"
TB


Gårdshistorie:
Om gårdshistorien

Gårder:
Andersdal
Bakkejord
Balsnes
Bentsjord
Berg
Bjørkenes
Bjørnslett
Botn
Brattfjell
Breivika
Brokskar
Bårdsvik
Eidjord
Ekkernes
Engvik
Erikjord
Fagerbukt
Fagerelv
Fagernes
Finland
Finnes
Finnkroken
Gjøssøy
Grindøy
Grøtfjord
Grøtnes
Gåsvær
Hanslarsanes
Havn
Hjellnes
Holmeslett
Hundbergan
Håkøy
Jamteby
Jøvik
Kaldslett
Kalvebakken
Kiberg
Kobbevågen
Kraknes
Kraksletta
Kristofferjord
Krokelv
Kvalnes
Kvitberg
Kårvik, Nord
Kårvik, Sør
Langnes
Larseng
Laukslett
Laukslett
Laukvik
Lavold
Lyfjord
Lyngøy
Marcelisminde
Marislett
Mellomjord
Melvik
Mjelde
Moldnes
Mortensnes
Movik
Musvær
Måsvik
Nordhella
Oldervik
Ramfjordnes
Risøy
Rottenby
Røsnes
Sandnes
Sandnes m. Puskevik
Sandvik
Sandvær
Skarsfjord
Skavberg
Skittenelv
Skognes
Skogvik
Skulgammen
Skulsfjord
Sletta
Snarby
Sommerlyst
Sommerset
Sparebanken
Stakkevoll
Steinbakkjord
Storelv
Storsteinbukt
Storsteinnes
Strømsbukta
Strømsgården
Svarvaren
Sørhella
Tisnes
Tommasbakken
Tommasjord
Tromsdalen
Tromsea
Tromsø prestegård
Tromvik
Tronjord
Tømmernes
Tønsnes
Tønsvik
Tønsås
Vengsvik
Vengsøy
Voldelv
Vågen
Vågnes
Vågsøy
Zakariasjord

Presentasjon:
Hvorfor
Hvordan
Hvem

Historie:
Steinalderen
Jernalderen
Vikingtiden
Middelalderen
1600-tallet
1700-tallet
1800-tallet
1900-tallet

Annet:
Kirka
Tinglag
Skoler/undervisning
Helsevesen
Kommunikasjon
Botanikk
Geologi
Kart

Kontakt:
Gjestebok
Adresser

eXTReMe Tracker
 


Tromsøysund Bygdebok

Finnkroken

Forfatter av gårdshistoria ønskes.


Handelsstedet på Finnkroken
Handelsstedet på Finnkroken
© Finnkroken FERIEHYTTER as

O. Rygh: Norske Gaardnavne

112. Finkroken. Udt. fi2NNkrókan. -- Findkrogen med Niipøen og Raadenbye 1723.

Af Folkenavnet Fin og krókr m., Krog, Krumning, ogsaa brugt om en Afkrog. -- I den sidste Matr. skr. Finnkroken.

112,3. Gammelgaarden. Udt. ga2mmelgåren.

-- GN. 111-114 ligger paa Reinøen med Undtagelse af GN. 111,3.


Vis større kart

Lensregnskapet 1567

Nibøø
Hanns Jonszenni vog f.

Skoskatten 1645

Findkrogen
Olluff Kalsen
Hans Quinde
Adelus
Christenn

Skattemanntallet 1670

Findkrogen med Nipøe og Raadenbye.
Skylder tilsammen ofuer alt
3½phd. Schatt
Olle Jacobßen 3½pd. ½Rdr.
Tienneste Drengers Schatt i forschrne Tingsted.
Jens Berßuendßen Findkrogen 1ort.
Selfoster Karle. I. Bemelte Tingsted.
Anders Jenßen Findkrogen ½Rdr.

Manntallet 1702

Opsidernes eller Leylendings Stand og Vilkor. Gaardenes eller Platzernes Navne
øde Findkrogen med Niböen og Raadenbye:

Her Effter Specificeris Huuszmend og derisz
familie som i Tromsöe Sogn findisz:

Opsidernes eller Leylendings
Stand og Vilkor.
Gaardenes
eller Platzernes Navne
Opsidernes eller Leylendings Navn Deris Alder Deris Sønners Navne og
hvor de findes
Deris Aar og Alder
fattige gieldbundne folch, dog Arne Ifuersens Vilkor
den Beste
Nipöen Arne Ifuerszen 68 Hansz
Arnesen
12
Juliusz Arnesen 8
Christopher Arnesen 6
Hans Siursen 68

Handelsstedet
Handelsstedet
© Finnkroken FERIEHYTTER as

Justisprotokoll Helgøy 1707

Dernest blef i Retten læst 3de bøxelSedeler: Dernest dend 2den til Hans Henderichs: paa 1/2 vogs leje udi findkrogen, i bemte: tingsted udsted d: = 4 februarij Ao: 1707:

Matrikkel 1723

FIND KROGEN med NIIPØEN og RAADENBYE Hans Hendrichssen

Justisprotokoll Helgøy 1728

   Sr: Michel Hvid haftte til dette ting ladet Indstefne Hendrich Sandersen Sandnes, Niels lars: findkrogen, og thommis Ravelsen Snarbye, og det for de haver førdt fisk fra fueløen En helligdag:
   bemte: Persoener blev paaroftt, mens befandis iche her at verre ved tinget.
   Citanten tilspurde Sr: Jeremias fienskouv, hvad hand herom var vidende hand da ville udsige det, derpaa svarede Jeremias at afvicte aar søndagen før Maria Birigans dag om formidagen kom bemelte Persoener til Qvitnes fra fueløen og førde deris aulede fisk i deris baader, som de der hos hannem paa landet straxsen bytte. Iligemaade bevidner og Peer gram NoerEjde som da var til udroe i fueløen, og paasaae at disse indstefnte Personer samme helligdag indskibbet deris fisk, og drog derfra ved duermalstider.
   Herforuden bekiender Jeremias at denne Hendrich Sanders: Nu Nest afvicte Nichos dag kom til hannem fra fueløen med baaden fuld af Raafisk og der hand tiltalte ham derfor gav hand ham en deel u=Nyttige ord. Citanten var dom paastaaende, Efttersom Sagen havde Naaet sin Ende med faste vidner herom afsagt,
   Bemelte Personer Hendrich Sanders: Sandnes, Niels larsen findkrogen, og thommis Ravelsen Snarbye, som her inden Retten med faste vidner er vorden overbevist, at de paa En Søndag skal have førdt deris aulede fisk fra fueløen og samme dag byttet dend paa Qvitnes. saa tilfindis de Effter loven derfor at bøde hver = 3 laad Sølf, saa og for processens omkostning betaler de hver med 2 ort.    og som meer bemte: Hendrich Sanders: dedsforuden befindis samme formastelse at have øvet paa St: Micheli dag Nest Eftter, som deraf hans halstarighed med Sabadens overtrædelse Nochsom kand fornemmis. saa tilfindis hand da derfor at straffis med kirchens deseiplin, med aabenbarre skrifttemaal.

Justisprotokoll Helgøy 1736

Dernest blef Eftterskrefne Bygselsædeler oplæst:
En ditto af bemelte Sr Hvid udstædt d = 13 Junj 1735, til Niels larsen paa ? 1 pd 18 markes leje udj findkrogen med Nibøen og Raadenbye, som hans hendrichs: er fradøedt, til tugthuuset betaler hand ? 12 sk: saa og Copie i Retten fremvist.
En ditto af bemelte Sr Hvid udstæd d = 13 Junij 1735, til Peer lars: paa 1 pd 18 markes leje udj findkrogen med Nipøn og Raadenbye, som hans hendrichs: Er fradøedt. til tugthuuset betaler hand ? 12 sk:, og Copie der om i Reten fremvist.

Justisprotokoll Helgøy 1738

   Sander Jens: af Snarbye, og Birthe Nielsdatter af Findkraagen, vare til dette ting Indstefnt for de udj løsagtighed haver auflet Barn tilsammens. Hvilche Begge Nu Møtte for Retten og tilstoed deris forseelse herom
   Sagsøgeren tilspurde dem om de Egter hverandre der paa Eftter nogen omtale dennem og hans fader Jens Jens: Snarbye, saavelsom hendes Stifmoder Margrethe Falch, blef given dend slutning at de iche Egter hverandre.
   Videre blef Eftterspurdt hvad de til bøderne hafde at udrede hvor da paa hans side blev svaret at hand intet var ejende; Mens hun at have nogen fæderne arv udj behold, til bødernes erleggelse. Sagsøgeren paastoed dom at motte hendømmis Eftter loven; Herom afsagt.
   Disse indstefnte tvende personer Sander Jens: og Birthe Nielsdatter, som eftter Egen tilstaaelse befindis at have udj løsagtighed auflet barn tilsammens og samme personer iche Egter hverandre, saa tilfindis de da derfor: Eftter loven at bøde Nemlig: Sander Jens: at bøde 12 rdr: og saafremt hand iche samme penger kand udrede; da at lide paa kroppen med at stande udj halsjernet ved Tromsøe kirche 2de: Søndager Naar gudsthienniste der forrettes. Hvad Birthe Nielsdatter angaar, da som befindes hun er nogen arv Eiende, hvor af hun kand betale med, saa bliver hendes bøder for dette lejermaal at tilsvare ? 6 rdr:, prossens omkostning betaler hand med ? 2 ort og hun 1 ort.

Justisprotokoll Helgøy 1740

"Peer lars:" og "Niels lars findkraagen" utses som lagrettsmenn til neste ting.

Justisprotokoll Helgøy 1741

"Niels lars:" og "Peer lars: findkraagen" sitter som lagrettsmenn på tinget.

Justisprotokoll Helgøy 1742

"Peer lars: findkraagen" sitter som lagrettsmann på tinget.

Justisprotokoll Helgøy 1747

Sr: Hvid. Trundhiems borger konen Madame Helmer Buschmans, fremkom for Retten og begierede at maatte fra Retten medeeles en tingattest om hvor mange øde borgerlejer der findes her i tingstedet? hvorpaa nogle gamle folk iblandt almuen svarede: at paa efterskrevne steder har været borgerlejer i gammel tiid, nemlig i strømmen, som har været sidst befaret af Tygge Christensen, som endnu lever og er Klokker i Senjen, paa Sandnes har været er leje, befaret af Peder Svends: i Finkraagen sagde de og at have været et borgerleje men hvem dette leje har befaret kunde de ei vide, siden det er saa mange aar siden og paa Rensvold er ej længesiden at der var borgerleje, som befaredes af Stephen thomasen, fleere kunde de ej mindes, disse borgerlejerne er nu øde og ubebygt. Bemelte Madame Buschman spurde dem om ikke de opnævnte øde lejer ere alle norden for Bentzjorden beliggende? hvorpaa svarede at de alle ere norden for Bentzjorden beliggende. Nok tilspurt, om de kunde vide at de borgere, som i forrige tid har befaret de nu ødeliggende lejer, har holdet sig i deres egne districter eller om de har faret hist og her om hinanden? svarede: at de veed og kand mindes at de har faret vit og bret i flæng om hinanden; herom begierede hun udtag.

Konfirmert 1756

Bosted År Fornavn Etternavn Alder
FindCrogen 1756 Elen Jansdtr 17
OBS: Bare et fåtall av konfirmantene er innfört med bosted i kirkeboka, så registreringen er ikke komplett.

Konfirmert 1758

Bosted År Fornavn Etternavn Alder
FindCrogen 1758 Hans Andersen 20
OBS: Bare et fåtall av konfirmantene er innfört med bosted i kirkeboka, så registreringen er ikke komplett.

Konfirmert 1764

Bosted År Fornavn Etternavn Alder
Findkrogen 1764 Hans Pedersen 21
OBS: Bare et fåtall av konfirmantene er innfört med bosted i kirkeboka, så registreringen er ikke komplett.

Folketellinga 1769

GårdsnavnFornavnEtternavnStillingAlderKommentar
FindkrogenHansGladbruker54
FindkrogenElenRasmusd.kone55"og Hst."
FindkrogenAdrianHans.barn20
FindkrogenRasmusbarn16
FindkrogenElenPedersd.tjener20

FindkrogenMarenAdriansd.enke36
FindkrogenAdrianJohannes.barn7
FindkrogenNilsbarn2
FindkrogenMargrethbarn11
FindkrogenKristiannabarn9
FindkrogenLarsAnders.tjener26
FindkrogenSeverinaHansd.tjener14

FindkrogenKristopherTrons.bruker40
FindkrogenAnneFransd.kone37"Hst."
FindkrogenFransKristophers.barn16
FindkrogenThronbarn13
FindkrogenJacobbarn10
FindkrogenJohannesbarn7
FindkrogenPederbarn4
FindkrogenAnne Marthabarn6

Folketellinga 1801

Findkrogen
Føre-
namn
Mellom-
namn
Etter-
namn
Hushald-
status
AlderSivil-
stand
YrkeKjønn
Eric EricsenHusbonde49Begges 1ste ægteskabFæste-
bonde og fisker
M
'ikkje namn.'Hustrue39Begges 1ste ægteskab K
OleAndreas Deres børen7 M
Kirsten Deres børen14 K
Hanna Deres børen10 K
Karen AdriansdtrHusmoder60Enke 2 gangeHar fæstet gaard og bruger
fiskeriet med hednes søn
K
HansHinrichKristensenSøn af hendes 2det ægteskab18 M
Niels JohannesenHusbonde29Begges 1ste ægteskabInderst uden jord og fisker M
AneMargreteHansdtrHustrue30Begges 1ste ægteskab K
Adrian Søn6 M
FridricArild Husbonde40Hands 1ste ægteskabFæste-
bonde og fisker
M
ElenElisabethHeggelundHustrue39Hendes 2det ægteskab K
HansGladGlad AdriansenHustruens søn af hendes 1ste ægteskab15 M
AdriaFalchFridriksenFælles børen af dette ægteskab13 M
KristenAndrea Heggelund Fælles børen af dette ægteskab5 M
OleHinric Bugge Fælles børen af dette ægteskab2 M
ElseMaria Fælles børen af dette ægteskab11 K
Hans SvendsenHusbonde41Begges 1ste ægteskabInderst uden jord og fisker M
Maria EstensdtrHustrue53Begges 1ste ægteskab K
Juchum TiønsenHusbonde48Begges 1ste ægteskabHusmand uden jord og fisker M
AneMargreteAndersdtrHustrue52Begges 1ste ægteskab K
Berrit Deres børen15 K
Johanna Deres børen10 K

Gårdsmatrikkelen 1838

Bruksnr Løpenr Bruksnavn Eiers navn Skyld i Daler-Ort-Skilling Gammel skyld Merknad
2 7 Finnkroken Frederik Arild 1-1-6-0 1 B£ Fisk
2 8 Finnkroken Erik Eriksens Enke 0-3-22-0 16 M¤ Fisk

Folketellinga 1865

Finkroken, 7a
Hester: 1, Stort kveg: 10, Får: 21, Poteter: 6
Peder Figenchau Pedersen, hf, Grdbr. Bygselmd. Fisker, g, 41, m, Karlsø Præstegjeld
Inger A. Olsdatter, hans Kone, g, 31, k
Karl J. Pedersen, deres Søn, ug, 15, m
Peter H. Pedersen, deres Søn, ug, 4, m
Alette B. Pedersdatter, deres Datter, ug, 13, k
Amalie K. Pedersdatter, deres Datter, ug, 7, k
Petra Pedersdatter, deres Datter, ug, 1, k
Jonette Andersdatter, Tjenestepige, ug, 33, k, Karlsø Præstegjeld
Ole H. Fredriksen, Kaarmand, e, 71, m
Isak Haagensen, Lægdslem, g, 60, m
Sivert Aas, Logerende, Handelsmand, g, 28, m, Værdalens Præstegjeld
Alette Jensen, hans Kone, g, 24, k, Skjervø Præstegjeld

Finkroken med Nipø, 7b, 9, 10c
Hester: 1, Stort kveg: 5, Får: 21, Svin:, 1 Poteter: 2 1/2
Even Berger, hf, Grdbr. Bygselmd. Fisker, g, 36, m, Rendalens Præstegjeld
Anne F. Visener, hans Kone, g, 34, k
Johan A. Berger, deres Søn, ug, 11, m
Even A. Berger, deres Søn, ug, 3, m
Nikolai B. Berger, deres Søn, ug, 1, m
Marianne Berger, deres Datter, ug, 10, k
Andrea M. Berger, deres Datter, ug, 7, k
Kristoffer Throndsen, Tjenestekarl, ug, 68, m
Cililie P. Nilsdatter, Tjenestepige, ug, 20, k, Karlsø Præstegjeld

Finkroken med Nipø*
Josef Thomasen, hf, Husmand uden Jord, Fisker, e, 44, m
Ole M. Josefsen, hans Søn, ug, 19, m
Julius Josefsen, hans Søn, ug, 12, m
Johan E. Josefsen, hans Søn, ug, 8, m
Elise K. Josefsdatter, hans Datter, ug, 17, k

Finkroken med Nipø*
Johan P. Larsen, hf, Husmand uden Jord, Fisker, g, 44, m, Karlsø Præstegjeld
Edrikke M. Adriansdatter, hans Kone, g, 40, k
Martine Johansdatter, deres Datter, ug, 10, k
Severine M. Johansdatter, deres Datter, ug, 2, k

Finkroken med Nipø*
Johan K. Visener, hf, Husmand uden Jord, Fisker, g, 27, m
Johanne Johannesdatter, hans Kone, g, 21, k
Julie J. Johansdatter, deres Datter, ug, 1, k

Finkroken (Gammelgaarden), 8a
Martin Olsen, hf, Grdbr. Bygselmd. Fisker, e, 39, m
Simon C. Martinsen, hans Søn, ug, 8, m

Finkrogen (Gammelgaarden), 8b
Stort kveg: 8, Får: 18, Poteter: 1
Enok B. Olsen, hf, Grdbr. Bygselmd. Fisker, g, 47, m
Iverine Mekaelsdatter, hans Kone, g, 39, k, Throndenæs Præstegjeld
Ingeborg Johnsdatter, Tjenestepige, ug, 45, k
Hans M. Kristensen, Inderst, Fisker, g, 43, m
Hanne P. Fredriksdatter, hans Kone, g, 44, k
Kristian F. Hansen, deres Søn, ug, 13, m
Johan K. Hansen, deres Søn, ug, 2, m
Alette H. Hansdatter, deres Datter, ug, 5, k

Matrikkelen 1886

Gårdsnr. 112 Bruksnr. 1: Finkroken/Finkroken - Peder Figenschou Pedersen
Gårdsnr. 112 Bruksnr. 2: Finkroken/Finkroken - Even Berger
Gårdsnr. 112 Bruksnr. 3: Finkroken/Gammelgaarden - Enok Berteus Olsen
Gårdsnr. 112 Bruksnr. 4: Finkroken/Gammelgaarden - Enok Berteus Olsen

Folketellinga 1900

GardsnrBruksnrGardsnavn
112 3 Gammelgaarden
FornavnEtternavnKjønnBosattFamilie-
stilling
Sivil
stand
YrkeFødsels
år
Bertel Kristiansen m b hf g Gaardbr.
Selveier og fisker
1861
Jakobine Mortensdatter k b hm g Gaardmands
kone
1862
Alfred Bertelsen m b s  Barn 1887
Kristian Bertelsen m b s  Barn 1891
Jentoft Bertelsen m b s  Barn 1895
Elvine Bertelsdatter k b d  Barn 1898
Ludvik Hansen m b tj ug Fisker 1874
Enok Olsen m b hf g Føredaardmand Fisker 1818
Iverine Iversdatter k b hm g Føderaads
kone
1815
GardsnrBruksnrGardsnavn
112 4 Nyvold
FornavnEtternavnKjønnBosattMidlertidig bostedFamilie-
stilling
Sivil
stand
YrkeFødsels
år
Albert J. Aleksandersen m b  hf g Gaardbr.
Selveier Fisker
1861
Jeremine Kristiansdatter k f Tromsø hm g Gaardmands
kone
1863
Marie Albertsen k b  d ug Pusser Fjøsen 1885
Martin Albertsen m b  s  Fisker 1887
Marinius Albertsen m b  s  Barn 1892
Gunda Albertsen k b  d  Barn 1892
Kristian Albertsen m b  s  Barn 1895
Jenanna?? Albertsen k b  d  Barn 1896
Hans Hanssen m b  tj ug Fisker og Skomager 1875
Martin Aleksandersen m b  tj ug Landarbeider lidt (krøbling) 1858
Olufine Johansdatter k b  tj ug Husgjerning 1876
Frida Hilbertdatter k b  Pleied  Barn 1898
GardsnrBruksnrGardsnavn
under 112 1 Finkroken
FornavnEtternavnKjønnBosattFamilie-
stilling
Sivil
stand
YrkeFødsels
år
Marinius Hanssen m b hf g Fisker og Husmand m j 1862
Olufine Figenchau k b hm g Fiskerkone 1872
GardsnrBruksnrGardsnavn
112 1 Finkroken
FornavnEtternavnKjønnBosattSedvanlig bostedMidlertidig bostedFamilie-
stilling
Sivil
stand
YrkeFødsels
år
Karl Johan Figenschau m b   hf g Gaardbr.
Selveier og Fisker
1851
Marianne M. Berger k b   hm g Gaardmands
kone
1856
Ingvar Figenskau m b   s ug Fisker og Gaardstel 1878
Petra Figenschau k b   d ug Budeie 1882
Henriethe Figenschau k b   d  Haand-
gjerning
1889
Kristine Figenschau k b   d  Barn 1892
Alvhild Figenschau k b   d  Barn 1895
Fridthjof Figenschau m b   s  Barn 1897
Johan Jakobsen m f  Skjærstad tj ug Barn 1870
Inger As. Figenschau k b   hm e Føderaads
kone Spinder og væver
1834
Ingvald Hansen m mt Venset Tromsø-
sundet
 dattersøn??  af Folkeskole-
lærer?
1888
Øyvin Hansen m mt Venset Tromsø-
sundet
 dattersøn??  af Folkeskole-
lærer?
1897
GardsnrBruksnrGardsnavn
under 112 2 Finkroken
FornavnEtternavnKjønnBosattFamilie-
stilling
Sivil
stand
YrkeFødsels
år
Johan Andr. Ulle? m b hf g Skolelærer
og Vacsinatør??
1851
Andrea M. Berger k b hm g Skolelærerkone 1859
Sverre Arnold Ulle m b s  Fisker 1885
Bertha Kanutha?? Ulle k b d  Passer kuene? 1887
Ragna Petrea Ulle k b d  lidt haandarbeide 1888
Johan And. Ulle m b s  Barn 1890
Jenny Eline Ulle k b d   1892??
Magna Oliva Ulle k b d   1894
Gudrun Ulle k b d   1896  
Aslaug Pernille?? Ulle k b d   1898
Torlaug Ulle k b d   200500
Jetmund Andr. Ulle m b Far e lidt Føderaad
(fra Sønmøre)
1821
GardsnrBruksnrGardsnavn
under 112 2 Finkroken
FornavnEtternavnKjønnBosattFamilie-
stilling
Sivil
stand
YrkeFødsels
år
Annanias Berger m b hf g Fisker og Husmand m j 1863
Serine Sivertsen k b hm g Fiskerkone 1862
Alf Berger m b s  lidt Fiskeri 1888
Einar Berger m b s  lidt Fiskeri 1890
Signe Berger k b d  Barn 1892
Peder Berger m b s  Barn 1894
Anna Berger k b d  Barn 1896
GardsnrBruksnrGardsnavn
112 2 Finkroken
FornavnEtternavnKjønnBosattFamilie-
stilling
Sivil
stand
YrkeFødsels
år
Johan Armand Berger m b hf g Gaardbr. Forpagter fisker 1855
Ane Meldahl k b hm g Gaardmands
kone
1858
Helmine Berger k b d ug Hjelper Moderen i Fjøsen 1885
Eyvin Berger m b s  Hjelper Faderen 1888
Elise Berger k b d  Barn 1890
Sigvart Berger m b s  Barn 1893
Johannes Berger m b s  Barn 1898
Even Berger m b hf Føderaadsmand g Postaabner og Handelsmand Bygselmand 1830
Anna Røring Viesner k b hm Føredaadskone g Handelsmandskone 1832
Lena Heika?? k b tj ug Stuepige 1852??
GardsnrBruksnrGardsnavn
under 112 2 Finkroken
FornavnEtternavnKjønnBosattFamilie-
stilling
Sivil
stand
YrkeFødsels
år
Peder Jakobsen m b hf g Fisker og
Strandsidder
1866
Anna Jensen k b hm g Fiskerkone 1874
Jensine Pedersdatter k b d  Barn 1893
Pauline Pedersdatter k b d  Barn 1897??
Alfred Pedersen m b s  Barn 280699

Matrikkelutkastet 1950

112Finnkroken
1Finnkroken0 mark 94 øreAmandus Pettersen
2Finnkroken0 mark 47 øreFrida Berger
3Gammelgården0 mark 30 øreAlfred Kristiansen
4Nyvoll0 mark 70 øreNorman S. Nordvåg
5Stenbakken0 mark 08 øreSigfred Berger
6Lunde0 mark 03 øreHedley Lunde
7Nordheim0 mark 78 øreIngvard Figenschau
8Karls Minde0 mark 05 øreTromsøysund kommune
9Utnes0 mark 50 øreOscar Lokkertsen
10Solvang0 mark 36 øreAlfred Kristiansen
11Bjørklund0 mark 01 øreFrithjof Figenschau
12Skogstad0 mark 05 øreIvar K. Figenschau
13Bakkely0 mark 04 øreIngvard Figenschau
14Nergård0 mark 46 øreEyvind
og Frida Berger
15Kjosvoll0 mark 07 øreBjarne Kristiansen

Tromsøysund bygdebok - et dugnadsprosjekt på Internett
Besøkere online:   ¦   Besøkere i dag: