dette ting lovligen Stefnet benefnte Christopher Anders: Sannes,
   dend Indstefnte Christopher Andersen blev 3de ganger paaraabt, mens befandis iche her ved tinget tilstæde, ej heller nogen paa hans vejne indfandt sig.
   Adrian Jørgens: paastoed, at Eftter dj det beviist Christopher Anders: at verre lovligen Stefnet, saa formoder hand at hans prov motte føres, saasom der ellers er aar og dag til førend ting holdis her igien, da det kunde være at formode mislighed med provens bekiendelse.
   Anniche Jonasdatter som er hos hendis forældre Jonas Svenche og er huusmand paa Tromsøen var af Cittanten stillet for Retten til at aflegge sit vidne udj denne sag. og Eftter at hun hafde aflagt Eed; udsiger hun at hun var en 8te: dager paa Langenæs for Pintzehelgen, at ville lære at væve hos Matias Povelsen sin kone. og i midlertid hun var der gich hun tirsdagen før Pintzehelgen til Sannes og siger vidnet at En stund Eftter hun var kommen der kom Christopher Anders: paa Langenes Riddende til Sannes paa Rasmus Rønnelsens hæst; hvorda Adrian Jørgensens kone gich til ham paa gaarden hvor da Christopher Andersen tog iche hue af og sagde til hende, ieg skulle vel havet taget min hue af for dig, dertil hun svarede ieg er iche dend ære begierende af dig, da sagde hand Ja din tæfve der du iche var sielv der hafde du din tæve moder, og derpaa Skiælde hand hende for tæfve tiexse hore og Røssehøre, og derpaa hautte hand til hende med haanden, med slog hende dog iche, men sagde, ieg vil iche Skemme min haand paa dig, thi du har ingen ære at slaas med og gich hand der fra og hiem igien. men førend hand gich sagde Adrian sin kone til hannem, Jeg holde deg for En skichelig Mand, mens nu kand ieg see du est En skielm. Videre haftte vidnet iche herom at vidne eller sige.
   Anne Nielsdatter thiennende hos Adrian Jørgens: paa Sannes, fremstod for Retten og Eftterat hun hafde aflagt Eed, udsiger hun det samme som forrige vidne vunnet haver og at hun hørde at Christopher Anders: Skelte Adrians kone, for tæve og Røssehore; dertil Adrian sin kone svarede iche noget ildt, og saa skildes de af og hand gich hiem.
   Citanten sagde sig iche denne gang Nu merre hafde at lade indføre saasom hans Contra part iche er til stæde, mens vil have sin paastand til hannem til næste ting reserveret.

Justisprotokoll Helgøy 1739

Dend sag som paa Næste for?gaaende ting, Adrian Jørgens: falch, og Christopher Andersen Langenes værende imellem hvor om paa folio ? 741 findes om formeldet, Møtte Nu begge parterne her forretten, og Eftter nogen sammentale, Blev de nu her forretten venligen og velforligte, saaledis, at Christopher Andersen tilbagetog de Nergaaende ord, Eftter vidnernes udsigende, som hand skal have talt paa Adrian sin kone, og at hand iche veed andet med hende end alt hvis En Erlig kone vel Eigner og ansaar. Hvor med da denne sag ophæfvis.

Justisprotokoll Helgøy 1750

"Mathias Povels: Langenes" sitter som lagrettsmann på tinget.

Justisprotokoll Helgøy 1751

"Mathias Povelsen Langenes " sitter som lagrettsmann på tinget.

Justisprotokoll Helgøy 1752

Nok en bøxelsedel, udsted af Provsten Herr Junghans til Hans Willums: paa 1/2 punds leje i Langenes. til tugthuuset levert 8 sk

Justisprotokoll Helgøy 1756

Hans Sørensen lod læse sin bøxelsedel paa 6 marks Landskyld i Nord Langenes, Tromsøe Præste ? Mensal gods, som Christopher Andersen for hannem godvilligen haver opladt. Leverit til Trundhiems Tugthuus 6 sk.

Konfirmert 1757

Bosted År Fornavn Etternavn Alder
Langnæs 1757 Johannes Jacobsen 17
OBS: Bare et fåtall av konfirmantene er innfört med bosted i kirkeboka, så registreringen er ikke komplett.

Konfirmert 1759

Bosted År Fornavn Etternavn Alder
Søre Langnæs 1759 Hemming Ericsen 22
OBS: Bare et fåtall av konfirmantene er innfört med bosted i kirkeboka, så registreringen er ikke komplett.

Justisprotokoll Helgøy 1759

"Hans Kiil Langenes" og "Kirsten Mogensdr: Langenes" vitner på tinget.

Konfirmert 1760

Bosted År Fornavn Etternavn Alder
Norelangnæs 1760 Anna Christophersdtr 21
OBS: Bare et fåtall av konfirmantene er innfört med bosted i kirkeboka, så registreringen er ikke komplett.

Justisprotokoll Helgøy 1760

Til Peder Jensen paa 6 markers landskyld i Nord Langenes, som Mathis Povelsens Enke for hannem haver opladt. leveret til Tugth: 4 sk.

"Hans Kiil Langenes" nevnes som stevnevitne.

"Jens Jakobs: Langenes" møter ikke som vitne på tinget.

Konfirmert 1764

Bosted År Fornavn Etternavn Alder
Langnæs 1764 Hans Rasmusen 28
Langnæs 1764 Ingeborg Jørgensdtr 27
OBS: Bare et fåtall av konfirmantene er innfört med bosted i kirkeboka, så registreringen er ikke komplett.

Konfirmert 1765

Bosted År Fornavn Etternavn Alder
Langn 1765 Torsten Hansen 17
Langn. 1765 Peder Kristensen 17
Langn. 1765 Peder Kristophersen 19
Langnes 1765 Anne Kristophersdtr 28
OBS: Bare et fåtall av konfirmantene er innfört med bosted i kirkeboka, så registreringen er ikke komplett.

Folketellinga 1769

GårdsnavnFornavnEtternavnStillingAlderKommentar
Søere LangnæsJohannesJacobs.bruker34
Søere LangnæsElenFransd.kone30"Hst."
Søere LangnæsFransJohannes.barn4
Søere LangnæsJacobbarn2
Søere LangnæsMarithPedersd.tjener29

Søere LangnæsSørenVillums.bruker38
Søere LangnæsMarthaLarsd.kone36"og Hst."
Søere LangnæsLarsSørens.barn8
Søere LangnæsVillumbarn6
Søere LangnæsDanielbarn4
Søere LangnæsHansbarn2
Søere LangnæsPederHans.fosterbarn14
Søere LangnæsTorstenHans.tjener23
Søere LangnæsVillumHans.tjener21
Søere LangnæsAdrianHans.tjener16
Søere LangnæsHemmingHans.tjener36
Søere LangnæsElseKnudsd.tjener26
Søere LangnæsBerithPedersd.tjener70
Søere LangnæsAdelusJørgensd.tjener84enke

GårdsnavnFornavnEtternavnStillingAlderKommentar
Norre LangnesJensVillums.bruker44
Norre LangnesVillumJens.barn16
Norre LangnesTorstenbarn12
Norre LangnesHansbarn10
Norre LangnesJohanbarn9
Norre LangnesJørgenbarn3
Norre LangnesAdelusbarn21
Norre LangnesDaarethbarn14
Norre LangnesGunnelbarn7
Norre LangnesHansRasmus.tjener38
Norre LangnesOleHans.tjener31
Norre LangnesHelvigHansd.tjener40

Norre LangnesHansKiilbruker38
Norre LangnesIngeborPedersd.kone33"og Hst."
Norre LangnesSørenHans.barn12
Norre LangnesPederbarn7
Norre LangnesAnnebarn10
Norre LangnesIddebarn4
Norre LangnesAaselbarn2"2(?)"

Norre LangnesAndersKristophers.bruker37
Norre LangnesLenaMathiæd.kone38"og Hst."
Norre LangnesMargrethAndersd.barn7
Norre LangnesAnnebarn4
Norre LangnesKarenbarn1.5
Norre LangnesSirieSvendsd.tjener72enke

Norre LangnesKristopherAnders.bruker77
Norre LangnesAnnichenJonæd.kone50
Norre LangnesPederKristophers.barn24
Norre LangnesAnnebarn30
Norre LangnesBerithbarn28

Norre LangnesMortenMathis.bruker36
Norre LangnesMargrethHendrichsd.kone33"og Hst."
Norre LangnesHansMortens.barn8
Norre LangnesMarthabarn5
Norre LangnesLisbethbarn3
Norre LangnesHendrichabarn1.5
Norre LangnesOleKristens.tjener36
Norre LangnesMarithJacobsd.tjener20
Norre LangnesJohannaAndersd.tjener70enke

Norre LangnesPederJens.bruker41
Norre LangnesMarenOlsd.kone47"og Hst."
Norre LangnesPederPeders.barn24
Norre LangnesKristianbarn9
Norre LangnesAlethbarn16
Norre LangnesGunnelbarn7
Norre LangnesRebeccabarn6
Norre LangnesKarenbarn5

Folketellinga 1801

Sør Langnæss
FørenamnMellom-
namn
EtternamnHushald-
status
AlderSivilstandYrkeKjønn
Willum JensenHusbonde49Enkemand 1. gangFæstebonde og fiskerM
Jens Hans børen16Ugift M
Morten Hans børen10 M
Marrit Hans børen8 K
Marta Hans børen6 K
Hans JensenBroder og tieneste dreng33Ugift M
Jens AndersenTieneste dreng22Ugift M
Hans RasmusenTieneste dreng60Ugift M
AneMariaHansdtrTieneste kone30Enke 1. gang K
Elen OlsdtrTieneste tøs22Ugift K
Marrit XstofersdtrTieneste tøs20Ugift K
Ane KristofersdtrTieneste tøs60Ugift K
Søren WillumsenHusbonde67Begges 1ste ægteskabFæstebonde og fiskerM
Marta LarsdtrHustrue68Begges 1ste ægteskab K
DanjelHviding Deres børen35Ugift M
Alexander Deres børen32Ugift M
JohannaCatrina Deres børen27 K
AdelusSchimnebøll Deres børen23 M
Hans SørensenPleye dreng10 M
Jørgen WillumsenHusbonde71Enkemand 3die gangInderst uden jord og fisker med sin sønM
JørgenKristian Søn33Ugift M
Jacob OlsenHusbonde67Hans 2det ægteskabFæstebonde, fisker og bygnigsmandM
Marta MortensdtrHustrue34Hendes 1ste ægteskab K
Ingbor Deres børen af hans 2det ægteskab13 K
AneMaria Deres børen af hans 2det ægteskab10 K
Kristen KristensenFoster dreng10 M
Kristiana LarsdtrTieneste tøs27Ugift K
Richard JensenTieneste dreng16 M
Nord Landnæss
FørenamnMellom-
namn
EtternamnHushald-
status
AlderSivil-
stand
YrkeMerknadKjønn
Hans Sørensen KiilHusbonde73Hands 2det ægteskabFæstebonde og fisker, samt forligelses commissair ligesom og i bøygden og skole- M
AneMargreteKristofersdtrHustrue46Hendes 1ste ægteskab K
Kristofer Deres fælles børen af dette ægteskab9 M
Enoch Deres fælles børen af dette ægteskab7 M
Ingbor Deres fælles børen af dette ægteskab10 K
Marta Deres fælles børen af dette ægteskab1 K
Kristen Husbondens børen af 1ste ægteskab19Ugift M
Grete Husbondens børen af 1ste ægteskab23Ugift K
Nille Husbondens børen af 1ste ægteskab22Ugift K
Berteus HansenHusbonde39Begges 1ste ægteskabFæstebonde, fisker og i bøygde- og skole commissionen M
Elen PedersdtrHustrue38Begges 1ste ægteskab K
HansPeder Deres børen10 M
Johanpetter Deres børen6 M
Jeremias Deres børen4 M
Nicolai Deres børen2 M
Hans ZebulonsenTieneste dreng33Ugift M
Inger NilsdtrTieneste pige22Ugift K
Elen JohannesdtrTieneste pige15 K
Giertrud MonsdtrHusbondens moder74Enke 1 gangUnderholdes af sønnen K
Peder KristofersenHusbonde63Gift - lever ikke sammen med sin koneInderst uden jord'hustruen er anført under gaarden tønsnæss 8de fam. vid pag 18.'M
Morten MatisenHusbonde66Begges 1ste ægteskabFæstebonde og fisker M
Margrete HinricsdtrHustrue68Begges 1ste ægteskab K
Kristian Søn22Ugift M
AneMariaEricsdtrFoster pige14 K
Johannes MortensenHusbonde29Begges 1ste ægteskabInderst med jord M
Alit HansdtrHustrue28Begges 1ste ægteskab K
Stepanus HansenTiener sig selv30Ugift M
Anders ThomæsenHusbonde47Begges 1ste ægteskabFæstebonde og fisker M
Margrete AndersdtrHustrue38Begges 1ste ægteskab K
Andreas Deres børen18Ugift M
Thomas Deres børen12 M
Leonard Deres børen6 M
ElenJohanna Deres børen14 K
Adelus Deres børen9 K
KarenMaria Deres børen4 K
Marta PedersdtrTieneste tøs27Ugift K
Tharald TaalewsenHusbonde46Begges 1ste ægteskabFæstebonde og fisker M
Rebecca PedersdtrHustrue37Begges 1ste ægteskab K
Taalew Deres børen14 M
Morten Deres børen10 M
Petrica Deres børen12 K
Maren Deres børen5 K
Kristina Deres børen4 K

Gårdsmatrikkelen 1838

Bruksnr Løpenr Bruksnavn Eiers navn Skyld i Daler-Ort-Skilling Gammel skyld Merknad
81277Langnæs nordreAnders Thomassen0-3-10-06 M¤ Fisk
81278Langnæs nordreHermann Benecke0-3-10-06 M¤ Fisk
81279Langnæs nordreHenning Kiil0-3-10-06 M¤ Fisk
81280Langnæs nordre
2-0-4-018 M¤ Fisk.Øde
82281Langnæs søndreAlexander Sørensen1-1-19-01 B£ Fisk
82282Langnæs søndreRichard Jensen1-1-19-01 B£ Fisk
82283Langnæs søndreVillum Jensen0-3-10-012 M¤ Fisk
82284Langnæs søndre!! Gjæver, Kjøbmand0-3-10-012 M¤ Fisk

Folketellinga 1865

Langnæs, 277, 275, 279
Hester: 2, Stort kveg: 16, Poteter: 1/4
Bjørnar Eriksen, hf, Gaardbr. Selveier, g, 50, m, Vaage Prgj.
Guri Bjørnarsdatter, Føderaadsenke, e, 79, k, Daavre Prgj.
Kresten Gudbrandsen, Tjenestekarl, ug, 24, m, Grans Prgj.
Karoline Nilsdatter, Tjenestepige, ug, 42, k, Holtaalens Prgj.
Ole Olsen Sletvold, Logerende, Skomager, ug, 36, m, Kvikne Prgj.

Langnæs, 280a
Hester: Stort kveg: Poteter:
Ole Davidsen, hf, Gaardbr. Selveier, ug, 32, m, Gravens Prgj., 1, 6, 4
David Gundersen, Føderaadsmand, g, 63, m, Gravens Prgj.
Bergjete Olsdatter, hans kone, g, 40, k, Aals Prgj.
Leonore S. Ottarsdatter, Tjenestepige, ug, 22, k

Langnæs, 280b
Hester: 1, Stort kveg: 4, Poteter: 3 1/2
Endre Paulsen, hf, Gaardbr. og Selveier, g, 34, m, Lesja Prgj.
Bekka Davidsdatter, hans kone, g, 28, k, Gravens Præstegjeld
Peder L. Endresen, deres Søn, ug, 2, m
Evrine Ol. Albregtsdatter, Tjenestepige, ug, 32, k, Overhalds Prgj.
Cirianna Sakæusdatter??, Tjenestepige, ug, 28, k, Yterøens Prgj.

Langnæs, 281
Hester: 1, Poteter: 5
Tøger Amundsen, hf, Rostdreng, g, 33, m, Vægø Prgj.
Juliane H. Stelander, hans kone, g, 22, k, Tromsø
Emilie S. Amundsen, deres Datter, ??, k, Tromsø

Matrikkelen 1886

Gårdsnr. 117 Bruksnr. 1: Langnes nordre/Langnes nordre - Mathias Larsen Haugen
Gårdsnr. 117 Bruksnr. 1: Langnes nordre/Langnes nordre - Mathias Larsen Haugen
Gårdsnr. 117 Bruksnr. 1: Langnes nordre/Langnes nordre - Mathias Larsen Haugen
Gårdsnr. 117 Bruksnr. 1: Langnes nordre/Langnes nordre - Mathias Larsen Haugen
Gårdsnr. 117 Bruksnr. 1: Langnes nordre/Langnes nordre - Mathias Larsen Haugen
Gårdsnr. 117 Bruksnr. 1: Langnes nordre/Langnes nordre - Mathias Larsen Haugen
Gårdsnr. 117 Bruksnr. 1: Langnes nordre/Langnes nordre - Mathias Larsen Haugen
Gårdsnr. 117 Bruksnr. 2: Langnes nordre/Langnes nordre - Ole Davidsen
Gårdsnr. 117 Bruksnr. 3: Langnes nordre/Langnes nordre - Endre Paulsen
Gårdsnr. 118 Bruksnr. 1: Langnes søndre/Langnes søndre - Lars Eriksen
Gårdsnr. 118 Bruksnr. 2: Langnes søndre/Skovlund - Lars Eriksen
Gårdsnr. 118 Bruksnr. 3: Langnes søndre/Langnes søndre - A. Ebeltoft d. æ
Gårdsnr. 118 Bruksnr. 4: Langnes søndre/Elverhøi - A. Ebeltoft d. æ
Gårdsnr. 118 Bruksnr. 5: Langnes søndre/Langnes søndre - F. Dreyer
Gårdsnr. 118 Bruksnr. 6: Langnes søndre/Kveldstuen - F. Dreyer
Gårdsnr. 118 Bruksnr. 7: Langnes søndre/Langnes søndre - C. F. Dreyer
Gårdsnr. 118 Bruksnr. 8: Langnes søndre/Langnes søndre - P. Hanssen & Ko

Folketellinga 1900

Gardsnr

BruksnrGardsnavn
117 3 Nord-Langnæs

Fornavn

EtternavnKjønnFamiliestillingSivilstandYrkeFødselsår
Endre Paulsen m hf g Gaardbruger S 1829
David Paulsen m s ug Fisker 1872??
Haakon Paulsen m s ug Fisker 1876
Berntine Paulsen k d ug Fjøs og Husgjerning 1881

Gardsnr

BruksnrGardsnavn
117 2 Nord-Langnæs

Fornavn

EtternavnKjønnFamiliestillingSivilstandYrkeFødselsår
Ole Davidsen m hf g Gaardbruger S 1833
Leonore Davidsen k hm g Husgjerning 1844
Marie Davidsen k d ug Husgjerning 1878
Daniel Davidsen m s ug Spitsbergfarer Matros fra Ishavet 1881
Kristine Davidsen k d ug Husgjerning 1881
Ottar Davidsen m s ug Barn 1883

Gardsnr

BruksnrGardsnavn
117 1 Langnæs nordre

Fornavn

EtternavnKjønnFamiliestillingSivilstandYrkeFødselsår
Mathias Larsen Haugen m hf g Gaardbrug S 1848
Kari Olsen Haugen k hm g Styrer Huset 1847
Laurits Haugen m s ug Barn 1886
Oskar Haugen m s ug Barn 1890
Marie Tomasen k tj ug Budeie 1882
Sivert Jørgensen m tj ug Arbeider lidt paa gaarden 1819

Gardsnr

BruksnrGardsnavn
118 1 Sør-Langnæs (Langnæs søndre)

Fornavn

EtternavnKjønnFamiliestillingSivilstandYrkeFødselsår
Peder Eriksen m hf g gårbruger S handlende 1865
Pauline Eriksen f Mæhle k hm g Husgjerning 1867
Emil Anton Marius Larsen m Pleiesøn ug Sysselsat med Jordbrugsarbeid 1881
Nikoline Jakobsen k tj ug Kreaturstel og husgjerning 1875
Aagodt Salvesen k tj ug Kreaturstel og husgjerning 1880

Gardsnr

BruksnrGardsnavn
118 1 Langnæs søndre

Fornavn

EtternavnKjønnFamiliestillingSivilstandYrkeFødselsår
Lars Andreas Eriksen m hf g Føderaads 1825
Hanna Tobine Eriksen k hm g Føderaads 1835
Edvard Eriksen m s ug Fisker Baadfører 1863
Eline Katrine Eriksen k d ug Syning 1874

Gardsnr

BruksnrGardsnavn
118 5 Langnæs søndre

Fornavn

EtternavnKjønnFamiliestillingSivilstandYrkeFødselsår
Ole Martin Hanssen m hf g Fiskeri 1854
Johanne Rikardsdatter k hm g Husgjerning 1856
Ole Leonhard Olsen m s ug Fiskeri 1880
Hanna Hansine Olsen k d ug 1882
Ragna Marie Olsen k d ug Barn 1884
Inga Antona Olsen k d ug Barn 1893
Johan Martin Olsen m s ug Barn 130299
Andrea Johanna Hansen k hm e Husgjerning 1845
Hans Bergiton Antonsen m s ug Fiskeri 1875
Lars Peder Antonsen m s ug Fiskeri 1877
Martine Jakoba Antonsen k d ug Barn 1884
Eline Marie Lovise Antonsen k d ug Barn 1887

Matrikkelutkastet 1950

117Langnes nordre
1Langnes nordre1 mark 03 øreLauritz Haugen
2Langnes nordre1 mark 18 øreMathilde Davidsen
3Langnes nordre1 mark 31 øreGunnar Paulsen
4Olsgård0 mark 70 øreOskar Haugen
5Maryborg0 mark 41 øreHans Hermandsen
6Skogly0 mark 01 øreSverre Schjetlein jr.
7Adelsborg0 mark 01 øreSverre Schjetlein jr.
8Lysborg0 mark 01 øreAstrid Falck
9Olsborg0 mark 01 øreAnna Sørensen
10Gundhaug0 mark 01 øreMalvine Gudmundsen
11Solhaug0 mark 01 øreHans N. E. Hansen
12Aaseborg0 mark 01 øreAlfred Isaksen
13Solhaug 20 mark 01 øreCecelie M. Hansen
14Lysaker0 mark 18 øreSmåbruk-
og Boligbk. Bud stadfestet på auksjon
15Myrheim0 mark 30 øreAlfred M. Johansen
16Bakkeli0 mark 02 øreEinar Ottem Einar Ottesen (overstrøket)
17Skotte0 mark 05 øreKaroline Paulsen
18Lagatun0 mark 01 øreKaroline Paulsen
19Nordstua0 mark 01 øreJohanna Rakfjord
20Bjørkli0 mark 03 øreOskar Haugen
21Lagatun II0 mark 02 øreOle Todal
22Ekrehaug0 mark 01 ørePetter L. Pedersen
23Klubben0 mark 02 øreErik Wangberg
24Solhytta0 mark 01 øreGeorg
og Nils Richertsen
25Nordstua II0 mark 02 øreJohanna Rakfjord
26Vandmyra0 mark 07 øreNjord Handel
og Industri
27Ravoll0 mark 08 øreArne A. Olsen
28Farmen0 mark 10 øreGunhild Tronslien
29Skogheim0 mark 01 øreSverre Johansen
og Fridtjof Nyvoll
30Hygga0 mark 01 øreAstrid Svendsen
31Høgstua0 mark 03 øreHelge Hermandsen
32Nordmo0 mark 01 øreOdd Nordmo
33Ekrehaug 20 mark 02 øreOskar Haugen
34Lynghaug0 mark 02 øreHenry Johansen
36Myrstad0 mark 04 øreTerje Pedersen
37Rabås0 mark 05 øreKåre Tronslien
38Rolftun0 mark 02 øreHansine Jakobsen
39Fritztun0 mark 03 øreMary Førde
40Skogheim II0 mark 01 øreSigurd Storstad
41Templarheimen0 mark 02 øreGodtemplarungdomslaget Gjallarhorn
42Templarheimen 20 mark 03 øreGodtemplarungdomslaget Gjallarhorn
43Sundseth II0 mark 04 øreRolf Jensen
44Østbakken0 mark 03 øreHans Hermandsen
45Regnbuen0 mark 03 øreSigurd Møllmann
46Granbakken0 mark 03 øreBjarne Håkstad
47Rundhaugen0 mark 03 øreHarry Lindquist
48Granly0 mark 01 øreIvan Johs. Lund
49Arnheim0 mark 01 øreReidar Isaksen
50Speiderheimen0 mark 02 øreTromsø avd. av Norsk Speiderguttforbund
51Bjørklund0 mark 02 øreKarl Rapp Davidsen
52Utsyn0 mark 02 øreHarry A. Kvalnes
53Langnesfarmen0 mark 05 øreTromsø Minkfarm
54Stadion0 mark 04 øreOld Boys i "Skarp"
55Skogheim0 mark 02 øreBjarne J. Amundsen
56Norum0 mark 02 øreHjalmar Widding
57Sørtun0 mark 02 øreHans Johansen
58Torildsbu0 mark 01 øreThorleif Johannessen
59Solgård0 mark 01 øreAnna Sørensen
60Hindbo0 mark 02 øreKarl Hind
61Utsyn II0 mark 02 øreHarry Angel
62Lykkebo0 mark 02 øreWilliam Stark
63Daltun0 mark 02 øreGunvald Aune
64Steinrud0 mark 02 øreHans Hansen
65Smedheim0 mark 02 øreAdolf Andreassen
66Bjørkheim0 mark 01 øreOskar Haugen
67Langnes Minkfarm II0 mark 05 øreOskar Haugen
68Bergtun0 mark 02 øreAlfon K. Isaksen
69Bjørkli 20 mark 15 øreOskar Haugen
70Høgtun0 mark 02 øreHans Hermandsen
71Haugbakken0 mark 02 øreHans Hermandsen
118Langnes søndre
1Aasgård3 mark 74 øreStaten v/ Sosialdepartementet
3Holt3 mark 45 øreDen Norske Stat
4Elverhøi0 mark 60 øreTromsø kommune
5Kveldstuen1 mark 05 øreAlfhild Hanssen
7Langnes søndre0 mark 42 øreAnna Pedersen
8Langnes søndre1 mark 74 øreBjørnar Workinn
10Vandledningsmyren0 mark 01 øreTromsø kommune
11Vandledningsmyren0 mark 01 øreTromsø kommune
12Vandledningsmyrn0 mark 00 øreTromsø kommune
13Sjølund0 mark 12 øreEinar Normann Strøm
15Ruske mark a0 mark 03 øreTromsø kommune
16Stahlheim0 mark 11 øreLaura Erlandsen
17Bymyren0 mark 14 øreTromsø kommune
19Brødrenes Minne0 mark 99 øreIda Grundvåg
20Soltun0 mark 01 øreIvan J. Hochlin
24Vangberg0 mark 95 øreØistein Mortensen
25Nordheim0 mark 25 øreHeggelund Sørensen
27Sæterheim0 mark 14 øreSverdrup Guldbrandsen
30Løvslett0 mark 15 øreTelegrafstyret
32Bymyren0 mark 01 øreLovise Sørensen
33Bjørnheim0 mark 02 øreFritz Øien
34Holmenkollen0 mark 05 øreBergitte Georgsen
og Håkon Overvåg
36Gunnarheimen0 mark 01 øreJohan V. Kristoffersen
38Hyttehaugen0 mark 01 øreThorleif Trondsen
39Lyngmo0 mark 01 øreOlga Jensen
40Solhytten0 mark 01 øreJens Jacobsen
41Bjørkeflaten0 mark 01 øreWilhelm Theodorsen
42Veien0 mark 01 øreWilhelm Theodorsen
43Norrøna0 mark 02 øreBjørnar Workinn
44Aasli0 mark 99 øreSverre Workinn
45Myrvang0 mark 01 øreTromsøysund kommune
48Stalheimhaugen0 mark 03 øreArne Erlandsen
49Nordlysobservatoriet I0 mark 05 øreTromsøysund kommune
51Fredenborg0 mark 01 øreRagnar Riise
52Bakkestua0 mark 01 øreRandi Nielsen
53Krattskog0 mark 01 øreAlfred Eilertsen
54Nordlysobservatoriet0 mark 01 øreBjørnar Workinn
55Fagereng0 mark 58 øreGunnar Lium
56Ugreia0 mark 01 øreGuri Sørensen
58Torheim0 mark 02 øreSofie Larsen
59Solbakken0 mark 02 øreOrla Kristoffersen
60Lynghaugen0 mark 01 øreHelmer Telnes
61Øienlund0 mark 02 øreJenny Øien
62Gerdarud0 mark 01 øreAstri
og Gerda Andreassen
63Bjørnheim 20 mark 13 øreBjørnar Workinn
64Sjølund II0 mark 03 øreBjørnar Workinn
65Sørstrand0 mark 05 øreJohs. J. Hamran
66Rabben0 mark 01 øreA. Jonassen
67Larsrud0 mark 03 øreBjørnar Workinn
68Sigmundsrud0 mark 27 øreBjørnar Workinn
69Holmenkollen 20 mark 05 øreBergitte Georgsen
og Håkon Overvåg
70Vesterlid 20 mark 01 øreSigm.
og Ole Ytreberg
71Friisheim0 mark 05 øreJacob Friis
72Sno0 mark 06 øreTh. Bakland
73Arildstad0 mark 01 øreArthur Amundsen
74Torsrud0 mark 02 øreReidar Hansen
75Hildheim0 mark 01 øreAlfred Talberg
76Furuheim0 mark 01 øreTrygve Larsen
77Granheim0 mark 01 øreEgil Hansen
78Gunheim0 mark 01 øreKyrre Melkild
79Solhaug0 mark 01 øreOle Sundberg
80Fredheim0 mark 01 øreSt. Elisabeth-Stiftelsen i Norge
81Skjold0 mark 01 øreArne Steene
82Roheim0 mark 01 ørePaul Johansen
83Åsrud0 mark 03 øreÅge Nilsen
84Haugsrud0 mark 01 øreThorstein Thomassen
85Vestlia0 mark 02 øreKarl Fjærvoll
86Svalbard0 mark 01 øreArthur Oxaas
87Granbakken0 mark 01 øreRoald Enoksen
88Prestvannstomta0 mark 03 øreTromsø kommune
89Skråbakken0 mark 08 øreAlfhild Hansen
90Hans mark vester0 mark 09 øreHolger Kiil
91Vestli0 mark 02 øreKåre Tronslien
92Bjørkeflaten nr. 10 mark 01 øreWilhelm Theodorsen
93Bjørkeflaten nr. 20 mark 01 øreWilhelm Theodorsen
94Bjørkeflaten nr. 30 mark 01 øreWilhelm Theodorsen
95Bjørkeflaten nr. 40 mark 01 øreWilhelm Theodorsen
96Bjørkeflaten nr. 50 mark 01 øreWilhelm Theodorsen
97Haraldsli0 mark 01 øreKåre Johnsen
98Granhelle0 mark 01 øreJohn Berg
99Tangen0 mark 01 øreAstrid Rakkenes
100Øienlund 20 mark 01 øreFritz Øien
101Vesterheim0 mark 05 øreHarald Andersen
102Fredheim II0 mark 01 øreSt. Elisabeth-Stiftelsen i Norge
103Holt II0 mark 10 øreTromsø kommune
104Elverhøy II0 mark 10 øreStaten
105Kvaal I0 mark 01 øreLeif Kvaal
106Kvaal II0 mark 01 øreLeif Kvaal
107Skjærstad0 mark 01 øreJens Evald Øien
108Veslebu0 mark 01 øreMargit Nikolaisen
109Roa0 mark 01 øreAnsgar Hauan
110Heimen0 mark 01 øreOlav Gaare
111Friborg0 mark 01 øreIvan Hochlin
112Strandly0 mark 03 øreRakel Karlsen

Tromsøysund bygdebok - et dugnadsprosjekt på Internett
Besøkere online:   ¦   Besøkere i dag: