"
TB


Gårdshistorie:
Om gårdshistorien

Gårder:
Andersdal
Bakkejord
Balsnes
Bentsjord
Berg
Bjørkenes
Bjørnslett
Botn
Brattfjell
Breivika
Brokskar
Bårdsvik
Eidjord
Ekkernes
Engvik
Erikjord
Fagerbukt
Fagerelv
Fagernes
Finland
Finnes
Finnkroken
Gjøssøy
Grindøy
Grøtfjord
Grøtnes
Gåsvær
Hanslarsanes
Havn
Hjellnes
Holmeslett
Hundbergan
Håkøy
Jamteby
Jøvik
Kaldslett
Kalvebakken
Kiberg
Kobbevågen
Kraknes
Kraksletta
Kristofferjord
Krokelv
Kvalnes
Kvitberg
Kårvik, Nord
Kårvik, Sør
Langnes
Larseng
Laukslett
Laukslett
Laukvik
Lavold
Lyfjord
Lyngøy
Marcelisminde
Marislett
Mellomjord
Melvik
Mjelde
Moldnes
Mortensnes
Movik
Musvær
Måsvik
Nordhella
Oldervik
Ramfjordnes
Risøy
Rottenby
Røsnes
Sandnes
Sandnes m. Puskevik
Sandvik
Sandvær
Skarsfjord
Skavberg
Skittenelv
Skognes
Skogvik
Skulgammen
Skulsfjord
Sletta
Snarby
Sommerlyst
Sommerset
Sparebanken
Stakkevoll
Steinbakkjord
Storelv
Storsteinbukt
Storsteinnes
Strømsbukta
Strømsgården
Svarvaren
Sørhella
Tisnes
Tommasbakken
Tommasjord
Tromsdalen
Tromsea
Tromsø prestegård
Tromvik
Tronjord
Tømmernes
Tønsnes
Tønsvik
Tønsås
Vengsvik
Vengsøy
Voldelv
Vågen
Vågnes
Vågsøy
Zakariasjord

Presentasjon:
Hvorfor
Hvordan
Hvem

Historie:
Steinalderen
Jernalderen
Vikingtiden
Middelalderen
1600-tallet
1700-tallet
1800-tallet
1900-tallet

Annet:
Kirka
Tinglag
Skoler/undervisning
Helsevesen
Kommunikasjon
Botanikk
Geologi
Kart

Kontakt:
Gjestebok
Adresser

eXTReMe Tracker
 


Tromsøysund Bygdebok

Finnes

Forfatter av gårdshistoria ønskes.


O. Rygh: Norske Gaardnavne

73. 74. Finnes søndre og nordre. Udt. fi2NNnés. -- Findsnes med Riberbye 1723. Se GN. 72. Om det 1723 anførte Riberbye kan jeg ingen Oplysning give; jfr. dog Helgø GN. 15.

73,3. Lanes. Udt. la:1nés. Se Tranø GN. 16,4.

73,5. Finvik. Udt. fi2NNvíka. I den sidste Matr. skr. Finnvik.

74,2. Krabbenes. Udt. kra2bbenés. 1ste Led er Dyrenavnet krabbi m., Krabbe. Der har tidligere ogsaa været en Gaard Krabbenes i Rissen.

74,3. Toften. Udt. tå1fften (!). Er Ordet topt f., Hustomt. Udt. maa være paavirket af Skriftformen, hvis den ikke skal forstaaes som en Dativform.

-- GN. 52-91 ligger paa Kvaløen og nogle omliggende Smaaøer.


Vis større kart

Skoskatten 1645

Findnis
Peder Christoffersen
Hans Quinde
Hans Dreng
Hans Thiennist Pige
Mosses Christoffersen
Hans Quinde
Hans Thienist Pige
Söffren Jonsen
Hans Quinde
Hans Thienist Pige
Beritte Söffrens Datter

Manntallet 1666

Finnenæs - 2 Pd.
Opsidere: Hans Jacobsen - 40 Aar - 2 Pd. f. [fisk]
Sønner: Peder Hendrichsen - 12 Aar
Drenge: Ped. Jac: - 18 Aar.
Hans Jac: - 18 Aar»

Genneral Jordebog Ofuer Tromsøe Fogderi (1667)

«Findnæs med Ribberbye - 1 W. [1 våg = 3 bismerpund (Pd.) = 72 bismermerker].
Hans Jacobsen.
 Landschyld: 1 W.
 Leeding: ½ W.
 Ostetiende: 12 Mark.
Føder:
 Kiør: 6.
 Smaller: 12.
 Heste: 1.
Lidet Brendefang och ellers ingenn Anden herlighed

Skattemanntallet 1670

Findnæs med Ribberbye
Schylder tilsammen
1wog. Schatt
Hans Jacobßen 1wog. ½Rdr.

Manntallet 1702

Opsidernes eller Leylendings Stand og Vilkor. Gaardenes eller Platzernes Navne Opsidernes eller Leylendings Navn Deris Alder Deris Sønners Navne og hvor de findes Deris Aar og Alder Tieneste Karle eller Drenge Deris Alder
slet tilstand dog Creditert fra Bergen Findnes med Rieberby Hans Andersen 43 Anders Hansen 5 Erich Nielsen fød i Bergen 19
Petter Olsen og fra Bergen 12
Morten Christensen 4
Berndt Olsen 64 Søren Berntsen 24 fostersön Anders Sørensen 3
Suend Bedrntsen 21
Hans Berntsen 10

Justisprotokoll Helgøy 1707

"Bendt ols: findnes" sitter som lagrettsmann på tinget.

"Bendt Ols:" nevnes som vitne i et testamente.

Justisprotokoll Helgøy 1708

"Bendt Olsen findnes" sitter som lagrettsmann på tinget.

Tienden paa fru irigens part er i dette tingsted faldet i Indværende aar. Noermandtz tiende dend 3de part 35 voger Smaa foes Samfing Rundfisk, 12 vogr: Rodskier, 2 voger foes langer, findetienden paa de 2de parter er kommet ? 4 1/2 vog Som fingen foes Rundfisk, hvilchen tiende er opvejet af hendrich balsnes og bendt Olsen finnes.

Justisprotokoll Helgøy 1709

Velbyrdige fru Irgens fisketiende inverende aar ? 1709 som af hendrich Andersen balsnes og bendt Olsen findtznes er opvejet, vinter Rundfisk ? 32 vog'r smaa samfingen Rodskier ? 13 w: tidling og Rodskier ? 6 voger foes langer ? 1 w: findetiende Smaa tidling og Rodskier ? 4 w: Ostetiende fisk ? 2 w: 1 pd:

Justisprotokoll Helgøy 1710

"Bendt Olsen findnes" sitter som lagrettsmann på tinget.

Justisprotokoll Helgøy 1717

Anders Sørens: finnes og Jane frandtzdatter ibid: var begge Indstefnet til dette ting for begaaet lejermaal tilsammen. De Indstefnte Personer møtte, og vedstoed gierningen at have udj løsagtighed auflet barn sammen, det og her for Retten hafde med sig, og Eftter tilspørsel benegtet de at Ecte hinanden, Dernest tilspurt hvad de var Ejende til deris bøders erleggelse, hvor da hans bendts: udsagde at var foreent Med Michel hvid, om hans bøder, Men qvindfolchet, var ej noget Ejende, ej heller ville nogen hende antage, og svare for hende. Er dermed afsagt,
Som anders Sørens: og Janne frandtzdatter, der befandis at have begaaet lejermaal Med hverandre og auflet barn sammen, og de derfor benegter at Ecte hverandre, thj bliver hans bøder Eftter loven ? 12 rdr: og som qvindfolchet ej er noget Ejende, til sine bøders Erleggelse, saa hendømmes hun Eftter dend kongl: forordning til spinnehuuset til hendis bøder, som Er 6 rdr: bliver opthiendt.

Justisprotokoll Helgøy 1722

"hans bend: finnes," utses som lagrettsmann på neste ting.

Matrikkel 1723

FINSNES med RIIBERBYE Olle Ediessen
Hans Bentsen

Justisprotokoll Helgøy 1723

"Anders Ols: finnes" sitter som lagrettsmann på tinget.

"hans Bendsen finnes" sitter som lagrettsmann på tinget.

Justisprotokoll Helgøy 1725

"hans Bendtsen finnes" sitter som lagrettsmann på tinget.

Justisprotokoll Helgøy 1738

En Bygselsædel udstædt af bemelte Sr. Hvid in xbr. 1737 til hans Olsen paa 1/2 pds leje udj Finnes med Riberbye, som hans fader Olle Edisen for hannem haver opladt. til tugthuuset betaller hand 6 sk

Justisprotokoll Helgøy 1745

"Hans olsen Findnes" utses til lagrettsmann.

Justisprotokoll Helgøy 1754

Ole Hans: lod tinglyse sit fæstebrev paa 12 mark i Findnes som Hans Bentsens Enke for hannem haver opladt; leverit til Tugth: 8 sk. ? samme var udstæd af Ombudsmanden Sr: Hvid.

Justisprotokoll Helgøy 1756

Ombudsmanden Sr. Hvid havde til dette ting ladet indstevne Peder Karelsen Findnes for utidig sammenleje med sin hustru, dend instevnte mødte ikke formedelst hand er i Findmarken paa fiskerie; Sagsøgeren fremlagde i Rette Præstens hr. Bødkers attest for at bemelte Peder Carelsen er Copuleret 20de Søndag efter Trinitatis 1751, og hans barn blev døbt Søndag Sexagesim: 1752, saa at hand formoeder ikke kand undgaae at bøede for utidig sammenleje efter loven, dog er hannem endnu given laugdag til neste ting at møede og svare til Sagen. Stevne vidnerne i denne Sag er Niels Cardin og Joen Jakobsen som afhiemlede Stevnemaalet.

Samme Stevne vidne afhiemlede at have Stevnt ole hans: Findnes for utidig sammenleje ? dend indstevnte paaraabt, mødte ikke; Sagsøgeren Sr. Hvid fremlagde Præstens i Tromsen hr. Bødkers beviis for at bemelte ole hansen blev Copuleret 8de Søndag efter Trinitatis 1753, og hans første barn døbt 1ste Michelsdag i samme aar. dend udeblivende blev given Laugdag til neste ting at møede og svare til Sagen.

Samme beskaffenhed var og med Peder hansen Findnes, som var indstevnet for utidig sammenleje, mødte ikke, gives laugdag til neste ting.

Justisprotokoll Helgøy 1757

Hans olsen lod tinglyse sin bygselsedel, paa 1 punds landskyld i Findsnes, Johan Hvids gods, lev: til Tugth: 8 sk:

Justisprotokoll Helgøy 1759

Efterskrevne bygsel breve blev Tinglyst, som af ombudsmanden Sr: Lindgaard blev udstæd paa land drotten Sr: Hvids veigne, neml: Til Hans Lars: paa 12 marks leje i Findsnes, som Hans bentsens Enke for hannem har opladt,leveret til Tugth: 4 sk.

Til Peder Hansen paa 6 marks leje i Findnes som hans broder Svend Hans: for hannem haver opladt, leveret til Tugth: 4 sk.

"Kirsten Mogensdr: som nu tiener hos ole Hans: Findnes" vitner på tinget.

Justisprotokoll Helgøy 1760

"Hans Kiil og ole Hansen Findnes" nevnes som stevnevitner.

Konfirmert 1765

Bosted År Fornavn Etternavn Alder
Finnes 1765 Daareth Hansdtr 17
Finnes 1765 Hendricha Hansdtr 16
OBS: Bare et fåtall av konfirmantene er innfört med bosted i kirkeboka, så registreringen er ikke komplett.

Konfirmert 1767

Bosted År Fornavn Etternavn Alder
Finnes 1767 Golla Hansdtr 18
OBS: Bare et fåtall av konfirmantene er innfört med bosted i kirkeboka, så registreringen er ikke komplett.

Folketellinga 1769

GårdsnavnFornavnEtternavnStillingAlderKommentar
Finnes med RibberbyHansOls.bruker58
Finnes med RibberbyHansHans.barn19
Finnes med RibberbyHendrichbarn12
Finnes med RibberbyJohannesbarn10
Finnes med RibberbyHendrichabarn22
Finnes med RibberbyAnne Mariabarn18
Finnes med RibberbyElen Dortheabarn9

Finnes med RibberbyBentHans.bruker32
Finnes med RibberbyLenaKristophersd.kone30"og"
Finnes med RibberbyHansBents.barn7
Finnes med RibberbyKristenbarn0.5
Finnes med RibberbyAnnebarn3
Finnes med RibberbyElenbarn2
Finnes med RibberbyMalenaTronsd.tjener30
Finnes med RibberbyMargrethHansd.tjener60enke

Finnes med RibberbyIngeborPedersd.enke33
Finnes med RibberbyHansOls.barn15
Finnes med RibberbyJensOls.barn10
Finnes med RibberbyKristopherbarn8
Finnes med RibberbyPederbarn6
Finnes med RibberbyDaarethbarn11
Finnes med RibberbyMargrethbarn4

Finnes med RibberbySvendHans.bruker38
Finnes med RibberbyGollaHansd.kone30"og Hst"
Finnes med RibberbyHansSvends.barn8
Finnes med RibberbyCarnelisbarn7
Finnes med RibberbyAndersbarn5
Finnes med RibberbyMargrethbarn3
Finnes med RibberbyAnnabarn2
Finnes med RibberbyKnudNils.tjener40
Finnes med RibberbyTaraldKnuds.tjener12
Finnes med RibberbyMarenSørensd.tjener16
Finnes med RibberbyElenTaraldsd.tjener40
Finnes med RibberbyBerithKnudsd.tjener9

Finnes med RibberbyIngerPedersd.enke40
Finnes med RibberbyPederHans.barn9
Finnes med RibberbyHansbarn7
Finnes med RibberbyDaarethbarn23
Finnes med RibberbyGollabarn20
Finnes med RibberbyMargrethbarn15
Finnes med RibberbyAnnebarn2

Finnes med RibberbyElenKalsd.kone30
Finnes med RibberbyKalPeders.barn11
Finnes med RibberbyAndersbarn8
Finnes med RibberbyCarnelisbarn7
Finnes med RibberbyJohannesbarn5
Finnes med RibberbyAnnebarn13
Finnes med RibberbyMarenbarn6
Finnes med RibberbyMariabarn4
Finnes med RibberbyBarbroeOlsd.tjener40

Folketellinga 1801

Finnæss
FørenamnMellomnamnEtternamnHushaldstatusAlderSivilstandYrkeKjønn
Hinric HinricsenHusbonde50Begges 1ste ægteskabFæstebonde og fiskerM
AneKatrinaMatisdtrHustrue56Begges 1ste ægteskab K
Ole TaalewsenHusbonde54Hands 2det ægteskabFæstebonde og fiskerM
LisbetMariaIvarsdtrHustrue37Hendes 1ste ægteskab K
Taalew Søn af hans 1ste ægteskab11 M
PederFigenschow Deres fælles børen af dette ægteskab1 M
Pernilla Deres fælles børen af dette ægteskab4 K
PederAndreasHansenTiener sig selv34Ugift M
Maria JohannesdtrTieneste tøs20Ugift K
Hinric HansenHusbonde56Begges 1ste ægteskabFæstebonde, fisker og jærensmedM
AneMartaHansdtrHustrue44Begges 1ste ægteskab K
HansKiil Deres børen18Ugift M
Elias Deres børen13 M
Johannes Deres børen6 M
Søren Deres børen5 M
Herman Deres børen4 M
Margrete Deres børen12 K
Hanna Deres børen7 K
Ane Deres børen2 K
Peder HanssenHusbonde45Begges 1ste ægteskabInderst med jord og fiskerM
Ane KristofersdtrHustrue40Begges 1ste ægteskab K
HansAndreas 8 M
Hans 2 M
HannaMartina 13 K
Svend HansenHusbonde71Hans 2det ægteskabFæstebonde og fiskerM
Karen TaalewsdtrHustrue50Hendes 1ste ægteskab K
Johan Hans børen af 1ste ægteskab26Ugift M
ElenMargrete Hans børen af 1ste ægteskab25Ugift K
AneMargreteBærsvendsdtrFoster tøs14 K
Eric TaalewsenHustruens broder og tieneste dreng36Ugift M
Hans Hansen KiilHusbonde30Begges 1ste ægteskabFæstebonde og fiskerM
MartaElisabetHansdtrHustrue50Begges 1ste ægteskab K
HansAndreasKiilDeres børen6 M
IngborMarina Deres børen3 K
Maren PedersdtrTieneste tøs44Ugift K
Elen CarlsdtrTilhielp med haandarbeyde80Enke 2 gange K
Bert HansenHusbonde66Begges 1ste ægteskabFæstebonde og fiskerM
Lena KristofersdtrHustrue68Begges 1ste ægteskab K
Hans 27Ugift M
HansMortenEricsenHans syster søn15 M
Olava LarsdtrFoster datter13 K
Berrit TaalewsdtrTieneste tøs40Ugift K
Thron OlsenTiener sig selv40Ugift M
Hans Nilsen GladHusbonde26Begges 1ste ægteskabFæstebonde og fiskerK
MetteMariaIvarsdtrHustrue35Begges 1ste ægteskab K
JeremiasFigenschow Deres børen4 M
Nicolai Deres børen2 M
Grete AndersdtrTieneste tøs27Ugift K
AneMartinaHansdtrTieneste pige17Ugift K
Karnelis PedersenHusbonde38Begges 1ste ægteskabFæstebonde og fiskerM
Ide HansdtrHustrue40Begges 1ste ægteskab K
HansPeder Deres børen12 M
Anders Deres børen10 M
HansKiil Deres børen8 M
IngborPetrica Deres børen5 K
ElenJohanna Deres børen2 K
Sofia KristofersdtrTieneste tøs20Ugift K
Johannes HansenHusbonde44Hans 2det ægteskabFæstebonde, fisker og baadbyggerM
Elen HemmingsdtrHustrue26Hendes 1ste ægteskab K
Morten Hands børen af 1ste ægteskab13 M
Ane Hands børen af 1ste ægteskab19Ugift K
Kristiana Hands børen af 1ste ægteskab12 K
Johanna Hands børen af 1ste ægteskab8 K
HannaSofia Hands børen af 1ste ægteskab5 K

Gårdsmatrikkelen 1838

Bruksnr Løpenr Bruksnavn Eiers navn Skyld i Daler-Ort-Skilling Gammel skyld Merknad
43 229 Finnnæs søndre Johannes Hansen 0-4-8-0 12 M¤ Fisk
43 230 Finnnæs søndre Henrik Hansens Enke 0-4-8-0 12 M¤ Fisk
43 231 Finnnæs søndre Hans Bentsens Enke 0-4-8-0 12 M¤ Fisk
43 232 Finnnæs søndre Morten S. Heggelunds Enke 0-2-4-0 6 M¤ Fisk
43 233 Finnnæs søndre Hans A. Kiils Enke 0-2-4-0 6 M¤ Fisk
43 234 Finnnæs nordre Hans H. Kiil 0-3-18-0 6 M¤ Fisk
43 235 Finnnæs nordre Martinus Nilsen 0-3-18-0 6 M¤ Fisk
43 236 Finnnæs nordre Anders Jessen 1-2-11-0 12 M¤ Fisk

Folketellinga 1865

Finnæs, 229
Hester: 1, Stort kveg: 6, Får: 10, Bygg: 1, Poteter: 4
Hans, Hansen hf, Gaardbr. og Leilænding, g, 66, m
Petrika J. Jacobsdatter, hans Kone, g, 66, k
Mathilde A. H. Eliasdatter, Tjenestepige, ug, 18, k
Simen A. Sørensen, deres Fostergut, ug, 11, m, Tromsø

Finnæs, 230
Hester: 1, Stort kveg: 6, Får: 10, Poteter: 2
Hermand Henriksen, hf, Gaardbr. Leilænding, g, 83, m
Krestianna Danielsdatter, hans Kone, g, 45, k, Tromsø
Hans G. Hermandsen, deres Søn, ug, 12, m
Hermand H. Hermandsen, deres Søn, ug, 5, m
Anna B. Hermandsdatter, deres Datter, ug, 15, k
Kristina M. E. Hermandsdatter, deres Datter, ug, 8, k
Lars A. Hermandsen, Logerende, Fisker, g, 40, m
Karolina B. S. Hermandsdatter, hans Kone, g, 21, k
Anton C. B. Larsen, deres Søn, ug, 1, m

Finnæs, 231
Hester: 1, Stort kveg: 5, Får: 6, Poteter: 2
Henrik F. Hansen, hf, Gaardbr. Leilænding, g, 46, m
Oldia K. Esausdatter, hans Kone, g, 45, k
Henning A. Henriksen, deres Søn, ug, 22, m
Ole M. Henriksen, deres Sønner, hjælper Faderen med Gaardsbruget, ug, 18, m
Hans L. E. Henriksen, deres Søn, Hjælper Faderen med Gaardsbr., ug, 15, m
Oluf B. Henriksen, deres Søn, Hjælper Faderen med Gaardsbr., ug, 9, m
Andreas M. Henriksen, deres Søn, ug, 4, m
Elen A. Henriksdatter, deres Datter, ug, 12, k
Hansina K. Henriksdatter, deres Datter, ug, 7, k
Anne K. Henriksdatter, Føderaadsenke, e, 57, k

Finnæs, 232
Hester: 1, Stort kveg:, 7 Får:, 9 Poteter:, 4
Villem Hansen, hf, Gaardbr. Leilænding, g, 47, m, Balsfjordens
Hanna N. M. Hansdatter, hans kone, g, 47, k, Balsfjordens Prgj.
Hans Albert Villemsen, deres Søn, ug, 15, m
Albrigt H. Villemsen, deres Søn, ug, 2, m
Karl E. Villemsen, deres Søn, ug, 2, m
Sofia C. Villemsdatter, deres Datter, ug, 17, k, Balsfjordens Prgj.
Jensine N. Villemsdatter, deres Datter, ug, 13, k
Maren Anna Villemsdatter, deres Datter, ug, 7, k
Hanna A. Villemsdatter, deres Datter, ug, 5, k

Finvig, 233
Hester: 1, Stort kveg: 4, Får: 10, Poteter: 1/2
Thehard E. Hermandsen, hf, Gaardbr. Leilænding, g, 36, m
Kristina H. Olsdatter, hans kone, g, 29, k
Oluf K. Theardsen, deres Søn, ug, 7, m
Morten E. Theardsen, deres Søn, ug, 3, m
Anna K. Theardsdatter, deres Datter, ug, 9, k
Andrea M. Theardsdatter, deres Datter, ug, 6, k

Finnæs nordre, 234
Hester: 1, Stort kveg: 6, Får: 20, Poteter: 4
Ole Olsen, hf, Leilænding Fisker, e, 62, m
Ana Marthine Olsdatter, hans Datter, bestyrer Faderens Huus, ug, 26, k
Ole Jermias Olsen, hans Søn, ug, 29, m
Søren A. Olsen, hans Søn, ug, 25, m
Hans E. Olsen, hans Søn, ug, 22, m
Anton A. Olsen, hans Søn, ug, 16, m
Helmine C. Olsdatter, hans Datter, ug, 18, k
Inger M. Olsdatter, hans Datter, ug, 11, k
Elen M. Andersdatter, Tjenestepige, e, 64, k

Krabenæs eller Finnæs nordre, 235
Hester: 1, Stort kveg: 7, Får: 16, Poteter: 4
Carolus Marthinussen, hf, Leilænding Fisker, g, 38, m
Hanna L. Hansdatter, hans Kone, g, 37, k
Indine K. Carolusdatter, deres Datter, ug, 14, k
Bernt E. Caroliusen, deres Søn, ug, 9, m
Lauritz Ch. Caroliussen, deres Søn, ug, 5, m
Hans M. Caroliussen, deres søn, ug, 3, m
Carl E. Caroliussen, deres søn, ug, 1, m
Johanna D. Larsdatter, Tjenestepige, ug, 23, k

Toften, 236
Hester: 1, Stort kveg: 5, Får: 8
Jens Andersen, hf, Leilænding Fisker, g, 44, m
Ane M. Pettersdatter, hans Kone, g, 44, k
Anders N. Jensen, deres Søn, ug, 18, m
Indianna A. Jensdatter, deres Datter, ug, 14, k
Hansine S. Jensdatter, deres Datter, ug, 11, k
Anna Jensdatter, deres Datter, ug, 11, k
Stort kveg: 5, Får: 8
Christian Andersen??, Leilending Fisker, g, 55, m
Hanna M. Hansdatter, hans Kone, g, 51, k
Petter Chr. Fredriksen, hendes Søn, ug, 22, m
Marselie Hermandsdatter, Tjenestepige, ug, 26, k
Stort kveg: 1, Får: 2
Inger E. Christophersdatter, Kaarkone, e, 86, k
Lorentine Nicolaisdatter, Fattiglem, ug, 33, k
Hans Pedersen, Skolelærer, ug, 20, m, Foldens Pr

Matrikkelen 1886

Gårdsnr. 73 Bruksnr. 1: Finnes søndre/Finnes søndre - Peder Albrigtsen
Gårdsnr. 73 Bruksnr. 2: Finnes søndre/Finnes søndre - Herman Henriksens Enke
Gårdsnr. 73 Bruksnr. 3: Finnes søndre/Lanes - Oluf Henriksen
Gårdsnr. 73 Bruksnr. 4: Finnes søndre/Lanes - Jens Hertel Andersen
Gårdsnr. 73 Bruksnr. 5: Finnes søndre/Finvik - Thehard Edvard Hermansen
Gårdsnr. 74 Bruksnr. 1: Finnes nordre/Finnes nordre - Jakob Jensen
Gårdsnr. 74 Bruksnr. 2: Finnes nordre/Krabbenes - Karolus Martinussen
Gårdsnr. 74 Bruksnr. 3: Finnes nordre/Toften - Anders Heggelund Andersen
Gårdsnr. 74 Bruksnr. 4: Finnes nordre/Karlshjem - Eilert Karl Andersen

Folketellinga 1900

GardsnrBruksnrGardsnavn
73 1 Finnes søndre
FornavnEtternavnKjønnFamiliestillingSivilstandYrkeFødselsår
Petter Andreas Edvard Albregtsen m hf g Gaardbruger og fisker Selveier 1850
Kristine Bergitte Andersdatter k hm g Gaardmandskone 1852
Didrik Karl Pettersen m s ug Fisker 1875
Alette Marie Nikoline Pettersdatter k d ug Sysselsat med husgjerning og kreaturstel 1879
Paul Kristian Julius Pettersen m s ug Fisker 1881
Hilda Elise Pettersdatter k d ug Sysselsat med husgjerning og kreaturstel 1884
Alfred Magnus Hagbart Pettersen m s ug sysselsat med gaardsarbeide 1886
Magna Josofine Pettersdatter k d ug Datter 1891
Teodora Johanna Pettersdatter k d ug Datter 1895

GardsnrBruksnrGardsnavn
73 2 Finnes søndre
FornavnEtternavnKjønnFamiliestillingSivilstandYrkeFødselsår
Herman Karl Albert Larsen m hf g Gaardbruger og fisker Selveier 1874
Anne Fredrikke Antonsdatter k hm g Gaardmandskone 1875
Dagmar Fransiska Terese Hermansdatter k d ug Datter 150600
Hans Gerhard Hermandsen m hf g Gaardbruger, fisker og baadbygger Selveier 1854
Jonette Andreasdatter k hm g Gaardmandskone 1856
Hilmar Larinius?? Edvard Hansen m s ug Fisker og syselsat med gaardsarbeide 1880
Herman Julius Hansen m s ug Fisker og syselsat med gaardsarbeide 1882
Lovise Eline Hansdatter k d ug Sysselsat med hus og kreaturstel 1884
Anton Kristian Hansen m s ug Søn 1888
Hagbart Alfon Julius Hansen m s ug Søn 1890
Karl Johan Hansen m s ug Søn 1893
Nils Severin Nilsen m b ug Fisker 1875

GardsnrBruksnrGardsnavn
73 7 Labakken
FornavnEtternavnKjønnFamiliestillingSivilstandYrkeFødselsår
Andreas Henriksen m hf g Gaardbruger og fisker Selveier 1862
Kristofa Terese Tehardsdatter k hm g Gaardmandskone 1867
Alfred Kristian Andreasen m s ug Gaardmandsøn 1887
Aminda Kristine Amalie Andreasdatter k d ug Datter 1891
Odin Nikolai Andreasen m s ug Søn 1896
Any Kristine Eline Andreasdatter k d ug Datter 1898
Hilda Jensine Andreasdatter k d ug Datter 2.09.1900
Oluf Kornelius Hermandsen m hf g Fisker og Inderst 1858
Ellen Amalie Henriksdatter k hm g Fiskerkone 1855

GardsnrBruksnrGardsnavn
73 3 Lanes
FornavnEtternavnKjønnFamiliestillingSivilstandYrkeFødselsår
Oluf Henriksen m hf g Gaardbruger og fisker Selveier 1856
Indianne Karoline Andersdatter k hm g Gaardmandskone 1847
Anders Heggelund Olufsen m s ug Fisker og sysselsat med gaardsbrug 1883
Anton Kristian Olufsen m s ug Fisker og sysselsat med gaardsbrug 1885
Hansine Henriksdatter k fl ug Sysselsat med husgjerning 1858

GardsnrBruksnrGardsnavn
73 4 Lanes
FornavnEtternavnKjønnFamiliestillingSivilstandYrkeFødselsår  
Nils Eliasen m hf g Gaardbruger og fisker Selveier 1848   
Anna Fredrikke Andersdatter k hm g Gaardmandskone 1852   
Johan Marinius Nilsen m tj ug Tjenestedreng sysselsat med gaardsbrug og fiskeri 1882   
Antona Hansine Andreasdatter k tj ug Tjenestepige, sysselsat med hus og kreaturstel 1879   
Jens Herlel Andersen m hf g Kaarmand 1822   
Ane Marta Pettersdatter k hm g Kaarkone 1823?   
Ole Ingvard Olsen m hf g Fisker Inderst 1870   
Amalie Lovise Nilsdatter k hm g Fiskerkone 1875   
Alfred Kristian Olsen m s ug Søn 1897  


GardsnrBruksnrGardsnavn
73 5 Finvik
FornavnEtternavnKjønnFamiliestillingSivilstandYrkeFødselsår
Thehard Edvard Hermandsen m hf g Gaardbruger, fisker, baadbygger, snedker og smed. Bygselmand 1832
Kristine Henrikke Olsdatter k hm g Gaardmandskone 1837
Theodor Kornelius Thehardsen m hf g Fisker Inderst 1869
Hanna Ingbertine Kristiansdatter k hm g Fiskerkone 1873
Karl Kristian Theordorsen?? m s ug Søn 1896
Tinus Edvard Kristoffer Theodorsen m s ug Søn 1897
Terese Sigfrida Kristine Theodorsdatter k d ug Datter 130699
Morten Edvard Thehardsen m hf g Fisker Husmand m j 1864
Sofie Jendine Jensdatter k hm g Fiskerkone 1864
Hilbert Julius Adolf Mortensen m s ug Søn 1888
Anna Marie Josefine Mortensdatter k d ug Datter 1890
Josofine Elise Mortensdatter k d ug Datter 1892
Julius Adolf Kristian Mortensen m s ug Søn 1894
Magnus Jentolf Mortensen m s ug Søn 1896
Hans Alvin Mortensen m s ug Søn 1898

GardsnrBruksnrGardsnavn
under 74 3 Tolften
FornavnEtternavnKjønnFamiliestillingSivilstandYrkeFødselsår
Anna Berntine Hermandsdatter k hm e Enke uden indtægt, syselsat med husgjerning Selveier. Forsørges af Sønnene 1851
Paul Kristian Helgesen m s ug Fisker og sjømand 1878
Helge Marinus Andreas Helgesen m s ug Fisker 1882
Lena Henriette Gurine Helgesdatter k d ug Datter uden indtægt sysselsat med husgjerning 1883
Henry Kristian Bergeton Helgesen m s ug Søn uden indtægt 1885

GardsnrBruksnrGardsnavn
74 3 Tolften
FornavnEtternavnKjønnFamiliestillingSivilstandYrkeFødselsår
Hans Peder Kristian Andersen m hf g Fisker og gaardbruger Selveier 1857
Henriette Sofie Johansdatter k hm g gaardmandskone 1869
Lars Kristian Hansen m s ug Gaardmandsøn 1886
Karl Hilmar Hansen m s ug Gaardmandsøn 1888
Johan Edvard Hansen m s ug Gaardmandsøn 1894
Anders Heggelund Hansen m s ug Gaardmandsøn 1896
Hagbart Georg Edvin Hansen m s ug Gaardmandsøn 2.05.1899
Elise Kristine Johansdatter k d ug Pleiedatter understøttet af fattigkassen 1887
Alette Margrete Pettersdatter k fl e Kaarenke 1820
Gerhard Jensen m fl ug Fisker 1869

GardsnrBruksnrGardsnavn
74 5 Nygaard
FornavnEtternavnKjønnFamiliestillingSivilstandYrkeFødselsår
Anders Adrian Andersen m hf g Gaardbruger og fisker Selveier 1853
Kristine Marie Hermandsdatter k hm g Gaardmandskone 1856
Bernhard Julius Nikolai Johansen m s ug Fisker, pleiesøn 1884
Karl Valdemar Hansen m s ug Sysselsat med gaardsarbeide, pleiesøn 1884
Marcelie Olsdatter k tj ug Tjenestepige, syselsat med hus og kreaturstel 1871

GardsnrBruksnrGardsnavn
74 4 Karlshjem
FornavnEtternavnKjønnFamiliestillingSivilstandYrkeFødselsår
Eilert Karl Andersen m hf g Fisker og gaardbruger Selveier 1849
Johanne Helmine Andresdatter k hm g Gaardmandskone 1852
Andrea Eilertsdatter k d ug Datter, syselsat med husgjerning og kreaturstel 1875
Petter Albert Eilertsen m s ug Søn sysselsat med gaardsarbeide 1877
Anders Adrian Eilertsen m s ug Fisker og sysselsat med gaardsarbeide 1879
Kristine Jensine Eilertsdatter k d ug Datter Sysselsat med husgjerning og kreaturstel 1881
Lovise Kristianne Eilertsdatter k d ug Datter Sysselsat med husgjerning og kreaturstel 1883
Kristian Georg Eilertsen m s ug Fisker og sysselsat med gaardsarbeide 1885
Karoline Amanda Eilertsdatter k d ug Datter 1886
Hilmar Kristian Eilertsen m s ug Søn 1888
Gerhard Nikolai Eilertsen m s ug Søn 1890

GardsnrBruksnrGardsnavn
74 1 Finnes nordre
FornavnEtternavnKjønnFamiliestillingSivilstandYrkeFødselsår
Jakob Nikolai Jensen m hf g Fisker gaardbruger og Selveire skomager 1858
Indianna Hansdatter k hm g Gaardmandskone 1865
Andrea Helmine Jakobsdatter k s ug Gaardmandsdatter sysselsat med husgjerning 1887
Martin Julius Rikard Jakobsen m s ug Søn 1889
Margit Elise Magelie Jakobsdatter k d ug Datter 1891
Anna Alette Jakobsdatter k d ug Datter 1894
Kristine Otelie Jakobsdatter k d ug Datter 1897
Johannes Ingvard Jakobsen m s ug Søn 50599
Marcilie Hermandsdatter k hm e Kaarenke 1844
Ulrik Olsen m s ug Fisker 1876

GardsnrBruksnrGardsnavn
74 2 Krabbenes
FornavnEtternavnKjønnFamiliestillingSivilstandYrkeFødselsår
Laurits Karolussen m hf g Fisker og gaardbruger Selveier 1861
Eline Hansdatter k hm g Gaardmandskone 1876
Kristian Lauritsen m s ug Gaardmandsøn 1887
Klausine Lauritsdatter k d ug datter 1889
Jenny Lauritsdatter k d ug datter 1891
Ingeborg Lauritsdatter k d ug datter 1893
Johanne Lauritsdatter k d ug datter 1896
Georg Lauritsen m s ug Søn 2.05.1899
Karoline Hansdatter k tj ug Tjænestepige sysselsat med kreaturstel 1873
Karolus Martinusen m hf g Kaarmand 1818
Hanna Lovise Hansdatter k hm g Kaarkone 1822

GardsnrBruksnrGardsnavn
under 74 2 Krabbenes
FornavnEtternavnKjønnFamiliestillingSivilstandYrkeFødselsår
Lorents Olsen m hf g Fisker og husmand m j 1864
Jakobine Dortea Hansdatter k hm g Fiskerkone 1863
Johan Andreas Andreasen m s ug Fisker 1882
Malfrida Lorentsdatter k d ug Datter 1887
Hans Ingebrigt Lorentsen m s ug Søn 1889
Ludvig Johan Lorentsen m s ug Søn 1892
Kristine Andrea Lorentsdatter k d ug Datter 1894
Hans Jakobsen m fl g Fisker og inderst 1833
Ingeborg Anna Andreasdatter k fl g Fiskerkone 1829
Teodor Johannesen m b (hf) g Fisker 1869
Herman Jensen m b (fl) e Fisker 1829

Matrikkelutkastet 1950

73Finnes søndre
1Finnes søndre1 mark 06 øreSøren J. Edvardsen
2Finnes søndre0 mark 40 øreKristoffer Nilsen
3Lanes0 mark 46 øreNanna Hermansen
4Finnes søndre0 mark 29 øreOskar A. H. Olsen
5Finnes søndre-Finnvik0 mark 29 øreSigne
og Dagny Hermansen
6Nettevoll0 mark 42 øreHjalmar K. Hansen
7Labakken0 mark 06 øreAndreas Henriksen
8Sigerstad0 mark 43 øreAnker O. M. Sørensen
9Solheim0 mark 22 øreGerhard J. Jensen
10Mølbakken0 mark 25 øreEdvard Edvardsen
11Molund0 mark 19 øreAnker O. M. Sørensen
12Vines0 mark 30 øreHåkon Wines
13Rydningen0 mark 24 øreNils Olsen Rydningen
14Rødtindheimen0 mark 01 øreUngdomslaget Rødtind
15Solbakken0 mark 40 øreMarinius Andreassen
16Rydland0 mark 30 øreHelge H. Rydland
17Framheim0 mark 05 øreHerman K. Larsen
18Nordheim0 mark 09 øreKristian Kristiansen
19Evje0 mark 02 ørePeder S. Hermansen
20Mariheimen0 mark 02 øreMarie Kvikne
21Bjørnebakken0 mark 02 øreAlvin Johansen
22Rabben0 mark 02 øreAnny Bjørvig
23Ro-Li0 mark 01 øreHarald Worum
24Storbakken0 mark 02 øreEdmund M. Olsen
25Turheim0 mark 02 øreA/S Turheim v/ Reidar J. Olsen
26Thorsly0 mark 01 øreOlaf P. Falck
27Fredheim0 mark 02 øreHelge Olsen
28Fjellheim0 mark 02 øreHelge Olsen
29Solhaug0 mark 02 øreJohan O. Gamst
30Nylund0 mark 17 øreAnton H. G. Hermansen
31Kasteinbakken0 mark 01 øreAnna Larsen
32Skogtun0 mark 18 øreGudmund H. Hansen
33Skogly0 mark 01 øreJosefine Hermansen
34Frilund0 mark 02 øreSøren J. Edvardsen
35Fredheim0 mark 02 øreSøren J. Edvardsen
36Soltun0 mark 01 øreKristoffer Nilsen
37Trekløver0 mark 01 øreAnker O. M. Sørenen
38Jolabakken0 mark 01 øreOdin
og Andor Svendsby

74Finnes nordre
1Finnes nordre1 mark 15 øreOlaf Jakobsen
2Krabbenes1 mark 58 øreKarl R. Lauritsen
3Finnes nordre-Toften0 mark 53 øreSofie Hansen
4Karlshjem0 mark 72 øreAnton Eilertsen
5Nygård0 mark 73 øreBjarne L. Kristoffersen
6Bjørklund0 mark 06 øreNormann Bjørklund
7Grønåsen0 mark 10 øreKrabbenes Ungdomslag
8Teigen0 mark 04 øreHarry G. Eilertsen
10Krabelv0 mark 35 øreLaurits Karoliussen
11Samholdheimen0 mark 01 øreUngdomslaget Samhold
12Myra0 mark 05 øreLaurits Karoliussen
13Bråten0 mark 10 øreHans A. Hansen

Tromsøysund bygdebok - et dugnadsprosjekt på Internett
Besøkere online:   ¦   Besøkere i dag: