"
TB


Gårdshistorie:
Om gårdshistorien

Gårder:
Andersdal
Bakkejord
Balsnes
Bentsjord
Berg
Bjørkenes
Bjørnslett
Botn
Brattfjell
Breivika
Brokskar
Bårdsvik
Eidjord
Ekkernes
Engvik
Erikjord
Fagerbukt
Fagerelv
Fagernes
Finland
Finnes
Finnkroken
Gjøssøy
Grindøy
Grøtfjord
Grøtnes
Gåsvær
Hanslarsanes
Havn
Hjellnes
Holmeslett
Hundbergan
Håkøy
Jamteby
Jøvik
Kaldslett
Kalvebakken
Kiberg
Kobbevågen
Kraknes
Kraksletta
Kristofferjord
Krokelv
Kvalnes
Kvitberg
Kårvik, Nord
Kårvik, Sør
Langnes
Larseng
Laukslett
Laukslett
Laukvik
Lavold
Lyfjord
Lyngøy
Marcelisminde
Marislett
Mellomjord
Melvik
Mjelde
Moldnes
Mortensnes
Movik
Musvær
Måsvik
Nordhella
Oldervik
Ramfjordnes
Risøy
Rottenby
Røsnes
Sandnes
Sandnes m. Puskevik
Sandvik
Sandvær
Skarsfjord
Skavberg
Skittenelv
Skognes
Skogvik
Skulgammen
Skulsfjord
Sletta
Snarby
Sommerlyst
Sommerset
Sparebanken
Stakkevoll
Steinbakkjord
Storelv
Storsteinbukt
Storsteinnes
Strømsbukta
Strømsgården
Svarvaren
Sørhella
Tisnes
Tommasbakken
Tommasjord
Tromsdalen
Tromsea
Tromsø prestegård
Tromvik
Tronjord
Tømmernes
Tønsnes
Tønsvik
Tønsås
Vengsvik
Vengsøy
Voldelv
Vågen
Vågnes
Vågsøy
Zakariasjord

Presentasjon:
Hvorfor
Hvordan
Hvem

Historie:
Steinalderen
Jernalderen
Vikingtiden
Middelalderen
1600-tallet
1700-tallet
1800-tallet
1900-tallet

Annet:
Kirka
Tinglag
Skoler/undervisning
Helsevesen
Kommunikasjon
Botanikk
Geologi
Kart

Kontakt:
Gjestebok
Adresser

eXTReMe Tracker
 


Tromsøysund Bygdebok

Engvik

Forfatter av gårdshistoria ønskes.O. Rygh: Norske Gaardnavne

102. Engvik. Udt. æ2ngvíka. -- Engeuig [1567]. 1610. Enguig 1614. Engwigen 1723.

*Engjavík eller Engjarvík, sms. med Gen. Flt. eller Ent. afeng f., Eng.

102,1. Løksfjord. Udt. lø1kksfjóren (ogsaa hørt lau1ks-;neppe ret).

Forklaringen af 1ste Led er usikker. Man kunde tænke paa det under Salangen GN. 2 omtalte Elvenavn Løksa; men efter AK. falder der ikke nogen Elv ud i den lille Fjord, hvorefter Gaarden har Navn. Det er vel noget dristigt at sammenstille det med Løksøen i Gildeskaal, som vel er ældre*Lykilsøy, af lykill m., Nøgel, isaafald grundet paa en Sammenligningmed Fjordens Omrids.

-- GN. 102-104 ligger paa Rebbenesøen.


Vis større kart

Lensregnskapet 1567

Engeuig
Rassmus Suendszennj vog f.
Anders Suendszennj vog f.
Knudt Suendszennj vog f.
Thostenn Lauerszennxzi m f.

Skoskatten 1645

Enguigen
Siuffuer Persen
Hans Quinde
Hans Pige
Jörgenn
Hans Quinde
Anders Knudsen
Hans Quinde
Niclaus
Hans Quinde

Manntallet 1702

Opsidernes eller Leylendings Stand og Vilkor. Gaardenes eller Platzernes Navne Opsidernes eller Leylendings Navn Deris Alder Deris Sønners Navne og hvor de findes Deris Aar og Alder
Ringe tilstand Nærer seig med Udroere Engvigen Anders Bentsen 68 Niels Andersen 14
Niels Olsen 37
Ole Einersen 27

Her Effter Specificeris Huuszmend og derisz
familie som i Tromsöe Sogn findisz:

Opsidernes eller Leylendings Stand og Vilkor. Gaardenes eller Platzernes Navne Opsidernes eller Leylendings Navn Deris Alder Deris Sønners Navne og hvor de findes Deris Aar og Alder
fattige gieldbundne folch EngVigen Lars Andersen 28 Stephen Larsen 1

Matrikkel 1723

ENGWIGEN Per Olsen
Ole Jansen

Justisprotokoll Helgøy 1735

Hans Peers: Engvigen En Ecte gift mand, var til dette ting Indstefnet og beskyldt for at skal have begaaet horerie, Med hendriche hansdatter, giftt med Einer hans: værende udj fladvær.
Paa herskabes vejne fandt ombodsmanden for Sr Michel Hvid det fornøden, at tilspørge dend Indstefnte Ecte qvinde hendriche hansdatter, om hun har at udlægge til barnefader til sine tvillings børn, dend Indstefnte hans Peers: Engvigen, eller om hun har ham at beskylde, at hand har bedrevet horeri i sit Egteskab, med hende.
Hertil hun svarede at hendis Egen Mand Einer hans: var disse hendis barns fader, til det øfrige sagde hun, at hun iche kand Negte at hun haver bedrevet horerie med denne Indstefnte og beskylde hans Peers: i begge deris Egteskab.
Hertil svarede hans Peers: Engvigen, at Eftter at hand er ind? stefnet her for Retten at sige sin Sandhed.
Da Er det saaledis at han iche kand med en frelsdt samvittighed Negte, at hand Jo førren sit Egteskab er falden i dend Syndige omgiengelse med hende, men benegter det iche at verre skeedt siden dend tiid, blef dernest af omboedsmanden tilspurdt, om hand har haftt med hende at skafte i lægemlig omgienfelse, siden hendis Egte? stand.
Derpaa svarede hand at Eftter hun var kommen fra sin Mand Einer hans: fladvær, hen at thiene i EngVigen hos Olle Johans: /: af hvad orsag eller ved hvad leilighed er hannem u=vedkomende og hand haftte bøxslet sig part i samme EngVig Jord og holde til der, da kunde hand iche sige sig fri for hende i dettne fald, men iche Eftter at hand var bleven giftt, dog kand hand iche sige om det har hændet sig siden eller iche.
Ombods Manden Derpaa tilspurde det løsse qvinmenniske Hendriche Hansdatter, om hun har holt horerie og samqvæm med Hans Peers: Eftter dend tid hand var bliven giftt, Eftter som hand beraaber sig paa sin slette hukommelse iche at kand errindre det;
Herpaa hun svarede hun kand ej heller Erindre det.
Endnu agtet Ombodsmanden fornøden at spørge, om hendis Egte? mand Einer Hansen fladvær, iche motte værre vidende om hendis brøst i denne sag, om hand motte have noget der over at klage, om hand iche motte værre vidende om sagens Indstefning for retten, Eller om hand eller nogen paa hans vejne motte have noget i sagen at Erindre, hvor om begieris motte skee for spørsel fra Retten.
Retten loed udraabe om denne Einer Hansen, men befandis iche at være her ved tinget tilstæde ej heller nogen paa hans vejne. Ellers berettede lensmanden, at det var ham vel vitterligt at sagen var indstefnet til tinge, men af hvad aarsag hand iche ville Indfinde sig til tinget kunde hand iche vide.
Begge Indstefnte Personer blef Endnu af Ombodsmanden tilspurdt, om dem iche nogen tiid haver været advaret af geizlig Eller værslig Øfrighed eller andre goede folch, at Endtholde sig fra hver andre i syndig omgiengelse.
Dertil de begge svarede Nej, førren Nu i forleden høst hun sielf drog der fra Engenvigen, og tog sit tilhold hos Jørggen Jørgen udj Heldøen.
Eftter saadanne befindende sagens omstændigheder var Ombodsmandens irettesættelse paa Herskabes vejne, til Justitziens handthæfvelse at Indstefnte Personer Motte Eftter loven Pag: 966 ? 3de art:, saa velsom Pag: 976: 25de art. bliver dømte af Retten. saa at En exsemplar Straf motte Statueris, paa saa Røches los og forargelig lefnet, og landet derved motte Reenses fra saadan forargelse, var derpaa dom begierende.
Eragtningen, dennegang udj sagen opsættis til de andre sager erre forhandlede, da dend dernest skal vorde afsagt og Indførdt.

Eragtning udj dend forrestaaende sag, hans Peersen Engvigen og Henricha hansdatter,
Dennegang i sagen Eragter, at det var vel fornøden at dend Ind? stefntis Henrica hansdatters Egte Mand Einer hans: var tilstæde for retten for at have Nogen Vished om denne bedkyldning paa hende Er sand eller iche, og at hørre om hand har nogen klage eller beviis at føre derom i Rette; Men som det iche dennegang kand skee, og her løber et ganskee aar bort, før her paastæden bliver ting holdet igien, Saa skal dend geistlige Øfrighed af dette Nupasserede gives Eftterretning, at de kand føye hvad anstaltes de agter Nødig; Men hvis de indstefnte bliver her i tingstædet til tilkommende Aars sommerting forrelæggies de da at møde tilligemed benefnte Einer hansen, da Endelig dom i sagen skal fældes.

Justisprotokoll Helgøy 1736

hans Peersen i Engvigen En Egte giftt mand, saa og saa og henrichen hansdatter Nu Sal: Einer hans: Egte qvinde, varre begge Eftter Nest forregaaende forrelæg, Nu til dette ting atter indstefnet.
blef paaraabt og møtte hans Peers: og henrichen, men hendis Mand Einer hansen var ved døden afgaaen.
og som Eftter Næste seeniste eragtning dend geistlige Øfrighed har givet sin beeregning, at til videre forargelse at forrekomme qvinde mennisket henrichen hansdatter motte blive henvist til Carlsøe Sogn, for at skille dem saa vidt fra hver andre at der iche skal befryctes de skulle komme tilsammen igien saa bliver det herved fra Retten verchstillig giordt, og til spør gis Almuen i Carlsøe Sogn om hvo der kand behøve hende til thienniste og vil holde hende i saa sicher varetegt at hun iche kommer ud til de grænser igien hvor hans Peers: boer, saa bliver hun der befalet at forblive; hans Peers: som findis brøstfeldig i denne sag beloftte for sin forseelse, at ville erlegge og betalle til dend fattige Helgøe Kirche ? 2 rdr:, Hvikchet kircheværgeren haver at oppebære, til kirchens bæste.
Herr Simen Kildal antog henrichen paa forremelde Condition: hvormed da sagen Er ophæfvet.

Olle Jons: Engvigen og hans Peers: Engvigen vitner i retten om stykkingen av en død hval som drev i land på en holme ved Melvik.

Justisprotokoll Helgøy 1742

En Ung Persoen af Nafn Johannes Olsen af Engvigen og Egla Bersvendsdatter af Brevigen, var til dette ting Indstefnet for de udj løsagtighed haver aulet Barn tilsammens
Indstefnte Personer Blev paaRaabt men var iche ved tinget tilstæde; Mens paa Johannes Olsens vejne møtte hans fader Ole Jons: og qvindfolches vejne hendes fader Bersvend Jens: hvilche Begge tilstoed paa deris vejne at det desvær er vist Noch at lejermaalet er Begaaet;
Sagsøgeren Sr Michel Hvid tilspurde forældrene som svarede for sagen, hvad de haftte at betale deris bøder med, derpaa Olle Jons: svarede at hand ville svare til bøderne for denne sin Søn; mens hendes fader svarede Nej at hans hvilchor var iche at betale Bøderne; her om Dømt og afsagt, Det Er ved Olle Jonsen af Engvigen, og bersvend Jens: Brevigen, som Indfandt sig Begge her for Retten, tilstaaet, at den Indstefnte Johannes Ols: og Egla Bersvendsdatter har begaaet lejermaal og aflet Børn sammen; saa og at de iche Egter hverAndre. thj bliver da deris bøder derfor Eftter loven at tilsvare, Nemlig Johannes Olsen - 12 rdr, som hans fader tilbød sig at ville svare. og hvad qvindfolchet angaar da er hendes bøder at betale 6 rdr og saafrent hun iche samme bøder kand tilvejebringe, da straffes hun paa kroppen med at stande udj halsjernet En Søndag Naar Prædigen forRettes paa Helgøen, Nemlig En timme for og 1 timme Eftter tienesten.

Olle Jons: og hans Peers: Engvigen vitner i retten om stykkingen av en død hval som drev i land ved Melvik.

Justisprotokoll Helgøy 1743

"Olle Jons: Engvigen" sitter som lagrettsmann.

En Ung Person af Engvigen ved Nafn Johannes Olsen, og Hendrichen Ævensdatter tienner hos Olle Jons: Engvigen, de vare til dette ting Indstefnet for begaaet lejermaal tilsammens.
Samme Personer Møtte iche; thi var Sagsøgern forleg begerende til Neste ting at Møde, Dennegang Eragtet:
Eftter som Johannes Olsen og HenRichen ævensdatter iche haver Indfundet sig sagen at tilsvare, hvor ud inden iche Endelig dom kand udgives.
Saa forrelegges da Indbemelte Personer Eftter Stefnemaal til Næste ting at Møde sagen at tilsvare, da der skal vorde Endelig Dømt udj sagen,

Først Eftterspurde fogdens fuldmegtige tienner, om her i tingstædet dette aar er forrefaldet Noget vrag og drifvehvale,
Til det første svarede Almuen Nej at intet deraf var dennem forrekom; og til det andet fremkom hans Pers: Engvigen, og beretter at torsdagen Eftter kyndels mis var hand med 2de gutter udRoen, hvor de da udepaa Søen fandt En liden hval, hvilchen de opRode paa vester fueløen, hvor hand da dereftter giorde Bud til lensmanden derom, og de kom til lensmanden var hand sielv iche hiemme, Men der Blev skichet hans folch der ud da de kom der laa hvalen paa landet mens formedelst Søeboren var saa stoer kunde derfor iche faa tiid til at Maale den, Mens maatte opskære den det snareste de kunde; Mens Ellers beRettet finneren, at hand maalte Den det første den kom til landet, hvor den da Befandes at være fra Ørebeenet og til gotboren En fafn. DerEftter siger finneren at hand bekom En fafn spech udj findingsløn; det øfrige af hvalen som de ansaae det af liden verdj. Byttet de sig det imellen, som arbeidede paa hvalen som varetilsammens ? 9 Mand. Ellers BeRetter finneren at hand siden maalte Den heele hval med touv, da befandes hand Med hovet og spore at være iche fult 4re fafner lang
landdrotten Sr. Michel Hvid Paastod laadt der af for landet, som hans herskab tilkommer.
Paa tilspørsel af Fogden tienner Svarede Olle Jons: Engvigen, at hand paa 2de lotter fich noget bædre end En halv heltønde Som hand slutter til En Ancher lyse at være,
Hans Peers: Engvigen siger og at hand af sine 2de lotter tilligemed finnings spechet fich der af 1/2 tønde lyse;
Lensmanden som hafde 3de lotter udj spechet som befindis der af at verre til 3 deeler lyse udj En tønde; saa og af tiendespechet er udkommet til En ? 5 a' 6 kander lyse.

Justisprotokoll Helgøy 1744

"Olle Jons: Engvigen" sitter som lagrettsmann.


Justisprotokoll Helgøy 1745

"Ole Jonsen Engvigen" sitter som lagrettsmann.

Peder Tønder havde iligemaade til dette Ting ladet indstevne Hans Peders: Engvigen tilligemed tvende drænger som skal have funden en Hval, Torsdagen eftter Kyndelsmisse 1743, for derom at giøre Endelig forklaring om samme hval alt i følge RenteCammerets antegnelser. Lensmanden Daniel Hansen var og Stevnet at forklare under Eed hvad hand ved sine folk af Spæk haver bekommet, som og skal have være med ved bemelte Hvals opskiærelse. de indstevnte persohner mødte og tilstoed Stevnemaalet. dereftter begierede Citantens Svoger eller fuldmægtig Sr: Hvid, at de indstevnte persohner maatte samt: tilholdes at angive hvad Spæk og Tran enhver af den haver bekommet og hvad det er udbragt til.

derpaa forklarede de, at der over alt er udkommen af den ganske Hval eftter deres nøyeste sammen Regning ? 97 1/2 Kande, men paa det deres forklaring kunde ansees gyldig, blev persohnerne af Citantens Fuldmægtig fordret til Eed, hvilket ikke blev nægtet; derpaa aflagde samtlige persohner deres Lovformelig Eed. at de ikke retter mindes eller veed at der er kommen meere Tran af for ommelte Hval ved de angivne 97 1/2 Kander. Dernest forklarede de under samme deres aflagde Eed at der aldeeles ingen nøtte var i Kiækerne og Toknerne eller barderne, hvilket og blev fremviist her for Retten prøve paa

Justisprotokoll Helgøy 1746

"Ole Jons: Engvigen" sitter som lagrettsmann for "Haagen gautesen Kalleslett".

Fogden spurde Laugrettet og Almuen, om her i tingstedet siden nest holdende Sommerting er falden enten Vrag eller drivhvale? svared: at ingen saadanne hvaler er funden, hvad Vrager angaaende, da er deraf ej viidere funden nogen Rød Viin som er her paa tingstedet, hvilken Vin Ole Jonsen Engvigen forklarede at have funden forgangen Høst, ligeleedes forklarede haagen Iversen meelvigen og at have funden noget Rød Vin i forgangen Høst, samme viin er i alt 2 1/2 tønde, men som der var forskiel paa vinen blev det som var paa den ene tønde taxeret for 8 sk Kanden, og 6 sk Kanden af det som var paa den anden tønde og den halv tønde, derefter opbød fogden denne Viin til auction, om nogen samme ville kiøbe, med Condition at de straxen her paa tingstædet samme betaler, den tønde beste vin blev opbuden for 8 sk pr Kande, men ingen bød, den blev indsatt for 6 sk, derefter bød Sr. Hvid 6 1/2 sk pr Kande, som høyst byden, hvilket bud fogden approberede, siden vinen er ganske bederved og ej lenger kand taale at henligge. den anden vin som er paa de 1 1/2 tønde blev opbuden for 6 sk pr. Kande men ingen bød, den blev indsatt for 4 sk, derpaa bød Peder Figenskov 5 sk, fogden bød 5 1/2 sk, men bem'te: Figenskov blev den høystbydende til 6 sk Kanden, hvilket fogden aproberede, siden det befandtes en ganske bedervet Rødvin og ej lengere kand henligge. Hans Abrahams: Maasvæhr fremstod for Retten og forklarede at have funden i vinter noget hvid vin paa et fustagie, samme vin blev afhentet af tvende mend Knud gamst og Morten Hansen Hegelund, men de forklarede at de ej kunde Taxere den for noget siden den aldels ej er til nogen nøtte og har været paa et i Søen sønder slagen fad, ikke des mindre blev dog denne vin opbuden alsammen for 1 rd. men ingen bød, den blev indsatt for 4 mk, derpaa bød fogden 5 mk, siden indfandt Peder Figenskov sig og bød 7 mk, endnu blev den opjaget ved auctions bud til bemelte Figenskov bud som høyeste bud 2 rd 4 mk, meere kunde forestaaende vin ikke opbringes til, fustagen som denne viin har været paa befandtes af ingen nødte.

Justisprotokoll Helgøy 1749

skrevne af Provsten Herr Junghans udstædde fæstebreve, neml: Til Søren Jakobsen paa 2 p 15 mk i Engvigen, til tugthuuset 6 sk.

Folketellinga 1801

Engvigen
FørenamnMellomnamnEtternamnHushaldstatusAlderSivilstandYrkeKjønn
Hermand HansenHusbonde43Begges 1ste ægteskabFæstebonde og fiskerM
BendiaMariaNilsdtrHustrue42Begges 1ste ægteskab K
HansPeder Deres børen11 M
Berteus Deres børen6 M
Nicolaii Deres børen4 M
IngborElisabeth Deres børen8 K
Niels NielsenHusbonde48Hans 2det ægteskabFæstebonde og fiskerM
Wengel EricsdtrHustrue34Hendes 1ste ægteskab K
Rasmus Hans børen af 1ste ægteskab15 M
Samson Hans børen af 1ste ægteskab11 M
Klaus Deres fælles børen af dette ægteskab8 M
DanjelNicolai Deres fælles børen af dette ægteskab7 M
HansHeggelund Deres fælles børen af dette ægteskab5 M
NielsMorten Deres fælles børen af dette ægteskab3 M
Elias Deres fælles børen af dette ægteskab1 M
Elen NilsdtrHands børen af 1ste ægteskab19Ugift K
Susanna Hands børen af 1ste ægteskab14 K
Kristen OlsenHusbonde30Begges 1ste ægteskabFæstebonde og fiskerM
Marta ThostensdtrHustrue23Begges 1ste ægteskab K
Thosten Deres børen3 M
Johanna Deres børen1 K
Gertrud HansdtrHustruens moder60Enke 1. gangUnderholdesi huuset med haandarbeydeK
Johannes OlsenHusbondens broder og tieneste dreng23Ugift M

Gårdsmatrikkelen 1838

Bruksnr Løpenr Bruksnavn Eiers navn Skyld i Daler-Ort-Skilling Gammel skyld Merknad
51 256 Engviken Christen Sjursen 0-2-23-0 2 B£ 4 1/2 M€ Fisk
51 257 Engviken
0-4-22-0 1 Vog 10 1/2 M€ Fisk. Øde

Folketellinga 1865

Engvig, 256
Stort kveg: 10, Får: 26, Poteter: 2
Carl Andreasen, hf, Fisker Selveier, g, 40, m
Karoline K. Jacobsdatter, hans Kone, g, 28, k
Elisabeth Larsdatter, Tjenestepige, ug, 27, k, Karlsø Pr
Hans Jørgen Sivertsen, Til Opfostring, ug, 13, m
Rangnil Larsdatter, Kaarkone, e, 73, k
Lorenz Olsen, Til Opfostring, ug, 2, m
Søren Andersen, Husmand uden Jord Fisker, g, 52, m
Christiana Christensdatter, hans Kone, g, 53, k
Hans Ch. Sørensen, deres Søn, ug, 12, m

Løgsfjord, 257a
Stort kveg: 5, Får: 10, Poteter: 1/2
Carl Joh. Sørensen, hf, Fisker Selveier, g, 39, m
Kirstine A. Pedersdatter, hans Kone, g, 41, k, Karlsø Prestegjeld
Lorenze A. Larsdatter, Tjenestepige, ug, 20, k, Karlsø Prestegjeld

Løgsfjord, 257b
Stort kveg: 2, Får: 3
Morten Martin Olsen, hf, Fisker Selveier, g, 31, m, Karlsø Pr
Ane K. Pedersdatter, hans Kone, g, 45, k, Karlsø Pr
Oldine Mortensdatter, deres Dater, ug, 10, k, Karlsø Pr
Ane M. Mortensdatter, deres Dater, ug, 5, k
Hansine Mortensdatter, deres Dater, ug, 1, k
Edevard A. M. Mortensen, deres Søn, ug, 6, m


Matrikkelen 1886

Gårdsnr. 102 Bruksnr. 1: Engvik/Løksfjord - Karl Sørensen
Gårdsnr. 102 Bruksnr. 2: Engvik/Engvik - Peter Alexandersen
Gårdsnr. 102 Bruksnr. 3: Engvik/Løksfjord - Hans Jørgen Sivertsen

Folketellinga 1900

GardsnrBruksnrGardsnavn
102 2 Engvik
FornavnEtternavnKjønnBosattSedvanlig bostedFamilie-
stilling
Sivil-
stand
YrkeFødsels-
år
Petter Aleksandersen m b  hf g Gaardbruger S og fisker 1840
Amalie Hansdatter k b  hm g Gaardmandskone 1868
Einar Pettersen m b  s ug Gaardmandssøn 1888
Astrid Pettersdatter k b  d ug Datter 1891
Sigrid Pettersdatter k b  s ug Datter 1894
Øivind Pettersen m b  s ug Gaardmandssøn 1896
Marie Pettersdatter k b  d ug Datter 80499
Henny Helland k b  fl ug Pleiedatter 1886
Hilda Olsdatter k b  fl ug Tjenestepige 1878
Kristian Andersen m b  hf g Inderst fisker 1867
Karen Hansdatter k b  hm g Husmoder 1867
Magna Kristiansdatter k b  d ug Datter 1883
Karen Kristiansdatter k b  d ug Datter 1895
Leila Kristiansdatter k b  d ug Datter 1898
!! Kristiansen* m b  s ug Søn af inderst 60800
Søren Pettersen m b  hf g Inderst fisker 1856
Jetta Markusdatter k b  hm g Husmoder 1864
Ole Haugan m b  s ug Pleiesøn 1888
Johan Sørensen m b  s ug Søn af Inderst 1891
Amalie Sørensdatter k b  d ug Datter 1896
Kristian Sørensen m b  s ug Søn af Inderst 1898
Ludvik Sørensen m b  s ug Inderst søn fisker 1883
Lars Andreasen m mt Tromsø b g Fisker 1842
Alfred Larsen m mt Tromsø b ug Fisker 1880
GardsnavnMerknad
Engvik Lars Pettersen (uden jord)
FornavnEtternavnKjønnBosattFamiliestillingSivilstandYrkeFødselsår
Lars Pettersen m b hf g Husmand m j fisker 1855
Nicoline Andreasdatter k b hm g Hmandskone 1844
Hans Larsen m b s ug Husmandssøn fisker 1880
GardsnrBruksnrGardsnavn
102 3 Engvik
FornavnEtternavnKjønnBosattFamiliestillingSivilstandYrkeFødselsårFødested
Hans Sivertsen m b hf g Gaardbruger S og fisker 1853  
Mille Larsdatter k b hm g Gaardmandskone 1855  
Cedolf Hansen m b s ug Gaardmandssøn fisker 1878 Tromsø
Haakon Hansen m b s ug Gaardmandssøn fisker 1884  
Adolf Hansen m b s ug Gaardmandssøn fisker 1885  
Karl Hansen m b s ug  1889  
Lars Hansen m b s ug  291299  
Elise Hansen k b d ug Datter Husgjerning 1883
GardsnrBruksnrGardsnavn
102 4 Engvik
FornavnEtternavnKjønnBosattSedvanlig bostedMidler-
tidig bosted
Familie-
stilling
Sivil-
stand
YrkeFødsels-
år
Lorents Mikal Alexandersen m f  Tromsø hf g Fisker og gaardbruger (leillænding) 1861
Laura Larsdatter k b   hm g Gaardmandskone 1860
Jakobine Lorentsdatter k b   d ug Datter 1885
Haldor Lorentssen m b   s ug Gaardbrugersøn 1887
Alvin Lorentssen m b   s ug Gaardbrugersøn 1892
Arthur Lorentssen m b   s ug Gaardbrugersøn 1894
Lovise Lorentsdatter k b   d ug Datter 1897
!! Lorentssen* m b   s ug Gaardbrugersøn 150900
Karolina Jakobsdatter k mt Trettevold  b e Tjenestepige 1842
GardsnrBruksnrGardsnavn
102 1 Engvik
FornavnEtternavnKjønnBosattFamilie-
stilling
Sivil-
stand
YrkeFødsels-
år
Karl Andersen m b hf g Fisker og
Gaardbruger
(selveier)
1857
Elen Johansdatter k b hm g Gaardmandskone 1860
Anna Karlsdatter k b d ug Gaardbrugerdatter 1884
Alvin Karlsen m b s ug Gaardbrugersøn 1886
Karlotte Karlsdatter k b d ug Datter 1891
Jenny Karlsdatter k b d ug Datter 1893
Kristian Karlsen m b s ug Gaardbrugersøn 1896

Matrikkelutkastet 1950

102Engviken
1Engviken0 mark 62 øreAlvin Karlsen
2Engvik0 mark 95 øreAmalie Aleksandersen
3Engvik0 mark 24 øreHåkon M. Hansen
4Mellemjord0 mark 07 øreElla S. Hansen
5Hamnbukt0 mark 19 øreArne Varvik
6Havnes0 mark 01 øreHalfdan Kræmer
7Nybukt0 mark 02 øreAlf
, Asbjørn
, Harald
, Halfdan
, Olaf
og Kåre Andreassen

Tromsøysund bygdebok - et dugnadsprosjekt på Internett
Besøkere online:   ¦   Besøkere i dag: