"
TB


Gårdshistorie:
Om gårdshistorien

Gårder:
Andersdal
Bakkejord
Balsnes
Bentsjord
Berg
Bjørkenes
Bjørnslett
Botn
Brattfjell
Breivika
Brokskar
Bårdsvik
Eidjord
Ekkernes
Engvik
Erikjord
Fagerbukt
Fagerelv
Fagernes
Finland
Finnes
Finnkroken
Gjøssøy
Grindøy
Grøtfjord
Grøtnes
Gåsvær
Hanslarsanes
Havn
Hjellnes
Holmeslett
Hundbergan
Håkøy
Jamteby
Jøvik
Kaldslett
Kalvebakken
Kiberg
Kobbevågen
Kraknes
Kraksletta
Kristofferjord
Krokelv
Kvalnes
Kvitberg
Kårvik, Nord
Kårvik, Sør
Langnes
Larseng
Laukslett
Laukslett
Laukvik
Lavold
Lyfjord
Lyngøy
Marcelisminde
Marislett
Mellomjord
Melvik
Mjelde
Moldnes
Mortensnes
Movik
Musvær
Måsvik
Nordhella
Oldervik
Ramfjordnes
Risøy
Rottenby
Røsnes
Sandnes
Sandnes m. Puskevik
Sandvik
Sandvær
Skarsfjord
Skavberg
Skittenelv
Skognes
Skogvik
Skulgammen
Skulsfjord
Sletta
Snarby
Sommerlyst
Sommerset
Sparebanken
Stakkevoll
Steinbakkjord
Storelv
Storsteinbukt
Storsteinnes
Strømsbukta
Strømsgården
Svarvaren
Sørhella
Tisnes
Tommasbakken
Tommasjord
Tromsdalen
Tromsea
Tromsø prestegård
Tromvik
Tronjord
Tømmernes
Tønsnes
Tønsvik
Tønsås
Vengsvik
Vengsøy
Voldelv
Vågen
Vågnes
Vågsøy
Zakariasjord

Presentasjon:
Hvorfor
Hvordan
Hvem

Historie:
Steinalderen
Jernalderen
Vikingtiden
Middelalderen
1600-tallet
1700-tallet
1800-tallet
1900-tallet

Annet:
Kirka
Tinglag
Skoler/undervisning
Helsevesen
Kommunikasjon
Botanikk
Geologi
Kart

Kontakt:
Gjestebok
Adresser

eXTReMe Tracker
 


Tromsøysund Bygdebok

Grøtnes

Forfatter av gårdshistoria ønskes.


O. Rygh: Norske Gaardnavne

114. Grøtnes. Udt. grø2ttnés. -- [Grottnes 1567]. Grøttnes1610. 1614. Grøtnes 1723.

Ligger ved det østre Indløb til Grøtsundet mellem Reinøen og Fastlandet. Baade Grøtnes og Grøtsund indeholder uden tvivl i 1ste Led Elvenavnet Grøta, af grjót n., Sten (NE. S. 84). Her maa dette Navn have tilhørt den Elv, som falder ud i Grøtsundet lidt indenfor Grøtnes.

114,1. Sæterelven. Udt. sæ2terælva.

114,2. Grøtnesdalen. Udt. grø2ttnésdalen.

114,4. Grøtnesodden. Udt. grø2ttnésåDDen.

114,6. Anderssletten. Udt. a1NNerss£ætta.I den sidste Matr. skr. Anderssletta.

-- GN. 111-114 ligger paa Reinøen med Undtagelse af GN. 111,3.


Vis større kart

Lensregnskapet 1567

Grottnes
Anders Oluffzennj vog f.

Skoskatten 1645

Grötnis
Casper (Olsen)
Hans Quinde
Hans Sönn
Hans Daatter
Noch Hans Daatter

Skattemanntallet 1670

Irgens …. Grøtnæs ½wog. Schatt
Ligger Ødde   ½ort.

Manntallet 1702

Opsidernes eller Leylendings Stand og Vilkor. Gaardenes eller Platzernes Navne Opsidernes eller Leylendings Navn Deris Alder Deris Sønners Navne og hvor de findes Deris Aar og Alder Tieneste Karle eller Drenge Deris Alder
Staar sig temmelig Vel dog er den første Vilkor bedre (enn Snarby) Grøtnes Ole Sylfestersøn 52 Sylfester Olsen 21 fostersøn Ole Persen 2
Ole Olsen 14
Anders Olsen 12 Jon Sandersen 60
Anton Olsen 10

Justisprotokoll Helgøy 1710

"Olle Sølfesters: grøtnes" sitter som lagrettsmann.

Justisprotokoll Helgøy 1713

End og blef oplæst En bøxelsedel udsted af Karsten andersen til Niels Anders: paa 1/2 w: fiskis landskl: udj Grøtnes her i tingstedet liggende, som hans verfader Olle sølfesters: goedvilligen for hannem haver afstaaet var datterit, NoerEjde d=22 Novembr: Ao 1712.-

Justisprotokoll Helgøy 1715

Hans Anders af grøtnes var Indstefnet for begaaet lejermaal Med et løst qvindfolch Nafnlig Lucia Andersdatter, benefnte personer Møtte og vedstoed gierningen, at de udj løsagtighed hafde Aflet barn sammen; Dernest blef de tilsppurdt om de Ecter hver anden, hvortil hand svarde at hand Noch vil Ecte hende, men hun derimod stoed ingenlunde at ville Ecte ham. Dommeren giorde tilspørsel om de var noget ejende til bødernis Erleggelse, dertil de svarde Nej ej at vere noget Ejende. Endeligen tilbøed hans hansen heggel: sig for hannem at svare, hvor imod hand da hos hannem det igien ved sin thienniste hannem for at fyldigstgiøre. Givind folchet angaaende.
Da formeente fuldmegtigen til Sagefaldet, at Naar dom falden Er bekommis vel pengerne, og derfor begierde hende ej at motte tildømmis spindehuuset, hvornest Dommen blef afsagt.
Indbenefne hans Andersen, og Lucia Andersdatter, som her for Retten haver vedstaaet at have bedrefvet løsagtighed og Aflet barn sammen, Som Ej Ecter hinanden, thj bør hans Andersen da derfor Eftter loven at bøde fulde bøder, som Er ? 12 rdr, for hvilche penger Sr hans hansen hegel: tilbøed sig som Caution, hvor imod Meer bente: hans Anders: Indstiger i bente: hegelundtz thienniste til hand dermed haver gordt hannem fuld fornøjelse for samme sine bøder. Angaaende qvindfolchet, da tilfindis hun at bøde iligemaade ? 6 Rixdr:, Eftter lovens lydelse.

Justisprotokoll Helgøy 1717

Dernest blef for Retten oplæst En bøxselsedel udsted af hans hansen haarsens, til Antonj Olsen, paa ? 18 mk: fiskis landskl: udj Grøtnes Joerd her i tingstedet liggende, som hans Svoger Niels Anders: goedvilligen for hannem opladt og afstaaet haver. benefnte bøxselbref var daterit Langesund d=20 Octoberis 1716/:

Justisprotokoll Helgøy 1720

"Niels Andersen grøtnes" utses som lagrettsmann for neste års ting.

Justisprotokoll Helgøy 1721

"Niels Anders: grøtnes" sitter som lagrettsmann.

Justisprotokoll Helgøy 1722

"Niels Anders: Grøtnes" sitter som lagrettsmann.

"antonius Ols: grøtnes" utsedd som lagrettsmann til neste ting.

Matrikkel 1723

GRØTNES Niels Andersen
Antonius Olsen

Justisprotokoll Helgøy 1723

"Antonius Ols: grøtnes" og "Niels Anders: Grøtnes" sitter som lagrettsmenn på tinget.

Hans Anders: grøtnes, tilligemed Anne Samuelsdatter var begge til dette ting indstefnet, for begaaet lejermaal tilsammens hvilche personer iche Ecter hverandre, og de intet er ejende til bødernis erleggelse. herom afsagt.
Hans Anders: som befindis dette lejermaal at have begaaet, bør for dette og andre hans onder? ved kirchen øfvede, at stande forargelser paa En helligdag ved Tromsøe kirche udj fiæren 2de søefald, og der for uden for bøderne at betale. Belangende qvindfolchet da som hun intet er ejende saa straffes hun med halsjernet ved Tromsøe kirche 2de søndager.

Justisprotokoll Helgøy 1724

"Antonio Olsen grøtnes" sitter som lagrettsmann.

Justisprotokoll Helgøy 1725

"Antonio Olsen grøtnes" sitter som lagrettsmann.

Justisprotokoll Helgøy 1736

"Antonie Ols: grøtnes" sitter som lagrettsmann for "Roel Østens: Snarbye".

Justisprotokoll Helgøy 1737

"Anthonii Ols: Grøtnes" sitter som lagrettsmann for "Christen hans: Schidenelf".

En Bøxselsædel af bemte: Hvid udstædt d=26 Sept: 1736, til Anders Niels: paa 18 markes leje udj Grøtnes, som hans Stifader for hannem haver opladt. til trundhiems tugthuus betalt - 8 sk:, saa og Copie deraf i Retten fremviist.

Justisprotokoll Helgøy 1738

"Antonio Olsen grøtnes" sitter som lagrettsmann.

Justisprotokoll Helgøy 1740

"Anders Niels: grøtnes" utsedd som lagrettsmann til neste ting.

Justisprotokoll Helgøy 1742

"Antonie Olsen grøtnes" sitter som lagrettsmann for "Jørgen Niels: Burresund"

"Anders Niels: Grøtnes" sitter som lagrettsmann.

Justisprotokoll Helgøy 1745

"Anders Nielsen Grøtnes" sitter som lagrettsmann "i steden for Lars Josepsen Maasvigen".

Justisprotokoll Helgøy 1760

Sr: Giævers som haver Forpagtet Fugeløen, haver til dette Ting ladet indstevne nogle folk her i Tingstedet, som have ulovlig været der paa øen og taget Fugel, med videre, de indstevnte ere Anders Nielsen grøtnes og broderen Niels Niels:, lars Amunds: givigen, Jørgen Anders: itm: og Endre Nielsen i ulsfiorden. ingen af disse mødte, derfor afhiemlede Borger ols: Langesund og Hans Hans: itm: at de lovlig have stevnt Anders Niels og Niels Niels: for denne Sag. Erik lork ulsfiorden og Anders Anders: Tennes afhiemlede at have lovlig stevnt de øvrige folk. Til vidne om denne Sag, var indstevnt Niels Andersen Rakkenes, Joen Anders: itm, ole Andersen uløen og Peder ols: itm, disse fornemmes ej at være tilstæde, saasom de ere af et andet Tinglav, og derfore ikke kand forelegges at møede til dette Ting. dog hvad den sidste benævte Peder olsen angaar, da mødte hand godvilligen og vidnede under Eed, at det skeede afvigte aars Sommer, strax efter Tinget, var vidnet Peder ols: i Fugeløen, hvor og paa samme tid de indstevnte mænd vare, og der saae hand at de gik i Fieldet efter Fugl, og de hafde Fugl i deres baade da de foer derfra, men hvor mange Fugl de hafde, kunde hand ikke sige, og videre forklaring kunde hand ikke giøre derom.
Citanten begierede Laugdag for de udeblivende, som blev udstæd fra Retten.

Folketellinga 1769

GårdsnavnFornavnEtternavnStillingAlderKommentar
GrøtnesAndersNils.bruker60
GrøtnesSeverinaFridrichsd.kone36"og Hst."
GrøtnesNilsAnders.barn24
GrøtnesOlebarn14
GrøtnesIngerbarn5
GrøtnesGunnelbarn5
GrøtnesAlethHansd.tjener30
GrøtnesAnne MargrethFridrichsd.tjener29

GrøtnesAndersAntonis.bruker45
GrøtnesAlethPedersd.kone55"Hst."
GrøtnesAlethAndersd.barn14
GrøtnesOleOls.tjener26
GrøtnesDaarethKlausd.tjener24
GrøtnesGunnelAndersd.tjener15
GrøtnesErichErichs.tjener12

Konfirmert 1772

Bosted År Fornavn Etternavn Alder
Grøtnes 1772 Ole Kristian Andersen 17
OBS: Bare et fåtall av konfirmantene er innfört med bosted i kirkeboka, så registreringen er ikke komplett.

Folketellinga 1801

Grøtnæss
FørenamnMellomnamnEtternamnHushaldstatusAlderSivilstandYrkeKjønn
Niels AndersenHusbonde57Begges 1ste ægteskabFæstebonde og fiskerM
AneMargreteHeggelundHustrue61Begges 1ste ægteskab K
Johanna 19Ugift K
KarenBlix 17Ugift K
Anders NilsenHusbonde31Begges 1ste ægteskabHusmand med jord og fiskerM
WivikeNiderosJørgensdtrHustrue32Begges 1ste ægteskab K
FridricKristian Heggelund Deres børen3 M
JacobJørgen Brun Deres børen1 M
Catrina FiigenschowDeres børen6 K
Alit AndersdtrHusmoder46Enke 1 gangHar fæstet jord og med hendes sønner bruger fiskerietK
Peder Olsen GramHendes børen21Ugift M
AndersAnthoniiOlsenHendes børen16Ugift M
Hans OlsenHendes børen13 M
Inger AndersdtrTieneste tøs35Ugift K
Kristofer HansenHusbonde28Begges 1ste ægteskabFæstebonde og fiskerM
Elen OlsdtrHustrue25Begges 1ste ægteskab K
Thron KristofersenHusbonde43Hands 2det ægteskabInderst med jord og fiskerM
Inger PedersdtrHustrue36Hendes 1ste ægteskab K
Peder Søn af 1ste ægteskab2 M
Kristofer Søn af dette ægteskab2 M
AneBirgita Datter af dette ægteskab6 K
HansJuulIvarsenHusbonde46Begges 2det ægteskabFæstebonde og fiskerM
Karnilsken JørgensdtrHustrue37Begges 2det ægteskab K
Peder Hansen FiigenschowHands børen af 1ste ægteskab5 M
Hans Hands børen af 1ste ægteskab3 M
MargreteMariaRosenfeldtrHendes døttre af hendes 1ste ægteskab9 K
IngerAndrea Hendes døttre af hendes 1ste ægteskab K
JørginaAlit Falk Fælles datter af dette ægteskab1 K

Gårdsmatrikkelen 1838

Bruksnr Løpenr Bruksnavn Eiers navn Skyld i Daler-Ort-Skilling Gammel skyld Merknad
1 1 Grøtnæs Peter C. Petersen 0-3-10-0 12 M¤ Fisk
1 2 Grøtnæs Hans Johnsen 0-1-14-0 6 M¤ Fisk
1 3 Grøtnæs Peder Gramm 0-3-10-0 12 M¤ Fisk
1 4 Grøtnæs Mikkel Mathissen 0-3-10-0 12 M¤ Fisk
1 5 Grøtnæs Søren Hansen 0-1-14-0 6 M¤ Fisk

Folketellinga 1865

Grotnæs, 1a
Hester: 1, Stort kveg: 12, Får: 36, Poteter: 5
Andreas Johannesen, hf, Grdbr. Bygselmd. Fisker, g, 35, m
Golla C. Gustavsdatter, hans Kone, g, 36, k
Hans M. Andreasen, deres Søn, ug, 8, m
Johannes Andreasen, deres Søn, ug, 2, m
Karoline K. Andreasdatter, deres Datter, ug, 12, k
Anne J. Andreasdatter, deres Datter, ug, 6, k
Torkel Arentsen, Inderst, Fisker, g, 40, m, Foldens Præstegjeld
Anne J. Johannesdatter, hans Kone, g, 44, k
Kristianne Hansdatter, hendes Datter, ug, 15, k
Pauline Torkelsdatter, deres Datter, ug, 5, k
Else Aleksandersdatter, Tjenestepige, ug, 15, k
Kristianne Hansdatter, Kaarkone, e, 56, k

Grotnæs, 1b
Hester: 1, Stort kveg: 7, Får: 17, Poteter: 10
Svend Andreasen, hf, Grdbr. Bygselmd. Fisker, g, 28, m, Ibestad Præstegjeld
Olava P. Petersdatter, hans Kone, g, 40, k
Bernt R. Olsen, hendes Søn, ug, 19, m
Hansine F. Olsdatter, hendes Datter, ug, 16, k
Elias Mortensen, Inderst, Fisker, g, 30, m, Tromsø By
Maren A. Pedersdatter, hans Kone, g, 25, k, Tranø Præstegjeld
Peroline Eliasdatter, deres Datter, ug, 2, k
Bergithe Larsdatter, Tjenestepige, ug, 69, k, Karlsø Præstegjeld

Grøtnæs, 2, 5a
Stort kveg: 6, Får: 16, Svin: 1, Poteter: 2
Johan Kjelsen, hf, Grdbr. Selveier. Fisker, g, 35, m, Karlsø Præstegjeld
Andrea K. Andreasdatter, hans Kone, g, 40, k, Karlsø Præstegjeld
Albert Pedersen, hendes Søn, ug, 12, m
Mathis Johansen, Deres Søn, ug, 1, m
Maren A. Kjelsdatter, Logerende, Fattiglem, ug, 19, k
Karl Hansen, Kaarmand, g, 70, m
Karen Andersen, hans Kone, g, 67, k, Karlsø Præstegjeld
Lorents Kjelsen, Fostsøn, ug, 16, m
Elen Andersdatter, Tjenestepige, g, 49, k
Ole Kjelsen, Halvlotskarl, ug, 29, m
Hans M. Andreasen, Selfostringskarl. Fisker, ug, 25, m, Karlsø Præstegjeld

Grøtnæs, 2, 5b
Stort kveg: 7, Får: 20, Svin: 1, Poteter: 4
Hans M. Jakobsen, hf, Grdbr. Selveier, Fisker, g, 26, m
Indeanne Johannesdatter, hans Kone, g, 24, k
Edvard Mathisen, Fostsøn, ug, 11, m
Jakob Hanssen, Kaarmand, g, 68, m
Adeløs Andersdatter, hans Kone, g, 69, k, Karlsø Præstegjeld
Hermann Hansen, Fostsøn, ug, 14, m

Grøtnæs, 2, 5c
Hester: 1, Stort kveg: 4, Får: 8, Poteter: 3
Morten Sørensen, hf, Grdbr. Bygselmd. Fisker, g, 42, m
Andrea Petersdatter, hans Kone, g, 47, k
Elias Mortensen, deres Søn, ug, 16, m
Fredrikke Mortensdatter, deres Datter, ug, 14, k
Hanne Mortensdatter, deres Datter, ug, 10, k
Grethe K. Mortensdatter, deres Datter, ug, 3, k

Grotnæs, 3
Hester: 1, Stort kveg: 8, Får: 7, Svin: 2, Poteter: 3
Olai Aleksandersen, hf, Grdbr. Bygselmd. Fisker, g, 53, m
Johanne Hansdatter, hans Kone, g, 63, k, Hammerfest By
Aleksandrea Olaisdatter, deres Datter, ug, 24, k
Mathilde N. Olaisdatter, deres Datter, ug, 19, k
Albert Olaisen, deres Søn, ug, 20, m
Hanne A. Jensdatter, Fostdatter, ug, 8, k
Johan P. Sørensen, Inderst, Fisker, g, 37, m
Fredrikke Olaisdatter, hans Kone, g, 26, k
Henriethe J. Johansdatter, deres Datter, ug, 3, k

Grøtnæs, 4a
Hester: 1, Stort kveg: 7, Får: 17, Svin: 1, Poteter: 2
Johan E. Johannesen, hf, Grdbr. Bygselmd. Fisker, g, 46, m, Sverige
Anne M. Mortensdatter, hans Kone, g, 34, k
Martha J. Johansdatter, deres Datter, ug, 15, k
Maren Johansdatter, deres Datter, ug, 9, k
Andreas Jakobsen, Tjenestekarl, ug, 18, m, Tranø Præstegjedl
Morten Mortensen, Kaarmand, g, 68, m
Anne M. Hansdatter, hans Kone, g, 62, k

Grøtnæs, 4b
Hester: 1, Stort kveg: 7, Får: 17, Poteter: 2
Else Larsdatter, hm, Grdbr. Bygsel, e, 48, k
Martin Hansen, hendes Søn, Fisker, ug, 20, m
Hans K. Hansen, hendes Søn, ug, 16, m
Karl J. Hansen, hendes Søn, ug, 9, m
Bergitta Hansdatter, deres Datter, ug, 12, k
Anne M. Hansdatter, deres Datter, ug, 6, k
Kildahl Mortensen, Inderst, Fisker, g, 48, m
Hanne Andreasdatter, hans Kone, g, 30, k, Karlsø Præstegjeld
Jens P. Kildalen, deres Søn, ug, 2, m

Grøtnæs*
Peter K. Larsen, hf, Husmand uden Jord. Fisker, g, 30, m, Karlsø Præstegjeld
Oldine Andreasdatter, hans Kone, g, 32, k, Karlsø Præstegjeld
Peder Petersen, deres Søn, ug, 8, m
Tine Petersdatter, deres Datter, ug, 6, k
Laurits Petersen, deres Søn, ug, 2, m
Morten Larsen, Halvlotskarl, ug, 26, m, Karlsø Præstegjeld
Petrikke M. ??, Tjenestepige, ug, 33, k

Matrikkelen 1886

Gårdsnr. 114 Bruksnr. 1: Grøtnes/Sæterelven - Hans Leonard Sørensen
Gårdsnr. 114 Bruksnr. 2: Grøtnes/Grøtnesdalen - Johan P. Sørensen
Gårdsnr. 114 Bruksnr. 3: Grøtnes/Dalhaug - Peder Sørensen
Gårdsnr. 114 Bruksnr. 4: Grøtnes/Grøtnesodden - Johan Kasper Kjeldsen
Gårdsnr. 114 Bruksnr. 5: Grøtnes/Grøtnesodden - Jørgen Pedersen
Gårdsnr. 114 Bruksnr. 6: Grøtnes/Anderssletten - Morten Sørensen
Gårdsnr. 114 Bruksnr. 7: Grøtnes/Grøtnesdalen - Albert Olaisen
Gårdsnr. 114 Bruksnr. 8: Grøtnes/Sandbakken - Johan Erik Johannessen
Gårdsnr. 114 Bruksnr. 9: Grøtnes/Elvøren - Martin Kristian Hansen

Folketellinga 1900

GardsnrBruksnrGardsnavn
under 114 5 Stangnæs
FornavnEtternavnKjønnBosattFamiliestillingSivilstandYrkeFødselsår
Konrad Kildalsen m b hf g Fisker og Husmand m j 1866
Pauline Karlsdatter k b hm g Fiskerkone 1874
Johan Karl Viesener m b s ug Barn 1893
Halvdan Kildalsen m b s  Barn 1897
Inga Kildalsen k b d  Barn 250999
Kildal Mortensen m b Far g Fisker 1826
Hanna Andreasdatter k b Mor g Haandgjerning 1836
Jens Kildalsen m b hf g Fisker 1864
Elise Johansdatter k b hm g Fiskerkone 1862
Konstanse Jensdatter k b d ug Barn 1889
Johan Jensen m b s  Barn 1896??
Anna Jensdatter k b d  Barn 1893
Magnhardt Jensen m b s  Barn 5.07.1899
Petrikke Fredriksdatter k b Mor e spinder Uld strikker 1818
GardsnrBruksnrGardsnavn
114 4 Grøtnesodden
FornavnEtternavnKjønnBosattSed-
vanlig bosted
Midler-
tidig bosted
Familie-
stilling
Sivil-
stand
YrkeFødsels-
år
Mathias Kjelsen m b   hf g Gaardbruger Selveier og fisker 1865
Pauline Mikalsdatter k b   hm g Gaardbruger-
kone
1863
Marinius Mathiasen m b   s  Barn 1890
Johan Mathiasen m b   s  Barn 1893
Nelly Mathiasen k b   d  Barn 1895
Jenberg Mathiasen m b   s  Barn 1898
Ingertha Hansen k b   tj  hjelper Hm i fjøset 1887
Hanna Myrland k mt Karlsø   g Jordemoder 1840
Johan Caspar Kjelsen m f  Tromsø hf Føderaads-
mand
g Fisker Kaar 1830
Andrea Andersdatter k b   hm Føderaadskone g Husgjerning 1824
Anna Jørgensen k b   d ug Hjelper sin Forstemor 1885
Martin Hansen m b   tj ug Fisker 1877
GardsnrBruksnrGardsnavn
114 5 Grøtnesodden
FornavnEtternavnKjønnBosattMidlertidig bostedFamiliestillingSivilstandYrkeFødselsår
Jørgen Pedersen m f Tromsø hf g Gaardbruger Selveier og fisker 1853
Marie Jørstad k f Tromsø hm g Gaardmandskone 1853
Emil Jørgensen m b  s ug Fisker 1882
Agnes Jørgensen k b  d  Barn 1890
Helmer Jørgensen m b  s  Barn 1892
Josefine Jørgensen k b  d  Barn 1894
Johannes Jørgensen m b  s  Barn 110599
Pauline Jørgensen k b  d ug Budeie 1881
!! Jørgensen* k b  Pleied  Barn 10900
GardsnrBruksnrGardsnavn
114 6 Anderssletten
FornavnEtternavnKjønnBosattFamiliestillingSivilstandYrkeFødselsår
Andreas Villumsen m b hf g Gaardbruger og Fisker Forpagter 1862
Grethe K. Mortensdatter k b hm g Gaardbrugerkone 1862
Vilanda Andreasdatter k b d ug D 1892
Adolf Anrdeasen m b s ug S 1897
Margaret Andreasen k b d ug Datter 270999
Fredrikke Mortensdatter k b tj ug Budeie 1851
Bergithe Hansdatter k b tj ug Hjelp til hm 1825
Aleksandra Pedersdatter k b fl e Føderaadskone 1817
GardsnrBruksnrGardsnavn
under 114 9 Elvøren (Grøtnæs)
FornavnEtternavnKjønnBosattFamiliestillingSivilstandYrkeFødselsår
Hans Hansen m b hf g Fisker Husmand m j 1850
Albertine Johansdatter k b hm g Lidt Haandarbeide 1864
Jenny Jensdatter k b fosterdatter ug Fosterdatter 1890
GardsnrBruksnrGardsnavn
114 9 Elvøren
FornavnEtternavnKjønnBosattFamiliestillingSivilstandYrkeFødselsår
Martin K. Hansen m b hf g Gaardbr. og Fisker Forpagter 1845
Else M. Aleksandersdatter k b hm g Gaardmandsk. 1851
Marie Martinsdatter k b d ug Budeie 1884
Hagbart Martinsen m b s ug Søn 1889
Rikke Martinsdatter k b d ug Datter 1891
Anny Martinsdatter k b d ug Datter 1895??
Hans Nylund m b fl g Fisker 1866
Marianna Mortensdatter k b fl g Fiskerkone 1875
Artur Nylund m b s ug Søn 100599
GardsnrBruksnrGardsnavn
114 8 Sandbakken
FornavnEtternavnKjønnBosattFamiliestillingSivilstandYrkeFødselsår
Ole Mathiasen m b hf g Gaardbr. og Fisker Forpagter 1870
Julie Johansdatter k b hm g Gaardmandskone 1870
Anna Mathiasen k b d ug Datter 190599
!! Mathiasen* m b s ug Søn 230900
Artur Hanssen m b Fostesøn ug Fostersøn af Gbrg. og fisker? 1892
Peder Johansen m b tj ug Fisker Skomager 1868
Johan E. Johansen m b hf g Føderaadsmand 1821
Ane M. Mortensdatter k b hm g Føderaadskone Bygselmand 1830
GardsnrBruksnrGardsnavn
under 114 7 Grøtnæsdalen
FornavnEtternavnKjønnBosattFamiliestillingSivilstandYrkeFødselsår
Amandus Johansen m b hf g Fisker og Strandsidder 1866
Jeremine Jakobsdatter k b hm g Fiskerkone 1869
Alvin Johansen m b s ug Søn 1891
Hjalmar Johansen m b s ug Søn 1894
Adolf Johansen m b s ug Søn 1897
Johan Johansen m b s ug Søn 270600
GardsnrBruksnrGardsnavn
114 7 Grøtnæsdalen
FornavnEtternavnKjønnBosattFamiliestillingSivilstandYrkeFødselsår
Albert Olaisen m b hf e Gaardbr. og fisker Forpagter 1844
Olianna Albertsdatter k b hm d ug Datter styre huset 1876
Hilbert Albertsen m b s ug Fisker 1880
Agnethe Albertsdatter k b d ug Budeie 1883
Johan Albertsen m b tj ug Fisker 1874
GardsnrBruksnrGardsnavn
under 114 5 Stangnes
FornavnEtternavnKjønnBosattFamiliestillingSivilstandYrkeFødselsår
Amandus Lorntsen m b hf g Fisker 1871
Alethe Kildalsdatter k b hm g Fiskerkone 1873
Leona Amandusdatter k b d ug Barn 250997
Magna Amandusdatter k b d ug Barn 250999
GardsnrBruksnrGardsnavn
114 2 Grøtnæsdalen
FornavnEtternavnKjønnBosattFamiliestillingSivilstandYrkeFødselsår
Johan P. Hansen m b hf g Gaardbr. Selveier Fisker 1865
Augusta Johansdatter k b hm g Gaardmandskone 1868
Fredrikke Johansdatter k b d ug Datter 1893
Alvhild Johansdatter k b d ug Datter 1895
Elanda Johansdatter k b d ug Datter 1898
Olga Johansdatter k b fosterdatter ug Budeie 1886
Johanne Johansdatter k b tj ug Budeie 1871
Viliam Antonsen m b Pleiesøn ug Pleiesøn 30300
Johan P. Sørensen m b fl e Føderaadsmand 1830
Konrad Johansen m b Fostesøn ug Fisker lidt 1886
GardsnrBruksnrGardsnavn
114 3 Dalhaug
FornavnEtternavnKjønnBosattFamiliestillingSivilstandYrkeFødselsår
Peder N. Sørensen m b hm g Fisker Gaardbr. Selveier 1859
Indianne Johansdatter k b hm g Gaardbrugerkone 1862
Paul N. Pedersen m b s ug Søn 1887
Sigfreda Pedersdatter k b d ug Datter 1889
Johan A. Pedersen m b s ug Søn 1891
Ragnvald Pedersen m b s ug Søn 1893
Eberg Pedersen m b s ug Søn 1895
Petrea Pedersdatter k b d ug Datter 1897
GardsnrBruksnrGardsnavn
114 1 Sæterelv
FornavnEtternavnKjønnBosattFamiliestillingSivilstandYrkeFødselsår
Edvin Sørensen m b hf g Gaardbr. Selveier og fisker 1869
Marie Sørnsdatter k b hm g Gaardmandskone 1873
Magna Edvinsdatter k b d ug Datter 1893
Signe Edvinsdatter k b d ug Datter 1897
Sørn Edvinsen m b s ug Søn 2.10.1899
Astrid Johansen k b tj ug Hjelp til hm 1888
Karen Andreasdatter k b tj ug i fjøsen 1866
Robert Mortensen m b tj ug Fisker 1881
Oluf Sivertsen m b Fostesøn ug Pleiesøn af Gbrg og fisker? 1891
Morten Robertsen m b hf g Gaardbr. Selveier og fisker 1850
Johanne Nilsdatter k b hm g Gaardmandskone 1853
Aldor Robertsen m b s ug Fisker 1876
Caspari Robertsen m b s ug Fisker 1885
Hans Robertsen m b s ug Søn 1890
Ivanna Robertsen k b d ug Datter 1895
Karl Robertsen m b s ug Søn 1897
GardsnrBruksnrGardsnavn
under 114 1 Sæterelv
FornavnEtternavnKjønnBosattFamiliestillingSivilstandYrkeFødselsår
Johan Sørensen m b hf g Fisker og Husmand m j 1861
Harda Johansdatter k b hm g Fiskerkone 1873
Hilmar Johansen m b s  Barn 1891
Anna Johansen k b d  Barn 1893
Sofie Johansen k b d  Barn 1895
Konradina Johansen k b d  Barn 1898
!! Johansen* m b s  Barn 231100
Karen Kranstad Johansdatter k b fl e Spinder og strikker 1828

Matrikkelutkastet 1950

114Grøtnes
1Sæterelv1 mark 10 øreOlaf Nordgård
2Grøtnes0 mark 25 øreHagerup Kristiansen
3Dalhaug0 mark 34 øreOluf Bakken
4Grøtnes1 mark 10 øreKristian B. Hansen
5Grøtnes1 mark 30 øreKristian O. Karlsen
6Grøtnes1 mark 07 øreIngvald Andreassen
7Grøtnes0 mark 75 øreAgnes Albertsen m.fl.
8Sandbakken0 mark 92 ørePauline Simonsen m.fl.
9Elveør0 mark 64 øreAgnethe Andreassen
10Flathaug0 mark 02 øreEinar Olsen
11Voldstad0 mark 59 øreHalfdan Hansen
12Berglund0 mark 02 øreEivind A. Berglund
13Elvelund0 mark 40 øreAlfred M. Aune
14Solhaug0 mark 10 øreKristian O. Karlsen
15Myrvold0 mark 30 øreAlf Albertsen
16Sørlund0 mark 40 øreTromsøsundets Sparebank
17Solbakken0 mark 30 øreHalfdan Kildalsen
18Fosseng0 mark 12 øreArne Andreassen
19Molund0 mark 10 øreOttar Karlsen
20Steinli0 mark 10 øreL. Stakkevold
21Elvesæter0 mark 75 øreJulian Norgård
22Solli0 mark 30 øreRoald Richardsen
23Bjerkeng0 mark 14 øreHarald G. Myreng
24Bjørkheim0 mark 50 øreHans Martinsen
25Øverland0 mark 20 øreAgnethe Andreassen
26Nyheim0 mark 25 øreEdvin H. B. Hansen
27Sjøbakken0 mark 03 øreTrygve Danielsen
28Solvoll0 mark 20 øreKristian Myreng
29Nymo0 mark 40 øreAlf Albertsen
30Høgtun0 mark 02 øreErland Norgård
31Skogtun0 mark 02 øreUngdomslaget Framtid
32Nordberg0 mark 30 øreKristian B. Hansen

Tromsøysund bygdebok - et dugnadsprosjekt på Internett
Besøkere online:   ¦   Besøkere i dag: