"
TB


Gårdshistorie:
Om gårdshistorien

Gårder:
Andersdal
Bakkejord
Balsnes
Bentsjord
Berg
Bjørkenes
Bjørnslett
Botn
Brattfjell
Breivika
Brokskar
Bårdsvik
Eidjord
Ekkernes
Engvik
Erikjord
Fagerbukt
Fagerelv
Fagernes
Finland
Finnes
Finnkroken
Gjøssøy
Grindøy
Grøtfjord
Grøtnes
Gåsvær
Hanslarsanes
Havn
Hjellnes
Holmeslett
Hundbergan
Håkøy
Jamteby
Jøvik
Kaldslett
Kalvebakken
Kiberg
Kobbevågen
Kraknes
Kraksletta
Kristofferjord
Krokelv
Kvalnes
Kvitberg
Kårvik, Nord
Kårvik, Sør
Langnes
Larseng
Laukslett
Laukslett
Laukvik
Lavold
Lyfjord
Lyngøy
Marcelisminde
Marislett
Mellomjord
Melvik
Mjelde
Moldnes
Mortensnes
Movik
Musvær
Måsvik
Nordhella
Oldervik
Ramfjordnes
Risøy
Rottenby
Røsnes
Sandnes
Sandnes m. Puskevik
Sandvik
Sandvær
Skarsfjord
Skavberg
Skittenelv
Skognes
Skogvik
Skulgammen
Skulsfjord
Sletta
Snarby
Sommerlyst
Sommerset
Sparebanken
Stakkevoll
Steinbakkjord
Storelv
Storsteinbukt
Storsteinnes
Strømsbukta
Strømsgården
Svarvaren
Sørhella
Tisnes
Tommasbakken
Tommasjord
Tromsdalen
Tromsea
Tromsø prestegård
Tromvik
Tronjord
Tømmernes
Tønsnes
Tønsvik
Tønsås
Vengsvik
Vengsøy
Voldelv
Vågen
Vågnes
Vågsøy
Zakariasjord

Presentasjon:
Hvorfor
Hvordan
Hvem

Historie:
Steinalderen
Jernalderen
Vikingtiden
Middelalderen
1600-tallet
1700-tallet
1800-tallet
1900-tallet

Annet:
Kirka
Tinglag
Skoler/undervisning
Helsevesen
Kommunikasjon
Botanikk
Geologi
Kart

Kontakt:
Gjestebok
Adresser

eXTReMe Tracker
 


Tromsøysund Bygdebok

Kaldslett

Forfatter av gårdshistoria ønskes.

Se også: Haagen Gautesens etterslekt.


O. Rygh: Norske Gaardnavne

18. Kaldsletten. Udt. ka2LLs£ætta. -- Kalleslet 1610. Kalle-slette 1614. Kalleslet 1723. Er formodentlig *Kaldaslétta, den kolde Slette. Der findes ikke faa Navne, sms. med Adj. kaldr. -- I den sidste Matr. skr. Kaldsletta.

18,4. Træsletten. Udt. tré2s£ætta.Formodentlig sms. med tré n., Træ. Det er tænkeligt, at det staar i Modsætningsforhold til det foreg. Navn, betegnende Stedet som lunere paa Grund af Trævæxt. -- I den sidste Matr. skr. Træsletta.

18,18. Kaldslettens Almenning. Kaldes kú1bærja. Daglignavnet er bestemt Flt. af Kuberg. Samme Navn er GN. 43,1. Jfr. Kuberget i Skjørn og i Ankenes, hvorom Bd. XVI S. 285 bemerkes, at det sandsynlig ikke har noget med Ku, Ko, at gjøre, men snarere er opstaaet af Kuvberg, af det i Bygdemaalene bevarede Kuv m., rund Top eller For-høining, Pukkel, jfr. oldn. kúfóttr, rundt ophøiet, konvex. Denne Forklaring synes i Ankenes at passe til Formen af et Fjeld ved Gaarden, og det samme synes ogsaa at være Tilfælde her. Jfr. ogsaa Navnet Kuvaas og Kuv, Kuven i Navne paa Fjelde og Holmer. Kubjørga er Navn paa et besværligt Veistykke i Selbu.


Vis større kart

Skoskatten 1645

Kalleslet
Tarild
Hans Quinde
Hans Thienist Pige

Skattemanntallet 1670

Præstens Jorder.
Kalleslette 2phd. Schatt
Aamund Madzen 2pd. ½rdr.
Hußmands Schatt. I forschreffne Tingsted
Jann Sckrædr: Kalleslett 1ort.

Manntallet 1702

Opsidernes eller Leylendings Stand og Vilkor. Gaardenes eller Platzernes Navne Opsidernes eller Leylendings Navn Deris Alder Deris Sønners Navne og hvor de findes Deris Aar og Alder
fattige skyldfolch her Nord Kaleslet Jon Rynildsen 42 Stifsöner
Erich Nielsen 6
Peder Nielsen 4
Hemming Jensen 28

Her Effter Specificeris Huuszmend og derisz
familie som i Tromsöe Sogn findisz:

Opsidernes eller Leylendings Stand og Vilkor. Gaardenes eller Platzernes Navne Opsidernes eller Leylendings Navn Deris Alder
Udarmede Eere alle disze Kalleslet Torluf er Vanföer 38

Justisprotokoll Helgøy 1708

Fogden tilspurde Postbønderne i bemelte tingsted hvad de haver faaet i post penger for dette aar. hvor da fremkom, hans ottesen olderviven Christen Christens: itm:, Olle gundersen Laudvold, baar Nielsen tønsnes. Joen Rønnelsen og henning Jensen Kalleslet, Peer andersen Rafnefiord, Jachob Olsen Lars Andersen ulsfiord, og Niels Jøens:? ulsfiorden, og og vedstaar at have annammet af fogden hver En half Rixdaler for dette aar.

Justisprotokoll Helgøy 1710

Postbønderne udj dette tingsted, hans Ottesen og Christen Christens: oldervigen, Olle gunders: Laudvold, Baar tønsnes, Joen og hemming Kalleslet, og Peer Anders: Rafnefiord, som alle beRettet at have bekommet af fogden hver ? 2 ort, i dette aar for posten at føre.

Justisprotokoll Helgøy 1718

"hemming Jens: kalslet" nevnes som stevningsmann på tinget.

Justisprotokoll Helgøy 1722

"Hemming Jens: Kalleslet" utses til lagrettsmann for neste års ting.

Justisprotokoll Helgøy 1723

"Hemming Jens: Kalleslet" sitter som lagrettsmann på tinget.

Aage (PIN anm: Feil, skal være Haagen) Goutesen paa Kalleslet, som til dette ting var indstefnet for forenskabs Negtelse til Øfrigheden da de skulle Rejse til deris Mayts: forRetning ved dend Ny Matrichulering.
Dend Indstefnte blev paaRaabt mens befandis iche at verre her ved tinget tilstæde.
Dernest fremkom for Retten Jens Villumsen Klocher, og beRetter at hand ved hans grande hemming Rønnelsen har ladet denne Aage gouters: tilsagt at føre Øfrigheden, da de i sommer skulle reise til det forordnede Matriculerings ting i Skierføe tingsted, det og bente: henning sielv her for Retten tilstoed, at hand samme boed til hannem haftte giort, og som hand da iche til Rette tid fremkom haftte øfrigheden først bud til hannem dernest bemelte Jens Klocher hvor da Jens siger, hand da svarde hannem kort Nej, at hand iche førde. dennegang afsagt.
Denne Aage Goutesen, som denne sinde iche har ville møde, saa forrelegges hannem lauddag til Neste ting at møde eller og at have skade for modtvillig udeblivelse.

Matrikkelforarbeidet 1723

Gaarde Nafne:Kalleslet.
Opsidders Tall:3 opsider.
Proprietairs og Bøxel-Raadig:Tromsøe Præsteboels Jord.
Huusmands Pladser:Ingen Huusmands plads.
Schoug og Setter:Fornøden Brendeved.
Qvern og Fischerie:Beleilighed til fiskerie.
Situation og Beleilighed:Lætvunden.br>Sædeauflen er u-viss formedelst frost.
Sæd:Har opryddet for 4 aar siden. ½ tn. Byg Sædland som aarlig Saaes.
Korn aufling:Aufler 1 tn.
Hæste og Creature:2 Hæster - 14 Kiør - 12 Sourer - 12 Geder.
Taxt effter Gamble Matricul [1 våg = 3 bismerpund (Pd.) = 72 bismermerker]:0 - 2 - 0.
Forhøied:1 - 1 - 0».
Utdrag fra den samtidige matrikuleringsprotokollen:
Opsiddernes Nafne:[1]: Haagen Gautesen.
[2]: Anders Niels:
[3]: Hemming Jens:
Taxt effter Gl: Matricul [W: - Pd: - Mark]:[1]: 0 - 0 -16.
[2]: 0 - 0 - 8.
[3]: 0 - 1 - 0.
[Sum]: 0 - 2 - 0.
Gl: Leilending Schat [rDr: - Shilling]:[1]: 0 -10 2/3.
[2]: 0 - 5 1/3.
[3]: 0 -16.
[Sum]: 0 -32».

Justisprotokoll Helgøy 1724

"hemming Jens: Kalslet" sitter som lagrettsmann på tinget.

Justisprotokoll Helgøy 1725

"hemming Jens: Kalslet" sitter som lagrettsmann på tinget.

Justisprotokoll Helgøy 1726

Eftterfølgende dannemend Nemlig haagen Goutes: Kaldslet, Anders Joens: andersdal, Peer Erichs: Corvigen og Olle Olsen ibid: varre til dette ting indstefnede for de iche haver søgtinget i afvicte sommer hvilchet Personer blev paaRaabt mens befandis iche Enda herved tinget at verre tilstede thj tilfindis de da for denne deris Mutvillige hiemmesidelse fratinget derfor fortingvide at bøde hver 1 laad sølf.

Justisprotokoll Helgøy 1727

"Hemming Jonsen Kalleslet" sitter som lagrettsmann "udj Anders Peersens stæd".

Justisprotokoll Helgøy 1728

"Hemming Jens: Kalslet" sitter som lagrettsmann på tinget.

Justisprotokoll Helgøy 1730

Ovenstaaende fuldmegtige for Harmand Schrøder hafte og til dette ting ladet Indstefne hemming Jens: kaldslet for gield, hand til bemelte Schrøder skyldig Er. Debitor møtte og tilstoed at verre loulig Stefnet, hvor da Creditors fremsende Regning om deris mellem handlinger blef fremlagd i Retten, som deraf sees af siste aars handling = 1728 hand at blive skyldig til bemelte Schrøder dend Summa = 23 rd: 2 ort: 1 sk: det Debitor tilstoed, og sagde sig at ville betale det til kiøbmanden;
Herr Michel Hvid som paa Kiergaars veine udi hans afsentz svarede at som hemming Jens: har til staaet foerdringen Ret at verre, og endskiøndt hand Erbyder sig at vil betale det; saa anseer hand det fornødeligt for omkostninger at spare, at indhente dom for betalningen med execution udi hans boe saa fremt gielden ei bliver betalt Efter hans løfte. herom afsagt,
Eftersom hemming Jens: her for Retten har tilstaaet de foerdrende = 23 rd: 2 ort: 1 sk: hand til Herr Harmand Schrøder udi Bergen skyldig er, som dernest vel her for Retten har beloft samme gield at vil betale Nu til siste stefne, saafremt hand fisken kand faae med Jegten til Bergen, iche dissmindre til deds bæste forsichring, var fuldmegtigen paastaaende Dom til betalning ved execution udi Debitors boe i fald, hand iche fuldbyrder sit løfte; thi tilfindis da heming Jens: at Efterkom sit her for Retten giorde løfte med at betale samme sin Debet Nu til siste Stefnen, eller og lide derfor execution udi hans boe. til gieldens af betalning proceshens omkostning betaler hand med 9 ort.

Justisprotokoll Helgøy 1733

Hemming Jensen Kalleslet haftte Nu anden gang til dette ting ladet Indstefne Peder larsen Selnes, og det ved Niels Olsen qvæn, og Haagen goutirsen? for at bemelte Peder larsen skal have sagt at hemming Jensens hustrue omgaaes med Troldom.
Dend Indstefnte blef paa Raabt men befandis iche her ved tinget til? stæde, mens berettis at verre siglet til Bergen denne forstefne
Stefnis Mendene som var Niels Olsen qvæn, og haagen gutts: Kalslet, hvor af fremstoed haagen og som Niels Olsen haftte lovlig forfald for hans hiemesiddelse, i det hand haver hugget sig i hans foed. Da fremstoed Christopher Niels. Balsnes og beEdiget at have hørt af Niels Ols: ord om samme Stefnemaal som Er at hand tilligemed haagen goutes: 14 dager for tinget Eftter Hemming Jensens ??? lovligen haver til dette ting Indstefnet lars Peersen Selnes for hand skal have skieldt hemming Jensens kone for at omgaas med troldom.
Stefnismendene kunde iche Rettelig forklare Stefnemaalet, og trøstesigi che til at med Eed afhemlede Stefnemaalet.
Hvor over sagen opsættis til lovlig Stefnemaal udj sagen skeer.

Justisprotokoll Helgøy 1734

"Haagen gunters: Kalleslet" utses til lagrettsmann for neste års ting.

Justisprotokoll Helgøy 1735

"Haagen gouters: Kalslet" sitter som lagrettsmann på tinget.

Justisprotokoll Helgøy 1736

Margrehe Olsdatter af kalleslet, var til dette ting indstefnet for begaaet lejermaal med en Røste? persoen. Benefnte Margrete var iche herved tinget tilstæde; thi forreleggis hende laugdag til Næste ting at møde, at svare til denne sin sag; da der skal feldis Eendelig dom udj Sagen.

Justisprotokoll Helgøy 1737

"haagen Goutes: Kaldslet" sitter som lagrettsmann på tinget.

En Bøxselsædel udstædt af bemelte Hr Proust udstædt d=17 Decembr: 1736: til Erich Niels: paa 1/2 pds leje udj Calslet, som Sal: hemmings Enche før har beboet, og bemte: Erich Nu haver Egtet. til tugthuuset betaler hand - 8 sk.

En ditto udstædt af Prousten Hr Junghans d= 12 Aug: 1737, til Bent Hansen paa 1/2 pds leje udj Calleslet, som Sal: hemming Jens: Enche for hannem haver opladt. til tugthuuset betalt 12 sk:

Margrete Ollufsdatter af Kalleslet, som udj løsagtighed haver aulet barn med En Røssiskee Person, hun var til Næste forregaaende ting indstefnet for samme lejermaal, og da forrelagt at møde til dette ting, var Nu atter indstefnet.
Dend indstefnte møtte Endda iche, Sagsøgeren paastoed at som hun iche Eftter forregaaende forlæg har villet møde; saa paastaar hand dom over hende for handis forseelse, og det uden lenger opsættelse. herom afsagt. Denne Margrete Olsdatter, som befindis at have begaaet løsagtighed og i saa maader aulet Barn, med En Røssiskee Persoen, og Er her fra landet afreist, saa de iche kand Egte hinanden; Saa tilfindis hun da for denne hendis begaaede løsagtighed derfor at bøde - 6 rdr. Eftter loven, og saafremt hun iche samme bøder tilvejebringer, da derfor at stande 2de: Søndager udj halsjernet ved Tromsøe Kirche, Naar Gudsthinniste der forrettes. Processens omkostning betaler hun Med - 3 mark:

Justisprotokoll Helgøy 1745

endelig blev tilnævnet saamange nye mænd her udi dette Tingsted som findes, til at være laugrettsmend og fare til Lovmanden eftter Loven, for at aflegge Laugretts Eed, hvilke ere følgende: - - - Bent Hansen Kalleslet - - -

Justisprotokoll Helgøy 1747

Fogden havde til dette ting ladet indstevne Haagen Goutesen Kalleslet for sin forsømmelse at besidde Retten som Laugrettsmand afv. Høsteting 1746 bemelte Haagen Goutesen mødte ikke, men befandtes dog af lensmanden Lovlig stevnet, thi blev hand forrelagt at møede til neste ting, Sagen at tilsvare.

Justisprotokoll Helgøy 1749

nok blev forkyndt efter ? skrevne af Provsten Herr Junghans udstædde fæstebreve, neml: Til Haagen Gautesen 8 mk. i Kallesletten, som ole Andersen forhen beboet.

Justisprotokoll Helgøy 1752

"Berit Toersdr: som var gift med den nu her for Retten værende Erik Niels:, boende paa Gaarden Kalsletten" nevnes i en arvesak på tinget.

Justisprotokoll Helgøy 1753

dernest tvende bøxelbreve, udstæd af mig Sorenskriver Thomæson Paa Provstinde Sal: Junghanses veigne, til Thomas Haagensen paa 8 mk. landskyld i Kalsletten, - -.

Justisprotokoll Helgøy 1756

Dernest oplæst følgende af Pastor til Tromsøen hr. Johan Arndt Mejer. udgivne Fæstebreve paa sine Mensal jorder neml: til Anders haagens: paa 6 Mks. leje i Kallesletten, som Erik Niels: for hannem haver opgivet;

Justisprotokoll Helgøy 1759

Peder Hans: lod Tinglyse sin bygselsedel paa 6 marks landskyld i Tromsøe Kalds Mensal jord Kallesletten, som Erik Niels: for hannem haver opladt, og fæstebrevet udstæd af Enke Provstinden Sal: hr: Mejers. Lev: til Tugth: 16 sk.

I en sak om eiendomsretten til en sau:
Til oplysning i denne Sag, var nævnt i stevnemaalet som vidne, Erik Nielsen og Ingebore Pedersdr: Kalsletten, Hans Kiil Langenes, Kirsten Mogensdr: Langenes, Kirstine Eriksdr: Tromsen og Kirsten olsdr: itm, som alle mødte for Retten, undtagen Erik Niels: som er Syg.

Konfirmert 1759

Bosted År Fornavn Etternavn Alder
Kalslet 1759 Margaretha Bensdtr 19
OBS: Bare et fåtall av konfirmantene er innfört med bosted i kirkeboka, så registreringen er ikke komplett.

Justisprotokoll Helgøy 1760

"Bent Hans: Kalsletten" vitner på tinget.

Konfirmert 1765

Bosted År Fornavn Etternavn Alder
Kalslette 1765 Barbroe Thomædtr 19
OBS: Bare et fåtall av konfirmantene er innfört med bosted i kirkeboka, så registreringen er ikke komplett.

Folketellinga 1769

GårdsnavnFornavnEtternavnStillingAlderKommentar
KalslettePeternillaHemmingsd.enke64
KalsletteHemmingBens.barn34
KalsletteJohannesBens.barn30
KalsletteJacobBens.barn20

KalslettePederHans.bruker70
KalsletteAnne KirstinaOlsd.kone60"o.h."
KalslettePeternillaOlsd.tjener24

KalsletteHogenHogens.bruker36
KalsletteMargrethPedersd.kone35"o.h."
KalsletteHogenHogens.barn10
KalslettePederbarn8
KalsletteVillumbarn6
KalsletteAndersbarn4
KalsletteJensbarn0.5
KalsletteKnudHogens.tjener39
KalsletteAnneAndersd.tjener20
KalsletteIngeborAndersd.tjener15
KalsletteElenHansd.tjener78enke

KalsletteThomasHogens.bruker50
KalsletteAdelusThomæd.kone32
KalsletteHogenHogens.barn15
KalsletteThomasThomas.barn13
KalsletteAndersbarn11
KalsletteHansbarn8
KalsletteAntoniusbarn3
KalsletteBarbroebarn22
KalsletteElenAndersd.tjener10

Folketellinga 1801

Kalsletten
FørenamnMellomnamnEtternamnHushaldstatusAlderSivilstandYrkeKjønn
JohanChristoferStabekHusbonde47Begges 1ste ægteskabHusmand med jord og fiskerM
Hella IngbriktsdtrHustrue30Begges 1ste ægteskab K
Sigvard KristofersenDeres børne9 M
Andreas Deres børne2 M
BerritMaria Deres børne6 K
Haagen ThomasenHusbonde53Begges 1ste ægteskabFæstebonde og fiskerM
Kirsten PedersdtrHustrue36Begges 1ste ægteskab K
JohanPeder Deres børne15 M
Thomas Deres børne10 M
Peder Deres børne3 M
ElisabethSofia Deres børne4 K
AlitCathrina Deres børne5 K
Ane AndersdtrTjeneste tøs18Ugift K
Hemming BensenHusbonde68Begges 1ste ægteskabFæstebonde og fiskerM
Abelona AndersdtrHustrue53Begges 1ste ægteskab K
Henning BensenDeres børne20Ugift M
HansMorten Deres børne16Ugift M
BerritMaria Deres børne25Ugift K
AneMargrete Deres børne24Ugift K
Jacob BensenHusbonde53Enkemand efter 1ste ægteskabFæstebonde og fiskerM
BentAndreas Hans sønner22Ugift M
JohanPeder Hans sønner9 M
Berrit JacobsdtrHans døttre23Ugift K
Lavina Hans døttre16Ugift K
MartaMaria Hans døttre13Ugift K
Margrete BensdtrHans syster66Enke 1 gangSyg og under ophold i broderens huusK
Johannes PettersenHusbonde46Begges 1ste ægteskabFætebonde og fiskerM
Petrica ThomasdtrHustrue45Begges 1ste ægteskab K
ElenMargrete Deres døttre14 K
Marta Deres døttre12 K
Kristiana Deres døttre6 K
JensXstianNicolaisenFoster søn6 M
Gunille JensdtrDeres tjenste tøser45Ugift K
AneMargreteJensdtrDeres tjenste tøser20Ugift K
ElisabethSofiaJensdtrPleye barne13 K
Hans ThomasenHusbonde40Begges 1ste ægteskabFæstebonde og fiskerM
Elen HansdtrHustrue37Begges 1ste ægteskab K
Berteus Hansen 3 M
MartaSusanna 15 K
AneJohanna 13 K
IngerMargrete 11 K
Malena 9 K
HansBergNilsenFoster søn6 M
Hans MonsenHustruens fader80Enkemand efter 2det ægteskabSyg og underholdes deels af fattigkassen deels af hans børne i sognetM
Knut HaagensenHusbonde75Begges 1ste ægteskabFæstebonde og fisker med sin sønM
Pernilla JonsdtrHustrue60Begges 1ste ægteskab K
Ephraim Knutsen 26Ugift M
Haagen KnutsenHusbonde24Begges 1ste ægteskabFæstebonde og fiskerM
Berrit ZahariasdtrHustrue30Begges 1ste ægteskab K
Paul AndersenHusbonde36Begges 1ste ægteskabFæstebonde og fiskerM
Elen HansdtrHustrue47Begges 1ste ægteskab K
AndersAndreas Deres børne10 M
AndersAnthoni Deres børne7 M
PederFiigenschau Deres børne2 M
HannaBirgitha Deres børne13 K
BerritMargreteAnthonisdtrHustruens broder datter17Ugift K
Peder HaagensenHusbonde39Begges 1ste ægteskabFæstebonde og fiskerM
AneCatrinaSimonsdtrHustrue38Begges 1ste ægteskab K
SørenBerteus Hustrue15 M
HansHinrich Hustrue14 M
MargreteMaria Deres børn12 K
Haagen HaagensenHusbondens fader671 gang enkemandI sønnens huusM
Ane PedersdtrFoster barne3 K
Serena AndersdtrTienste tøs17Ugift K

Gårdsmatrikkelen 1838

Bruksnr Løpenr Bruksnavn Eiers navn Skyld i Daler-Ort-Skilling Gammel skyld Merknad
12 44a Kaldsletten Ingebrigt Solie 1-1-15-0 9 M¤ Fisk
12 44b, 51b Kaldsletten Peder Jeremias Larsen 0-3-17-0 5 M¤ Fisk
12 45 Kaldsletten Johannes Pettersen 0-4-17-0 6 M¤ Fisk
12 46 Kaldsletten !! Molshou, Kjøbmand 0-4-17-0 6 M¤ Fisk
12 47 Kaldsletten Christen Jensen 0-3-3-0 4 M¤ Fisk
12 48 Kaldsletten Jacob Bentsen 1-1-6-0 8 M¤ Fisk
12 49 Kaldsletten Hans Thommessen 0-2-9-0 3 M¤ Fisk
12 50 Kaldsletten Haagen Thommessens Enke 0-2-9-0 3 M¤ Fisk
12 51a Kaldsletten Berge Johnsen 0-2-23-0 4 M¤ Fisk

Folketellinga 1865

Kalsletten, 44a
Hester: 1, Stort kveg: 11, Får: 10, Bygg: 2, Poteter: 9
Anders Bergesen, hf, Gdbr. Selveier, g, 36, m, Aamods Præstegjeld
Helmine Kristensdatter, hans Kone, g, 39, k, Balsfjordens Præstegjeld
Edvard Soli Andersen, deres Søn, ug, 2, m
Sofie Andersdatter, deres Datter, ug, 13, k, Balsfjordens Præstegjeld
Bergitte M. Andersdatter, deres Datter, ug, 10, k
Kristianna Andersdatter, deres Datter, ug, 7, k
Larentine Andersdatter, deres Datter, ug, 4, k
Johan N. Eliasen, Pleiesøn, ug, 12, m, Balsfjordens Præstegjeld
Hagbart Tøien, Tjenestkarl, ug, 28, m, Meldals Præstegjeld
Oluf B. Martinsen, Tjenestekarl Fisker, ug, 22, m
Johan Amundsen, Logerende, Møller, ug, 33, m, Tromsø Præstegjeld
Lars Trondsen, Logerende, Tømmermand, ug, 55, m, Klæboe Præstegjeld
Magnild Paulsdatter, Tjenestepige, ug, 17, k, Klæboe Præstegjeld
Karen L. Salomonsdatter, Logerende, ug, 53, k
Anders Moe, Fattiglem, e, 90, m, Røros
Sicilie Hansdatter, Logerende, e, 59, k
Jensine Sevaldsdatter, hendes Datter, Fattiglem, ug, 21, k, sindsvag og nu døv

Kalsletten, 44b
Stort kveg: 4, Får: 7, Poteter: 2
Elisæus Gundersen, hf, Gdbr. Selveier, g, 36, m, Aamods Præstegjeld
Gurine Knudsdatter, hans Kone, g, 39, k, Aamods Præstegjeld
Marit Tande, Logerende, driver Haandarbeide, e, 56, k, Aamods Præstegjeld
Kalsletten, 45
Stort kveg: 8, Får: 8, Svin: 1, Poteter: 5
Elene M. Johannesdatter, hm, Gdbr. Selveier, e, 78, k
Kristianna Johannesdatter, hendes Søster, ug, 75, k
Jens Petersen, Pleiesøn, ug, 15, m
Anna P. Mortensdatter, Tjenestepige, e, 45, k
Johannes Knudsen, hendes Søn, Søfarende, ug, 22, m, Tromsø

Kalsletten, 46
Hester: 1, Stort kveg: 8, Får: 10, Svin: 1, Bygg: 1/2, Poteter: 8
Villeim Mortensen, hf, Gdbr. Selveier, g, 41, m
Kristianna D. Hansdatter, hans Kone, g, 39, k
Hans Kil Villeimsen, deres Søn, ug, 8, m
Hanna J. Villeimsdatter, deres Datter, ug, 19, k
Eva S. Villumsdatter, deres Datter, ug, 17, k
Bereth M. Villumsdatter, deres Datter, ug, 10, k
Petra J. Villumsdatter, deres Datter, ug, 5, k
Vilhelmine Villumsdatter, deres Datter, ug, 3, k
Flora E. Villumsdatter, deres Datter, ug, 1, k
Johan P. Mortensen, Halvlodskarl, ug, 23, m

Kalsletten, 47
Stort kveg: 2, Får: 2, Poteter: 2
Anders Johansen, hf, Gdbr. Selveier, g, 31, m, Balsfjordens Præstegjæld, Apost Frim.
Johanne Hansdatter, hans Kone, g, 19, k, Balsfjordens Præstegjæld
Haagen Olsen, Logerende, Tømmermand, g, 48, m, Aamodt Præstegjæld, Kvæker
Magdalene Sedevartsdatter, hans Kone, g, 55, k, Skagens Præstegjæld (Over halden)
Petrine A. Johannesdatter, deres Pleiedatter, ug, 15, k, Tromsø

Kalsletten, 48a
Hester: 1, Stort kveg: 9, Får: 13, Bygg: 2, Poteter: 4
Andreas Johansen, hf, Gdbr. Selveier, g, 41, m
Berte Danielsdatter, hans Kone, g, 33, k, Bodø Præstegjæld
Georg E. Andreasen, deres Søn, ug, 9, m
Hans S. Andreasen, deres Søn, ug, 7, m
Andreas B. Andreasen, deres Søn, ug, 3, m
Johanna P. Andreasdatter, deres Datter, ug, 5, k
Marie Sørensdatter, deres Pleiedatter, ug, 13, k, Tromsø
Dina Johannesdatter, Tjenestepige, ug, 43, k, Sverige
Johan P. Jakobsen, Kaarmand, e, 76, m

Kalsletten, 48b
Stort kveg: 4, Får: 3, Svin: 1, Poteter: 3
Bernt Johansen, hf, Gdbr. Selveier, g, 33, m
Sofie K. Nilsdatter, hans Kone, g, 27, k
Karoline A. Solem, Pleiedatter, ug, 14, k, Tromsø

Kalsletten, 49a
Stort kveg: 7, Får: 16, Poteter: 3 1/2
Sisilie Danielsdatter, hm, Gbr. Selveier, e, 42, k
Mikael Ingebrigtsen, hendes Søn, ug, 17, m
Dankert N. Ingebrigtsen, hendes Søn, ug, 15, m
Karl M. Ingebrigtsen, hendes Søn, ug, 13, m
Jakob Ingebrigtsen, hendes Søn, ug, 9, m
Hans Jensen, Logerende, Fisker, ug, 31, m
Anne H. Danielsdatter, Tjenestepige, ug, 45, k

Kalsletten, 49b
Stort kveg: 8, Får: 7, Poteter: 5
Søren Kristensen, hf, Gbr. Selveier, g, 46, m
Tea A. Petersdatter, hans Kone, g, 42, k
Jens H. Sørensen, deres Søn, ug, 17, m
Peder K. Sørensen, deres Søn, ug, 8, m
Hansine M. Hansdatter, hendes Datter, ug, 20, k
Helmine Sørensdatter, deres Datter, ug, 15, k
Sofie M. Sørensdatter, deres Datter, ug, 5, k
Johanne V. Sørensdatter, deres Datter, ug, 1, k

Kalsletten, 50
Stort kveg: 8, Får: 9, Svin: 1 Poteter: 6
Lars Sørensen, hf, Gdbr. Selveier, g, 48, m
Bergitte E. Olsdatter, hans Kone, g, 46, k
Søren E. Larsen, deres Søn, ug, 21, m
Hans Larsen, deres Søn, ug, 17, m
Jens A. Larsen, deres Søn, ug, 13, m
Lars A. Larsen, deres Søn, ug, 11, m
Andreas Larsen, deres Søn, ug, 8, m
Oluf A. Larsen, deres Søn, ug, 2, m
Otelie M. Larsdatter, deres Datter, ug, 19, k
Alette A. Larsdatter, deres Datter, ug, 15, k

Kalsletten, 51a
Stort kveg: 4, Får: 6, Poteter: 4
Hans, Sørensen, hf, Gbr. Selveier, g, 41, m, 4, 6, 4
Anne B., Knudsdatter, hans Kone, g, 40, k
Johan A., Hansen, deres Søn, ug, 15, m
Søren, Hansen, deres Søn, ug, 10, m
Hans K., Hansen, deres Søn, ug, 4, m
Johan B., Hansen, deres Søn, ug, 2, m
Elisabeth, Hansdatter, deres Datter, ug, 13, k

Kalsletten (Kaberget), 317
Hester: 1, Stort kveg: 9 Får: 10, Poteter: 5
Berntine Sevaldsen, hm, Gdbr. Selveier, e, 41, k, Trondhjem
Anton Haarstad, hendes Søn, ug, 15, m, Tromsø
Peter Haarstad, hendes Søn, ug, 14, m, Tromsø
Gerhard Haarstad, hendes Søn, ug, 11, m, Tromsø
Hanna Elesæusdatter, hendes Datter, ug, 3, k

Kalsletten (Kaberget)
Stort kveg: 1, Får: 2
Helene, Abrahamsdatter, hm, Husmd. med Jord Fisker, e, 39, k, Balsfjordens Præstgj.
Alfred B. Olufsen, hendes Pleiesøn, ug, 4, m
Vilhelm Hansen, Logerende, Fisker, g, 29, m
Elisabeth Pedersdatter, hans Kone, g, 30, k, Lenvigs Præstegj.
Henriette Vilhelmsdatter, deres datter, ug, 2, k

Matrikkelen 1886

Gårdsnr. 18 Bruksnr. 1: Kaldsletten/Solligaarden - Anders Bergesens Enke
Gårdsnr. 18 Bruksnr. 2: Kaldsletten/Sollien - Tromsø Tøndefabrik
Gårdsnr. 18 Bruksnr. 3: Kaldsletten/Kaldsletten - Elisæus Gundersen
Gårdsnr. 18 Bruksnr. 4: Kaldsletten/Træsletten - Johan Lyder Dinesen
Gårdsnr. 18 Bruksnr. 5: Kaldsletten/Hansnes - Ole Martin Hansen
Gårdsnr. 18 Bruksnr. 6: Kaldsletten/Kaldsletten - Kornelius Pedersen
Gårdsnr. 18 Bruksnr. 7: Kaldsletten/Rydningen - Hans M. Johansen
Gårdsnr. 18 Bruksnr. 8: Kaldsletten/Normanngaarden - Villum Mortensen
Gårdsnr. 18 Bruksnr. 9: Kaldsletten/Kaldsletten - Anton Mejer Jensen
Gårdsnr. 18 Bruksnr. 9: Kaldsletten/Kaldsletten - Anton Edvard Isaksen
Gårdsnr. 18 Bruksnr. 10: Kaldsletten/Gammelgaarden - Andreas Johansen
Gårdsnr. 18 Bruksnr. 11: Kaldsletten/Mellemvolden - Georg E. Johansen
Gårdsnr. 18 Bruksnr. 12: Kaldsletten/Kaldsletten - Lorents Pedersen
Gårdsnr. 18 Bruksnr. 13: Kaldsletten/Kaldsletten - Karl Martin Ingebrigtsen
Gårdsnr. 18 Bruksnr. 14: Kaldsletten/Kaldsletten - Anton Mortensens Enke
Gårdsnr. 18 Bruksnr. 15: Kaldsletten/Kaldsletten - Hans Nikolai Jensen
Gårdsnr. 18 Bruksnr. 16: Kaldsletten/Kaldsletten - Lars Sørensen
Gårdsnr. 18 Bruksnr. 17: Kaldsletten/Kaldsletten - Hans Johan Larsen
Gårdsnr. 18 Bruksnr. 18: Kaldsletten/Kaldslettens Almenning - Albrigt Eliassen

Folketellinga 1900

GardsnrBruksnrGardsnavn
18 12 Kalsletten
FornavnEtternavnKjønnFamiliestillingSivilstandYrkeFødselsår
Lorents Pedersen m hf g Gaardbruger S 1847
Per Pedersen m s ug Barn 1886
Johanna Farstad k tj ug Arbeider i Huset og Fjøset 1875
Berte H. Hansen k Husholderske ug Styrer Husholdningen 1855

GardsnrBruksnrGardsnavn
18 11 Mellemvold
FornavnEtternavnKjønnFamiliestillingSivilstandYrkeFødselsår
Hans Kornelius Larsen m hf g Fisker og Gaardbruger S 1861
Nikoline Sofie Johansen k hm g Steller i Huset, Kjøkenet 1867
Ingvard Leonard Hansen m s ug Barn 1888
Lorents Andreas Hansen m s ug Barn 1895
Hedevik Natalie Hansen k d ug Barn 1898
Margit Johanna Hansen k d ug Barn 151100
Anna Elise Johansen k tj ug Arbeider i Huset og Fjøset 1873
Magna Jensine Didriksen k d til No 7 ug Barn 1895

GardsnrBruksnrGardsnavn
18 10 Kalsletten
FornavnEtternavnKjønnFamiliestillingSivilstandYrkeFødselsår
Hans Simeon Johansen m hf g Gaardbruger S 1859
Lorentine And. Bergesen k hm g Styrer Huset som Husmor?? 1862
Anna Helmine
Hansen 
k d ug Barn 1886
Johannes Leonard Hansen m s ug Barn 1888
Berte Hansine Hansen k d ug Barn 1891
Andreas Kornelius Hansen m s ug Barn 1894
Helgarda Lovise Hansen k d ug Barn 1898
!! Hansen* k d ug Barn 60500
Berte Davidsen k hfs Moder e Kaarkone 1834
Hans Edevard Johansen m Fostersøn ug Fattigunderstøttet 1886
Jakob Leonard Antonsen?? m tj ug Driver Fiskeri og arbeider i Gaarden 1873
Helmine Alberta Hansen k tj ug Arbeider i Huset Kjøkkenet, i Fjøset og ellers paa Gaarden 1881
Anna Hansine Johansen k tj ug Arbeider i Huset Kjøkkenet, i Fjøset og ellers paa Gaarden 1880

GardsnrBruksnrGardsnavn
18 9 Kalsletten
Fornavn VALIGN="MIDDLE">Yrke VALIGN="MIDDLE">Fødselsår
Andreas VALIGN="MIDDLE">Johansen m hf g Gaardbruger S 1863
Jørgine VALIGN="MIDDLE">Johansen k hm g Gaardmandskone 1868
Judit VALIGN="MIDDLE">Johansen k d ug Datter 1889
Johanna VALIGN="MIDDLE">Sørensen k tjenestepige ug Tjenestepige 1880

GardsnrBruksnrGardsnavn
18 7 Rydningen
FornavnEtternavnKjønnFamiliestillingSivilstandYrkeFødselsår
Hans Johansen m hf g Gaardbruger S og snedker 1847
Bereth Johansen k hm g Gaardmandskone 1856
Hilberta Johansen k d ug Datter 1885
Vega Johansen k d ug Datter 1888
Hanna Johansen k d ug Datter 1894
Agnes Johansen k d ug Datter 1896
Valborg Johansen k d ug Datter 1898

GardsnrBruksnrGardsnavn
18 6 Kalsletten
FornavnEtternavnKjønnFamiliestillingSivilstandYrkeFødselsår
Kornelius Pedersen m hf g Gaardbruger S og fisker 1844
Eva Pedersen k hm g Gaardmandskone 1849
Karl Pedersen m s ug Søn 1887
Viktor Pedersen m s ug Søn 1889
Paul Pedersen m s ug Søn 1894
Johannes Nicolaisen m s ug Arbeider ved tøndefabrik 1875
Nicolai Nicolaisen m s ug Søn 1880
Petrine Olsen k tj ug Tjenestepige 1881

GardsnrBruksnrGardsnavn
18 5 Hansnes
FornavnEtternavnKjønnFamiliestillingSivilstandYrkeFødselsår
Laura Hansen k hm e Ernærer sig ved jordbrug S 1859
Lars Olsen m s ug Arbeider ved tøndefabrik 1881
Hilda Olsen k d ug Datter 1887
Hanna Olsen k d ug Datter 1893
Josefine Johansen k tj ug Tjenestepige 1883
Peder Johanessen m el ug Ernærer sig ved Fiskeri 1872

GardsnrBruksnrGardsnavn
18 4 Træsletten
FornavnEtternavnKjønnFamiliestillingSivilstandYrkeFødselsår
Johan Dinesen m hf g Gaardbruger S 1836
Hanna Dinesen k hm g Gaardmandskone 1846
Johan Johansen m s ug Søn 1887
Sofie Johansen k d ug Datter 1889
Oldine Nicolaisen k Lægdslem ug Lægslem 1821
Petra Albrigtsen k Dagarbeide ug Datter Dagarbeider 1880

GardsnrBruksnrGardsnavn
18 20 Nordsletten
FornavnEtternavnKjønnFamiliestillingSivilstandYrkeFødselsår
Ludvig Villumsen m hf g Gaardbruger S og arbeider ved tøndefabrik 1870
Emelie Villumsen k hm g Gaardmandskone 1875
Alf Ludvigsen m s ug Søn 1898
Vally Ludvigsen k d ug Datter 1896
Rebekka Mikalsen k tj ug Tjenestepige 1878

GardsnrBruksnrGardsnavn
18 8 Normanngaarden
FornavnEtternavnKjønnFamiliestillingSivilstandYrkeFødselsår
Martin Villumsen m hf g Gaardbruger S og Arb. ved tøndefabrik 1868
Josefine Villumsen k hm g Gaardmandskone 1878
Karl Villumsen m s ug Søn 1896
Harald Villumsen m s ug Søn 1897
Marry Villumsen k d ug Datter 250100
Hilda Jenssen k tj ug Tjenestepige 1880

GardsnrBruksnrGardsnavn
18 19 Bruelosletten
FornavnEtternavnKjønnFamiliestillingSivilstandYrkeFødselsår
Hans K. Villumsen m hf g Gaardbruger S. 1858
Josefine Villumsen k hm g Gaardmandskone 1864
Sigurd Villumsen m s ug Søn 1889
Vilhelm Villumsen m s ug Søn 1891
Halfrid Villumsen k d ug Datter 1893
Hjalmar Villumsen m s ug Søn 1895
Margit Villumsen k d ug Datter 1898
Gudrun Villumsen k d ug Datter 251099

GardsnrBruksnrGardsnavn
18 13 Kalsletten
FornavnEtternavnKjønnFamiliestillingSivilstandYrkeFødselsår
Karl Ingebrigtsen m hf g Gaardbruger S og fisker 1853
Ester Ingebrigtsen k hm g Gaardmandskone 1863
Johannes Ingebrigtsen m s ug Søn 1889
Hans Ingebrigtsen m s ug Søn 1893
Einar Ingebrigtsen m s ug Søn 1896
Ingebrigt Ingebrigtsen m s ug Søn 30699
Anna Ingebrigtsen k d ug Datter 1883
Ingbertine Ingebrigtsen k d ug Datter 1887

Tromsøysund bygdebok - et dugnadsprosjekt på Internett
Besøkere online:   ¦   Besøkere i dag: