1708

Justisprotokoll for Helgøy 1707

1a

Denne igiennemdragne Af mig forseiglede Bog, som indeholder Fire Hundrede Firesinds tiuge og Fire blade, Authoriseris till Enn Ting Protokol for Kongl: May'ts: Sorenskrifvere Over Tromsøe Fogderie. Sr: Søhren Bogøe, huorudj skall indteignes Alt huis till Tinge og for Retten forefalder, Være sig Domme Afsigter, Tingsvidner, Pante = og Skiøde = Mage skifte = Gave = og Maningsbreve og Andre Rettens forhandlinger, efter dend Maade Loven foreskriver. Datum, Hegstad udi Saltens Fogderie d: 19 Juny 1706.

O. Schelderup

4b

Anno = 1707 d: 25 Junj blef holdet almindelig ledingsberg og Sage ting udj Langesun for Heldøe tingstedz almue, Efter dend andordning, som Kongl: May'ts Foged Sr: Jørgen Jørgensen Aarhuus. for herved sit tingbref til Bondelensmanden Niels Niels: Lemming, haver giort befalet, og blef da samme tid Retten forvaltet og bethiendt af Høyst bemelte Kongl: Foget, sampt interims Sorenskrifver Asmus Rosenfeldt, Med Effter Skrifne Edsvorne laudRettismend, Andfind Lars: Baarsette, Hendrich Anders: Balsnes, Bendt Ols: Findnes, Ejlert Moses: Søerskar, Olle Christophers: Findland, Lars Hans: Skaarøen, Reindholdt Gudtormsen Sletnes, og Ifver Haages: Sandvær.

Kongl: May'ts: Foget loed i Retten læse de Kongl: forordninger og andre Kongl: befalinger, som paa Nest foregaaende ting Er extraherit indførdt.

5a

Sr: Carten Andersen loed dernest i Retten læse høyestRetens dom om de Tromsøe goedtz indfrielse fra vel Edle Hr: Vice Laumand Giert Lange, saa og de andre derhos følgende docomenter, hvilchet paa det sage ting er extraherit indført,

Dernest blef i Retten læst 3de bøxelSedeler den Ene udsted af Charsten Anders: Berrenhof tromsøe godtzes forvaltere af datto Ejde d: 15 Junj Ao: 1707, og det paa ? 1 pd: og 6 mk: fiskis leje udj Leerbougen i helløe tingsted, og det til Olle SachaRiases!

De andre 2de udsted af Mons: Morten tygers: paa VelEdle Hr: Vice Laumandz Giiert Langis Vejne dend første datterit: Karlsøen d: = 14 Octoberis Ao: 170? paa 1/2 vogs leje i Noer grøtøen beligende i helgøe tingsted, og det til Niels Niels: Dernest dend 2den til Hans Henderichs: paa 1/2 vogs leje udi findkrogen, i bemte: tingsted udsted d: = 4 februarij Ao: 1707:

her Eftter blef og i Retten læst et testemendt bref udgifvet af Olle Jons: tisnes, hvor udj hand Testementerer sin qvinde tyvig torlefsdatter Eftter sinne dage at Nyde for laadtz ud før Nogen arfveskulle? ? 40 Rxdr: hvilchet Testement var til vitterlig underskrefvet af Prousten ærverdige Hr: Olle Odensen, saa og Peer Anders:, og Bendt Ols:

Noch blef oplæst En BøxelSedel udsted af Mons'r: Carsten Anders: Berrenhof paa 1 pd: leje udj Røegammen til Mons'r: Johan Vormhuus datterit d: 24 Junj Ao: 1707: Sr: Hans Hansen Horsens, fremstod for retten og foregaf at hand Eftter En skriftlig fuldmagt fra Joest: Madtzen handelsmand i Bergen datterit d: = 30 Augustj 1706, haver ladet til dette ting og holdende Ret indstefnet

5b

Cornelus Cortsen at giøre forklaring om hvis godtz fisk og lyse som hand underhender har haftt udi lejet Rødgammen for Mons'r: Johan Vormhuus til samme leje ankom i afvicte aar, Endten det tilkom Sr: Niels Juel Eller Johan Vormhuus, bemte: Cornelius Møtte og vedstoed stevnemaalet, og giorde saaledis sin beRetning at hand Nu paa 5 aars tid iche haver haftt Noget goeds under forhandling fra Sr: Niels Juel, Men i de 3die Neste aar der Eftter haver hand Veret for sig sielf, og Nu i de andre 2de aar og til denne tid haver hand haftt hvis hand haver haftt under forhandling af Mons'r: Johan Vormhuus, og videre viste hand iche derom at kunde giøre Nogen forklaring, herpaa begierte Sr: Hans Hansen Horsens Et lovlig tingsvidne, og som fattelse paa det Stemplet papier hvor begierdt hand det paa Slet papier, hvilchet hand loumessig ved Notarius priplicus vel lade oversette og derpaa det siden lade Stemple.

Sr: Hans Hansen Horsens foregaf at hand hafde til denne Ret ladet indstefne Cornelius Cortsen, Eftter hvis order hand haver bemegtiget sig at optage Mathias i grøtøen hans Sterboe, bente: Cornelius Møtte og vedstoed Stefnemaal at vere louligt, og beRetter at hand var begiert af Sal: Sorenskrifveren Søren Peders: til at Registere for bemt: Sterboe, det hand og Eftter hans begier haver Eftterkommet, Sr: Horsens begierte hand Motte fremvise her for Retten Sal: Skrifverens haand der fore, hvortil at hand gaf svar at hand dend iche hafde Nu hos sig Mens var hiemme givis derfor til afsigt at saasom bemte: Cornelius beRaaber sig paa Sal: Skrifverens haand Hvilhen hand ej haver her hos sig, da opsettis sagen til Neste ting, da Citanten haver sin Contrapart loulig at Indstefne til at fremvisse dend paa Robte Sal: Skrifverens haand. som før er melt, hvor der da skal gaa dom i Sagen Eftter loulige bevisninger.

6a

Siuer Halfvors: Herøen, var Eftter Kongl: fogdetz befaling indstefnet for denne Ret, for begangne leiermaal med Birte Andersdatter, bemt: Personer Møtte og bejamrer sin stoere forseelse, og beder øfrigen om mildhed, bemte: Siuer bekiender og her for Retten at dette er den anden gang hand sig saaledis i sit Ecteskab forseet haver; Kongl: May'ts: Foget paastoed Eftter lovens 6te bogs 13 Cap: 25 art. at lide dom hvor Eftter da bemte: Siur sin qvinde Maren Johansdatter, med graa og Jammer fremkom for Retten og bad Øfrigheden, at de dog ville ansee hendis fattigdom saa hun dog motte beholde sin Mand hos sig udi hendis høje alderdom, det samme og samtlige tilstede værende almue tillige med hendes ombud, Og Gifvis da til afsigt, at saasom bemte: Siuer halfvors: befindes dette at vere den anden gang hand sig i lejermaal forseet haver og det udj sit Ecteskab, da tilfindis hand her inden Retten saaledis Eftter lovens 6te bogs 13 Cap: 25 art: at bøde for denne sin forseelse Eftter hans Ringe boes vilchor 8te Rixdr: og saa straxen Eftter denne afsigt at Rømme dette fogderig og til Findmark i ? 3 aars tid, saa fremt, at hand ej af høye Øfrighed paa Mildere straf kand blive forskaanet for sin gl: fattige qvindes skyld, angaaende Birte Olsdatter da ansees hun og Eftter lofven Eftter hendis midels Ring? hedtz skyld at bøede derfor 3 Rixdr: Baar Hansen Tønsnes var og til denne Ret indstefnet for lejermaal Med Adsel Christophersdatter hvilchen

6b

Persoen iche Møde, og iche Nogen heller nogen paa hans vejne hafde Noget der udj at tale, Da saasom bemte: Baar iche her for Retten Nu Møtte opsettis hans sag til Neste ting, da hand Eftter loflig stefnemaal skal faa dom, angaaende Adsel Christophersdatter som for Retten Mødte og vedstoed sin forseelse, hvor hun da blef af Sagsøgeren forligt for hendes fattigdoms skyld at bøde ? 2 Rixdr: som hans larsen Buresund Caverit for hvorimod hun indstiger i hans thieniste.

Trine Sørensdatter ved sin laufverge Sr: Søren Mortensen heggelund foregaf at have til dette ting ladet indviterit ved lensmanden Niels Niels: og Steen hansen, hans ottesen for gield, bemte: Hans blef paaRobt og Eftter 3 gangers paaRobelse befantis iche at vere til stæde og iche heller Nogen paa hans vejne, Sr: Hegelund paa bemte: Trine Sørensdatters vejne var tilstede fremlagde Et Skifttebref i Retten under Sal: Sorenskrifverens haand og Segl af datto d: 14 May Ao: 1704. Hvor hans Ottesen befindis at vere tilkiendt bemte: Trine Sørensdatters 5 Rixdr:, Og saasom Hans Ottes: iche Nu møtte, og opsettis derfor Sagen til Neste ting da parterne haver at Møde at paahøre dom.

Lars Hansen Skaarøen loed for Retten opbyde Lars Michelsens barns Møderes arf, som hand haver under vergemaal, om Nogen det kiøbe ville saa skulle de det bekomme hos ham imod goed betalling Eftter Skrifte vorderingen.

Kongl: May'ts: foget giorde tilspørsel til almuen om her i dette aar er faldet Noget Strand vrag dertil

7a

svarede Sr: Søren Mortensen Hegelund at Anders Povels: Stegervigen, skal have fundet i vinter et Styche skib vrag hvor udi var 28 Jern bolte som hand beRetter, at skal vere af vegt 1 vog, Lars Hansen skaarøen bekiende og at have funden, 3 pothenger, Olle Gunders: Lauvold beRetter at skal have fundet et skibsstiger hvorpaa er 5 høger af Jern, mens hafde det iche Nu her tilstæde.

Tienden paa frue Iririens 1/3 part i bemte: tingsted Er holdet i indeværende aar som blef opvejet af hendrich Baars: Balsnes og Lars hans: Stoerøe begge Edsvorne lauRettis mend, Rundfisk, 20 vog'r, titling 6 vog, 2 pd, Smaa Rodskier 10 voge foes langer 3 vog'r finne tienden paa de 2 parter er holden, Rundfisk, 1 vog 2 1/2 pd: Rodskier 1 vog.

Kongl: foget tilspurde om fleere var som havde Noget at lade ordeele hvortil de svarede Nej at ingen Sager var fleere dennegang hvor fore tinget blef opsagt.


 1708