"
TB


Gårdshistorie:
Om gårdshistorien

Gårder:
Andersdal
Bakkejord
Balsnes
Bentsjord
Berg
Bjørkenes
Bjørnslett
Botn
Brattfjell
Breivika
Brokskar
Bårdsvik
Eidjord
Ekkernes
Engvik
Erikjord
Fagerbukt
Fagerelv
Fagernes
Finland
Finnes
Finnkroken
Gjøssøy
Grindøy
Grøtfjord
Grøtnes
Gåsvær
Hanslarsanes
Havn
Hjellnes
Holmeslett
Hundbergan
Håkøy
Jamteby
Jøvik
Kaldslett
Kalvebakken
Kiberg
Kobbevågen
Kraknes
Kraksletta
Kristofferjord
Krokelv
Kvalnes
Kvitberg
Kårvik, Nord
Kårvik, Sør
Langnes
Larseng
Laukslett
Laukslett
Laukvik
Lavold
Lyfjord
Lyngøy
Marcelisminde
Marislett
Mellomjord
Melvik
Mjelde
Moldnes
Mortensnes
Movik
Musvær
Måsvik
Nordhella
Oldervik
Ramfjordnes
Risøy
Rottenby
Røsnes
Sandnes
Sandnes m. Puskevik
Sandvik
Sandvær
Skarsfjord
Skavberg
Skittenelv
Skognes
Skogvik
Skulgammen
Skulsfjord
Sletta
Snarby
Sommerlyst
Sommerset
Sparebanken
Stakkevoll
Steinbakkjord
Storelv
Storsteinbukt
Storsteinnes
Strømsbukta
Strømsgården
Svarvaren
Sørhella
Tisnes
Tommasbakken
Tommasjord
Tromsdalen
Tromsea
Tromsø prestegård
Tromvik
Tronjord
Tømmernes
Tønsnes
Tønsvik
Tønsås
Vengsvik
Vengsøy
Voldelv
Vågen
Vågnes
Vågsøy
Zakariasjord

Presentasjon:
Hvorfor
Hvordan
Hvem

Historie:
Steinalderen
Jernalderen
Vikingtiden
Middelalderen
1600-tallet
1700-tallet
1800-tallet
1900-tallet

Annet:
Kirka
Tinglag
Skoler/undervisning
Helsevesen
Kommunikasjon
Botanikk
Geologi
Kart

Kontakt:
Gjestebok
Adresser

eXTReMe Tracker
 


Tromsøysund Bygdebok

Bentsjord

Forfatter av gårdshistoria ønskes.


O. Rygh: Norske Gaardnavne

50. Bentsjorden. Udt. bæ1NNsjóra. -- [Bendtz Jord 1567]. Bendziord 1610. 1614. Bensiord 1723. 1ste Led er Mandsnavnet Bent (Bengt), som er opstaaet af det latinske Benedictus (Aasen, Navnebog S. 78).


Vis større kart

Lensregnskapet 1567

Bendtz Jord
Christoffer Sioualdszenni vog f.
Niels Oluffszennj vog f.

Skoskatten 1645

Bendtziord
Christoffuer
Hans Quinde
Noch En Pige
Noch En Pige
Christoffuer
Hans Quinde
Hans Pige
Olluff Erichsen
Hans Quinde
Hans Pige

Skattemanntallet 1670

Bentz Jord 1wog.  
Erich Eddißenn ½w: 1ort.
Peder Hemingßen ½wog. 1ort.
Tromsøe Prest
og Kirche tillige
deele.
Bentziord 1w.  
Erich Edießen ½w.  
Peder Henningsen ½w.  

Manntallet 1702

Opsidernes eller Leylendings Stand og Vilkor. Gaardenes eller Platzernes Navne Opsidernes eller Leylendings Navn Deris Alder Deris Sønners Navne og hvor de findes Deris Aar og Alder
LigLedisz slet tilstand. (som Ole Pedersen Strømmen) Bentsjord Henning Erichsen 32 Erich Henningsen 1
Trundhiems-
borger Bruger i Iorden til sin Creatur
Hans Jonsen, Kil 34

Justisprotokoll Helgøy 1718

Sr: hans Joensen kiil tilholdende paa sit kremmerleje paa Bensjord, fremkom for Retten, gaf for at haver veret foraarsaget, til dette ting at lade indstefne Lars Jons: boende paa Tønsnes her i tingstædet; for Nogen ærRørrige skieldtzord hand Nest afvicte Nytaarsdag paa Tromsøe Præstegaar Eftter Prædichen var forRettet, talt haver dem hand formeener sig skal vere anRørende.

Dend Indstefnte blef 3de: ganger paaRaabt mens befandis iche at vere her tilstæde ved tinget, ej heller Erbøed sig nogen paa hans vejne sagen at tilsvare. Hvornest Citanten fremstillet sine Stefnismend, som var hendrich Anders: Balsnes og hemming Jens: kalslet, her for Retten Eftter loven afhemlede Stefnemaalet, af disse ord, at Eftter hans Joensen Kiils ordre, Romt 14 dager siden, haver veret hos Lars Joensen boende paa Tønsnes og forkyndt ham Stefnemaal, Nu til dette ting, at møde bente: hans Joensen Kiil, i Retten og der at anhøre vidnisbyrd hand agter at føre, over ham for de skieldtzord, hand udj sin fraværelse paa tromsøe Præstegaar passerit Nyt aarsdag Nestleden, saa og dernet til sagen at svare.

Som Contraparten Ej Indfandt sig Eftter Stefnemaalet, fremførde hand sine vidner hvor da fremkom, Joen Christophers: balsnes, gunder Christophers: Selnes, og Hans bendts: finnes, hvorda Eden blef for dennem ordlydende oplæst, og forreholdt, sin sandhed i denne sag at udsige som da de 2de blef udvist, imedens Joen Christophers: aflagte sit vidne, og Eftter at hand forhen med opRagte fingre aflagde sin Corpolig Ed, udsiger og vidner hand saaledis, at Nyt aarsdag paa Tromsøe Præstegaar, Eftter gudtzthienniste i kirchen var forRettet, kom hans Joensen Kiils søn Nafnlig thommis hans:, da sit Logement og tilhold hafde paa Præstegaarden, En liden Carel imellem hannem og bente: Lars Jons: søn, hvilchet hans fader lars Jons: fornam, som og var samme tid der tilstæde, giech strax op paa mallet lofttet, og strax der Eftter kom hand Ned paa gaarden igien, sagde hand hvor Er Nu hand thommis dend svine hund hand er en stoer kahrl, men fader hans Er En tiuf alligevel, dertil svarde vidnet ham strax, og bad ham iche skulle snache saadanne ord, Ieg har aldrig hørdt, dend mand har staalet noget. Ja hand har staalet En vog fisk fra mig, dertil vidnet videre svarde ham, om hand kand have giort Eder udRet, derfor saa har hand dog iche veret udj Eders Huus og staalet dend, dertil hand iche svaret ham noget, Mens gich til Søes og foer hiem, om morgenen, som der da og var prædichen paa tromsen, kom bemelte lars Jons: igien til kirchen hvor da bente: thommis hansen, for prædichen talde til bente: lars Jons: med tilspørsel om hand vil staa med de ord hand i Jafttis? hafde talt, Ja svarede lars, de ord som ieg haver talt kand ieg sagde staae med, og gich saa i kirche, og loed sig bethienne med alterens Sacramente, videre hafde dette Vidne hverchen seet heller hørdt sagen angaaende, dernest fremkom Gunder Christophers: og Eftter hand med opRagte fingre aflagde sin Corpoli Eed at sige sin sandhed i denne sag, hvor hand da udsiger og vidner det samme som Joen Christophers: udj sit giorde vidne, vunnet haver, at hand hørde at da lars Jonsen kom ned af loftet, sagde hand hvor Er, Nu dend stoere Kahrl, Sønnen hans, hans Joens: Kiil, hans fader Er dog en tiuf adligevel, dertil siger, at det forrige svaret, at hand har aldrig hørdt at dend Mand har staalet noget, Jo sagde hand, hand har staalet En vog fisk fra mig, meere Eller videre viste dette vidne iche at af sige, sagen angaaende.

det 3die vidne Nafnlig hans bendts: fremstoed og med opRagte fingre aflagde sin Corpolie Ed og dernest vidner at som hand kom gaaendis oven af fra gaarden paa Tromsen, hørde hand at lars Jons: sagde hand Er En tiuf, dertil svarde det første vidne, snach iche saadanne ord Ieg har iche hørt dend Mand har staalet noget derpaa svaret lars Jons: og sagde hand er En tiuf, hand har staalet En vog fisk fra Mig. Videre hafde dette vidne at vidne, sagen angaaende; Citanten var begierende, og paastaaende, at hans Contra part, som ej villet til dette ting møde, motte af dommeren forreleggis laudag til Neste tings holdelse her i tingstædet, at møde, til sagen at svare, med videre lovmaal hand da agter over hannem at føre, med paastaaende Dom. dennegang saaledis afsagt.

Som dend Indstefnte lars Jons: iche Eftter Stefnemaal, denne sinde har villet Mødt, forreleggis Nu lauddag til Neste ting, her i tingstædet holdende, Eftter Stefnemaal at Møde, og til sagen at svare, Eller og at have skade for modtvilig udeblivelse, til hvilchet ting Citanten og haver at Møde sin sag nermere at udføre.

fogden loed Indføre, at saasom dagen var til Ende, og helligdag i morgen tilstunder, derforuden Er tingdagen beRammet i Senniens fogderie, Eftter 2de dagers forløb, saa at de sager som Nu her til dette ting Er indstefnet iche kand forretagis denne gang, formedelst dend korte tid skyld, Mens beRoer til Neste ting, hvor da Enhver kand have sit Ret ved forregaaende lovlig Stefnemaal at siøge og tiltale.

Matrikkelforarbeidet 1723

Gaarde Nafne: Bensiord.
Opsidders Tall: 2 opsidere.
Proprietairs og Bøxel-Raadig: Tromsøe Præsteboels Jord.
Huusmands Pladser: Ingen Huusmands plads.
Schoug og Setter: Fornøden Brendeved.
Qvern og Fischerie: Een liden qvern til Huusbehov.
Nogen beleilighed til Fiskerie.
Situation og Beleilighed: Jorden ligger i Baglie, har udflotte marck.
Tungvunden og Skrin frost Jord.
Sæd: Saaer 2 tn. Byg Sæd og inten hviler. U-viss Jord.
Korn aufling: Aufler 3 tn.
Hæste og Creature: 11 Kiør - 20 Sourer - 10 Geder - 1 Hest.
Taxt effter Gamble Matricul [1 våg = 3 bismerpund (Pd.) = 72 bismermerker]: 1 - 0 - 0.
Forhøied: 1 - 0 - 0».
Utdrag fra den samtidige matrikuleringsprotokollen:
«Opsiddernes Nafne: [1]: Hemming Ericksen.
[2]: Hans Jons:
Taxt effter Gl: Matricul [W: - Pd: - Mark]: [1]: 0 - 1 -12.
[2]: 0 - 1 -12.
[Sum]: 1 - 0 - 0.
Gl: Leilending Schat [rDr: - Shilling]: [1]: 0 - 24.
[2]: 0 - 24.
[Sum]: 0 - 48

Justisprotokoll Helgøy 1727

Fogden loes fremkalde hans Joens: Kiil her for Retten og tilspurde hannem af hvad aarsag hand haftte haftt sit ophold her udj vinter, saasom hand Ellers som andre trundhiems borgere plejede at Rejse her i fra igien om høsten til trundhiem hvor til hand svarede at først var aarsag til hans slette vilchor og tilstand at hand ingen Credit Meere haftte paa de stæder hos gotfolch, at hand her siden kunde bruge nogen handel, dernest Er det alle og Enhver Vitterligt at hand haftte ved seeniste branden i trundhiem imedens hand var her paa sit handels leje Biensjorden hvor da samme tid formedelst dend u=lyche i Trunhiem hans huus og gaar med hans boedskab og midler som hand der Eftter lod sig blev lagt i aske samme aar om høsten da hand reiste her fra landet Mistede hand da iche allene sin forrede Jegt og derudj havende Eiendeler, Mens End og 2de sine børn og Versøster foruden Medhavende folch som var 19 Mennisker udj alt som bortkom, saa hand da siden dend tiid har faret her paa hans leje fra og til trundhiem med ganskee lidet brug for sig og sine at underholde, indtil at hand Nu er Nødsaget til formedelst hans slette vilchor og mis Credit at for blive her i landet paa hans bøxlede jord som hand haver sig tilbøxlet nemlig Bensjord og der at ærnære sig som andre skattens skatte bønder her i landet, det samme og Almuen her for retten har giordt bekient og tilstaaet. saa hand derfor iche Er goed for, som hand gierne ønskede Enten at komme til trundhiem ej heller at svare nogen Consumption Eftter hans Mayts forordning, hvilchet og alt saadan hans slette vilchor hand allerunderdaniste formoder at uRente=Cammeret anseet og begierede herom et uvilligt og sandferdig tings vidne.

Justisprotokoll Helgøy 1742

Tilspurde Almuen om her i tingstædet er ankommen Nogen Borgere for her at Handle, Eller og om her Er eller haver været nogen Peppersvenner, eller Andre for at handle her om Sommeren. Item og hvor mange Bøydefars Jegter her findes og hvor dem tilkommer? Til det første svarede Almuen Nej, at Ingen dette Aar 1742 er hidkommen her til tingstædet for at handle. og hvad bøydefars Jegter angaar, da Er her Sal: Jeremiassen Enche paa Qvitnes, Morten hansen Jegervatten, Søren hans: Elvevold og Daniel hansen ibid:, Hvilche hver holder En Jegt til bøydefar for Helgøe tingsteds Almue. Mens hvad Prousten Hr Henning? Junghans, som forhen og haver holdt En Jegt her i tingstædet til Bøydefar, da berettede de, at hand ? Nu haver solt til Anders Kihl boende paa Bensjord i Hillesøe tingstæd, thj skal da derom giørris vide forklaring udj tingsvidnet som tages paa Hillesøe tingstæd.

Justisprotokoll Helgøy 1754

Sal: Anders Kiils Enke som holder bøygde fahr for Tromsøe Sogens almue, lod ved Sr: Giævers tilspørge Tromsøe Sogens almue om de ikke fremdeeles ville vedblive hendes Jægt, som forhen med deres førring til Bergen, hvortil de svarede samtl: saa mange som vare tilstede at de agter ikke at have deres førring med nogen anden Jægt end hendes bøydefars Jægt som forhen, saasom de intet har at klage paa hendes Jægt, men ville gierne vedblive den fremdeeles, ald den stund de intet har at klage med føye paa Jægten

Konfirmert 1756

Bosted År Fornavn Etternavn Alder
Bentsjord 1756 Christian Obediasen 17
OBS: Bare et fåtall av konfirmantene er innfört med bosted i kirkeboka, så registreringen er ikke komplett.

Justisprotokoll Helgøy 1757

Hans Rasmusen giøsøen som afv: aars første Stevne var førringsmand og hausetter paa Anders Kiils Enkes Jægt paa Bentzjorden, og samme Stævne da de vare hiemkomne med Jægten, har mistet nogle Ruller Tobak af en heel kiste Tobak som hand hafde under sin førring og tilsyn for Morten heggelund, hafde til dette ting lovl: ladet indstevne Niels Nielsen Cardin af Ravnefiorden som samme Stævne og var housetter paa bemelte Jægt til forhør om hand kunde overtydes at have bortstaalen samme tobak siden hand mistænkes derfore, efterdi hand, neml: dend indstevnte, var en dag allene paa Jægten tilligemed en anden fin som var housetter, og de andre Jægtefolk vare paa land da Jægten laae i havnen ved Bentzjorden, og da de kom ombord fandt de tegn til opbrud paa en tobak=kiste som og virkelig saa befandtes da det nøyere blev efterseet, og befandtes da at 6 Ruller tobak var borte af denne tobak. bemelte Niels Nielsen mødte og svarede til Sagen, kunde ikke negte at hand giorde den misgierning at opbryte den kiste tobak og bort tog de 6 Ruller deraf, og Ligesaa opbrød en anden kiste som hand hafde under førring selv for Carl Andersen i balsfiorden, hvoraf hand bort tog 8 Ruller, Paa tilspørsel svarede hand at hand ikke kunde tillegge den anden housetter som var med ham paa Jægten, siden denne hous: selv tilstod, som og var ved Retten, og heeder Niels Mikkelsen, at hand laae og Sov da denne gierning af Niels Nielsen blev giort, og end videre sagde Niels Mikkelsen at hand var drukken og deraf falt i Søvn. Efter forommelte tilstaaelse af Niels Niels:, beroer det da paa vedkommende actors videre paatale eftersom hand nu for denne Sag ei er indstevnt til Doms lidelse.

Konfirmert 1758

Bosted År Fornavn Etternavn Alder
Bentsjord 1758 Ane Pedersdtr 19
Bentsjord 1758 Elen Frantsdtr 20
OBS: Bare et fåtall av konfirmantene er innfört med bosted i kirkeboka, så registreringen er ikke komplett.

Justisprotokoll Helgøy 1758

angaaende Niels Nielsens begangne Tyverie i at bortstiele den Tobak paa Jægten ved Bentzjorden, da blev hand bragt for Retten til at lide Dom for sin gierning, og blev nu af Retten tilspurt om hand er lovl: stevnet i denne Sag? hvortil hand sagde sig ikke være hiemme da hand blev stevnet, men hans Fader Niels ols: Cardin som var tilstæde og svarede for sin Søn, kunde ikke negte at hand jo er forkyndet Stevnemaal i denne Sag. dernest til spurte Niels Nielsen om hand endnu bliver ved den samme bekiendelse som hand afv: aar haver tilstaaet om at bort tage først 6 Ruller tobak af en Tobaks Kiste, og dernest andre 8te Ruller af en anden Kiste? svarede: hand kand ikke fragaae det, men hand har leveret vedkommende det staalne værd tilbage, som de og selv vedgaae. Nok spurt ham om hand har noget videre at sige i denne Sag? svarede: hand kand ike sige noget, men hans gamle forældre som vare nærværende, bade for deres Søn om en mild Dom for denne forseelse. Ombudsmanden Sr Lindgaard paastoed Dom over ham for denne hans begagne Tyvs gierning, andre til Exempel; Madame Kiil som ejere til Jægten paa Bensjorden hendes Søn Hans Kiil mødte og beklaget sig at de ofte bliver bestaalen paa deres Jægt, og formoeder at Niels Niels: bliver straffet til Exempel for andre. og som intet videre var i denne Sag at tale, er saaleedes paa Rettens veigne Dømt og Afsagt: Det er beviist her for Retten paa nestafv: Ting 1757, af Niels Nielsens egen tilstaaelse, at hand paa Enken Madame Kiils Jægt i Havnen ved Bensjorden haver opbrudt tvende Kister Tobak, af den ene bort tagen 6 Ruller Tobak og af den anden 8 Ruller dito, hvoraf hand den ene Kiste selv havde under sin førring og tilsyn, som den tid var en Hausetter paa Jægten. Samme tilstaaelse har hand i dag for Retten vedgaaet paa tilspørsel, og om endskiøndt hand allerede haver gotgiort de vedkommende det staalne tilbage, saa er hand dog straf skyldig for saadan Tyverie og utroskab, for hvilket er anleedning at ansee ham efter den Kongel: Forordning af 5te Februari 1751 at straffes med Kagstrygen? og brendemærk, samt hendømmelse til Slaverie; men i formodning om at hand herefter vil tage sig vare for tyverie og anden slem gierning, tildømmes ham en mildere straf, saaledes at hand efter lovens 6te bogs 17 Cap: 33 art: bør at miste sin Hud i et Fængsel, samt at have sin Hovedlod forbrudt til den som dertil er berettiget, om hand noget er eiende.

Folketellinga 1769

GårdsnavnFornavnEtternavnStillingAlderKommentar
BensjordenAlethKiilenke66
BensjordenHansKiilbarn36
BensjordenPederPeders.tjener28
BensjordenRasmusOls.tjener18
BensjordenKristenseJansd.tjener40
BensjordenIngeborHansd.tjener39
BensjordenAnne MarthaKielsd.tjener8"f.b."
BensjordenBirgithaJensd.tjener11

BensjordenBirgithaMaursundenke61
BensjordenHansMaursundbarn29
BensjordenMarenMaursundbarn32
BensjordenHvivikMaursundbarn27
BensjordenMarenRejnertbarn32
BensjordenOleOls.tjener36
BensjordenKnudKnuds.tjener28
BensjordenBerntFriistjener19
BensjordenHalvorJons.tjener55
BensjordenHansJacobs.tjener53
BensjordenMortenLars.tjener29
BensjordenHansErichs.tjener25
BensjordenEvertHammandtjener28
BensjordenIngborPedersd.tjener61
BensjordenGiertrueJonsd.tjener22
BensjordenKarenHansd.tjener24
BensjordenWivikMaursundtjener92enke
BensjordenPederLars.tjener30

Folketellinga 1801

Bensjord
FørenamnMellomnamnEtternamnHushaldstatusAlderSivilstandYrkeKjønn
HansAndreasMaursundHusbonde64Hands 3die ægteskabProprietair, giæstgiver, jægteskipper og saugbrugerK
IndithaCatrinaVahlHustrue49Hendes 1ste ægteskab K
Andreas MoursundSøn af hans 1ste ægteskab34Ugift K
AndreasRøst Søn af hans 2det ægteskab24Ugift K
Wilhelm ThomæsenOpdrages i huset13 M
BendictaElisabethPfluegTjeneste pige, husbondens 2den kones syster datter17Ugift K
MartaMalenaJensdtrTieneste tøs25Ugift K
Malena FransdtrTieneste tøs39Ugift K
Karen OlsdtrTieneste tøs28Ugift K
Elen NilsdtrTieneste tøs49Ugift K
Ane NilsdtrTieneste tøs37Enke 1 gang K
Hans AmundsenDaglønner36Ugift M
Hinrik MatisenTjeneste dreng20Ugift M
Eric BendixenSaug mæster39Ugift M
Helge HansenLogerer, hans hustrue er i medfjordens sogn i senjen og der formodentlig er opte54Gift 1 gang M
Hans HelgesenSøn14 M
Elias PedersenHusbonde39Begges 1ste ægteskabHusmand med jordM
HedevigKristinaOlsdtrHustrue33Begges 1ste ægteskab K
Peder Deres børne10 M
OlePeder Deres børne5 M
MartaMaria Deres børne12 K
BarbroKirstina Deres børne8 K
MarenMargrete Deres børne6 K
Marta LarsdtrHusbondens moder71Enke 1 gangUnderholdes hos sønnen med haandarbeydeK
Johannes MatisenTieneste dreng18Ugift M
Elias MichelsenHusbonde66Hands 2det ægteskabHusmand med jordM
HannaCatrinaPettersdtrHustrue52Hendes 1ste ægteskab K
HansPetter Deres fælles børne af dette ægteskab18Ugift M
HannaBarbroe Deres fælles børne af dette ægteskab20 K
BerritMaria Deres fælles børne af dette ægteskab14 K
AneMargrete Deres fælles børne af dette ægteskab12 K
ElenElisabeth Deres fælles børne af dette ægteskab8 K
IaditaCatrina Deres fælles børne af dette ægteskab5 K

Gårdsmatrikkelen 1838

Bruksnr Løpenr Bruksnavn Eiers navn Skyld i Daler-Ort-Skilling Gammel skyld Merknad
1 1 Bentsjord !! Moursund, Proprietair 2-3-0-0 1 Vog Fisk

Folketellinga 1845

Bensjorden
Fornavn Etternavn Beskrivelse Alder
Hans AndreasMaursundHusfader28
Flemmine Martine WadelMaursundHans kone29
Andreas RøstMaursundSønn4
Albert WadelMaursundSønn3/4 år
Catrine MariaMaursundDatter6 3/4
ELina Ingera CecelieMaursundDatter2 1/2
ArneOlsenDreng81
IngebrigtMichealsenDreng25
MathiasOlsenDreng24
LarsGrilsDreng18
Ellen PatrineVadelTjenestepike18
Fredrikke Sophie?Tjenestepike21 1/2
AneJohnsdatterTjenestepike59
AneJohannesdatterTjenestepike33
AneOlsdatterTjenestepike23
ElizabethJørgensdatterTjenestepike27
Christine CatrineVadelTjenestepike18 1/2?
Andreas RøstMaursundHusfader68
IngerGodekeHans kone69

Folketellinga 1865

Bentsjord, 1
Hester: 3, Stort kveg: 15, Får: 6, Svin: 3, Bygg: 3 1/2, Poteter: 9
Hans Maursund, hf, Gaardbruger, g, 48, m
Flemine Maursund, Hans kone, g, 50, k, Tromsøe
Albert Maursund, Deres søn, ug, 21, m
Kristian Maursund, Deres søn, ug, 13, m
Anton Maursund, Deres søn, ug, 10, m
Catrine Maursund, Deres datter, ug, 27, k
Eline Maursund, Deres datter, ug, 23, k
Hansine Maursund, Deres datter, ug, 9, k
Dorthea Wasmuth, Deres fosterdatter, ug, 12, k, Lyngens Prgj.
Karen Gran, Lærerinde, ug, 27, k, Bergen
Lars Fredriksen, Deres tjenestekarl, ug, 32, m, Lesje Prgj.
Ole Pedersen, Deres tjenestekarl, ug, 19, m, Maalselvens Prgj.
Anders Pedersen, Deres tjenestekarl, ug, 30, m, Maalselvens Prgj.
Olava Pedersdatter, Deres tjenestepige, ug, 31, k, Tønseth
Karoline Hansdatter, Deres tjenestepige, ug, 39, k
Marith Olsdatter, Deres tjenestepige, ug, 37, k, Lesje Prgj.
Randine Olsdatter, Deres tjenestepige, ug, 18, k, Strindens Prgj.
Jakobine Johansdatter, Deres tjenestepige, ug, 17, k

Vikkran
Hester: 1, Stort kveg: 5, Får: 15, Bygg: 1/4, Poteter: 2
Peder Andersen, hf, Husmand med jord, g, 45, m
Ane Hansdatter, Hans kone, g, 44, k
Hans Pedersen, Deres søn, ug, 18, m
Anders Pedersen, Deres søn, ug, 11, m
Peder Pedersen, Deres søn, ug, 5, m
Oline Pedersdatter, Deres datter, ug, 16, k
Nikoline Pedersdatter, Deres datter, ug, 14, k
Johanna Pedersdatter, Deres datter, ug, 8, k
Else Pedersdatter, Deres datter, ug, 3, k
Juliane Pedersdatter, Deres datter, ug, 1, k
Martin Johannesen, Logerende, Søfarende, g, 30, m
Ingeborg Pedersdatter, Hans kone, g, 23, k, Hadsel Prgj.
Martin Martinsen, Hans søn, ug, 1, m

Lillestrømmen
Hester: 1, Stort kveg: 7, Får: 22, Svin: 14, Bygg: 1 1/2, Poteter: 6
Bendix Larsen, hf, Gaardmand med jord, g, 56, m, Bindalen
Karoline Danielsdatter, Hans kone, g, 43, k
Laurits Bendixen, Deres søn, ug, 27, m
Daniel Bendixen, Deres søn, ug, 25, m
Hans Bendixen, Deres søn, ug, 14, m
Johan Bendixen, Deres søn, ug, 11, m
Carl Bendixen, Deres søn, ug, 9, m
Nikoline Bendixdatter, Deres datter, ug, 20, k
Karen Bendixdatter, Deres datter, ug, 16, k
Else Reinholdsdatter, Deres fosterdatter, ug, 13, k, Tanens Prgj.
Anton Andersen, Deres fostersøn, ug, 17, m
Dorthea Danielsdatter, Deres fosterdatter, ug, 2, k
Karen M. Andersdatter, Hendes moder, e, 80, k

Ryøe
Stort kveg: Får: Bygg: Poteter:
Sivert Martinsen, hf, Husmand med jord, g, 62, m, Loms Prgj., 2, 7, 1/3, 3
Ragnild Larsdatter, Hans kone, g, 49, k, Loms Prgj.
Lars Sivertsen, Deres søn, ug, 21, m, Loms Prgj.
Sivert Sivertsen, Deres søn, ug, 14, m, Loms Prgj.
Mangild Sivertsdatter, Deres datter, ug, 19, k, Loms Prgj.

Ryøe
Stort kveg: 2, Får: 2, Bygg: 1/2, Poteter: 2
Andreas Olsen, hf, Husmand med jord, g, 28, m, Maalselvens Prgj.
Barbro Sivertsdatter, Hans kone, g, 23, k, Loms Prgj.
Oline Andreasdatter, Deres datter, ug, 1, k
Marith Sivertsdatter, Deres tjenestepige, ug, 13, k, Loms Prgj.

Matrikkelen 1886

Gårdsnr. 50 Bruksnr. 1: Bentsjorden/Bentsjorden - H. A. Moursunds Enke
Gårdsnr. 50 Bruksnr. 2: Bentsjorden/Mortennes - Peder Johan Olsen

Folketellinga 1900

GardsnrBruksnrGardsnavn
50 5 Bentsjorden Ryø
FornavnEtternavnKjønnFamiliestillingSivilstandYrkeFødselsår
Barbro Sivertsdatter k hm e Husmandsenke Enke der ved hjælp af sine børn, driver sitt bygselgods 1843
Hans Andreassen m s ug Søn der arbeider hjemme hos sin Mor 1872
Bernhard Andreassen m s ug Søn, der driver fiske 1879
Andreas Andreassen m s ug Søn, der hjælper sin mor. 1886
Borghild Mortensdatter k Pleiedatter ug Pleiedatter? 1896
Albert Andreassen m hf g Fisker 1874
Anna Pettersdatter k hm g Fiskerkone 1877
Jensine Olsdatter k tj ug Tjenestepige 1880
Hans Sivertsen m fl ug Fisker 1876

GardsnrBruksnrGardsnavn
50 7 Bentsjorden Lillestrømmen
FornavnEtternavnKjønnFamiliestillingSivilstandYrkeFødselsår
Johan Bendiksen m hf g Gaardbruger og smed Selveier 1855
Marit Pedersen k hm g Gaardmandskone 1864
Bendik Johansen m s ug Søn 1889
Elise Johansdatter k d ug Datter 1893
Albert Johansen m s ug Søn 1896
Johannes Johansen m s ug Søn 130699
Flemine Johansdatter k Pleiedatter ug Pleiedatter 1888
Anton Karlsen m Pleiesøn ug Fisker 1881
Anna Hemmingsdatter k tj ug Tjenestpige 1881
Johan Johansen m el e Fisker 1833
Peder Pettersen m el g Fisker 1852

GardsnrBruksnrGardsnavn
under 50 8 Bentsjorden Jægtvig
FornavnEtternavnKjønnFamiliestillingSivilstandYrkeFødselsår
Hermand Hansen m hf g Gaardbruger og fisker Selveier 1866
Eline Johansdatter k hm g Gaardmandskone 1866
Hans Hermandsen m s ug Søn 1896
Elida Hermandsdatter k d ug Datter 1898
Harald Hermandsen m s ug Søn 1.09.1899
Hansine Johansdatter k Pleiedatter ug Pleiedatter 1889
Olufine Andreasdatter k tj ug Tjener 1880

GardsnrBruksnrGardsnavn
under 50 8 Bentsjorden Jægtvig
FornavnEtternavnKjønnFamiliestillingSivilstandYrkeFødselsårFødested
Kristian Dahl m hf g Fisker og gaardbruger Selveier 1873  
Karoline Hemmingsdatter k hm g Fiskerkone 1872 Balsfjord Tr
Kristian Kristiansen m s ug Søn 1896  
Hemming Kristiansen m s ug Søn 1897  
Anna Kristiansdatter k d ug Datter 1898  
Hilda Dahl k fl ug Er syg og har bistand af sine søskende 1877  
John Dahl m fl g Føderaadsmand 1836 Trondhjem
Nikoline Bendiksdatter k fl g Føderaadskone 1845


GardsnrBruksnrGardsnavn
50 1 Bentsjorden
FornavnEtternavnKjønnFamiliestillingSivilstandYrkeFødselsår
Morten Karoliussen m hf g Gaardbruger Selveier 1855
Cecilie Sørensdatter k hm g Gaardmandskone 1859
Karl Mortensen m s ug Søn 1882
Sigurd Mortensen m s ug Søn 1886
Magnus Mortensen m s ug Søn 1888
Hilda Mortensdatter k d ug Datter 1890
Magna Mortensdatter k d ug Datter 1892
Anna Mortensdatter k d ug Datter 1895

GardsnrBruksnrGardsnavn
50 9 Bentsjord Hansvold
FornavnEtternavnKjønnFamiliestillingSivilstandYrkeFødselsår
Hansine Rikardsdatter k hm e Enke der driver sit gaardsbrug Selveier 1864
Hanna Hansdatter k tj ug Tjenestepige 1881
Adrian Adriansen m tj ug Tjener der væsentlig driver fiske 1880
Ingrid Johansdatter k Pleiedatter ug Pleiedatter 1896

GardsnrBruksnrGardsnavn
50 10 Bentsjorden Gjerdrum
FornavnEtternavnKjønnFamiliestillingSivilstandYrkeFødselsår
Alette Mortensdatter k hm e Enke, der ved hjælp av sine børn driver sit gaardsbrug Selveier 1855
Emil Hansen m s ug Søn, der driver fiske 1879
Alfred Hansen m s ug Søn, der driver fiske 1881
Odin Hansen m s ug Søn, der driver fiske 1884
Sigvard Hansen m s ug Søn 1886
Morten Hansen m s ug Søn 1888
Hanna Hansdatter k d ug Datter 1890
Inga Hansdatter k d ug Datter 1891
Bernhard Hansen m s ug Søn 1894
Hilbert Hansen m s ug Søn 1897

GardsnrBruksnrGardsnavn
50 11 Bentsjorden Skarstad
FornavnEtternavnKjønnFamiliestillingSivilstandYrkeFødselsårFødested
Hans Mikalsen m hf g Fisker og Gaardbruger Selveier 1866  
Karoline Andreassen k hm g Fiskerkone 1867  
Alfred Hansen m s ug Søn 1893  
Peder Hansen m s ug Søn 1895  
Hagbart Hansen m s ug Søn 1897  
Mikalda Hansdatter k d ug Datter 90699  
Else Olsdatter k fl e Enke der nyder understøttelse af sin søn 1828 Balsfjord Tr

GardsnrBruksnrGardsnavn
50 12 Bentsjorden Voldstad
FornavnEtternavnKjønnFamiliestillingSivilstandYrkeFødselsår
Ole Hansen m hf g Maler og snedker Selveier 1855
Hanna Kristoffersdatter k hm g Haandværkskone 1867
Alfred Olsen m s ug Søn 1889
Hilbert Olsen m s ug Søn 1893
Hansine Olsdatter k d ug Datter 1898
Indianna Hansdatter k tj ug Tjenestepige 1876

GardsnrBruksnrGardsnavn
50 14 Bentsjorden Nyborg
FornavnEtternavnKjønnFamiliestillingSivilstandYrkeFødselsår
Jens Johannessen m hf g Fisker og gaardbruger Selveier 1867
Berntine Johansdatter k hm g Fiskerkone 1871
Johan Jensen m s ug Søn 1897
Jenny Jensdatter k d ug Datter 1898
!! Jensen* m s ug Søn 30900

GardsnrBruksnrGardsnavn
50 13 Bentsjorden Gamnes
FornavnEtternavnKjønnFamiliestillingSivilstandYrkeFødselsår
Karl Johansen m hf g Fisker og gaardbruger Selveier 1855
Jensine Jensdatter k hm g Fiskerkone 1861
Jendine Karlsdatter k d ug Datter 1888
Olav Karlsen m s ug Søn 1892
Marta Karlsdatter k d ug Datter 1895
Karoline Karlsdatter k d ug Datter 1897

GardsnrBruksnrGardsnavn
50 2 Bentsjorden Morstennes
FornavnEtternavnKjønnFamiliestillingSivilstandYrkeFødselsår
Peder Olsen m hf g Fisker og gaardbruger Selveier 1863
Soffie Andersdatter k hm g Fiskerkone 1862
Albert Pedersen m s ug Søn 1888
Anna Pedersdatter k d ug Datter 1892
Artur Pedersen m s ug Søn 1894
Johan Pedersen m s ug Søn 1896
Ingvard Pedersen m s ug Søn 240499

GardsnrBruksnrGardsnavn
50 3 Bentsjord Lyshaug
FornavnEtternavnKjønnFamiliestillingSivilstandYrkeFødselsår
Peder Olsen m hf g Fisker og gaardbruger Selveier 1860
Johanna Johansdatter k hm g Fiskerkone 1862
Johannes Pedersen m s ug Søn 1889
Maldora Martinsdatter k Pleiedatter ug Pleiedatter? 1896
Karen Olsdatter k tj ug Tjener 1884

Matrikkelutkastet 1950

1Bentsjord0 mark 89 øreJenny N. Hansen
2Morstennes0 mark 58 øreAlbert A. Pedersen
3Lyshaugen0 mark 74 øreJohannes K. Pedersen
4Bogen0 mark 37 øreAndreas Røst Moursund
5Ryøya1 mark 39 øreLundberg Lindrupsen
6Vikran0 mark 46 øreEinar Pedersen Vikran
7Lillestrømmen0 mark 54 øreOlaf G. Pedersen
8Jægtevik0 mark 18 øreHalfdan Knutsen
9Hansvold2 mark 28 øreBernt Johansen
10Gjerdrum0 mark 76 øreAlfred Hansen
11Skarstad0 mark 76 øreSolgt v/ tvangsauksjon
12Voldstad0 mark 64 ørePetra H. Hansen
13Gamnes0 mark 50 øreOlaf M. Karlsen
14Nyborg0 mark 42 øreKarl A. Jensen
15Solheim0 mark 07 øreHilbert M. Gjerdrum
16Jægtevollen0 mark 15 øreJohannes E. Nilsen
17Skoglund0 mark 76 øreJohan Skoglund
18Nymoen0 mark 88 øreHilmar
og Louise Johannessen
19Skogheim0 mark 18 øreHilbert Gjerdrum
20Solheim0 mark 10 øreHilbert M. Gjerdrum
21Skogstad0 mark 54 øreEinar Pedersen
22Laugheimen0 mark 02 øreUngdomslaget Laugen
23Myrland0 mark 16 øreSedvart Simonsen
24Bergum0 mark 08 øreHarald Hansen
25Dalheim0 mark 45 øreDaniel A. Hansen
26Bergmo0 mark 12 ørePetra A. Pedersen
27Nordhus0 mark 10 øreRolf Sørensen
28Nyvoll0 mark 10 øreGudmund Jensen
29Andstrømnes0 mark 08 øreOddmar A. S. Strand
30Holmen0 mark 10 øreJohannes H. Johansen
31Bergstad0 mark 15 ørePeder M. Pedersen
32Elvevoll0 mark 10 øreEdith J. Nilsen
33Elvebakken0 mark 02 øreEinar Vikran
34Lyngmo0 mark 03 ørePetra Pedersen
35Trondli0 mark 20 øreIngolf Pedersen

Tromsøysund bygdebok - et dugnadsprosjekt på Internett
Besøkere online:   ¦   Besøkere i dag: